Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» καταλήγει;

Ἡ Αἰκατερίνη τῆς Ῥωσσίας καὶ ὁ Ἰωσὴφ τῆς Αὐστρίας, ἀπὸ τὸν 18ο ἀκόμη αἰῶνα, ὅταν ἀνεφέροντο στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, τὴν ὠνόμαζαν «Μεγάλο Ἀσθενή». Μεγάλο ἀσθενὴ ποὺ ὅμως, ἐκείνην τὴν περίοδο ἀκόμη ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἦταν καὶ ἰσχυρὴ καὶ ἐπικρατοῦσα σὲ ὅλην τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή.
Κάτι θὰ γνώριζαν περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς…

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20 αἰῶνος, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ εἶχαν ἤδη ἀποκοπῆ πολλὰ ἐδάφη τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, (πάντα βάσει τῶν φροντίδων τῶν γνωστῶν τραπεζιτῶν) ἡ φερομένη ὡς «ἐπανάστασις τῶν νεοτούρκων», τῶν ντονμὲ ἑβραίων δῆλα δή, ἔφθασε γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ κτύπημα καὶ νὰ ἀποτελειώσῃ τὴν παντοδυναμία τῶν σουλτάνων.
Αὐτὴ μάλιστα ἡ περίοδος ἦταν ἡ ἀφορμὴ ἀποκοπῆς πολλῶν ἀκόμη ἐδαφῶν τῆς αὐτοκρατορίας, ἰδίως στὴν περιοχὴ τῆς Συρίας καὶ τῆς Ἀραβίας. Ἀπὸ τότε μάλιστα οἱ  «φίλοι μας οἱ Ἄγγλοι» μαζὺ μὲ τοὺς «φίλους μας τοὺς Γάλλους» καὶ τοὺς «φίλους μας τοὺς Ἰταλούς» ἔλαβαν τὰ μερίδιά τους, ἰδίως σὲ περιοχὲς ποὺ ἦσαν πλούσιες σὲ πετρέλαια, ἐφαρμόζοντας ἐπισήμως τὸ «δίκαιον τῶν λαῶν» ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα λαμβάνοντας τὴν μερίδα τοῦ τεμαχισμένου -ἀπὸ τὰ χέρια τους- θηρίου.
Κι ἔτσι ἡ Μοσούλη πέρασε στὰ χέρια τῶν Ἄγγλων, ἡ Συρία στὰ χέρια τῶν Γάλλων καὶ ἡ Παλαιστίνη προορίζετο, ἀπὸ τότε, γιὰ τοὺς ἐβραίους.
Δῆλα δή… Εἶδαν ἀσθενὴ οἱ «σύμμαχοί» μας κι ὅρμηξαν…
…διότι δρυὸς πεσούσης….

Ὁ Μεγάλος ἀσθενὴς ὅμως δὲν ἐτελεύτησε τότε, διότι ἀκόμη ἐξυπηρετοῦσε μία μεγάλη Τουρκία στὴν περιοχή.
Κι ἔτσι παρεδόθη στὸν ἑβραῖο Κεμὰλ ἡ ἐξουσία, ποὺ φυσικὰ αὐτός, μὲ τὴν σειρά του, μερίμνησε νὰ διατηρήσῃ μία ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἰσχυρὴ καὶ ἄψογα ἐλεγχομένη Τουρκία, ὑπὸ τὸ κράτος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ὑποχρεωτικῶν ἐξισλαμισμῶν.
Κι ἔτσι ἀκριβῶς, ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐπίβλεψιν τῶν στρατιωτικῶν, ἡ Τουρκία παρέμεινε καὶ παραμένει, μία ἰσχυρὰ δύναμις μέν, ἀπολύτως ἐλεγχομένη δέ, ἀπὸ τοὺς διαφόρους θρησκευτικοὺς ἡγέτες της.

Μὰ κι αὐτὴ ἡ περίοδος μᾶς τελείωσε.
Γιὰ περισσότερο ἀπὸ δύο αἰῶνες ἀκοῦμε, διαβάζουμε μὰ δὲν βλέπουμε «Μεγάλο ἀσθενή». Ἀντιθέτως… ὁ φερόμενος ὡς «Μεγάλος Ἀσθενής»  χρησιμοποιεῖται κατὰ καιροὺς κατὰ ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦνται οἱ ὁρισθεῖσες, ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα ἐλέγχου, ἰσοῤῥοπίες τῆς περιοχῆς.
Κατὰ καιροὺς μάλιστα τὸν χρησιμοποιοῦν, αὐτὸν τὸν ἀσθενή, ὡς μοχλὸ ἀσκήσεως πιέσεων σὲ περιφερειακὲς ἑστίες, ποὺ ἐπίσης τὰ ἴδια κέντρα δημιουργοῦν κι ἐλέγχουν.
Ἄλλοτε λοιπὸν τὸν βλέπουμε, ἐνεθαῤῥυμένο, νὰ γενοκτονῇ τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμούς, ἄλλοτε νὰ θεωρῇ τὰ Ἴμια δικά του κι ἄλλοτε νὰ προσπαθῇ νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὴν λυσσώδη ἐπίθεσιν κατὰ τῆς Συρίας, πρὸς ἴδιον ὄφελος.

Μὰ αὐτὴν τὴν φορά, ἂν καὶ τοῦ διετήρησαν ὑψηλὸ ἐπίπεδον ντονμέδων στὸν τομέα τῆς διακυβερνήσεως, ἐν τούτοις τὸ μεγάλο κακὸ τοῦ τὸ ἔστησαν ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., ποὺ ἔως σήμερα, ὑποτίθεται, στήριζαν τὸ μόρφωμα.
Ἐκεῖ, στὶς Η.Π.Α.,  εἶναι ποὺ ἕνας κοινὸς πράκτωρ τῶν δικτύων τοῦ Σόρος καὶ τῶν ἀφεντικῶν του, ὁ Γκιουλέν, φαίνεται νὰ ἀσκῇ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἀναγκαῖες πιέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται, πρὸ κειμένου νὰ δηλητηριασθῇ ἀπολύτως ὁ τουρκικὸς ἱστὸς καὶ νὰ τελευτήσῃ διὰ παντὸς πλέον ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής». Δῆλα δὴ νὰ δηλητηριασθῇ πλήρως ὁ ὀργανισμός του καὶ νὰ μᾶς ἀφήσῃ – ἐπὶ τέλους – χρόνους.

Κι ἔτσι σπεύδουν πλέον οἱ «ἀγαπημένοι μας σύμμαχοι» Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ἀμερικανοί, λοιποὶ Εὐρωπαῖοι, ἑβραῖοι, ποὺ πλέον συγκροτοῦν τὶς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ – καὶ ὄχι μόνον – μαζὺ μὲ τοὺς Ῥώσσους, νὰ ἐνημερώσουν τοὺς πολῖτες τους γιὰ τὸ ἐπερχόμενον τέλος τοῦ «Μεγάλου Ἀσθενοῦς».

Ξέρει κάτι το Ισραήλ; Εντολή άμεσης αποχωρήσεως των ισραηλινών πολιτών από την Τουρκία

Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» καταλήγει;1

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής για τους πολίτες του όσον αφορά στην Τουρκία και συνέστησε στους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν «το ταχύτερο δυνατό».
Το Ισραήλ αποφάσισε να περάσει από ένα «πρώτο επίπεδο συγκεκριμένης απειλής σε αυξημένο επίπεδο συγκεκριμένης απειλής, να συστήσει εκ νέου στο κοινό να αποφεύγει τα ταξίδια στην Τουρκία και, για τους Ισραηλινούς που βρίσκονται εκεί, να φύγουν το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση έπειτα από την επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε στις 19 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ξένοι τουρίστες, ανάμεσά τους τρεις Ισραηλινοί.
Την επομένη της επιθέσεως, το Ισραήλ είχε συστήσει στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια στην χώρα αυτή. Οι ισραηλινές αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες προχώρησαν από τότε σε μια νέα εκτίμηση της καταστάσεως. Η επίθεση της 19ης Μαρτίου «φέρνει στο φως την απειλή του Νταές (αραβικό ακρωνύμιο της οργανώσεως Ισλαμικό Κράτος) εναντίον των τουριστών και αποδεικνύει την αυξημένη ικανότητα (του ΙΚ) να πραγματοποιεί νέες επιθέσεις», αναφέρει η ισραηλινή κυβέρνηση.
«Τρομοκρατικές οργανώσεις στην Τουρκία εξακολουθούν να ετοιμάζουν νέες επιθέσεις εναντίον τουριστών, περιλαμβανομένων και Ισραηλινών», ανέφερε.
Οι τουρκικές αρχές είχαν αποδώσει την ευθύνη για την επίθεση της 19ης Μαρτίου στο ΙΚ και είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη ο οποίος ήταν, σύμφωνα με την Άγκυρα, ένας Τούρκος που είχε διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση.
Ο τελευταίος ανατινάχθηκε σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινοί, από τους οποίους οι δύο είχαν και την αμερικανική υπηκοότητα, και ένας Ιρανός, και τραυματίστηκαν περίπου 40 άνθρωποι, κυρίως ξένοι.
Ωστόσο τα ερωτηματικά είναι πολλά καθώς δεν μπορεί το Ισραήλ να δίνει εντολή στους πολίτες του να αποχωρήσουν «το ταχύτερο δυνατό» από τη Τουρκία, τόσες ημέρες μετά από το εν λόγω τρομοκρατικό χτύπημα, εκτός κι αν προβλέπει κάτι άλλο…

Ἰγνατίου

Ζοῦμε συγκλονιστικὲς στιγμές!!!
Ζοῦμε συγκλονιστικὲς ἐποχές!!!
Ζοῦμε τὸ ψυχοῤῥάγημα, ποὺ προηγεῖται τοῦ θανάτου τοῦ «Μεγάλου ἀσθενοῦς» ποὺ ὅμως, ὅπως κάθε ἄλλο θηρίον, ὅταν ψυχοῤῥαγῇ, γίνεται περισσότερο ἐπικίνδυνον ἀπὸ κάθε στιγμὴ τοῦ βίου του.

Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» καταλήγει;3

Τί θά συμβῇ στήν Τουρκία;

Συζητᾶμε πλέον μόνον γιὰ μία διαμελισμένη Τουρκία;

Ἡ …«τρομοκρατία» σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία ἔχει …κοινὰ μέλη!!!

Ὁ Ἐρντογὰν στὸ στόχαστρο τῆς νέας τάξεως.

Σὲ Ἑλλάδα καὶ Τουρκία οἱ Κεντρικὲς τράπεζες δουλεύουν γιὰ …ἄλλους!

Ἡ «σούπα» τοῦ Soros πρέπει νὰ πετύχῃ!!!

Διότι ἡ πραγματικὴ κόλασις, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸν θάνατο τοῦ  θηρίου, δὲν ἀφορᾶ μόνον στὸ θηρίον ἀλλὰ σὲ ὅ,τι ἐκεῖ κοντὰ θὰ βρεθῆ. Καὶ φυσικὰ σὲ ἐμᾶς…

Τί σημαίνει αὐτό;
Νά μήν εὐχόμεθα τό τέλος τῶν γενιτσάρων;
Νά μήν βοηθήσουμε σέ αὐτό;
Νά μήν ἐκμεταλλευθοῦμε αὐτό τό τέλος;

Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, καλὸ θὰ εἶναι πρῶτα πρῶτα νὰ κυττάξουμε:

  • Τὸ ποιὸς ἔχει σχεδιάσει αὐτὸ τὸ τέλος.
  • Τὸ γιατὶ τὸ ἔχει σχεδιάσει.
  • Τὸ ποῦ ἀποσκοπεῖ.
  • Τὸ ποιοὺς προγραμματίζει νὰ ἐμπλέξῃ.
  • Τὸ γιατὶ θὰ τοὺς ἐμπλέξη.
  • Τὸ ἐὰν τὰ σχέδια αὐτοῦ ποὺ ἐνεπνεύσθη αὐτὴν τὴν καταστροφὴ ὠφελοῦν, ἢ ὄχι, γενικῶς τὴν ἀνθρωπότητα… Καὶ φυσικὰ…
  • Τί ῥόλο μᾶς προορίζουν νά παίξουμε;
  • Θά παίξουμε τόν ῥόλο πού μᾶς ὅρισαν ἢ ἐπί τέλους θά δοῦμε τά πραγματικά καί ἀναγκαία μας δίκαια;
  • Τί θά κερδίσουμε ὡς λαός ἀπό τήν πιθανή, ἢ ὄχι, ἐμπλοκή μας;

Κάθε φορὰ ποὺ κάποιο σχέδιον τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων ἐξελίσσεται, μερικὲς γενοκτονίες ἐξυφαίνονται, ἐκατομμύρια ἀθῶοι πληρώνουν τὰ σχέδιά τους καὶ τὸ αἷμα ῥέει.
Βέβαια οὐδὲ μία ἀλλαγὴ συνέβη δίχως κόπο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἰδίως δίχως αἷμα.
Αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε.
Ὅπως ἐπίσης γνωρίζουμε πὼς ἀμέτρητες φορὲς μᾶς ἔχουν χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ ἐπισπεύσουν τὴν ὁλκλήρωσιν ἄλλων σχεδίων, πιὸ μυστικῶν.
Ἔτσι καὶ τώρα, ἂν καὶ μᾶς δείχνουν τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας, στὴν πραγματικότητα ὠθοῦν τὰ γεγονότα σὲ ἄλλες ἰσοῤῥοπίες, ποὺ πλέον δὲν θὰ περιλαμβάνουν τὴν Ἑλλάδα ὡς ἔχει, ἀλλὰ σὰν ὑποκρατίδια, συναποτελούμενα καὶ ἀπὸ τμήματα τῆς τουρκικῆς ἐπικρατείας.

Στὸ σύνολόν του ὅλος αὐτὸς ὁ σχεδιασμὸς δὲν εἶναι οὔτε καλὸς οὔτε κακός. Εἶναι μόνον τμῆμα ἑνὸς γενικοτέρου προγράμματος, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἐγκαθίδρυσιν τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως, στὸ πιὸ …ἐπίσημο, μὲ τὶς «ἀμεσοδημοκρατίες» της καὶ φυσικὰ μὲ τὴν κατάργησιν τῶν συνόρων καὶ τὴν δημιουργία μικροκρατιδίων, ὑπὸ νέες μορφὲς διοικήσεως. Πάντα ὅμως, ὅλα αὐτά, ἐντεταγμένα στὸ γενικότερον τοκογλυφικὸν σχέδιον ἐξουσίας.
(Τί σχέσις ἄρα γέ νά ὑπάρχῃ ἀνάμεσα στόν ἐποικισμό τῆς χώρας καί στίς νέες ζῶνες κρατιδίων πού ἑτοιμάζονται;)

Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ἡ σημαντικὴ λεπτομέρεια.
Ἐὰν ὡς χώρα, μὲ τὶς ὑπάρχουσες ἐξουσίες, ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἐπέλασιν τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, σάν μικροκρατίδια πῶς θά τό ἐπιτύχουμε;

Ἀλλὰ μᾶλλον προτρέχω…
Κακῶς…
Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἔχουμε πρόβλημα.
Μία δικτατορία, κατὰ πῶς μᾶς προειδοποιοῦν, στὴν Τουρκία, προεξοφλεῖ βιαιότητες ἐντὸς κι ἐκτὸς τῶν συνόρων της. Μία δικτατορία ἐπίσης μπορεῖ νὰ βγάλῃ τὴν Τουρκία ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ, κάτι ποὺ θὰ ἐπιτρέψη, ἐκ τῶν ὑστέρων, νὰ ἐπέμβῃ τὸ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ μᾶς …σώσῃ ἀπὸ τὸ μὴ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ. (Ἐκτὸς ἐὰν βγάλουν ἐμᾶς ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ὁπότε νὰ περιμένουμε τὰ χειρότερα…!!!)
Καὶ φυσικὰ μία δικτατορία τώρα στὴν Τουρκία δὲν θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα πολιτικῶν – τυχαίων- ἀναταραχῶν, ἀλλὰ πολὺ καλὰ σχεδιασμένη ἐπίθεσις ἐναντίον της.
Διότι πράγματι τὸ ὁριστικὸ κτύπημα στὸν Μεγάλο Ἀσθενὴ ἔρχεται συντόμως.

Ὁ «Μεγάλος Ἀσθενής» καταλήγει;2

Ξεκινᾶμε λοιπόν.
Τὸ τελευταῖον μέρος τοῦ δράματος σὲ λίγο λαμβάνει χώρα…
Ἐμεῖς, ἐὰν δὲν συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ ἔρχεται, σὲ λίγο, πολὺ λίγο, θὰ τὸ διαπιστώσουμε, μὲ τὸν χειρότερο τρόπο.
Ἐὰν δὲν προλάβουμε νὰ προετοιμασθοῦμε τὸ κτύπημα ἴσως νὰ εἶναι καὶ θανατηφόρον.
Τὸ βέβαιον εἶναι πὼς αὐτὸ ἀκριβῶς, τὸ τελευταῖο μέρος τοῦ δράματος, θὰ σημάνη ἐπίσης καὶ τὸ τελευταῖο μέρος τῆς ἐξουσίας τῶν κοσμοχαλαστῶν καὶ τῶν δυναστῶν τῆς Ἀνθρωπότητος.

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply