Βοτανικὸς χωρίς …ἀστέγους καί μέ τέμενος; (β)

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;14

Νομίζατε πώς ξεχάσαμε τό θέμα τοῦ Βοτανικοῦ;
Οὐδόλως. Μᾶλλον σκαλίζουμε περισσότερο ἀπὸ ὅσο πρίν. Διότι τώρα ἴσως νὰ μὴν ἔχουμε στέγες καὶ ἀστέγους, ἀλλὰ ἔχουμε κόμματα. Κι ἐμεῖς ὅταν βλέπουμε κόμματα κάτι …παθαίνουμε!!!
Ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ τὰ στοιχεῖα. Σιγὰ σιγά.

Γιὰ τὴν ὥρα ἐπανέρχομαι, πρὸ κειμένου νὰ καταθέσω τὰ ὅσα ἔως τώρα ἔχω ἐντοπίσει.

Ἔγραφα λοιπὸν πρὸ ἡμερῶν στό:

Βοτανικὸς χωρίς …ἀστέγους καί μέ τέμενος; (α)

…πὼς ὁ στρατηγὸς ἐδήλωνε πὼς ἐπέτυχαν τὸν σκοπό τους.
Σταμάτησαν τὸ τέμενος.

Δῆλα δή… Σταμάτησαν τὸ τέμενος ἀλλὰ καὶ ὁ νόμος ἀκόμη δὲν ἔχει καταπέσει καὶ ὁ χῶρος προστατεύεται ἀπὸ τὴν ἀστυνομία καὶ ἐργασίες γίνονται ἐντός του…

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;27

…ὅπως οἱ ἴδιοι καταγγέλλουν φυσικά.
Μὰ ἐὰν γίνονται ἐργασίες, τότε τὸ ζήτημα ἔκλεισε.
Ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε πρὸς ποιὰν κατεύθυνσιν.

Βέβαια, ἴσως ἡ παραπάνω τοποθέτησις νὰ ἦταν μία δήλωσις γιὰ τὴν δήλωσιν…
…ἀλλὰ ἴσως κι ὄχι. Αὐτὸ τὸ γνωρίζει μόνον ὁ στρατηγός.

Στὴν συγκέντρωσιν ποὺ ἔκαναν στὰ γραφεῖα τοῦ κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. παρευρέθησαν ἅπαντες οἱ φερόμενοι ὡς πρωτεργάτες τοῦ ἐγχειρήματος, μαζὺ καὶ ἡ δικηγόρος Κατερίνα Παντελίδου.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;7

Ὅλοι ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.
Τώρα πλέον αὐτοὶ οἱ φερόμενοι ὡς πρωτεργάτες ἔχουν ἁρπάξει ἐκ τοῦ ντάλιου τὸ κόμμα καὶ προστατεύονται κάτω ἀπὸ τὴν κομματική του ὀμπρέλα.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;3

 

Κι ἐφ΄ ὅσον, σὲ τελικὴ ἀνάλυσιν, αὐτὸ πιστεύουν, αὐτὸ κάνουν. Καλῶς ἢ κακῶς θεωροῦν πὼς τὸ χρειάζονται.
Ἀλλὰ τὸ πρῶτο ἐπιχείρημά τους «δίχως κόμματα καὶ Μ.Κ.Ο.» κατέῤῥευσε διὰ παντός.

Ἂς δοῦμε ὅμως καὶ μίαν ἀκόμη παράμετρο, πολὺ οὐσιώδη. Ἴσως αὐτὴ ἡ παράμετρος νὰ ἀπαντᾷ, ἐν μέρει, στὶς τοποθετήσεις τοῦ στρατηγοῦ.
Ἡ παράμετρος αὐτὴ ἀφορᾶ στὸ ποῦ ἀκριβῶς, ἀπὸ ἀρχῆς, ἤθελαν οἱ κυβερνῶντες νὰ στήσουν τὸ τέμενος.
Διότι, δυστυχῶς μας, τὸ τέμενος εἶναι ἄλλο καὶ τὸ τζαμὶ ἄλλο. Τζαμὶ μποροῦν νὰ φτιάξουν ὁπουδήποτε.
Τέμενος μόνον σὲ πολὺ κεντρικὸ σημεῖον. Κι αὐτὸ τὸ ἔχει ἤδη δηλώσει (μὲ πολλοὺς τρόπους) ὁ ἐλγαντοῦρ.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;4

Άπὸ τὸ 2002 λοιπὸν κάποιος κύριος ζουμπουλάκης σταῦρος, μαζὺ μὲ ἄλλους (ὅπως ἡ σία ἀναγνωστοπούλου) ἔγραφε στὰ πονήματά του γιὰ τὰ δύο κεντρικὰ τζαμιὰ τῶν Ἀθηνῶν…
Δύο ὑπάρχοντα τζαμιά, γιὰ τὰ ὁποία ὄφειλε ἡ πολιτεία νὰ ἀποφασίσῃ τὴν ἐκχώρησιν τοῦ ἐνὸς γιὰ τέμενος…

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;22

Τὸ ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι στὸ Μοναστηράκι καὶ τὸ ἄλλο στὴν Ῥωμαϊκὴ ἀγορά.
Τὸ τζαμὶ τοῦ Μοναστηρακίου εἶναι μουσεῖον… ἄρα ἀπέμενε μόνον τὸ ἄλλο, τῆς ῥωμαϊκῆς ἀγορᾶς.
Μάλιστα ὅλοι αὐτοί, μὰ κι ὁ ζουμπουλάκης, τὸ θεωροῦσαν πρέπον καὶ …ἀναγκαῖον!!!
(Βρέ τί μοῦ θυμίζει ἐμέναν τῆς ἀπογόνου τώρα αὐτό;;;)

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος; 23

Μαθαίνουμε ἐπίσης πὼς ἔως τὸ 2006 ἐπίσημος αἴτησις ἀπὸ τοὺς λοιποὺς μουσουλμάνους (πλὴν αὐτῶν ποὺ διαμένουν στὴν Θράκη) δὲν ὑπῆρξε γιὰ τέμενος ἢ τζαμὶ ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν. Πρὸς τοῦτον καὶ ἔσπευσαν ἅπαντες νὰ τὸ νομοθετήσουν καὶ νὰ τὸ ξανανομοθετήσουν καὶ ξανὰ μανά, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ ἐὰν κάτι τέτοιον εἶναι καὶ ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράνομον, ἐφ΄ ὅσον ἀναφερόμεθα σὲ παρανόμως εἰσελθόντες στὴν χώρα μουσουλμάνους.

Βέβαια τὸ θέμα τοῦ τεμένους εἶναι πολὺ παλαιότερον καὶ ὄφειλε, λέει, ἡ πολιτεία νὰ ἀποφασίσῃ χρόνια πρίν.
Καὶ τὸ ἔπραξε. Ἀπὸ τὸ 1890 ἡ κυβέρνησις τρικούπη, παρέα μὲ τὸν βασιλέα Γεώργιο, συνυπέγραψαν τὴν ἔγερσιν τεμένους (κι ὄχι τζαμιοῦ) στὸν Πειραιά.

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;26

Καὶ δωρεὰν οἰκοπεδάκι καὶ νόμος τοῦ κράτους.
Τὸ γιατὶ δὲν προχώρησε εἶναι θέμα πολέμων κι ἄλλων συγκυριῶν κι ὄχι ἀρνήσεως δικῆς μας, ὡς χώρας.

Τὸ 1932 (κυβερνήσεις Βενιζέλου, Τσαλδάρη, Παπαναστασίου, Ὀθωναίου) παρὰ λίγο πάλι νὰ μᾶς φορέσουν τέμενος, διότι κάποια μανδὰμ ἐξ Αἰγύπτου δὲν μποροῦσε νὰ τελέσῃ τὰ θρησκευτικά καθήκοντά της ἢ διότι θὰ μποροῦσε νὰ πεθάνῃ καὶ νὰ μὴν ταφῇ μὲ τὸ δικό τους τελετουργικό, ἐν ὅσῳ θὰ ἔκανε τὶς διακπές της κάπου στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν. Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάγκη τῆς μανδᾶμ ξεκίνησε ἐκ νέου ἡ τότε κυβέρνησις νὰ συζητᾷ περὶ τεμένους (ἢ ἐκχωρήσεως κάποιου ἐκ τῶν δύο παλαιῶν) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποφασισθῇ ἡ ἀνέγερσίς του στὸ Γουδὶ γιὰ τὸ 1934. Ἀπόφασις ποὺ ἐπίσης ματαιώθη ἔως τοῦ 1976, ποὺ πλέον, ἐπισήμως καὶ πιεστικῶς ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία τὸ ἀπήτησε σθεναρῶς.
Ἀπὸ τὸ 1983 καὶ μετά, ἡ ἀπόφασις ἐλήφθη ὁριστικῶς.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ὡς χώρα δὲν διαπραγματευόμεθα τὸ ἐὰν θὰ γίνῃ ἢ ὄχι τέμενος, ἀλλὰ γιὰ τὸ ποῦ θὰ γίνη.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς μὲ τὰ ὀλυμπιακὰ παίγνια ἀπεφάσισαν καὶ τὴν ἵδρυσιν ἰσλαμικοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου, μὲ ἔξοδα τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἀλλὰ μακρὰν τοῦ  κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, θεωρεῖται δικαιολογημένον νὰ προταθῇ, ἀπὸ πολλὲς πλευρές, ἡ ἐπαναλειτουργία κάποιου ἐκ τῶν δύο κεντρικῶν, ὡς ἀντιστάθμισμα γιὰ τὴν τόση …ἐξορία!!!.
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ἕνα εἶναι ἤδη «πιασμένο» μᾶς μένει τὸ ἄλλο, τὸ μόλις ἐπισκευασθὲν καὶ ἀναπαλαιωθέν.
Τί δέν καταλάβαμε;
Τὸ ὁποῖον μάλιστα εἶναι καὶ στὸ κέντρο κέντρο. Ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸν Παρθενώνα.
Κι ἀκριβῶς ὅπως τὸ θέλει ὁ ἐλγαντοῦρ!!!
Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουν πάρα πολλοὶ ἤδη. (Ἴσως καὶ κάποιοι ἐκ τῶν φερομένων ὡς πρωτεργατῶν τῆς καταλήψεως.)
Μὰ πάρα πολλοί! Ἀπὸ τὸ 2014 μάλιστα τὸ συζητοῦν καὶ τὸ …διαπραγματεύονται τὰ κουδουνισμένα τῶν κυβερνήσεων.

Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως καὶ τὶς δηλώσεις κακλαμάνη, περὶ ἰσλαμικοῦ νεκροταφείου στὸ Σκιστό, ποὺ θὰ πήγαινε πακέτο μὲ τὸ τέμενος, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐδέχθη ἡ πολιτεία τότε, λέει.

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;

Τί δέν ἐδέχθη ἡ πολιτεία; Τό νά γίνῃ τέμενος στό Σκιστό;
Φυσικά… Δὲν τὸ ἐδέχθη… Εἶναι παράλογον. Τὸ τέμενος πρέπει, κατ’ αὐτούς, νὰ εἶναι ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκτὸς θὰ εἶναι τὸ νεκροταφεῖο.
Μά νεκροταφεῖο δίχως τζαμί γίνεται; Δὲν γίνεται…
Καὶ τὸ νεκροταφεῖον λέμε εἶναι μεγαλυτέρα ἀνάγκη…
Καὶ τὰ ἑκατὸ στρέμματα τοῦ Σκιστοῦ διαθέσιμα λέμε…
Σωστά;

Ὅμως…
Ἐδῶ κολλᾶ κι ἔνα ἀκόμη «ὅμως» κι αὐτὸ τὸ «ὅμως» ἀφορᾶ στὸ ἐὰν πράγματι θὰ κτισθῆ, ἤ ὄχι, στὸν Βοτανικὸ τέμενος.

Ἂς θυμηθοῦμε πάλι τὸν στρατηγὸ κι αὐτὰ  ποὺ ἔλεγε γιὰ τὴν μεγάλη τους νίκη:

Ἂς ἀκούσουμε λοιπὸν μίαν ἐνδιαφέρουσα λεπτομέρεια ποὺ μᾶς προσφέρει, δωράκι, ὁ συνεργάτης τοῦ Μπογδάνου, ποὺ κατὰ τὰ συνήθη, μὲ γλῶττα λανθάνουσαν ἀλήθειες λέγει.

Σχεδιάζεται νὰ γίνῃ στὸν Βοτανικό. Δὲν μᾶς λέει πὼς θὰ γίνη στὸν Βοτανικὸ τὸ τέμενος. Τὸ σχεδιάζουν.
Παρὰ λίγο νὰ πῇ «θὰ κτισθῆ», ἀλλὰ πρόλαβε καὶ τὸ διόρθωσε μὲ τὸ «σχεδιάζουν»!!! Ξέρει κι αὐτός κάτι περισσότερο ἤ τοῦ …ξέφυγε ἀπό ἄγνοια;

Τί ξέρει ὅμως ὁ μουσιοῦ πού ἐμεῖς ἀγνοοῦμε;
Μήπως τελικῶς ἐξ ἀρχῆς στόν Βοτανικό δέν ἐσχεδιάζετο νά γίνῃ τό τέμενος παρά μόνον νά ὑφαρπαγοῦν, μὲ …πλάγιον τροπο, τά 4,5 ἀρχικῶς, 16 στὴν συνέχεια, 42 ἀπὸ τὸ πρῶτο νομοθέτημα καὶ 122 στρέμματα τελικῶς;
Κι ἐάν ξέρῃ κάτι περισσότερο, τότε τά νομοσχέδια πού ἔχουν ψηφισθεῖ τί θά ἀπογίνουν; Ἀκυρώνονται;
(Ἀφῆστε τὰ ὅσα ἀκόμη δὲν ἔχουν ἐκδικασθεῖ. Εἴπαμε οἱ ἐντολὲς τῶν παγκοσμιοποιητῶν εἶναι ὑπερ΄ ἄνω δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ νόμων!!!)
Καὶ μήπως, μήπως λέω, ὅλη αὐτή ἡ φασαρία περί τεμένους στόν Βοτανικό ἦταν γιά νά ἀντιδράσῃ ὁ κόσμος καί νά ἀποδεχθῇ ἄλλες λύσεις, πιό …ἀνακουφιστικές;
Δὲν ξέρω… Ἐρωτῶ.

Μὰ ἐὰν τελικῶς εἶναι τελείως διαφορετικὰ τὰ προγράμματα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς καταδεικνύουν, ἔχουμε ἀκόμη περισσότερα ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύπτουν.
Οἱ ἐκτάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ θά περάσουν στήν ἰδιοκτησία τοῦ Δήμου Ἀθηναίων; Ἤ στό ΤΑΙΠΕΔ; Ἤ μήπως κάπου ἀλλοῦ; Καί μήπως ἐπί τέλους ἔφθασε ἡ στιγμή  νά συζητήσουμε γιά τά ἑκατό τόσα στρέμματα ἀνοικτά; Ἤ μήπως ἀκόμη ἔχουμε καιρό;
Μήπως τελικῶς μέ πρόσχημα τό τέμενος κάποιοι ἔβαλαν στό μάτι τό φιλετάκι καί τό θέλουν γιά τά μοῦτρα τους;
Μήπως αὐτοί οἱ κάποιοι σχετίζονται μέ τίς ἐργολαβίες τῶν τελευταίων δεκαετιῶν;
Μήπως κάποιες ἀπό αὐτές τίς ἐργολαβίες περιλαμβάνουν καί συμφέροντα μπομπολιστάν καί καλογριτσιστάν;
Μήπως δέν εἶναι τόσο …τυχαία ἡ ἐμπλοκή, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποπομπή, ντάλιου;
Δὲν ξέρω… Ἐρωτῶ κι εὔχομαι συντόμως νὰ λάβω καθησυχαστικὲς ἀπαντήσεις, ἰδίως γιὰ τὸ ἐὰν γνώριζαν, ἢ ὄχι, οἱ καταληψίες τὰ σχέδια τῶν κουδουνισμένων.
Διότι σαφῶς τὰ πάντα, περὶ τοῦ ζητήματος, εἶναι τοποθετημένα …ἀσαφῶς.

Πάντως ἀπὸ ἐνδείξεις καὶ μόνον, βάσει αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀπὸ σκόρπιες κουβέντες εἰπωθεῖ, ἀντιλαμβάνομαι πὼς κάποιοι  ναί, γνώριζαν. Κι ὁπωσδήποτε κάποιοι ἐκ τῶν φερομένων ὡς πρωτεργατῶν ὄχι μόνον γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς τὰ σχέδια περὶ τοῦ ποῦ θὰ στηθῆ (ἤ ὄχι) τέμενος, ἀλλὰ κάνουν πὼς δὲν τὰ γνωρίζουν διότι κάπου ἀποσκοποῦν.
Κάνω λάθος;
Κι ἐάν κάνω λάθος, τότε γιατί παπαγάλιζαν τίς ἀξιώσεις ντάλιου;
Ὁ ντάλιος ἐδήλωνε κάτι γιὰ ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις:

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;1

Ὁ ντάλιος ἔχασε τὸ κόμμα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις.
Ποιός τίς κληρονομεῖ τώρα εἴπαμε; Τό κόμμα; Δῆλα δή οἱ φερόμενοι ὡς πρωτεργάτες;
Θά μᾶς ἀπαντήση κάποιος; Ἤ θά παραμείνουμε μέ τίς ὑποθέσεις καί θά καταλήξουμε σέ συμπεράσματα ὅταν θά χαθῆ κι αὐτό τό «φιλετάκι»;

Καὶ καλά….
Νὰ φτιάξουν χῶρο ἀστέγων γιὰ ἀστέγους, θὰ τὸ στηρίζαμε ὅλοι μας.
Ἀλλά εἶναι ἔτσι;
Ἤ μήπως καθάρισαν τόν χῶρο σκέτο γιά νά τόν βροῦν ἕτοιμο οἱ ἐργολάβοι;

Βοτανικὸς χωρίς ...ἀστέγους καί μέ τέμενος;19

Ἄρα γέ, ἀληθεύει ἡ ἀναφορά νομικοῦ πού ἰσχυρίζετο πώς ἐάν εἶχαν καταθέση λίστες μέ ἀριθμούς ἀστέγων θά ἔπαιρναν ἐκ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ῥεῦμα καί νερό, καθώς καί ἄτυπη ἀδειοδότησιν γιά τήν παραμονή τους ἐντός τοῦ χώρου; Ποιός θά μᾶς ἀπαντήση σέ αὐτό ἐντίμως καί μέ στοιχεῖα;

Ἀληθεύει πώς ἀπωλέσθησαν χρήματα;

Καί πόσα ἦσαν αὐτά τά χρήματα;

Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος6

Ἀπὸ σχόλιο ἀκροατοῦ μαθαίνουμε γιὰ 8.400 ἀλλὰ στὴν σελίδα τους γράφουν 8.700.  Παίζουν μέ τά ἑκατοστάρικα ἤ δέν τά εἶχαν ἐξ ἀρχῆς μετρήση ἐπ΄ ἀκριβῶς;
Δὲν ξέρω ἀλλὰ σαφῶς, σὲ μίαν περίοδο ποὺ ὁ Ἕλλην ὑποφέρει, ἀκούγεται σκανδαλῶδες τὸ ποσὸ τῶν 8.000 (καὶ βᾶλε) μετρητῶν, ποὺ φαντάζομαι πὼς προέρχεται ἀπὸ δωρεὲς ἀγαθῶν συμπατριωτῶν μας.
Ἀπολύτως σκανδαλῶδες. Ἰδίως ἐὰν ἀπὸ τὸν Ἰούλιο, ποὺ κατέλαβαν τὸν χῶρο, σὰν ἐργασίες μᾶς παρουσιάζουν διαρκῶς τὶς ἴδιες καὶ τὶς ἴδιες εἰκόνες. (Πλὴν μιάς δημοσιεύσεως τοῦ Αὐγούστου.)
Καὶ πάντα μὲ ἐθελοντικὲς ἐργασίες καὶ προσφορές.
Διότι ἀπὸ πλευρᾶς ἐργασιῶν, ὅσον ἀφορᾶ πάντα στὸ τὶ παρουσίαζαν, ἔχουμε μίαν …στατικότητα.

Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;28 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;29 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;31 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;35 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;34 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;33 Βοτανικὸς-χωρίς-...ἀστέγους-καί-μέ-τέμενος;32

Περὶ μπαζῶν καὶ μπαζῶν καὶ ξανὰ μπαζῶν οἱ ἀναφορές.

Κι ἐάν ὑπῆρχαν ἐξ ἀρχῆς τόσα μετρητά, γιατί δέν εἶχαν ἀποπερατωθῆ κάποιες ἐργασίες μεγάλης σπουδαιότητος;
Μήπως ἦταν ἀναμενομένη ἡ διά τῆς βίας ἔξοδός τους;
Θά μάθουμε ἄρα γέ κάποτε;

Θὰ ἤθελα κάποιες ἀπαντήσεις εἰλικρινεῖς ἀπὸ τοὺς γνῶστες τοῦ θέματος, δίχως κραυγές, ἀπειλές, ὕβρεις καὶ συκοφαντίες. Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ μάθω τὶ γίνεται μὲ τὸ ἐὰν ἔπαυσαν οἱ προσφορές, τώρα ποὺ δὲν κατέχουν τὸν χῶρο κι ἐὰν δὲν ἔπαυσαν νὰ καταφθάνουν, μὲ ποιάν, ἐπίσημο δικαιολογία, ἐξακολουθοῦν.
Τέλος θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζω τὶ ἀπέγιναν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ δολιοφθορεῖς, ποὺ στὴν ἀρχὴ πῆγαν νὰ καπελώσουν τὸ ἐγχείρημα καὶ μετὰ τοὺς …χάσαμε. Τούς χάσαμε πραγματικά ἤ εἶναι ὅλοι μαζύ πλέον μία συμπαγής καί δυνατή ὁμάς;

Φιλονόη

σημειώσεις-ἐρωτήματα

Τὸ ὅ,τι ἕνα τρικουπικὸ ψήφισμα, μαζὺ μὲ μίαν βασιλικὴ συναίνεσιν, παρέα μὲ τὴν ὀθωμανικὴ βούλησιν,  πλάι πλάι μὲ βενιζελικούς, δικτάτορες, δημοκρατικούς, στρατιωτικοὺς καὶ λοιποὺς πολιτικούς, ἔρχονται νὰ συμφωνήσουν μὲ μίαν ἀριστερὰ κυβέρνησιν, ἢ μὲ μίαν δεξιὰ καὶ κεντρώα (κατὰ δικές τους πάντα δηλώσεις) κυβέρνησιν, δὲν συνιστᾶ φυσικὰ σύμπτωσιν παρὰ μόνον συνταύτισιν συμφερόντων.

Ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…
(Ἤθελα νὰ ἤξερα τὶ θὰ ἔκανε τότε, ἐὰν ὑπῆρχε, τὸ Κ.Κ.Ε.!!! Θά ἔριχνε τόν Γεώργιο ἤ θά χειροκροτοῦσε;).

Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ μάθω τὸ ἐξῆς: Ἀληθεύει πώς ἡ κα Παντελίδου ἦταν (ἢ ἴσως καὶ νὰ εἶναι) δικηγόρος τῆς Βίκυς Χαραλάμπους; Κι ἐάν ναί, εἶναι πατριωτικό αὐτό;

Ντροπή σου Βίκυ Χαραλάμπους!!!

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Ἂς θυμηθοῦμε πάλι κι αὐτό:

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» (Βοτανικός)

μὲ τὰ (τοὐλάχιστον) 110 ἑκατομμύρια, μόνον γιὰ τὴν μετακίνησιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ναυτικοῦ, μαζὺ μὲ μέρος τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ τεμένους. Ἔχει ἐνδιαφέρον. Πολὺ μεγάλο.

Τὶς πληροφορίες γιὰ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τὶς ἔλαβα ἀπὸ ἐργασία τοῦ πειραματικοῦ λυκείου Ἀθηνῶν (ἐδῶ), ἀλλὰ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα τὰ ἐρεύνησα καὶ τὰ ἐπαλήθευσα ἀπὸ ἱστορικὲς πηγές, μὰ καὶ τὰ ΦΕΚ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Βοτανικὸς χωρίς …ἀστέγους καί μέ τέμενος; (β)

 1. Άνθρακας η αναμονή
  Σάμπως να διακρίνεται κάποια ασυναρτησία στα περιεχόμενα του άρθρου; Υποθέτω πως υπάρχει προσωπικό πρόβλημα και εμμονές με κάποιους από τους αναφερόμενους αλλιώς δεν εξηγείται η Ζουραρειος κωλοτουμπική υποστήριξη με ιστορικές αναφορές για την αναγκαιότητα του τεμένους από μέρους σας.
  Εκτός αυτού η δική μου έρευνα λέει ότι οι πραγματικοί λόγοι καθυστέρησης του τζαμιού είναι η συνεχής υποστήριξη προσφυγών στα δικαστήρια από την δικηγόρο που αναφέρετε με υπονούμενα. Είναι αλήθεια ότι έχει υποβάλει μήνυση σε σας και την Σουφλή για δυσφήμηση;
  Αν ισχύει κάτι τέτοιο τότε αν μη τι άλλο την δικαιώνετε με τις αναρτήσεις σας.

  • Μᾶλλος ὅμως μίαν ἐμμονὴ πρέπει νὰ τὴν ἔχῆς ἐσύ, ἐφ’ ὅσον δὲν βλέπεις πὼς ὅλα αὐτὰ ἤδη τὰ ἔχουμε ἀναφέρει ἀρκετὲς φορές. Καὶ δὲν εἶναι μόνον ποὺ τὰ ἀναφέραμε, ἀλλὰ ποὺ στοιχειοθετήσαμε καὶ ὅλην αὐτὴν τὴν θέσιν γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς καταπατήσεως τοῦ Βοτανικοῦ.
   Προφανῶς βλέπεις μόνον τὸ δάκτυλο κι ὄχι τὸ δάσος.
   Ἔχει καλῶς.

Leave a Reply