Πῶς χρονολογοῦσαν οἱ Μακεδόνες;

Πῶς χρονολογοῦσαν οἱ Μακεδόνες;
1ο σύστημα χρονολογήσεως.
—————————————–
Μέχρι τὸ 168 π.χ. (περίοδος βασιλείας) οἱ ἐπιγραφές,ποὺ ἀναφέρουν οἱ βασιλικὲς ἀποφάσεις, ἀναγράφουν τὸ ὄνομα τοῦ βασιλέως, μόνο του ἤ μαζὺ μὲ τὸ ἔτος βασιλείας τοῦ ἤ καὶ τὸν μῆνα «ἐκδόσεως τοῦ ἐγγράφου».

2ο σύστημα χρονολογήσεως
—————————————-
Ὅταν οἱ Ῥωμαῖοι κάνουν τὴν Μακεδονία ἐπαρχία τοῦ κράτους τους, τὸ 148 π.χ., ἀλλάζουν τὸ χρονολογικὸ σύστημα. Ἀφετηρία εἶναι πλέον τὸ ἔτος 148 π.χ., μὲ βάση τὸ ὁποῖο ὑπολογίζουν τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν.
Ἡ χρονολόγηση αὐτὴ ὀνομάζεται «ἐπαρχιακὴ μακεδονική» καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ ὅλη τὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο (2ος αἱ.π.χ. – 4ος αἱ. μ.χ.).

3ο σύστημα χρονολογήσεως.
—————————————-
Στὰ χρόνια τοῦ Αὐγούστου (27 π.χ. – 14 μ.χ.) υἱοθετεῖται, παράλληλα, ἕνα νέο σύστημα χρονολογήσεως, στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται καὶ τὰ «Ἔτη Σεβαστά».

Πρῶτο Σεβαστὸν Ἔτος εἶναι τὸ 31 π.χ., χρόνια τῆς νίκης τοῦ Αὐγούστου στὸ Ἄκτιον.
Ἡ χρονολόγησις αὐτὴ ὀνομάζεται «ἀκτιακή».

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παράδειγμα βασιλικῆς χρονολόγησης.
«Βασιλεύοντος Ἀντιγόνου
ἔτους ἑβδόμου, ἱἐρέως Νικολάου
τοῦ Παυσανίου, Ὁλωΐου ἐνάτει
ἀπιόντος,..»

«ὅταν ἤταν βασιλεὺς ὁ Ἀντίγονος,
στὸ ἕβδομο ἔτος τοῦ ἱερέως Νικολάου,
γιοῦ τοῦ Παυσανία,
τὴν ἑννάτη ἡμέρα πρὶν τελειώσει ὁ
μῆνας Ὀλώϊος…»

Πρόκειται γιὰ τὸν Ἀντίγονο Γ’ τὸν Δώσωνα, (229 -222 π.χ.) ἄρα ὁ ἕβδομος χρόνος τῆς βασιλείας του εἶναι τὸ 223 π.χ.
Ἡ ἐπιγραφὴ χρονολογείται τὸν Ἰούλιο (Ὀλώϊο) τοῦ 223 π.χ..

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply