Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

«…τὰ ἐκλογικὰ σώματα ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τῆς Εὐρώπης ἔχουν χάσῃ τὴν ὑπομονή τους μὲ τὴν συναισθηματική, ἐλαφρῶν ἀριστερῶν ἀποχρώσεων, μεγαλοπολιτική «Σοσιαλδημοκρατική» ἐλίτ, ποὺ κυριάρχησε τὴν πολιτική τους σκηνὴ τὰ τελευταῖα ἑβδομήκοντα ἔτη. Οἱ ψηφοφόροι στρέφονται ἀλλοῦ διότι βλέπουν ὅτι ἡ Σοσιαλδημοκρατία τοὺς ἐγκατέλειψε.
Τοὺς ἐγκατέλειψε οἰκονομικὰ – ὅπως δείχνει ἡ τεράστια ἀνεργία τῶν νέων σὲ χῶρες ὅπως ἡ Ἴσπανία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλλάς. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὸ ὁλοένα καὶ συρρικνούμενο μέγεθος τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης γενικά.Τοὺς ἐγκατέλειψε κοινωνικὰ ἐπιβάλλοντάς τους ἕνα μεταναστευτικὸ κύμα ἀποτελούμενο ἀπὸ ἀνθρώπους μίας ἐντελῶς ξένης κουλτούρας ποὺ δὲν ἔχει τὴν πρόθεση οὔτε νὰ ἐνσωματωθῇ οὔτε νὰ δείξῃ ὁποιανδήποτε εὐγνωμοσύνη στὰ ἔθνη ποὺ τώρα τὸ φιλοξενεῖ.
….»

Frank Davis

[Στὸ γράφημα σημειώνεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως]

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
One thought on “Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ψηφοφόρων μετακινήσεις μακρὰν τῆς σοσιαλοδημοκρατίας – ONLINE-PRESS

Leave a Reply