Ὥρα νὰ δράσουμε μόνοι μας γιὰ τὴν Μακεδονία!!!!

Ὕστερα ἀπὸ τὶς ἐχθεσινὲς ἐξελίξεις (-δηλώσεις, ἀδελφοποιήσεις-), ἐπίσημος ἐπαρχία πλέον τῆς Τουρκίας εἶναι τὰ Σκόπια.
Ἀλλὰ καὶ κατόπιν τῶν προδοτικῶν δηλώσεων τῆς ἀνθελληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιβάλλεται, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, νὰ καταλάβουν ἐπὶ τέλους οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ ΝΑΤΟ, μαζὺ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, τὸ ποιοὶ εἶναι τελικῶς οἱ σύμμαχοί τους ἱστορικὰ στὴν περιοχή, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πῶς τὸ κοινό μας συμφέρον πλέον εἶναι ἡ διάλυσις τοῦ ἐκτρώματος/μορφώματος, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ διαμοιρασμὸς τῶν ἐδαφῶν του, στοὺς παραδοσιακὰ καὶ γνωστοὺς συμμάχους.

Ὡς ἐκ τούτου ἐμεῖς ὀφείλουμε (καὶ θὰ πράξουμε) πλέον (ὅπως διαμηνύω ἤδη σὲ ὅλους τοὺς τόνους ἀπὸ προχθές), στὴν συγκέντρωση τῶν Εὐζώνων (4 Μαρτίου), τὴν πρόκληση παγκοσμίου διπλωματικοῦ Vertigo καὶ ἐμπλοκῆς τοῦ ζητήματος. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιμένουμε νὰ πέσῃ ἡ πίττα γιὰ νὰ τὴν φᾶμε, ἀναμένοντας μόνον νὰ ἀντιδράσουν οἱ Ἀλβανοὶ τῶν Σκοπίων… (Κι ἐάν δέν…;;;), χωρὶς ἐμᾶς ἀπὸ τὴν μεριά μας νὰ κουνήσουμε τὸν κῶλο μας, ἀξιοποιώντας τὴν παναρχαία μας προγονικὴ ῥήση: «Σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χείρα κίνει».

Ἀναλαμβάνω λοιπὸν τὴν ἱστορική μου εὐθύνη καὶ τὴν ἔως τώρα, ἀπὸ παιδί, θέση/στάση μου στὰ Ἐθνικὰ ζητήματα…
Τώρα, αὐτὴν τὴν ὥρα καὶ στιγμή, ποὺ κινδυνεύει πραγματικὰ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν δική μας γενεὰ ἡ Πατρίς…

Διαμηνύω καὶ ζητῶ (ἢδη τὸ ἔχω διαμηνύση στοὺς ὀργανωτὲς τῆς συγκεντρώσεως τῶν Εὐζώνων – καί, χωρὶς νὰ μὲ νοιάζῃ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ ἐνστερνισθοῦν ἢ ὄχι, ὑποκύπτοντας σὲ ἐνδεχόμενες πιέσεις, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐὰν κάποιοι προσπαθήσουν νὰ τὸ καπελώσουν, γιὰ ἰδιοτελεῖς λόγους- τὸ ὁποῖον προφανῶς καὶ θὰ γνωρίζουν, ὅ,τι εἶναι καὶ ἀναμενόμενον ἄλλωςτε)…
…διαμηνύω καὶ ζητῶ λοιπὸν τὴν ἐλαχίστη βοήθειά σας, ὅσων περισσοτέρων γίνεται καὶ μὲ γνωρίζετε διαδικτυακῶς τόσα χρόνια, πὼς στοὺς Εὐζώνους θὰ πᾶμε ὄχι ἁπλᾶ γιὰ νὰ φωνασκήσουμε καὶ νὰ φύγουμε, ὅπως στὰ δύο προηγούμενα συλλαλητήρια, (τὰ ὁποία ἄλλωστε ὅπως βλέπουμε δὲν τὰ λαμβάνει κάποιος ὑπ΄ ὄψιν του καὶ ὡς ἀποτελεσματικὸ μέσον πιέσεως), ἀλλὰ βγαίνοντας γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετά, ἐμπρὸς καὶ δημοσίως πλέον, μὲ ὀνοματεπώνυμο, ἐπομιζόμενος ὁ ἴδιος (γιὰ ὅποιον φοβᾶται), τὸ ὁποιοδήποτε προσωπικό/οἰκογενειακό/ἐπαγγελματικὸ κόστος, νὰ περάσουμε τὸν συνοριακὸ σταθμὸ Εὐζώνων νομίμως, μὲ τὶς ταὐτότητές μας καί, κατόπιν αὐτοῦ νὰ κατευθυνθοῦμε (ἥρεμα, χωρὶς βία καὶ συντεταγμένα… Δὲν εἶναι ὤρα γιὰ ὁτιδήποτε ἀνώφελο, τοὐλάχιστον ὄχι ἀκόμη), σημαιοφορώντας τὴν σημαία τῆς ὁλοκλήρου, ἐλευθέρας καὶ σκλαβωμένης, ἡνωμένης ὅμως Ἑλληνικῆς κατεχομένης Μακεδονίας, γραμμένο ἐπάνω της, μὲ τὰ ἀρχικὰ Μ.Α.Κ.Μ (Μέτωπο Ἀπελευθερώσεως Κατεχομένης Μακεδονίας), πεζοπορώντας καὶ παιανίζοντας στὰ μεγάφωνα τὸν ὕμνο τοῦ Παύλου Μελᾶ, τὸ ἐμβατήριο τῆς «Μακεδονίας ξακουστῆς» καὶ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο, πρὸς τὴν πόλη τῆς Γεύγελης, ποὺ ἀπέχει τρία (3) χιλιόμετρα ἀπὸ τοὺς Εὐζώνους, μεταδίδοντας καὶ διαδικτυακῶς ζωντανὰ (internet) καὶ παγκοσμίως (εἰδικὰ σὲ ξένα μέσα καὶ σὲ ὁμογενειακοὺς σταθμούς), τὴν ἐν λόγῳ πορεία, προκαλώντας διεθνῆ διπλωματικὸ σάλο καὶ ἐμπλοκὴ στὸ ζήτημα, ὕστερα ἀπὸ αὐτό.

Γίνονται ἐπίσης, ἁπλᾶ τὸ ἀναφέρω ὡς εὐχῆς ἔργον, προσπάθειες ἐπαφῆς καὶ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς σκλαβωμένους Ἕλληνες τῶν Σκοπίων, γιὰ νὰ γίνῃ, ἀπὸ πλευρᾶς τους, κάτι ἀνάλογο, χωρὶς ὅμως νὰ γνωρίζω τὸ ἐὰν εὐοδοθοῦν, λόγῳ τῶν δυσκολιῶν τῆς χρονίου καθεστωτικῆς ἀντιλήψεως καὶ τῶν διώξεών τους, στὴν ἀπέναντι πλευρά.

Σαφῶς λοιπὸν καὶ γνωρίζω πὼς θὰ βροῦμε ἐμπρός μας ἐμπόδια, πιέσεις καὶ δυσκολίες γιὰ νὰ μὴν φθάσουμε στὸ νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ στὸ φυλάκιο τῶν Εὐζώνων, ἀλλά, ἐπειδὴ ἔφθασε πλέον ἡ ὥρα νὰ ἀναμετρηθοῦμε μὲ τὴν Ἱστορία μας ὡς Ἕλληνες καὶ νὰ τὸ ἀποδείξουμε αὐτὸ ἐμπράκτως πλέον, θὰ πρέπη νὰ εἶσθε πανέτοιμοι, ὅσοι θὰ συμμετάσχετε, γιὰ ὅλα. (Π.χ. συλλήψεις μὲ ἀστεῖες δικαιολογίες, γιὰ νὰ μὴν περάσουμε τὰ σύνορα, προσωπικὲς ἀπειλές, ἀκόμη ἴσως καὶ τὶς σφαῖρες τῶν γελοίων Σκοπιανῶν. Ἀνώφελες καὶ προσωρινὲς ὅμως κινήσεις πανικοῦ τους, ἐμπρὸς στὸ γράψιμο τῆς Ἱστορίας μας!)

Θὰ εἶμαι λοιπὸν ἐμπρὸς καὶ δημοσίως σὲ αὐτό, εὐελπιστώντας στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων, τὸ ὁποῖον ὅμως γιὰ νὰ συμβῇ θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε κατ’ ἐλάχιστον 500-1000 ἄνθρωποι.
Γιὰ αὐτὸ καὶ σᾶς παρακαλῶ, ὅσοι εἶσθε ἕτοιμοι γιὰ ὅλα καὶ  θελήσετε νὰ συμμετάσχετε, ἀλλὰ νὰ εἶσθε πραγματικὰ ἕτοιμοι γιὰ νὰ ἔλθετε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν Ἱστορία, νὰ τὸ δηλώσετε!
(Παρακαλῶ πολὺ καὶ θερμὰ ὅποιον δὲν εἶναι ἕτοιμος γιὰ αὐτό, ἂς μὴν σχολιάσῃ κι ἂς μὴν στείλῃ μήνυμα, γράφοντας μεγάλα λόγια γιὰ συμμετοχή του, ποὺ δὲν θὰ συμβῆ, διότι μόνον κακὸ μπορεῖ νὰ προκαλέσῃ ἡ μὴ εἰλικρινὴς διάθεσις κι ἀπόφασις συμμετοχῆς του!)

Τέλος συμπληρώνω πὼς θὰ χρειασθοῦμε ἀπαραιτήτως μερικά, ἐλάχιστα ὅμως, ὑλικὰ γιὰ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα (ποὺ δὲν διαθέτω καὶ ζητῶ τὴν βοήθειά σας), πρὸ κειμένου νὰ συγκεντρωθοῦν, διότι χωρὶς αὐτὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἐπιχειρήσουμε.
Ἀντικείμενα ὅπως:

 1. Διάθεσις κάποιου ἐπιχειρηματία τῆς Βορείου Ἑλλάδος νὰ μᾶς τυπώσῃ, μὲ μικρὸ κόστος (ἔως 10 εὐρῶ), ποὺ θὰ τὸ ἀναλάβουμε ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς προσωπικῶς, περὶ τῶν 500 σημαιῶν, μὲ ὁλόκληρη τὴν Μακεδονία μας, ἐλευθέρα καὶ σκλαβωμένη, μὲ τὰ ἀρχικὰ Μ.Α.Κ.Μ., καθὼς ἐπίσης καὶ  5-10 πεντάμετρα πανῶ.
 2. Δύο κάμερες, μὲ σύνδεση ἀπαραιτήτως στὸ διαδίκτυο (ΜΒ), γιὰ νὰ μεταδίδουμε ζωντανὰ τὸ ἐγχείρημα παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προστατευθοῦμε οἱ ἴδιοι, ἀπὸ τυχοῦσες ψευδο-ἐμβολὲς καὶ κατηγορίες.
 3. Δύο μεγάφωνα καὶ στερεοφωνικὸ γιὰ νὰ παιανίζουν τὰ ἐμβατήρια, ἐν πορείᾳ πρὸς τὴν Γεύγελη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν δικό μας συντονισμό.

Τὰ ἐλάχιστα κι εὔκολα ὅμως γιὰ κάποιους, παραπάνω ἀναφερθέντα, κρίνονται ἀπαραίτητα (πλὴν ὅμως μὴ διαθέσιμα ἀπὸ ἐμέναν) γιὰ τὴν ἐπίτευξη καὶ διεξαγωγὴ τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειρήματος πυροδοτήσεως παγκοσμίων διπλωματικῶν ἐξελίξεων καὶ  ἐμπλοκῆς τοῦ ζητήματος, κάνοντας ἀπὸ μέρους μας τὸ Ἐθνικό μας καθῆκον, ἐπιτρέποντάς μας νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὴν Ἱστορία.

Παρακαλῶ πολὺ διαδῶστε καὶ  σὲ ἐμπίστους πατριῶτες φίλους σας τὸ παραπάνω ἐγχείρημα, γιὰ νὰ ὑπάρξουν οἱ ἐλάχιστες προϋποθέσεις ἐπιτυχίας του. (Εἴπαμε, ἀναγκαία, τοὐλάχιστον, συμμετοχὴ 500-1000 ἀνθρώπων!).

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Υ.Γ. Θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ διαβάσουμε ἴσως πολλά, γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα. Αὐτὴν τὴν φορὰ εἶμαι προετοιμασμένος νὰ μὴν ὑπάρξῃ μία νέα ὑπόθεσις Μ.Α.Β.Η. (ἐσωτερικῆς προδοσίας!).

(Visited 436 times, 1 visits today)
17 thoughts on “Ὥρα νὰ δράσουμε μόνοι μας γιὰ τὴν Μακεδονία!!!!

 1. .
  .
  Σας διαβιβάζω κατά τις απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του, επίκειται διαμελισμός της Ελλάδας.
  .
  .
  Κύριοι Βουλευτές,
  .
  .
  Κατά καθήκον σας διαβιβάζω τις κατωτέρω πληροφορίες, από τον γνωστό μου από χρόνια Έλληνα της Αμερικής (ΗΠΑ) κ. Στυλιανούδη (με email,
  [email protected]).
  Ο οποίος μου τηλεφώνησε προ ολίγου από τις ΗΠΑ και αφού μου είπε ότι μπορώ να αναφέρω τα στοιχεία του, μου ανέφερε ότι οι πληροφορίες του προέρχονται από υψηλόβαθμο βαθμούχο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.
  Συγκεκριμένα μου ανέφερε ότι κατά τις απόλυτα έγκυρες ως είπε πληροφορίες του, επίκειται διαμελισμός της Ελλάδας.
  Με παροχή ως αντάλλαγμα στον Ερτογάν, εκτός από τη Θράκη, και των νησιών μας Μυτιλήνης και Σύρου για να γίνουν υπό τον «έλεγχο» του Ερτογάν αποθήκη μουσουλμάνων μεταναστών.
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……………..
  .
  Τα ανωτέρω επώνυμα, σας μεταβιβάζονται με κάθε επιφύλαξη κατά καθήκον, για έλεγχο.
  .
  Ευριπίδης Μπίλλης
  .
  http://eleftheriskepsii.blogspot.gr/2018/02/blog-post_591.html

  http://arxaiaithomi.gr/2018/02/15/%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%b6%cf%89-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b5/

 2. .
  .
  ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΣΗΜΕΡΑ ……
  .
  .
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟ ,
  .
  ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ …………..
  .
  .
  .
  Η δημιουργία του Ελληνικού χρέους από το 1821 έως σήμερα
  .
  .
  .
  Όταν ομιλούμε για τη μακρόχρονη δημιουργία του Ελληνικού χρέους ουσιαστικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ απλό αλλά και περίεργο συνάμα ερώτημα:
  Είναι δυνατόν μία τέτοια «φυσική» επιχείρηση με τέτοιο ουρανό και γή και θάλασσα να έχει ανάγκη δανεισμού ο οποίος τελικά θα την καταχρεώσει
  αντί να προχωρήσει σε μία τέτοια ανάπτυξη η οποία κυριολεκτικά
  θα την απογειώσει οικονομικά και όχι μόνο.
  Η φυσική επιχείρηση είναι η Ελλάδα η οποία καταχρεωμένη
  βαδίζει το δικό της Γολγοθά ο οποίος βέβαια εδώ και πολλά χρόνια έχει αποτυπωθεί ως σχέδιο στο μυαλό συγκεκριμένων ανθρώπων
  διότι τέτοια πορεία μιάς χώρας μόνο τυχαία δεν είναι.
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…………….
  .
  Η μεγαλύτερη επιχείρηση του Ελληνικού κράτους μετά τους Παγκοσμίους πολέμους ήταν το δημόσιο
  εκεί όπου οι Έλληνες δούλεψαν συστηματικά
  και στο τέλος τον πλούτο τους τον έκλεψε η ενωμένη Ευρώπη.
  .
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ……….
  .
  http://www.antibaro.gr/article/3742
  .
  .
  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .
  .

 3. Όποιος ΔΕΝ γνωρίζει οτι βρισκόμαστε υπο Κατοχή και οτι οι κατοχικές κυβερνήσεις μας ουδέποτε θα συμφωνούσαν με κάτι τέτοιο, να πληροφορηθεί καλύτερα!!! Αν δεν πέσει η κυβέρνηση και δεν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, δεν θα χάσουμε μόνο την πατρίδα μας, αλλά και τις ζωές μας!!! Γιαυτό, καλύτερα να έρθετε όλοι στο Σύνταγμα στις 4/3 μήπως και τα καταφέρουμε!!

  • Βρὲ «Ἐλιάννα» μου… ποὺ κατὰ περίπτωσιν γίνεσαι καὶ «Γιῶργος»…
   Νὰ ἔλθουμε στὸ Σύνταγμα γιὰ νὰ ἐκτονώσουμε λίγο ἀκόμη ἀπὸ τὸ πατριωτικό μας συναίσθημα… Νὰ ἔλθουμε…
   Ἐσύ ὅμως γιατί χρησιμοποιεῖς δύο ὀνόματα μέ τήν ἰδίαν ΙΡ καί τό ἴδιο ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο;
   Τί κακό ζόρι τραβᾶς;
   τρολλάκια γιὰ συλλαλητήριον Εὐζώνων
   Ντροπὴ βρέ… Ντροπή…

   • Είπα να χρησιμοποιήσω άλλο όνομα μήπως δεν σας άρεσε το προηγούμενο και γιαυτό περίμενα τόσες ώρες για να δω το σχόλιό μου…

   • Δὲν φημιζόμεθα γιὰ τὶς ἄμεσες ἀπαντήσεις μας. Καποιες φορὲς μπορεῖ νὰ πάρῃ καὶ …ἡμέρες αὐτό. Δὲν εἴμαστε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βιάζονται. Ἄλλοι βιάζουν.

 4. Γνωρίζετε άραγε οτι αν πραγματοποιηθεί αυτό που καλεί ο ηπειρώτης αετός να κάνουμε, συνιστά πρόκληση πολέμου μεταξύ των 2 χωρών και οτι επίσης όσοι περάσουν τα σύνορα παιανίζοντας κινδυνεύουν να πυροβοληθούν επι τόπου απο τους συνοριοφύλακες;;;; Το γνωρίζετε;;

  • Βρὲ «Ἐλιάννα» μου… ποὺ τώρα μᾶς ἔγινες καὶ «Γιῶργος»… Μήπως ἔβαλες λίγο τό χεράκι σου στό νά ἀλλάξῃ ὁ τόπος τοῦ ἐκτονωτικοῦ συλλαλητηρίου;
   Δὲν θέλω νὰ πιστεύω σὲ τέτοιες …συνωμοσιολογίες, ἀλλὰ μᾶλλον, τρολλάροντας ἐσὺ μὲ παραπέμπεις σὲ συνωμοσιολογικὲς τακτικές.
   τρολλάκια γιὰ συλλαλητήριον Εὐζώνων
   Ὅσο γιὰ τοὺς συνοριοφύλακες, ὀρθῶς λέγεις, πὼς θὰ μποροῦσαν νὰ πυροβολήσουν. Ποιούς ὅμως; Ἀόπλους ἤ ἐνόπλους; Καί τί ἀντίκτυπο θά εἶχε κάτι τέτοιο εἰς βάρος τους διεθνῶς;
   Δὲν μᾶς τὰ λὲς ὅλα λοιπόν… Ὅπως ἐπίσης δὲν μᾶς λὲς πὼς τὰ συμφέροντα τοῦ πSoros στὴν περιοχὴ δὲν χρειάζονται κάποιους παλαβοὺς ποὺ θὰ διεκδικήσουν τὸ αὐτονόητον. Σωστά;
   Νά ἐπαναλάβω λοιπόν;
   Ντροπὴ βρέ… Ντροπή…

   • Καταρχήν απο που συμπέρανες οτι τρολάρω;; Με γνωρίζεις;; Κατά δεύτερον, δεν καταλαβαίνω για ποιό συλλαλητήριο μιλάς και κατά τρίτον όπως καταλαβαίνει ο κάθε εχέφρων, το να θεωρηθεί απο γειτονική χώρα η προέλαση αόπλων και παιανιζόντων ως εισβολή αποτελεί αιτία πολέμου και οπωσδήποτε αυτό συμφέρει τον κο Σόρος και τους συν αυτώ! Για να μη μιλήσω για τα υπόλοιπα…αν λοιπόν έχεις παρασυρθεί (κακώς) σε έμμεση υποκίνηση βίας ή εξυπηρέτηση των σχεδίων του εν λόγω κυρίου, θα σε συμβούλευα να κατεβάσεις το άρθρο και να μην επιμένεις! Ο εγωισμός και η αλαζονεία έχουν κάποια όρια…

   • Ὄχι, δὲν τρολλάρει κάποιος ποὺ ἐμφανίζεται μὲ ἄλλο ὄνομα… Ἀλήθεια; Ἀπό πότε ντέ;

    Ἐγὼ ξέρω πολὺ καλὰ γιὰ ποιὸ πράγμα ὁμιλῶ. Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζω εἶναι τὸ πολλαπλό σου κόψιμο ἀπὸ ποῦ πηγάζει.
    Ἀναρωτιέμαι λοιπόν:
    1. Προέλασις; Πλάκα κάνεις; Σιγὰ μὴν μοῦ πῇς καὶ …βομβαρδισμός. Γιὰ νὰ σοβαρευθοῦμε παρακαλῶ.
    2. Συμφέρει τόν μουσιοῦ πSoros, ποὺ χρηματοδοτεῖ ἄγνωστον ἀριθμὸ πρακτόρων καὶ πρακτορίσκων, ἐνδεδυμένων, κατὰ περίπτωσιν καὶ μὲ πατριωτικὲς ἀμφιέσεις, τό νά μήν ἐπιτραπῇ στό παραμάγαζό του νά ἀνεξαρτοποιηθῇ ὑπό τήν αἰγίδα του; Πῶς γίνεται νά στραφῇ τό ὑπαλληλάκι κατά τοῦ ἀφεντικοῦ; Ἔ; Ἔως ποῦ κοντοφθάνει τό μυαλό (;;;) σου; Μὰ ὅλη ἡ φασαρία γίνεται γιὰ νὰ δοθῇ ἀναίμακτα τὸ ὄνομα καὶ δίχως φασαρίες, πρὸ κειμένου νὰ κλείσῃ ὕπουλα ἡ ὑπόθεσις, ἐνᾦ παραλλήλως ἀποσκοπεῖ εὐθαρσῶς σύμπας ὁ μισθοδοτούμενος φασιστικὸς στρατὸς τοῦ πsoros νὰ φαίνονται κάποιοι συνειδητοποιημένοι πατριῶτες ὡς γραφικοὶ καὶ φασίστες. Γιὰ ἐπανάλαβε λοιπόν, μὲ σαφεῖς ἀναφορὲς καὶ ἀποδείξεις, τὸ ἄρτι ἀναφερθέν. Μὲ ἀποδείξεις παρακαλῶ κι ὄχι μὲ κορῶνες. Σὲ αὐτὲς δὲν ἀπαντᾶμε. Τὶς ἀποστέλλουμε στὰ ἀζήτητα.
    3. Ἔμμεση ὑποκίνησις βίας; Ὥρα εἶναι νὰ μᾶς πῇς πὼς μοιράζω καὶ ὅπλα στὴν γειτονιά μου, μαζὺ μὲ χειροβομβίδες καὶ λοιπὸ πολεμικὸ ὑλικό. Ἔλα καλόμ… ἀναμένω γιωργοελιάννα. Ἀναμένω…

    Ἀλλὰ βλέπω πὼς ἔφθασες ἐπισήμως στὸ ζητούμενον ποὺ εἶναι τὸ νὰ κατεβάσωω τὸ ἄρθρον ποὺ ξεβρακώνει ὅλους τοὺς δοσιλόγους, μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ἀνεγκεφάλους ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές τους. Ὄχι γιωργοηλιάννα μου ἤ ἠλιαννόγιωργε… Δὲν κατεβαίνει. Λυπᾶμαι… Θὰ τὸ λουστεῖτε κανονικότατα ὡς ἔχει. Τὸ πολὺ πολὺ νὰ προσθέσω καὶ τὰ σχόλιά σου γιὰ νὰ γελᾶμε μετὰ ἀπὸ χρόνια…

    Ὅσο γιὰ τὴν ἀλαζονεία… Εὐχαριστῶ… σᾶς τὴν ἐπιστρέφω, μιᾶς καὶ μᾶς τὴν ἔφερες. Μᾶς εἶναι ἀχρείασττη… Νὰ τὴν πᾷς πίσω στὸ τοπικὸ ὑποκατάστημα τῶν πSoroπρακτόρων καὶ νὰ τοὺς πῇς πὼς δὲν ψωνίζουμε ἀπὸ τὰ νεοταξίτικα παραμάγαζά τους.
    Γκέ γκέ ἠλιανογιώργαρε; Μαζέψου… ἐδῶ δὲν σὲ παίρνει. Ἀλλοῦ τὶς προπαγάνδες σου.

  • Εἰλικρινῶς, θὰ ἤθελα νὰ μάθω, ἐὰν σοῦ εἶναι εὔκολο φυσικὰ νὰ μιλήσῃς δημοσίως, τὸ ποιὸς κρύβεται, ἐπισήμως, πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρολλαρίσματα.
   Κᾶνε καὶ μίαν πατριωτικὴ πράξιν στὴν ζωή σου. Θὰ τὴν θυμηθοῦμε στὴν ὥρα της…

   • Επειδή δεν με γνωρίζεις, δεν έχεις δικαίωμα να λες αυτά που λες. Γιαυτό και δεν σου το αναγνωρίζω…το ποιός κρύβεται πίσω απο τα τρολαρίσματα όπως τα λες, σου το αποκάλυψε η κοινή μας φίλη χθες, η οποία μου μετέφερε δεόντως το πνεύμα σου! Αν θέλεις να διεκδικήσεις την αποκλειστικότητα του πατριωτισμού δικαίωμά σου, αλλά μήπως να ξανασκεφτείς τις επιπτώσεις της τυχόν απήχησης του άρθρου αυτού στη χώρα που υποτίθεται οτι αγαπάς και για την οποία κόπτεσαι;; Τέλος να σου θυμίσω οτι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε γύρω μας αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε τον εαυτό μας, γιαυτό αν (λέμε τώρα) έχεις κάνει λάθος και δεν το βλέπεις είναι δείγμα κακής κρίσης αν όμως το βλέπεις και δεν το παραδέχεσαι, άστο καλύτερα…παρεπιπτόντως, άλλο επιχείρημα πέρα απο τα “τρολαρίσματά” μου επι της ουσίας δεν έχεις;;

   • Βρὲ ἕναν ἡλιανογιώργαρο ποὺ συναντήσαμε ἐκ τοῦ μὴ ὑπάρχοντος. Ἡ κοινή μας (;;;) φίλη ἔχει ἀγῶνες νὰ ἐπιδείξῃ. Γιὰ ἐσέναν δὲν ξέρω.
    Τὸ τρολλάρισμα ἦταν καὶ παραμένει ὁρατὸ σὲ ὅποιον ἔχει μάτια. Στὸ παρέθεσα ἤδη. Τὰ λοιπὰ ἄφησέ τα καλόμ… Βαρέθηκα. Ἐπαναλαμβάνεσαι Καὶ οἱ ἐπαναλήψεις μὲ κουράζουν.
    Ὅσο γιὰ τὰ «ἐπιχειρήματα» ποὺ παραθέτεις μοῦ ἀποδεικνύουν πὼς γιὰ ἐσέναν οἱ ἀγῶνες εἶναι ἐκ τοῦ …ἀσφαλοῦς. Ξεχνᾶς ἴσως πὼς γιὰ νὰ φτιάξῃς ὀμελέτα πρέπει νὰ τὰ σπάσῃς τὰ αὐγά.
    Γιὰ τὴν ὥρα κλῶσσα τα… Ἴσως ἐπιτύχῃς μερικὰ κλωσσόπουλα…
    …ἴσως κι ὄχι.

    Πάντως, καλὸ εἶναι νὰ δῇς καὶ τὸν δικό σου καθρέπτη. Ἴσως ἔχει πολλὰ νὰ σοῦ ἀποκαλύψῃ. Ἴσως βέβαια κι ὄχι. Ἐδῶ βλέπεις συμφέροντα τοῦ πsoros στὴν παρεμπόδισιν ἐκχωρήσεως ὀνομασίας στὸ ὑποκατάστημά του. Εἶναι σὰν νὰ μοῦ λὲς πὼς ἕνας ἐπιχειρηματίας θὰ βάλη δυναμίτη στὰ θεμέλια τῆς ἐπιχειρήσεώς του, τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ τοῦ ἀφήνει κέρδη νόμιμα κι ἐπίσημα.
    Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μπορῇς νά δῇς τόν καθρέπτη;
    Ἄν τὲ γεια λοιπόν… Καλὴν τύχη.. θὰ τὴν χρειασθῆς. Ὄχι διότι θὰ σοῦ χαλάση κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς πού, σήμερα, κατηγορεῖς τὴν νιρβάνα… Δὲν χαλᾶ αὐτή.
    Ἀπὸ ἀλλοῦ νὰ τὸ περιμένῃς. Κι ὁσονούπω ἔρχεται γιὰ νὰ ξεκαθαρίσῃ πολλὰ τοπία καί, πρῶτα πρῶτα, ὄχι τόσο τὸ ποιὸς εἶναι ἤ ὄχι πατριώτης, ὅσο τὸ ποιὸς περισσότερο παρέμεινε στὴν νιρβάνα του καὶ κατέληξε …αὐτόχειρ!!!

Leave a Reply