Κάλβος – Σολωμὸς σημειώσατε …Σολωμός!!!

Εἶχα κάποτε μία καθηγήτρια, τὴν κυρία Εἰρήνη.
Μία ἀπὸ τὶς εὐγενικότερες μορφὲς ποὺ ἔχω γνωρίσει στὴν ζωή μου.
Ἡ κυρία Εἰρήνη λοιπόν, γιὰ κάποιον λόγο ποὺ τότε ἀδυνατοῦσα νὰ κατανοήσω, λιγομίλητη, σοβαρή, στοργικὴ μὲ τὰ «παιδιά της», μᾶς μιλοῦσε συχνὰ γιὰ ποιητὲς ποὺ ἀγάπησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἕνας τέτοιος ἦταν ὁ Κάλβος.

Τελειώσαμε τὸ σχολεῖο καὶ κάπου κάπου, ὅταν μὲ ἔφερνε ὁ δρόμος μου, περνοῦσα νὰ δῶ τὴν κυρία Εἰρήνη. Πάντα τῆς πήγαινα ἕνα λουλουδάκι ἤ κάτι συμβολικό, ἔτσι, γιὰ νὰ τῆς καταθέτω τὸν σεβασμό μου.
Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ τὴν εἶδα μοῦ προσέφερε μία συλλογὴ τῶν ποιημάτων τοῦ Κάλβου. Τοῦ Κάλβου ποὺ ἔως τότε γνώριζα μόνον κατ’ ὄνομα στὴν πραγματικότητα καὶ μόνον ἀπὸ ἀναφορὲς τῆς δασκάλας μου, ἐφ΄ ὅσον στὰ βιβλία μας τὸ ὄνομά του, ἀκόμη κι ἐὰν ὑπῆρχε, δὲν ἦταν ἀπὸ τὰ …σπουδαία γιὰ νὰ ἐπιμείνῃ τὸ ὑπουργεῖον ἀπαιδείας καὶ νὰ τὸ καταγράψουν οἱ μαθητές…

Ἦταν λοιπὸν ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι, μὲ ἀκόμη μικρότερα γραμματάκια, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα μὲ συντροφεύει συχνά. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ  ἔμαθα, γιὰ αὐτὸν τὸν ἄγνωστο Κάλβο, ἦταν ἡ ἱστορία του.
Ἱστορία ποὺ δὲν τὸν κατέταξε στοὺς …Ἕλληνες ποιητές…

Τα έργα του Κάλβου δέχτηκαν αρκετή κριτική από τις δύο επικρατούσες παρατάξεις διανοουμένων της ελληνικής πραγματικότητας. Οι Φαναριώτες από την μία και οι Επτανήσιοι από την άλλη, αρνήθηκαν στις Ωδές του το δικαίωμα πολιτογραφήσεως στον χώρο της ελληνικής ποιήσεως. Ο Κάλβος γεννήθηκε μεν στην Ζάκυνθο και γύρισε εκεί μετά την συγγραφή των Ωδών του, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως Επτανήσιος ποιητής. Δεν ανήκει στην σχολή που παγιωνόταν γύρω από τον Σολωμό και μάλιστα κανένας λόγιος των Επτανήσων δεν τον θεώρησε ποτέ ως Ιόνιο ποιητή. Πολλοί άσκησαν κριτική στην γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Κάλβος, αν και παραδέχονταν την ποίησή του. Το ίδιο και οι Φαναριώτες. Σ’ αντίθεση με τους Έλληνες λογίους, ο γαλλικός τύπος παρουσιαζόταν ενθουσιασμένος από τα έργα του Κάλβου, τα οποία κατάφεραν να πείσουν τους ξένους πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι τους συμπατριώτες του.

Όσον αφορά στην γλώσσα, ο Κάλβος δεν είχε το θάρρος να απορρίψει την καθαρεύουσα ή την δημοτική. Η γλωσσική πολλαπλότητα της εποχής του περιοριζόταν σε δύο στάσεις που αντιπαρατάσσονταν στις ωδές του. Στην συμβίωση της δημοτικής με την καθαρεύουσα γίνεται διασταύρωση μεταξύ της ζωντανής φωνής της ζωής και του κόσμου των βιβλίων. Γενικότερα, στα έργα του, ο Κάλβος επιχειρούσε να συνδυάσει δύο αντίθετες δυνάμεις, π.χ. το μυθικό στοιχείο και τα σύγχρονα γεγονότα της εποχής του, τον Δία και τον Θεό, τον νεοκλασικισμό και τον ρομαντισμό.

βικιπαιδεία

Μὰ ὁ λόγος τοῦ Κάλβου ἦταν πάντα ἑλληνικός. Βαθύτατα….

Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε
ψυχαὶ θερμαί, γενναῖαι·
εἰς τὸν βωμὸν τριγύρω
τῆς πατρίδος ἀστράπτοντα
τρέξατε πάντες.

β´

Ἂς παύσωσ᾿ ἡ διχόνοιαι
ποὺ ρίχνουσι τὰ ἔθνη
τυφλά, ὑπὸ τὰ σκληρότατα
ὀνύχια τῶν ἀγρύπνων
δολίων τυράννων.

γ´

Τρέξατ᾿ ἐδῶ· συμφώνως
τοὺς χοροὺς ἂς συμπλέξωμεν,
προσφέρων ὁ καθένας
λαμπρᾶν θυσίαν, πολύτιμον,
εἰς τὴν πατρίδα.

δ´

Ἐδῶ ἂς καθιερώσωμεν
τὰ πάθη μας προθύμως·
τ᾿ ἅρματα ἡμεῖς ἀδράξαμεν
μόνον διὰ ῾νὰ πληγώσωμεν
τοῦ Ὀσμᾶν τὰ στήθη.

ε´

Ἐδῶ πάντα τὰ πλούτη μας
ἂς χύσωμεν· ἐν ὅσῳ
γυμνὸν σπαθὶ βαστοῦμεν
μᾶς φθάνουσι τὰ φύλλα
τίμια της δάφνης.

ς´

K᾿ ὕστερ᾿, ἀφ᾿ οὗ συντρίψωμεν
τὸν ἔχθιστον ζυγόν,
ἄλλα ὄχι ἀβέβαια πλούτη
θέλει μᾶς δώσει πάλιν
ἡ ἐλευθερία.

ζ´

Ἐδῶ ἡδονὰς καὶ ἀνάπαυσιν
ὦ φίλοι ἂς παραιτήσωμεν·
ξηρὴ πέτρα τὸ στρῶμα,
φαρμάκι τὸ ψωμὶ
τῆς δουλείας εἶναι.

η´

Ἐδῶ, σὰν ἀναθήματα,
εἰς τὸν βωμὸν πλησίον,
τοὺς συγγενεῖς, τὰ τέκνα μας
ἀγαπητά, τοὺς γέροντας
τώρα ἂς ἀφήσωμεν.

θ´

Πάντα ὅσα εἰς τὴν καρδίαν μας
εἶναι ἀκριβή, δὲν πρέπουσιν
εἰς ἄνδρας ποὺ τρομάζουν
ἔμπροσθεν εἰς ἀνόητον
βάρβαρον σκῆπτρον.

ι´

Οὔτε ἡ ζωὴ δὲν πρέπει.
Τρέξατε ἀδέλφια, τρέξατε·
συμμέτρως ἐχορεύσαμεν,
σύμμετρα ἂς ἀποθάνωμεν
διὰ τὴν πατρίδα.

ᾨδὴ Δεκάτη. Ὁ Βωμὸς τῆς Πατρίδος

Τόσο ποὺ τώρα τελευταία, μετὰ κι ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ τὶ εἶναι …ἐθνικὸ καὶ τὶ ὄχι, ἄρχισα νὰ ἀναρωτιέμαι: Γιατί ὁ Σολωμός μᾶς διδάσκεται ἀπό τήν πρώτη μας ἀνάσα, σάν …ὐπερέλλην, ἄν καί δέν ἦταν, ἀλλά ὁ Κάλβος ὄχι;
Γιατί τό ἔργο Σολωμοῦ τιμᾶται ὡς μοναδικό, ἀλλά τό μοναδικό ἔργο Κάλβου ἀγνοεῖται;
Γιατί πρέπει ἀκόμη καί σήμερα, κατ’ ἐξαίρεσιν καί τυχαίως, νά μαθαίνουμε τό ὄνομα τοῦ Κάλβου;
Τί ἔτρεξε κι ἀγνοήθηκε;
Δέν ἦταν πολύ μασῶνος ὁ Κάλβος; Ἤ μήπως δέν ἦταν πολύ …«περιούσιος»;

Κάλβος - Σολωμὸς σημειώσατε ...Σολωμός!!!3

Γιατί πρέπει νά μαθαίνουμε ἱστορία ἀπό τόν κάθε Μπογδάνο;

Σολωμοί….

Νὰ μὴν …«θιγοῦν» οἱ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ εἰκόνες τῶν …«ἡρώων»;

Κάλβος - Σολωμὸς σημειώσατε ...Σολωμός!!!2 Κάλβος - Σολωμὸς σημειώσατε ...Σολωμός!!!1

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…

Ἕνα δεῖγμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς τὸ βιώνουμε καθημερινῶς κι ἔχουμε ἀρχίσει πλέον νὰ τὸ κατανοοῦμε…
Τὰ …καλὰ καὶ συμφέροντα τῶν τραπεζῶν, τῶν μασώνων καὶ τῶν …«περιουσίων» παρουσιάζονται ὡς ἔργα ἀγάπης, φροντίδος, φιλανθρωπίας…
Τὰ πραγματικὰ ἔργα ὅμως ἤ χάνονται ἤ κρύβονται ἤ καταστρέφονται.
Κι ἔτσι ἐμεῖς μαθαίνουμε γιὰ τὸν Σολωμὸ τὰ πάντα ἀλλὰ τὸν Κάλβο τὸν μαθαίνουμε, ἐὰν τὸ μάθουμε, ἀπὸ …σπόντα!!!

Κάλβος, λοιπόν, πρὸς Σολωμό, 0-1!!!
Κατὰ τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν τῶν προσκυνημένων καὶ τῶν ἐξαγορασμένων, τῶν …«περιουσίων» καὶ τῶν δοσιλόγων, τῶν νΑΙνΑΙκων καὶ τῶν πρακτόρων δὲν τίθεται θέμα. Ἔχει κλείσει.
Ὄχι διότι ὁ Κάλβος εἶναι καλὸ ἤ κακός, ἀλλὰ μᾶλλον γιατὶ δὲν ἦταν δικός τους.
Τόσο ἁπλᾶ!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἀναζητώντας κάποιες πληροφορίες γιὰ κάποια πλοῖα, καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν πλοιάρχων, ποὺ ἔλαβαν μέρος σὲ μία ναυμαχία, ἦταν ἀδύνατον νὰ βρῶ ὁ,τιδήποτε. Μόνον ἕνα ὄνομα πλοιάρχου, ἑνὸς πλοίου, ἐπανελαμβάνετο διαρκῶς, ἄν καὶ  τὰ μετεχοντα πλοῖα τῆς ναυμαχίας ἀρκετά. Ἀλλὰ ὅλες οἱ ἀναφορὲς περιεστρέφοντο γύρω ἀπὸ ἕνα πλοῖο κι ἕναν πλοίαρχο. Ἔγραψα τὸ ὄνομά του στὸ ψακτῆρι…
…καὶ ὦ τοῦ θαύματος!!! Πρῶτο πρῶτο στὴν τάδε μεγάλη στοά!!!
Τόσο ἁπλᾶ… Ὅλοι οἱ ἄλλοι πλοίαρχοι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἡρωἱσμοῦ τους, ἤ ὄχι, μᾶλλον δὲν ἀνῆκαν στὴν στοά…
…καὶ πρέπει νὰ ξεχαστοῦν!!!

 

(Visited 286 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Κάλβος – Σολωμὸς σημειώσατε …Σολωμός!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν οἱ λαοὶ συνειδητοποιήσουν τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ …«ἐθνάρχες» τους… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν οἱ λαοὶ συνειδητοποιήσουν τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ …«ἐθνάρχες» τους… | Klik News

Leave a Reply