Θέμα μόνον …παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν κατασχέσεων!!!

Τὸ εἴχα ξαναδημοσιεύσει πρὶν ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ τὸ ξαναδημοσιεύω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὰ κρούσματα σὲ συμπολίτες μας πληθαίνουν, ὡστὲ νὰ ἐνημερωθοῦν.
Διότι κάθε δέσμευσις ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου εἶναι παράνομος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραβιάζεται ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Αντισυνταγματική η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών με απόφαση του ΣτΕ. Αντιδράστε

Δικαστικό μπλόκο στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

Σὲ περίπτωση δὲ δεσμεύσεως ἔχετε δικαίωμα νὰ κινηθεῖτε νομικὰ κατὰ τοῦ ὑπαλλήλου ποὺ ἔχει ὑπογράψει γιὰ τὴν κάθε δέσμευση καὶ να ζητήσετε ἀποζημίωση ἀπὸ τὸν ὑπάλληλο γιὰ παραβίαση ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου!!!

Ἄννα Ἀ.

Ὅλα παράνομα εἶναι…
Καὶ οἱ κατασχέσεις καὶ ὁ «διοικητής» κλπ κλπ…
…ἀλλὰ γίνονται νόμιμα ὅταν δὲν ἀντιδρᾷς!!!

Σὲ ὅσους μὲ ῥωτοῦν γιὰ τὴν νομιμότητα τῶν κατασχέσεων τραπεζικῶν λογαριασμῶν, γιὰ ὀφειλὲς σὲ ἰδιῶτες καὶ Δημόσιο, ἀπαντῶ ὅτι τὸ θέμα ἔχει κρίνει τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μὲ τὶς ἐξῆς ἀποφάσεις:

  • 4173/2014,
  • 4618/2014 καὶ  1260/2015 Δ’ Τμῆμα καὶ
  • 3316/2014 Ὁλομελείας,

ποὺ ῥητὰ ὁρίζουν ὅτι:

Οἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 30 παρ. 5 τοῦ ν. 3296/2004 καὶ 48 τοῦ ν. 3691/2008, ἀντίκεινται στὰ ἄρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 & 25 παρ. 1 Σ καὶ 1 τοῦ Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, κι ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀντισυνταγματικές. Οἱ δὲ (δυσμενεῖς ἀτομικὲς διοικητικὲς πράξεις) ἀποφάσεις-ἐντάλματα ΣΔΟΕ καὶ ἄλλων οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν, μὲ τὶς ὁποῖες κατάσχονται λογαριασμοὶ εἶναι ἀκυρωτέες.

Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς ἰσχύουν ἔναντι πάντων.
Δηλαδή, κάθε φορολογούμενος μπορεῖ νὰ τὶς ἐπικαλεσθῇ στὴν δική του ὑπόθεση.

Λίλα Κοζυράκη

Καστρινάκη Λιάνα

 

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply