Γιὰ …πετσόκομμα ἦσαν οἱ Μικρασιάτες

Ὁ Πρίγκηψ Ἀνδρέας, ἀδελφὸς τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ καὶ υἱὸς τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Α’ (ἢ κατὰ τοὺς ἀξιωματικούς του «καψοκαλύβας» – ἐπειδὴ ἀπὸ ὅποιο χωριὸ περνοῦσε διέταζε νὰ καοῦν οἱ καλύβες τῶν Τούρκων χωρικῶν – ἢ κατὰ τοὺς στρατιῶτες του «μαλακανδρέας» – γιὰ εὐνοήτους λόγους, ποὺ παραπέμπουν στὸ πρῶτο συνθετικὸ τῆς λέξεως),
Διοικητὴς λόγῳ …Πριγκιποσύνης τοῦ Β’ Σ.Σ. κατὰ τὴν Ἐκστρατεία τῆς Ἀγκύρας καὶ ὄχι λόγῳ ἐπετηρίδος, ποὺ ἰσχυρίζονται κάποιοι (τότε δὲν ἦταν κἂν 40 ἐτῶν!!!)

Δὲν ἐπειθάρχησε σὲ διαταγὴ τοῦ Παπούλα καὶ τοῦ ἀφῃρέθη ἡ Διοίκησις.

Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ – ποὺ τὴν ἐγνωστοποίησε ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς – ὑβρίζει τοὺς Μικρασιάτες, θεωρώντας τους «βενιζελικούς» καὶ τελικῶς ἀξίους νὰ τοὺς ἀφήσουν στὰ χέρια τοῦ Κεμᾶλ γιὰ «νὰ τοὺς πετσοκόψῃ»!!!

Βέβαια, κάποιοι Ἱστορικοὶ τὸν περνοῦν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, λόγῳ τοῦ γαλάζιου αἵματος, ποὺ μᾶλλον ταιριάζει μὲ τὶς πολιτειακές τους προτιμήσεις.

Μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 22, οἱ Ἄγγλοι τὸν πῆραν μέσα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Παγκάλου καὶ τὸν ἐφυγάδευσαν. Ὁ υἱός του Φίλιππος ἐνυμφεύθη τὴν Βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας Ἐλισσάβετ καὶ παραμένει βασιλικὸς σύζυγος μέχρι σήμερα, δηλώνοντας σὲ κάθε εὐκαιρία τὴν ἀπέχθειά του για τὴν Ἐλλάδα.

Γιὰ νὰ κλείσω προσωρινῶς τὸ θέμα «Πρίγκηψ Ἀνδρέας» πῆγα καὶ ἔψαξα καὶ ἐνετόπισα (στὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, μὲ τὸ ἡμερολόγιό του) τὸ ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ πρίγκηπος Ἀνδρέα πρὸς τὸν Μεταξᾶ,, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Μεταξᾶς (καὶ ὄχι ἐγώ) τὴν ἀναφέρει ἐπακριβῶς:

«Ἀπαίσιοι πραγματικῶς εἶναι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Θὰ ἄξιζε πράγματι νὰ παραδώσωμεν τὴν Σμύρνην εἰς τὸν Κεμὰλ διὰ νὰ τοὺς πετσοκόψῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀχρείους, οἱ ὁποῖοι φέρονται οὕτω κατόπιν τοῦ φοβεροῦ αἵματος ὅπερ ἐχύσαμεν ἐδῶ.

Αἵματος τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος δέ, διότι ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν ὁπωσδήποτε καλλιτέρων οἰκογενειῶν των ἐνταύθα ὑπηρετοῦν εἰς τὴν Σμύρνην καὶ τὰ μετώπισθεν, ἀλλοίμονον δὲ ἂν ἐν οἰονδήποτε τμῆμα εὑρεθῇ σχηματισμένον μόνον ἀπὸ Μικρασιάτας καὶ ἐνώπιον τοῦ ἐχθροῦ!» (*)

Ἐπίσης συνεχίζει σὲ ἄλλο σημεῖο πρὸς τὸ τέλος της:

«…Πρέπει νὰ γίνῃ κάτι τὸ ταχύτερον διὰ ν’ ἀπαλλαχθῶμεν τοῦ ἐφιάλτου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Δὲν γνωρίζω τὶ πρέπει νὰ γίνῃ, πρέπει ὅμως νὰ παύσωμεν μπλοφάροντες καὶ ν’ἀντιμετωπίσωμεν τὴν κατάστασιν οἵα πραγματικῶς εἶναι.

Διότι ἐπὶ τέλους τί εἶναι καλλίτερον;

Νά πέσωμεν εἰς τήν θάλασσαν ἤ νά φύγωμεν πρό τοῦ λουτροῦ;»

Σμύρνη, 19.12.21

(*) Μεταξᾶς Ἰωαννης,
«Τὸ προσωπικό του ἡμερολόγιον»
τίμος 2 (1921-1932)
ἐπιμέλεια Π. Σιφναῖος,
Γκοβόστης, Ἀθῆνα (Α΄ ἔκδοσις,1960), σ.759

(**) Ἡ κατάστασις τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τὸν χειμῶνα τοῦ 1921-1922. Ἐπιστολὴ τοῦ πρίγκιπος Ἀνδρέα στὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ (Σμύρνη, 19/12/1921), ἡ ἰδία ἐπιστολή, ὅπως παρατίθεται ἀπὸ τὸν Γ. Μαργαρίτη, καθηγητὴ νεωτέρας καὶ συγχρόνου ἱστορίας στὸ ΑΠΘ, «Ἡ ἱστορία τῶν Ἑλλήνων», ΔΟΜΗ, τ.15

Στὶς φωτογραφίες ὁ Πρίγκηψ Ἀνδρέας, ποὺ ἀπὸ 38,5 ἐτῶν ἔγινε ὑποστράτηγος.

Τὰ σχόλια δικά σας!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Τὰ παραπάνω συμπεράσματα προέκυψαν ἀπὸ τὴν πολυετή μου ἔρευνα, ποὺ ἐπάνω της βασίζεται τὸ νέο μου βιβλίο (ἱστορικὸ μυθιστόρημα): «τὸ Ὄνειρο πνίγηκε στὸν Σαγγάριο».

(Visited 327 times, 1 visits today)
Leave a Reply