Μεγαλώνει τὸ χάσμα πολιτείας – Ἁγίου ὅρους

Μεγαλώνει τὸ χάσμα πολιτείας – Ἁγίου ὅρους.
Ἐνῶ ὅλοι μας ἀρχίζουμε νὰ διακρίνουμε ξεκάθαρα, εἰδικὰ μετὰ τὴν τελευταία ἐπίσκεψη Ποῦτιν, πὼς ἄνοιξε τὸ λεγόμενον «πνευματικό» ζήτημα. Ἡ Ῥωσσία εἶναι μιὰ ἀνερχομένη «πνευματική» δύναμις, ἐξ  αἰτίας τῆς ἀναδυομένης Ὀρθοδοξίας καὶ  τὸν κυρίαρχο ῥόλο ποὺ αὐτὴ ἔχει στὸν χριστιανικὸ κόσμο. Ὁπότε γίνεται σαφὲς τὸ μήνυμα τῆς ἐπισκέψεως Ποῦτιν.

Μεγαλώνει τὸ χάσμα πολιτείας - Ἁγίου ὅρους1

Ἡ Ῥωσσία εἶναι ἡ ἡγέτης δύναμις τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ «συνέχεια» τῆς Βυζαντικῆς Αὐτοκρατορίας…

Ἐπάνω σὲ αὐτὸ «δουλεύει» ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος καὶ ἡ χιλιετηρὶς τῆς ῥωσσικῆς μοναστικῆς παρουσίας στὸ Ἅγιον Ὅρος τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία γιὰ κινήσεις. Στὴν πορεία αὐτὴ ἔχει ἄμεση ἀνάγκη τὴν στήριξη τῆς Ἑλλάδος καὶ κυρίως τοῦ Ὅρους, ὡς πνευματικῆς Κοιτίδος καὶ κληρονόμου τῆς βυζαντινῆς παραδόσεως, ἐνῶ ἡ κυβένησις δημιούργησε θέμα «πρωτοκαθεδρίας», μεταξὺ τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας Παυλοπούλου καὶ τοῦ Προέδρου Ποῦτιν. Ὅπου μετὰ ἀπὸ ἐπιλογὴ τῶν Ἁγιορειτῶν, νικητὴς ἀνεδείχθη ὁ Ποῦτιν, πρᾶγμα ποὺ ἐξόργισε τὸν Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος τελικὰ δὲν παρευρέθη στὴν λειτουργία.

Μεγαλώνει τὸ χάσμα πολιτείας - Ἁγίου ὅρους2

«Θῦμα» τῆς συγκρούσεως ὑπῆρξε καὶ ὁ Εἱδικὸς Γραμματεὺς γιὰ θέματα θρησκευτικῆς διπλωματίας, τοῦ ΥΠΕΞ, κ. Στάθης Λιάντας, τὸν ὁποῖον ἡ Ἱερὰ Κοινότης, τὸ ἀνώτατον διοικητικὸν ὄργανον τῆς ἁγιορείτικης κοινωνίας, μὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἐκήρυξε …ἀνεπιθύμητο!
Ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουν μερικοί, προβλέπω πὼς ἡ ἐπομένη φορὰ θὰ εἶναι μία «ἑλληνικὴ πολιτεία» χωρὶς Ἅγιον Ὅρος. 

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply