Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».

Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».1

Βρίσκεται στὰ Βαλκάνια, μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ἑλλάδος καὶ ὀνομάζεται τὸ «Βασίλειον τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ ἱστορία τῶν Βαλκανίων εἶναι περίπλοκη καὶ δυσνόητη καὶ εἰδικὰ ἡ ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ποὺ ἀνεξαρτητοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 1914 – 1916 καὶ τώρα βρίσκεται ἐξόριστη μὲ τὸ ἰσχυρὸ βασίλειό της στὴν Ἰταλία.

Στην Ὀδύσσεια, ὁ Ὅμηρος, τοποθετεῖ στὴν Ἤπειρο τὸ μαντεῖο τῶν νεκρῶν, πέρα ??ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν ζωντανῶν, στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀχέροντος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἀντιστοιχεῖ στὸ «ποτάμι τοῦ Ἄδου».

Στὴν Ἤπειρο, οἱ ἰσχυροὶ βασιλεῖς Αἰακίδες, ἵδρυσαν μιὰν ἰσχυρὴ δυναστεία τὸν πέμπτο αἰῶνα π.Χ. Ὁ Πύῤῥος, εἶναι ἀπόγονός τους, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.

Τὸ βασίλειο πέρασε μέσα ἀπὸ τοὺς σκληροὺς ἀγῶνες τῆς ἱστορίας στὰ χέρια τῶν Ῥωμαίων. Ὁ Αὔγουστος Καίίσαρ  τὸ 31 π.Χ. ἵδρυσε στὴν Ἤπειρο τὴν πόλη «Νικόπολις».

Ἀπὸ τὸ 105 ἕως τὸ 1318, οἱ Κομνηνοὶ* κυβέρνησαν τὴν χώρα καὶ τὸ 1430 οἱ Ὀθωμανοὶ εἰσέβαλαν καὶ τὴν κατέκτησαν.
Σημείωσις Φιλονόης:Τὸ  Δεσποτάτον τῆς Ἠπείρου, τῶν Κομνηνῶν, κατελήθη ἀπὸ Ἰταλούς. Οἱ Ὀθωμανοὶ ἦσαν οἱ ἐπόμενοι.

Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἐξηκολούθησε καὶ πολλὰ μοναστήρια ἀναπτύχθηκαν ἐκεῖ, στὴν πόλη τῶν Ἰωαννίνων ἀλλὰ καὶ στὶς κορυφὲς τῆς Πίνδου, τὰ περίφημα Μετέωρα*.

Ἡ Ὀθωμανικὴ κατοχὴ τερματίσθηκε τὸ 1913. Ἐπώδυνες ἐσωτερικὲς συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι τὸ 1919, μεταξὺ μοναρχικῶν καὶ κομμουνιστῶν

Ἀπὸ τὸ 1912 ἔως τὸ1913 τὰ ἑλληνικὰ στρατεύματα ἐνισχύονται ἀπὸ δυνάμεις ἐθελοντῶν Ἠπειρωτῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων, ποὺ συνέβη στὶς 22 Φεβρουαρίου 1913. Αὐτὴ ἡ πόλις εὑρίσκετο στὰ χέρια τῶν Τούρκων ἀπὸ τὸ 1431.

Ὁ Πρίγκιψ Κωνσταντῖνος διετήρησε στρατιωτικὴ πίεση, ἀλλὰ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου 17/30 Μαΐου 1913 τοποθέτησε τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὰ σύνορα τῆς Ἀλβανίας. Οἱ διπλωμάτες ἀπὸ τὴν Ἰταλία, τὴν Γαλλία, τὴν Ῥωσσία, τὴν Αὐστρο-Οὐγγαρία, τὴν Γερμανία καὶ τὴν Μεγάλη Βρεταννία, ἐπεκύρωσαν τὴν ἀπόφαση αὐτή.

Ὁ Κωνσταντῖνος διεμαρτυρήθη.
Οἱ Ἠπειρῶτες τότε ἐγκατέστησαν μιὰ προσωρινὴ κυβέρνηση στὸ Ἀργυρόκαστρο ὑπὸ τὸν Γεώργιο Χριστάκη- Ζωγράφο*. Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἄρχισε νὰ παλεύῃ. Ὁ Ζωγράφος ὁ 1ος βασίλεψε ἀπὸ τὸ 1916 ἕως τὸ 1918, ἀλλὰ ἡ ἱστορία καὶ ἡ κοινωνία οὗσες αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια εὑρέθη στὴν ἐξορία, στὴν Ἰταλία.
Σημείωσις Φιλονόης: * Ὁ Γεώργιος Ζωγράφος ἦτο ὁλίγον …φυτευτὸς ἐκ τοῦ Βενιζέλου καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἐπολιτεύθη κανονικά. Πέθανε στὶς 24 Ἰουνίου τοῦ 1820. Οὐδέποτε ἦτο βασιλεὺς καὶ οὐδέποτε διετήρησε τὴν θέσιν ποὺ ΤΟΥ ὅρισαν τυπικῶς. Ὑπῆρξε καὶ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 

28 Φεβρουαρίου 1914. Ἡ …«κατὰ φαντασίαν» Ἐλευθέρα Βόρειος Ἤπειρος.

Ὁ σημερινὸς κληρονόμος καλεῖται πρίγκιψ Δὸν Pozzi David di Santa Sofia. Οἱ τίτλοι εὐγενείας τῆς Ἠπείρου ἀκολουθοῦν τὸ ἰταλικὸ σύστημα ἀπονομῆς τίτλων εὐγενείας.. Στὸν βασιλεύοντα πρίγκιπα Davide ἔχουν ἀπονεμηθεῖ ὅλοι οἱ τίτλοι.

Σὲ μιὰν ἐποχὴ ποὺ ἡ γνώσις εἶναι κατὰ προσέγγιση (καὶ ἑπομένως ψευδής) καὶ ἡ ὑποκειμενικότης ἔχει γίνει «τρόπος τοῦ εἶναι» στὸ κοινό, ἡ κριτικὴ ἔναντι ὁποιουδήποτε μοναρχικοῦ καθεστῶτος διατηρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τὸ καταδικάσῃ ὡς ψευδὲς καὶ γελοῖο.

Στὴν Ἰταλία, γιὰ παράδειγμα, ἀκούστηκαν λίγες φωνὲς ποὺ ἀμφισβήτησαν τὴν αὐθεντικότητα τῆς διαδοχῆς στὸν θρόνο τῆς Αὐτοῦ Ὑψηλότητος τοῦ Davide Pozzi di San Sofia. Ὡστόσο ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια ἔχει ἀποτελέσει ἀντικείμενο πολλῶν δημοσιευμάτων, ποὺ δείχνουν διεθνῶς μὲ πλούσιες ἀναφορὲς καὶ ἱστορικὰ ἔγγραφα τὴν αὐθεντικότητά της καὶ δείχνει ἐπίσης τὴν ἐπαληθεύσιμη ἀπόδειξη τῆς ἱστορίας μέσῳ διαφόρων κρατικῶν διεθνῶν συνθηκῶν. Τὸ 2003, ὁ καθηγητὴς Claude Chaussier λέκτωρ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λῆλ δημοσίευσε ἕνα σημαντικὸ κείμενο: «Τὸ βασίλειο τῆς Ἠπείρου, ἡ ἱστορία του καὶ ἡ μοναρχία του, κατὰ τὸν εἰκοστὸ πρῶτο αἰῶνα.»

Τὸ 2003, ὁ βασιλικὸς οἶκος, στρατολόγησε τὶς ἱκανότητες τοῦ Δρ Celler Tibor, οὐγγρικῆς ἐθνικότητος, μέλους τοῦ Ἀλμανᾶκ τῶν Βρυξελλῶν, τὸ ὁποῖο εἶναι συγκρίσιμο μὲ τὴν ἀρχὴ Gotha. Τὸ σπουδαῖο ἔργο του, δείχνει ὅτι, μετὰ ἀπὸ διαβούλευση μὲ ὄλες τὶς βασιλικὲς οἰκογένειες τῆς Εὐρώπης, ἡ αὐθεντικότης τοῦ βασιλικοῦ οἴκου τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς δυναστείας του εἶναι ἀδιαμφισβήτητη.
Τὸ κείμενο εἶναι στὴν οὐγγρικὴ γλῶσσα (μπορεῖ νὰ βρεθῇ στὸ διαδίκτυ, πληκτρολογώντας τὸν τίτλο: «Uralkodo csaladok neikul tron».)

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐπίσης στὶς δημοσιεύσεις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μεσίνα, Τμῆμα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὴν διατριβὴ μὲ τίτλο «Ὁ διαχωρισμὸς τῆς Ἠπείρου καὶ ἡ ἑλληνικὴ μειονότης στὴν Ἀλβανία» 2002-2003.
Συγγραφεὺς ἡ Δρ Ὄλγα Νάσση* (Olga Nassis) Ἰταλίδα ἀπὸ πατέρα Ἠπειρώτη, πτυχιοῦχος πολιτικῶν ἐπιστημῶν. Ἡ διατριβὴ καταδεικνύει πειστικὰ τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν αὐθεντικότητα τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου τῆς Ἠπείρου.
Σημείωσις Φιλονόης: * Αὐτὸ τὸ «Νάσση» ἤ «Νάση» ἤ «Nasi» ἤ «Nassi» γιατί μέ παραπέμπει στόν γνωστό μας Ἰωσήφ Νάση (ἤ ὅλα τὰ σχετικὰ ἀνάλογα), ἀλλά καί στήν προσπάθειά του νά δημιουργηθῇ τό (ἀνύπαρκτον) κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τό …1561;;;

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Ποιός μπορεῖ νά ἀμφισβητήσῃ λοιπόν, τὴν σοβαρότητα τῆς τεκμηριώσεως, ποὺ συνελλέσθη ἀπό ἰταλικό πανεπιστήμιο αὐτοῦ τοῦ μεγέθους καί ὑπό την διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ  Saja;

Λιγότερο πρόσφατο, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ κείμενο: «Southern Albania or Northern Epirus in European international affairs,1912 1923» ποὺ γράφτηκε ἀπὸ τὴν Edith Pierpont Stickney καὶ δημοσιεύθηκε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1926 στὶς ΗΠΑ (μπορεῖτε νὰ ζητήσετε ἔνα ἀντίγραφο τοῦ κειμένου αὐτοῦ σὲ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορτ Καλιφόρνιας).

Πόσο λίγοι ἄνθρωποι γνωρίζουν τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ κράτους τῆς Ἠπείρου, στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, αὐτοῦ τοῦ ἀνεξαρτήτου Βασιλείου!
Ἡ ἀνενημέρωτοι μπέρδεψαν τὸ ἀνεξάρτητο κράτος τῆς Ἠπείρου τοῦ 1914-1916 μὲ τὸ δεσποτικὸ βασίλειο τῆς Ἠπείρου τοῦ Μεσαίωνος.
Ἡ σύγχρονη Ἤπειρος εἶναι διεθνῶς ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τῇ Συνθήκῃ τῆς Κερκύρας* ποὺ μπορεῖ νὰ βρεθῇ στὸν τόμο 23 τῶν συνθηκῶν καὶ συμβάσεων γιὰ τὸ Βασίλειο τῆς Ἰταλίας (δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν)…
Ποιός θά τολμοῦσε νά πιστέψῃ  ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων δέν εἶναι σοβαρό;

Σημείωσις Φιλονόης: * Συζητᾶμε γιὰ τὸ Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας, ποὺ ναὶ μὲν ἀνεγνώριζε ὡς Αὐτόνομο τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ ὑπὸ ἀλβανικὸ καθεστώς.
Ἕνα πρωτόκολλον ποὺ θὰ ἔδιδε κάποτε τὴν ἀπόλυτο ἀνεξαρτησία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλὰ γιὰ λόγους συμφερόντων Ἰταλίας καὶ Αὐστρίας τὸ …ξεχάσαμε. Δὲν τίθεται ὅμως θέμα βασιλείου ἀλλὰ Αὐτονομίας.

—————————————————————————–

Ἡ Αὐτοῦ Ὑψηλότης ὁ Πρίγκηψ Davide Pozzi di Santa SofiaΤὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».3

 

Ἡ Αὐτοῦ Ὑψηλότης ὁ Πρίγκηψ Davide Pozzi di Santa Sofia, διαχειριστὴς τοῦ Βασιλείου τῆς Ἠπείρου σὲ ἐξορία, καθηγητὴς στὴν Παβία, εἶναι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς συγκεκριμένης κυβερνήσεως στὴν ἐξορία, καὶ ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε ὡς δήμαρχος σὲ μιὰ κοντινὴ πόλη ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2000.

Οἱ Ἠπειρῶτες τοῦ Βορρᾶ στὸ παρελθόν, διώκονται ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τοὺς ἔχουν ἁγνοηθεῖ σὲ μεγάλο βαθμό.

Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἡ Αὐτοῦ Ὑψηλότης ὁ Πρίγκηψ Ἀλέξανδρος, ὁ βασιλιᾶς τῆς Ἠπείρου στὴν ἐξορία, ὁ ἀνεψιὸς τῆς βασιλίσσης Geraldine τῆς Ἀλβανίας, ἐνεθαῤῥύνθη ἀπὸ μερίδα ὀρθοδόξων ἐπισκόπων καὶ διάφορα μέλη μοναρχικῶν ὁμάδων ποὺ ἀναζητοῦσαν ἕναν διάδοχο.
Ὡς ἐκ τούτου ἀνεζήτησε κάποιον μέσα στὴν ἴδια τὴν οἰκογένειά του, ἀλλὰ  δὲν ἤθελε κάποιος νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη. Ὡστόσο, μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν του ἦταν ἕνας Ἰταλὸς εὐγενὴς τῆς ἀρχαίας οἰκογενείας.
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν Μέγας Ἱππότης πολλῶν Ταγμάτων, Ἱππότης τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, Δήμαρχος τῆς γειτονικῆς πόλεως τῆς Παβία, ἐξάδελφος τοῦ ὁποίου ἦταν ἔνας καρδινάλιος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Μὴ δυνάμενος νὰ βρῇ πρόσωπο τῆς βασιλικῆς του οἰκογενείας, ὁ Πρίγκιψ Ἀλέξανδρος προσέφερε τὴν θέση καὶ τὸν τίτλο του στὸν Πρίγκιπα Davide. Ἡ παράδοσις ἔγινε σύμφωνα μὲ πράξη παραιτήσεως ποὺ κατεγράφη στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Τορῖνο.

Ὁ Πρίγκηψ Davide Pozzi di San Sofia εἶναι πλέον ὁ σύγχρονος βασιλεὺς τῆς Ἠπείρου σὲ ἐξορία. Ἐπιδιώκει νὰ ἐντοπίσῃ ὅλους τοὺς Ἠπειρῶτες τοῦ κόσμου μέσῳ τῆς διπλωματίας καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπιστρέψῃ ἐν εἰρήνῃ στὰ Βαλκάνια.

Εἶναι γνωστὸς ὡς ὁ βασιλεὺς τῆς Ἠπείρου στὴν ἐξορία ἀπὸ ἀρκετὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πολλὰ ἐθνικιστικὰ κινήματα καὶ πολλοὺς βασιλικοὺς Οἴκους στὴν Εὐρώπη. Εἶναι ἐπίσης μέλος τοῦ Russiae Heraldicum Collegium.Τὸ «Βασίλειον τῆς Ἠπείρου».2

Ἡ βασιλικὴ κυβέρνησις τῆς Ἠπείρου στὴν ἐξορία λαμβάνει τὴν εὐλογία καὶ τὴν προστασία μιᾶς μεγάλης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὑπάρχει μιὰ μεγάλη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἠπείρου στὴν Εὐρώπη.

Ἡ Αὐτοῦ Ὑψηλότης Πρόγκηψ Davide Pozzi di Santa Sofia ἐνυμφεύθη τὴν πριγκήπισσα Patrizia στὶς 21 Σεπτεμβρίου τοῦ 2002.
Πῆγε γιὰ προσκύνημα στὴν Lourdes τὸ 2000 μὲ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Acqui Terme καὶ τὴν Αὐτοῦ Ὑψηλότητα Πρίγκιπα Henry Constsantin III de Vigo Paleologo Lascaris.
Συμμετεῖχε στὸ διεθνὲς συνέδριο τῆς Μάλτας ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Βασιλικὸ Οἶκο Παλαιολόγου-Λάσκαρη.( Paleologo Lascaris).

Ἔτσι, ἐδῶ ἔχουμε φθάσει στὸ τέλος αὐτῆς τῆς συντόμου παρουσιάσεως τοῦ βασιλείου στὴν ἐξορία, καὶ τοῦ πρίγκιπός του, ποὺ βασιλεύει μὲ ἁπλότητα καὶ ὑποδειγματικὴ εὐγένεια.

Ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, ἀπὸ τὶς πνευματικὲς φιλοδοξίες του, τὴν ἀνθρώπινη ἀγάπη γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ τὴν  συμμετοχή του στὴν ζωὴ τοῦ κάθε ἑνός, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων, μοῦ θυμίζει τὸν σπουδαῖο καὶ μεγάλο βασιλέα Λουδοβῖκο XVI, ποὺ ὑπῆρξε ὅπως ὁ ἅγιος Τσᾶρος Νικόλαος, θῦμα τῶν πολιτικῶν διαπραγματεύσεων.

Δεδομένου ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς προσεύχονται γιὰ τὴν Αὐτοῦ Ὑψηλότητα Πρίγκιπα Davide Pozzi di Santa Sofia καὶ ὅλη τὴν βασιλικὴ οἰκογένεια, προσκαλοῦν ὅλους νὰ ἐνσκύψουν στὴν ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου.

*Πρωθιερεὺς  Leonide Achard Seignette des Marai, ἱερεὺς τῆς Ἁγίας Ὀρθδοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Εὐρώπη, ἀρχιοικονόόμος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

============================================

Πηγές:

  1. aristocrazia news
  2. ordine costantinianoss giorgio e demetrio
  3. ordine costantinianoss giorgio e demetrio
  4. riviera 2
  5. europa orientale
  6. ρχικὴ πηγή, ποὺ κατηργήθη:   epirus church 

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ.  

 —————————————————————-

Τὸ ὄνομα τοῦ Πρίγκιπος Davide Pozzi di Santa Sofia καταχωρημένο μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ…βασιλέως τῆς Ἠπείρου ἐδῶ:
nobility register

Ὁ ….Πατριάρχης τοῦ «βασιλείου» ἐδῶ:
mission orthodoxe

καὶ ἐδῶ:
Patriarche Nicolas1er

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Νικόλαος  στὶς 25 Ἰανουαρίου 2009, μὲ διάταγμα τῆς Αὐτοῦ Βασιλικῆς Ὑψηλότητος τοῦ Πρίγκιπος Davide Pozzi di S. Sofia, μεγάλου πρίγκιπος τῆς Ἠπείρου καὶ προστάτου τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἠπείρου:
*Διορίσθηκε ἔξαρχος-ἐπίσκοπος τῆς Παναγίου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἠπείρου τῆς διασπορᾶς μὲ δικαιοδοσία σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη
*Μὲ τὸ βασιλικὸ διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Νικόλαος χειροτονήθηκε ὡς Μέγας Ἀρχιερεὺς τοῦ Ἱππικοῦ Τάγματος τοῦ Ἀετοῦ τῆς Ἠπείρου, μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Μεγάλου Περιλαιμίου.

Σημείωσις:  Σήμερα ἔχει ἀπλώσει τὰ πλοκάμια του καὶ στὶς πέντε Ἠπείρους μὲ 89 ἐπισκόπους.

Μετάφρασις – Ἔρευνα

Βάσια Ζαριφοπούλου

Σχετικὰ κείμενα τὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴν δημιουργία μικροκρατιδίων, ἐδῶ, ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, τὴν δική τους βικιπαιδεία καὶ φυσικὰ τὸν Soros.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν δημιουργία μικροκρατιδίων;

Τὸ δὲ σκουφάκι, ποὺ βλέπουμε καὶ στὸ σῆμα τοῦ ΕΠΑΜ, μὰ καὶ σὰν σύμβολον τῆς «γαλλικῆς ἐπαναστάσεως» τῶν Rothschild, εἶναι χαρακτηριστικὸν συγκεκριμένης πηγῆς προελεύσεως τῶν ἐν λόγῳ μικροκρατιδίων.
Σὲ ἄλλα μικροκρατίδια φυσικὰ ἐπικρατεῖ, κατὰ τὸ γνωστὸν πλέον, ὁ ἀετός, τὸ σύμβολον τοῦ Διός.

Σχόλια καὶ ἐπιμέλεια κειμένου

Φιλονόη

(Visited 350 times, 1 visits today)
Leave a Reply