Χαμένοι στὰ …εὐχολόγια!!!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, λόγῳ κάποιας ὑποχρεώσεώς μου, ἔπρεπε νὰ κατεβῶ στὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν. Τί καλλίτερον ἀπό τόν ἠλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΜΕΤΡΟ); Ὡς ἄτομον ποὺ ἀρέσκεται νὰ τηρῇ τὸν νόμο ἤμουν ἕτοιμη νὰ ἀγοράσω εἰσιτήριον. Ἤμουν, ἔως τὴν στιγμὴ ποὺ εἶδα τὶς οὐρὲς καὶ ἄρχισα νὰ τὸ ξανασκέπτομαι. Ἐν τούτοις ἀπεφάσισα νὰ δοκιμάσω τὴν …τύχη μου, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἦταν καὶ τόσο καλὴ ἰδέα.

Ἀπὸ τὰ τόσα καὶ τόσα αὐτόματα μηχανήματα λειτουργοῦσε τὸ ἕνα καὶ ἀπὸ τὰ δύο ταμεία ἐπίσης μόνον τὸ ἕνα. Σὲ κάθε οὐρὰ ἀνέμεναν ἀπὸ 85-90 ἔως 100 ἄτομα, ἀλλὰ εὔκολα διεπίστωνε κάποιος πὼς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ποὺ ἀπεκάλεσα οὐρά, δὲν ἐκινεῖτο. Μετὰ ἀπὸ περίπου 10-15 λεπτὰ ἀναμονῆς, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ μετροῦσα ἀκόμη ἀκινητοποιημένα «κεφάλια» ἐμπρός μου, ἀπεφάσισα νὰ ἀπευθυνθῶ στὸν ὑπεύθυνο βάρδιας, γιὰ νὰ διαπιστώσω πὼς κι αὐτὸς ἀδυνατοῦσε νὰ παρέμβῃ γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὸ σκηνικό. Φωνάζοντας λοιπόν, ἐπέστρεψα στιγμιαίως στὴν οὐρά, γιὰ νὰ διαπιστώσω ἐπίσης πὼς ἅπαντες συμφωνοῦσαν μαζύ μου καὶ πὼς ἦσαν ἕτοιμοι νὰ …δείρουν τοὺς ὑπαλλήλους, ἀλλὰ ὄχι νὰ παρατυπήσουν εἰσερχόμενοι στὸν συρμό. Καθ΄ ὅλην λοιπὸν τὴν διάρκειαὅλου τοῦ παραπάνω περιστατικοῦ οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας καὶ ὑποστηρίξεώς μου, γιὰ τὰ ὅσα ἔλεγα, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀνέμεναν στὶς οὐρές, ἦταν καθολική. Μάλιστα ἂν κι ἐγὼ δὲν ἔβρισα, ὕβριες διαφόρων εἰδῶν ἄρχισαν νὰ ἐκτοξεύονται πὼς ἅπαντες τοὺς ὑπευθύνους αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἐνᾦ παραλλήλως ἐπλήθαιναν διαρκῶς οἱ ἀγριεμένοι καὶ οἱ ἔχοντες ὀρέξεις γιὰ …ἀκρότητες!!!

Τότε ἦταν ποὺ ἀπεφάσισα νὰ παρακάμψω τὶς οὐρές τους καὶ νὰ περάσω στὸ …παρασύνθημα, φωνάζοντας καὶ κραδαίνοντας τὸ χαρτονόμισμα ποὺ κρατοῦσα γιὰ νὰ πληρώσω τὸ ἀντίτιμον τοῦ εἰσιτηρίου καὶ ἀπαιτώντας, ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ σταθμοῦ νὰ μοῦ στείλουν εἰσπράκτορα μέσα στὸν συρμὸ γιὰ νὰ πληρώσω.

Τό ἀποτέλεσμα;  Τελικῶς εἰσῆλθα σχεδὸν …μόνη μου στὸν συρμό, ἄνευ εἰσιτηρίου, οὐδεὶς μοῦ ἐζήτησε ἀντίτιμον καὶ καταληκτικῶς κακῶς χάλασα τὴν ἡρεμία μου. Μόλις τρεῖς κυρίες ἐτόλμησαν νὰ μὲ ἀκολουθήσουν, μαζὺ κι ἕνας παπποῦς, μὲ μαγκούρα, ποὺ ὅταν κατάλαβε πὼς δὲν μποροῦσε νὰ μᾶς προφθάσῃ φώναξε γιὰ νὰ τὸν περιμένουμε. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, 180-200 ἄτομα ἀκόμη, παρ΄ ὅ,τι συμφωνοῦσαν καὶ ὑπεστήριζαν τὶς διαμαρτυρίες, παρέμειναν ἀκινητοποιημένοι στὶς οὐρὲς νὰ ὑβρίζουν τοὺς ὑπευθύνους καὶ νὰ κλαῖν (ἀπὸ μέσα τους) τὴν Μοίρα τους.
Καὶ οἱ ὑπάλληλοι καὶ οἱ συμπολῖτες μου κατανοοῦν μὲν τὸ πρόβλημα, ἀρνῶνται δὲ νὰ τὸ  ἀντιμετωπίσουν ἐμπράκτως. (Κι ἐπὶ τοῦ παρόντος θεωρῶ ὡς πρόβλημα τὶς οὐρὲς κι ὄχι τὰ παρελκόμενα αὐτῶν…!!!)

Ὅλοι αὐτοί, ὑπάλληλοι καὶ συμπολῖτες μας, εὔχονται κάποιο κορόιδο νὰ τοὺς …κάψῃ (τοὺς ὑπευθύνους) ζωντανούς, ἢ κάποιος ἀπὸ μηχανῆς θεὸς νὰ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη. Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει ἀκούση τὸ «σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει»…
…κι ἔτσι, χαμένοι στὰ εὐχολόγιά τους, ἀναμένουν κάποιο …θαῦμα γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν μιζέρια τους.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ φωτογραφία προέρχεται ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ Κίνα (ἀπὸ ἐδῶ) ποὺ ἤδη γιὰ δεκαετίες γεύεται τὰ καλὰ τοῦ κομμουνισμοῦ (1949). Ἐμεῖς ἀκόμη ἐκπαιδευόμεθα. Σὲ λίγον καιρὸ ὅμως ἡ παραπάνω εἰκόνα θὰ εἶναι ἡ δική μας καθημερινότης καὶ οἱ σημερινὲς εἰκόνες μὲ τὶς οὐρὲς θὰ εἶναι …καλὲς ἀναμνήσεις!

Θεωρητικῶς ἡ φωτογραφία ἀπεικονίζει τὴν ταλαιπωρία τῶν Κινέζων. Θεωρητικῶς, διότι δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, ἐφ΄ ὅσον προέρχεται ἀπὸ πρωτοχρονιάτικη ἔξοδο, ὅπου 100.000 Κινέζων παρέμειναν γιὰ ὧρες ἐγκλωβισμένοι, λόγῳ ἀφερεγγυότητος τῶν σιδηροδρόμων νὰ τοὺς μεταφέρουν. Ἡ καθημερινότης ὅμως ἐκεῖ εἶναι πολὺ …χειροτέρα!!!

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply