Μᾶς χρέωσαν μὲ ἀντικειμενικὲς καὶ μᾶς …ξεχρεώνουν μὲ ἐμπορικὲς ἀξίες.

Ἡ λεηλασία ὁλοκληρώνεται.
Ἐπισήμως πάντα. Διότι στὴν πραγματικότητα ἀντιμετωπίζουμε ἀναδιανομὴ πλούτου, μὲ μοναδικὰ θύματα τοὺς πλέον ἀδυνάτους ἐξ ἡμῶν!!!

Μᾶς χρέωσαν μὲ ἀντικειμενικὲς καὶ μᾶς ...ξεχρεώνουν μὲ ἐμπορικὲς ἀξίες.1

Ἡ μεγαλυτέρα ἀναδιανομὴ πλούτου ὅλων τῶν ἐποχῶν…

Ὅλοι οἱ φόροι, ὅλοι οἱ μηχανισμοὶ λεηλασίας μας, ὅλα τὰ νομομαγειρέματα βασίζονται στὸ παραμῦθι.
Ὅλα συμβαίνουν μόνον γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς ἐργοδότες τῶν φερομένων κυβερνητῶν μας.Ὅλα πραγματοποιοῦνται βάσει σχεδίου, ποὺ παρομοίως ἐφηρμόσθη σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς συγχρόνου ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου.

Κρὰχ καὶ ἐπιτροπὴ Peccora.

Τὸ σχέδιον, ἀπὸ ἀρχῆς δημιουργίας τοῦ «θεσμοῦ» τῶν τραπεζῶν, μὲ τὴν παρανόμως νομιμοποίησιντῶν τόκων, λέγεται ὑπεξαίρεσις περιουσιακῶν στοιχείων τῶν ἄλλων καὶ μεταφορά τους στὰ χέρια τῶν …«περιουσίων» τραπεζιτῶν.

«…Γεν. 47,14                 Ὁ  δὲ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ χρήματα, ποὺ ὑπῆρχον εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Χαναάν, πωλῶν τὸν σῖτον, τὸν ὁποῖον ἠγόραζον οἱ κάτοικοι. Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλον τὸ ἀργύριον στὸν οἶκον τοῦ Φαραώ.

Γεν. 47,15                 Ἔνεκα τοῦ συνεχιζομένου λιμοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς τοῦ σίτου ἐξηντλήθησαν τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Χαναάν. Δεν εἶχον πλέον μὲ τὶ νὰ ἀγοράσουν σῖτον. Δία τοῦτο ἤλθαν πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπον· «δὸς μας ψωμί· διατί νά ἀποθάνωμεν ἐνώπιόν σου; Τὰ χρήματα μας ἔχουν πλέον ἐξαντληθῆ».

Γεν. 47,16                 Ο Ἰωσὴφ τοὺς εἶπεν· «ἀφοῦ δὲν ἔχετε ἄλλα χρήματα, φέρετέ μου τὰ ζῷα σας καὶ ἀντὶ αὐτῶν θὰ σᾶς δώσω ἄρτους, ἀφοῦ ἔχουν ἐξαντληθῆ πλέον τὰ χρήματα σας».

Γεν. 47,17                 Ἔφεραν λοιπὸν τὰ ζῷα των οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἔδωσεν ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων, ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ διέθρεψεν αὐτοὺς κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο μὲ ἄρτους ἀντὶ ὅλων τῶν κτηνῶν, ποὺ εἶχε πάρει ὑπὸ τὴν κατοχὴν του.

Γεν. 47,18                 Ἐπέρασε καὶ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τῆς πείνας, ἔφθασε τὸ δεύτερον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐπανῆλθον οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς αὐτὸν καὶ τοῦ εἴπαν· «δὸς μας τρόφιμα. Μήπως, τάχα, καί θά ἐπιτρέψῃς ποτὲ σῦ ὁ κύριος μας νά ἐξοντωθῶμεν ὅλοι ἀπό τήν πεῖναν; Ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξαντληθῶ τὰ χρηιματὰ μας, ἡ δὲ κινητὴ περιουσία μας καὶ τὰ ζῷα μας εἶναι πλέον ἰδικά σου, δεν ὑπολείπεται πλέον εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ μόνον νὰ θέσωμεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου τὸν ἑαυτὸν μας καὶ τὰ χωράφια μας, νὰ γίνωμεν ἀκτήμονες δοῦλοι σου….»

Οἱ κυβερνητικὲς μέθοδοι ἀποτελοῦν τοκογλυφικὴ ἐμπειρία αἰώνων!!!

Σέ τί διαφέρουν ἄρα γέ οἱ τότε τοκογλῦφοι τοῦ Ἰωσῆφ ἀπό τούς σημερινούς;
Χρέωσαν μὲ ἕνα χὶ ποσὸν τὸν κάθε πολίτη, βάσει «ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν» (πλαστῶν στὴν οὐσία) γιὰ νὰ τὸν ἐξουθενώσουν καὶ τώρα τοῦ δημεύουν τὴν περιουσία μὲ «ἐμπορικὲς ἀξίες», κατὰ πολὺ μικρότερες τῶν χρεώσεων.
Καὶ ὁπολίτης παραμένει χρεωμένος, ἐφ΄ ὅσον δὲν πρόκειται νὰ τοῦ σβήσουν τὰ χρέη, καὶ ἡ περιουσία του περνᾶ στὰ χέρια τῶν τραπεζῶν (ποὺ κατέχουν κι ἐλέγχουν τὰ δημόσια ταμεῖα, ἄρα τῶν …«περιουσίων» ἰδιοκτητῶν τους) καὶ ἐπισημοποιεῖται ἡ κατοχὴ τῶν τραπεζῶν στοὺς δικούς μας κόπους.

Τό καλλίτερο;

Ὅλος ὁ κόσμος ποὺ ψήφισε τὴν «Α΄ φορὰ ἀριστερά» ἀδυνατεῖ νὰ συνειδητοποιήσῃ πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ἀριστερά. Δὲν μᾶς προέκυψε κάτι ποὺ ἐδήλωσε ἀριστερὸ ἀλλὰ ἦταν κάτι ἄλλο. Ἡ ἀριστερά, ὁ κομμουνισμός, ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ ἰδίου νομίσματος, ποὺ λέγεται τραπεζίτης.

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Ἁπλῶς ἡ βλακεία μας, ὡς ψηφοφόροι, περιλαμβάνει καὶ τὴν ἄγνοια, μαζὺ μὲ τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ὀχλοβοή.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Πλειστηριασμοί με βάση τις εμπορικές αξίες

Με βάση την εμπορική (και όχι την αντικειμενική αξία όπως γινόταν μέχρι τώρα) θα προχωρούν οι διαδικασίες κατασχέσεως και πλειστηριασμού των ακινήτων από την 1η Ιουνίου.

Με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί -σύμφωνα με πληροφορίες- η κυβέρνηση, υλοποιείται στην πράξη η σχετική πρόβλεψη του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, υπό την θύελλα αντιδράσεων του νομικού (και όχι μόνο) κόσμου της χώρας και υπό τις ισχυρές πιέσεις των δανειστών και εν όψει της τότε απειλουμένης καταρρεύσεως της οικονομίας.

Η νέα ρύθμιση οδηγεί αναπόφευκτα σε αδικίες και στην αντιμετώπιση των ακινήτων με την λογική των «δύο ταχυτήτων». Κι αυτό γιατί ενώ ένα ακίνητο εξακολουθεί και σήμερα να φορολογείται με βάση τις «φουσκωμένες» (σε σχέση με την πραγματική αγοραία τιμή) αντικειμενικές αξίες (παρά την μείωσή τους κατά περίπτωση, το πολύ έως 20%), την ίδια στιγμή, όταν κατάσχεται, η όλη επιβαρυντική διαδικασία για τον ιδιοκτήτη του θα γίνεται με την ασφαλώς χαμηλότερη εμπορική αξία.

Έτσι, ενώ ο φορολογούμενος πληρώνει ακριβά το ακίνητο μέσω του ΕΝΦΙΑ (ήδη εκκρεμεί σχετικό «μπαράζ» προσφυγών και πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, όπως αποκαλύψαμε στο «Έθνος της Κυριακής» στις 24-4-16), όταν βρεθεί μπροστά στο φάσμα της κατασχέσεως λόγω χρεών (τραπεζικών δανείων κ.λπ.) θα βρίσκεται και πάλι χαμένος και μάλιστα ακόμα περισσότερο, αφού θα χρησιμοποιείται ως «μπούσουλας» η εμπορική αξία του ακινήτου, που στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ μικρότερη της αντικειμενικής αξίας. Έτσι το ακίνητο θα μπορεί ουσιαστικά να «βγει στο σφυρί» σε πολύ χαμηλότερη τιμή, γεγονός που έχει επικριθεί έντονα και από τους δικηγορικούς συλλόγους, αφού έτσι ωφελείται εκείνος που επισπεύδει την κατάσχεση ή «κτυπά» το ακίνητο, με προφανή βλάβη του ιδιοκτήτη και αντίστοιχη ζημιά του.

 Επιφυλάξεις

Παράλληλα, νομικοί κύκλοι διατυπώνουν επιφυλάξεις και για το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη ο προσδιορισμός της εμπορικής αξίας, αλλά και το κατά πόσον θα διασφαλίζεται ότι το ύψος της θα είναι πράγματι το σωστό ή μπορεί και να απέχει από την αγοραία τιμή. Ο προβληματισμός αυτός ενισχύεται, αφού το ίδιο το κράτος, στις δίκες για τις αντικειμενικές αξίες, επικαλείται επί χρόνια την έλλειψη επαρκών και βέβαιων στοιχείων για να τις αναπροσαρμόσει επακριβώς, εξαιτίας της δραματικής πτώσεως των αγοραπωλησιών ακινήτων.

Μᾶς χρέωσαν μὲ ἀντικειμενικὲς καὶ μᾶς ...ξεχρεώνουν μὲ ἐμπορικὲς ἀξίες.2

Η νέα νομοθετική ρύθμιση (που πήρε εχθές και την νομοτεχνική έγκριση του ΣτΕ) έρχεται να υλοποιήσει τον ν. 4335/16 (ΚΠολΔ) και προβλέπει ότι οι δικαστικοί επιμελητές θα είναι αρμόδιοι να προσδιορίσουν την εμπορική αξία του ακινήτου που κατάσχεται.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι δικαστικοί επιμελητές θα πρέπει να προσλάβουν έναν πιστοποιημένο εκτιμητή κατά την κρίση τους (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο), επιλέγοντας ανάμεσα στην σχετική λίστα που υπάρχει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Το σχετικό Μητρώο τηρείται στο υπ. Οικονομικών (στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων) και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του, όπως αναφέρεται στην νέα ρύθμιση.

Για τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας ο πιστοποιημένος εκτιμητής θα πρέπει να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά ή διεθνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα -σύμφωνα με την ρύθμιση-, ενώ παράλληλα θα δεσμεύεται να τηρήσει πιστά τον Κώδικα Δεοντολογίας, που εκδόθηκε στις 10-5-13 με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Την γραπτή εκτίμησή του για την εμπορική αξία ο πιστοποιημένος εκτιμητής θα την παραδίδει στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, μέσα στην σχετική προθεσμία που του έθεσε κατά την διαδικασία προσλήψεως.

Η αμοιβή του εκτιμητή θα αποτελεί ένα επιπλέον βάρος για τον ιδιοκτήτη που απειλείται να χάσει το ακίνητό του, αφού τελικά το ποσό θα πληρώνεται από την «τσέπη» του. Αρχικά εκείνος που επισπεύδει την αναγκαστική εκτέλεση (π.χ. τράπεζα, ιδιώτης κ.λπ.) θεωρείται υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής στον πιστοποιημένο εκτιμητή, αλλά το βάρος θα μετακυλίεται στην συνέχεια στον ιδιοκτήτη. Μάλιστα, η σχετική αμοιβή θα καθορίζεται εκ των προτέρων ελεύθερα, μετά από γραπτή συμφωνία κατά την διαδικασία αναθέσεως του σχετικού έργου στον εκτιμητή, από τον δικαστικό επιμελητή.

Μᾶς χρέωσαν μὲ ἀντικειμενικὲς καὶ μᾶς ...ξεχρεώνουν μὲ ἐμπορικὲς ἀξίες.3

Έκανε πίσω
Η σχετική πρόθεση για αξιοποίηση της εμπορικής αξίας στην αναγκαστική εκτέλεση πρωτοεμφανίστηκε (πάλι υπό την πίεση των δανειστών) προς τα τέλη του 2014, όταν η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να προωθήσει αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ, τις οποίες αναγκάστηκε να πάρει πίσω, μετά τις έντονες αποδοκιμασίες του δικηγορικού κόσμου.

Η τότε κυβέρνηση είχε υπερασπισθεί την εμπορική αξία ως τιμή εκκινήσεως των πλειστηριασμών, τονίζοντας ότι έτσι θα αποφευχθεί το φαινόμενο να γίνεται πλειστηριασμός έναντι αντιτίμων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία των ακινήτων, γιατί έτσι οδηγούνται σε άδικες καταστάσεις τα μέρη που συμμετέχουν στην διαδικασία του πλειστηριασμού.

Υπό τις έντονες αντιδράσεις του νομικού κόσμου (δικηγόρων, δικαστών κ.λπ.) κατά των γενικοτέρων ρυθμίσεων του προωθουμένου νέου ΚΠολΔ (γιατί λειτουργούσε στην πράξη συνολικά υπέρ των τραπεζών και για την εμπορική αξία στους πλειστηριασμούς και για το προβάδισμά τους έναντι φορέων του Δημοσίου, αλλά και επειδή συρρίκνωνε την δυνατότητα άμυνας του ιδιοκτήτη), το τότε σχέδιο αποσύρθηκε, με την διαβεβαίωση (της τότε κυβερνήσεως) ότι μέχρι τέλους του 2015 θα εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Το περασμένο καλοκαίρι ψηφίστηκε κατεπειγόντως το σχέδιο ΚΠολΔ που είχε αποκρουστεί μήνες νωρίτερα και προβλέφθηκε ότι θα ακολουθήσουν (το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2016) διατάγματα για την ηλεκτρονική δημοσίευση αποσπασμάτων των πλειστηριασμών και για την εφαρμογή της εμπορικής αντί της αντικειμενικής αξίας. Ορίστηκε μάλιστα ότι μέχρι τότε ως τιμή πρώτης προσφοράς θα λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική, ενώ το ίδιο θα γίνεται και για τον υπολογισμό του φόρου μεταβιβάσεως. Έτσι, με την αναμενόμενη δημοσίευση του νέου διατάγματος στο ΦΕΚ, η πρώτη προσφορά θα γίνεται στα 2/3 της (χαμηλότερης) εμπορικής αξίας.

Το διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση της κατασχετήριας εκθέσεως πέρασε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον τότε υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Δ. Παπαγγελόπουλο. Τώρα, με την ολοκλήρωση από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και της νομοθετικής ρυθμίσεως που αφορά στην εμπορική αξία και τον τρόπο προσδιορισμού της, από 1ης Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως που παρέμεναν «παγωμένες» εδώ και πολύ καιρό.

Αρχικό «πάγωμα»
Το αρχικό «πάγωμα» προβλέφθηκε λόγω των capital controls τον περασμένο Ιούλιο, ενώ όταν υπήρξε άρση της αναστολής μετά τον Νοέμβριο οι πλειστηριασμοί δεν μπόρεσαν και πάλι να προχωρήσουν, αφού εδώ και σχεδόν 4 μήνες απέχουν από τα καθήκοντά τους (και τις επίμαχες ημέρες των πλειστηριασμών) οι συμβολαιογράφοι, αλλά και οι δικηγόροι κ.λπ., σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ασφαλιστικό.

Μόλις λήξουν και οι απεργιακές κινητοποιήσεις (πιθανότατα μετά την ψήφιση του Ασφαλιστικού – Φορολογικού) θα «μπουν μπροστά» και πάλι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, αφού προσδιορισθεί και το ύψος της αξίας της α’ κατοικίας που θα μπορεί να διασωθεί.

Πρόσφατα τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις που είχαν θεσπιστεί πριν από μερικούς μήνες και για τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, ανάλογα με τον αριθμό των υπό κατάσχεση ακινήτων (αλλά και πλοίων, αεροσκαφών, οχημάτων κ.λπ.) και των χιλιομετρικών αποστάσεων που πρέπει να διανύουν για τις αναγκαίες επιδόσεις και εκτελέσεις των σχετικών πράξεων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ἔθνος

Ἡ «Α’ φορὰ ἀριστερά» εἶναι μία ἀκόμη σοσιαλιστικὴ ἐκδοχὴ τῆς «δεξιᾶς» καὶ τοῦ «κέντρου». Ὅλοι τους ἐκτελοῦν διατεταγμένη ὑπηρεσία. Ὅλοι τους ἀναγνωρίζουν ἀνύπαρκτα χρέη ὡς νόμιμα. Ὅλοι τους τὰ ἴδια ἀφεντικὰ ὑπηρετοῦν.
Ὅπως λέμε μΠατΣοΚ λέμε καὶ ΝουΔουλάρα καὶ τΣύριζα καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ Ποτάμι καὶ πηγάδι καὶ μᾶς πῆρε γιὰ νὰ μᾶς σηκώσῃ καὶ νὰ μὴν ξανασηκωθοῦμε, ἔτσι ἀκριβῶς λέμε καὶ τραπεζῖτες ποὺ μοιράζουν ῥόλους, διατάζουν μεταγραφὲς καὶ ἀποφασίζουν «κυβερνήσεις».

Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ δίχως παρερμηνεῖες. Ξεκάθαρος κομμουνισμὸς γιὰ τοὺς χαχόλους…
Ξεκάθαρη ἡγεσία γιὰ τοὺς τραπεζῖτες.
Ὅταν θὰ κατανοήσουμε αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια, τότε θὰ κατανοήσουμε καὶ τὸν μηχανισμό.
Καὶ μετὰ βλέπουμε καὶ γιὰ ἐλευθερία…

Φιλονόη

διευκρινήσεις
Εἶναι ὅλοι τους σοσιαλιστές. Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι ὅλοι τους σοσιαλιστές, δίχως ἐξαιρέσεις, ἂς ξεκινήσουμε νὰ συνειδητοποιηοῦμε τὸ πασιφανές.

Ὅ,τι κι ἐὰν ψηφίσουμε, κοινωνικὸς σοσιαλισμὸς θὰ βγαίνη…

Τὰ δίδυμα …ἀδελφάκια Σοσιαλισμὸς καὶ Χρέος.

Ὁ σοσιαλισμός.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

(Visited 159 times, 1 visits today)
Leave a Reply