Τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας…

Τὸ 1944 ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἀπεφάσισε νὰ κενώσῃ τὴν Κριμαία ἀπὸ τοὺς πληθυσμούς της καὶ νὰ ἐγκαταστήσῃ Ῥώσσους.

Τὸ κακούργημα αὐτὸ δὲν εἶναι ἔργο τοῦ Στάλιν.
Εἶναι ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἕως τῆς σήμερον παρασιωπᾶ τὸ πρᾶγμα!
Εἶναι κακούργημα τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

Μεταξὺ τῶν ἐκτοπισθέντων πληθυσμῶν εἶναι τὸ 1,5 ἑκατομμύριον τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας!

Μίαν ἡμέραν τοὺς εἶπαν ὅτι τὴν ἑπομένην τὸ πρωΐ θὰ συγκεντρωθοῦν στὴν πλατεία μὲ ἕνα δέμα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μεταφέρουν στὸ χέρι.
Δὲν ἧτο ἐκτοπισμός, ἧτο ἐξόντωσις καὶ θάνατος!

Ἐξεκίνησαν πεζὲς ὁμάδες ἀνθρώπων μὲ ἐφίππους ἀγριεμένους φρουρούς.
Στὸν δρόμο περνοῦσαν ἀπὸ χωριὰ καὶ κωμοπόλεις ἀλλὰ ἀπηγορεύετο στὸν πληθυσμὸ νὰ πλησιάσῃ, νὰ δώσῃ κάτι.
Ἔτσι θὰ διέσχιζαν μίαν ὁλόκληρο ἤπειρο, ἀπὸ τὴν Κριμαία ἕως τὴν Κεντρικὴ Ἀσία, τὴν Τασκένδη!

Οἱ ἀνήμποροι, οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ἀποκαμωμένοι, ἔμεναν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, τοὺς πυροβολοῦσε ὁ φρουρὸς ὡσὰν νὰ ἦσαν σκυλιά! Ναί, προοδευτικέ μου ΚΚΕ, ναί!

Τσακισμένοι ἀπὸ τὴν ἥλιο τῆς ἡμέρας καὶ ἀπὸ τὸ κρύο τῆς νυκτός, διαβαίνοντας τὴν στέππα, ὅπου ἡ θερμοκρασία κυμαίνεται ἡμερησίως ἀπὸ τοὺς +40 ἕως ὑπὸ τὸ μηδέν, ὁλοένα καὶ περισσότεροι ἐγκατέλειπον τὴν πορείαν!
Ἀπεβίωνον ἢ ἐθανατοῦντο!
Ὀλίγοι ἔφθασαν στὸν τόπον τοῦ νέου μαρτυρίου των!

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κριμαίας, ὅπου οὐδεμία  ἑλληνικὴ κυβέρνησις ᾡμίλησε περὶ αὐτοῦ, κι οὔτε ὁ Τύπος καὶ ἡ Ἰντελλιγκέντσια τῆς Ἑλλάδος!

Οἱ Ἑβραῖοι γεμίζουν κάθε πόλι μὲ μνημεῖα τοῦ ἰδικοῦ τους Ὁλοκαυτώματος.
Οἱ Ἕλληνες λιθοβολοῦν ὅποιον τὸ ἀναφέρει!
Νὰ ντρεπεσαι ποὺ εἶσαι Ἕλλην!

Σήμερα, ποὺ τὸ θέμα ἦλθε αἰφνιδίως στὴν ἐπικαιρότητα.
Κάποιοι βγῆκαν νὰ δικαιολογήσουν τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι!
Αἶσχος ἀχρεῖοι!!!!!!!

Τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας...

—–

Ἐπίκαιρος καὶ σήμερα ὁ στίχος τοῦ τραγουδιοῦ, ποὺ μᾶς προειδοποιεῖ νὰ μὴ δεχόμεθα τὸν ξένο!!!

When strangers are coming
They come to your house
They kill you all
And say
We’re not guilty
Not guilty

Μαρίνης Παναγιώτης

Leave a Reply