Ξεκινήσαμε γιὰ μεγάλο ταξείδι…!!!

Μόνον γιὰ ξαναστήσουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχή, νὰ κτίσουμε καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε βλάβες, ἀπαιτεῖται κάθε «κατάθεσίς» σὲ κόπο, πόνο καὶ αἷμα…
…ἀλλά, εἴπαμε, Μονόδρομος ἡ Ἄνοδος γιὰ τὸ Φῶς!!!

Σκοπός μας πλέον τὸ νὰ διακρίνουμε σαφῶς τὸν φίλο ἀπὸ τὸν ἐχθρό, ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἐκτεταμένως.
Αὐτὸ πλέον ἐπιτάσσει ἡ Ἀνάγκη τῆς Ἐπιβιώσεως γιὰ ὅλους μας.
Ὅμως βγήκαμε στὸν δρόμο τὸν καλό, τὸν δικό μας δρόμο καί, ἀργὰ ἢ γρήγορα, θὰ εἰσέλθουμε στὴν πορεία ἀνόδου μας.
Πολὺ σύντομα πλέον… Συντομότερα ἀπὸ ὅσο φανταζόμασταν.
Κάτι λίγο ἔμεινε, γιὰ νὰ κλείσῃ ὁριστικῶς ὁ «κύκλος» τῆς ὁριστικῆς ἀποδομήσεως τῶν πάντων (μὲ ὅσες καταστροφικές, γιὰ ὅλους μας, ἐπιπτώσεις καὶ συνέπειες), ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι καὶ τὸ τέλος ὅσων γνωρίζαμε, ποὺ θὰ σηματοδοτήση, ἐπισήμως, τὴν Ἀρχή.

Τί ἐννοῶ;
Ἐκ πρώτης (εὐτυχῶς μας) ἐπιταχύνεται ἡ κατανόησις τοῦ ῥόλου τῶν κομμάτων, σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα τῆς κοινωνίας μας. Ἀναξερτήτως λοιπὸν ἰδεοληψιῶν (παρακαλῶ;) ἡ τάσις ἀποδομήσεως τῆς κομματοκρατίας σαρώνει τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες.
Σαφῶς καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντα οἱ χρήσιμες (γιὰ τοὺς κρατοῦντες) ἐξαιρέσεις, ἀλλὰ ἡ πραγματικότης ἀλλάζει πλέον ἄρδην ὑπέρ μας!!!
Αὐτὸς ὁ τρόπος ἐλέγχου τῶν πολιτῶν καταῤῥέει πάντως, ἐφ΄ ὅσον ἀπὸ αὐτὸν πηγάζουν τὰ πλείστα ἐκ τῶν δεινῶν τῆς συγχρόνου κοινωνίας μας. Ὅλα τὰ παρελκόμενα αὐτῶν (ἀμεσοδημοκρατίες τοῦ πSoros, κομμουνιστικοποιήσεις, διάλυσις ἐθνικῶν κορμῶν) εἶναι ἀνούσια νὰ τὰ κουβεντιάζουμε τώρα πιά, ἐφ΄ ὅσον οὔτως ἢ ἄλλως, ἕνα πρὸς ἕνα, θὰ αὐτό-καταστρέφονται στὴν ὥρα τους.

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον, ποὺ μποροῦμε ἐπίσης εὔκολα νὰ διακρίνουμε, εἶναι ἡ αὐξανομένη ἀποδόμησις τῶν «ἐθνοσωτήρων», ποὺ οὔτως ἢ ἄλλως ἐπίσης τελειώνει.
Σαφῶς καὶ εἶναι ἀρκετοὶ ἀκόμη αὐτοὶ ποὺ εἴτε λόγῳ σιτίσεώς τους εἴτε λόγῳ ἐλπιδοβολεμάρας τους εἴτε ἀκόμη καὶ λόγῳ βλακείας τους σπεύδουν νὰ χειροκροτοῦν καὶ νὰ ἐνισχύουν κάθε ἐκδοχῆς ἀπατεώνα, ἀλλὰ ἡ πραγματικότης πλέον εἶναι ἀμείλικτος!!! Τὸ σενάριο τοῦ «ἐθνοσωτῆρος», τοῦ «διαχειριστοῦ λεφτοδένδρων» καὶ τοῦ κάθε λογῆς Μ.Κ.Ο.-φόρου ἐπίσης μᾶς τελειώνει (ἐὰν δὲν ἔπαυσε ἤδη…!!!).
Λίγο λίγο τὰ δεσμὰ σπάζουν καὶ τὸ σημαντικότερον, ἡ ἀνάγκη ἀναγνωρίσεως καὶ κατανοήσεως τοῦ εἴδους τοῦ ἐχθροῦ καὶ τῶν μεθόδων του, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδά του καὶ τὶς διαστάσεις του, ἐξαπλώνεται καὶ ἀποδομεῖ κάθε μορφὴ ἐξαπατήσεώς μας, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀκόμη καὶ οἱ ἀρνητὲς τῆς ἀντιδράσεως, σήμερα νὰ ἀντιδροῦν, συνειδητῶς ἢ μή, μὲ τοὺς δικούς τους τρόπους.

Τέλος τὸ μύθευμα τοῦ «ἡγέτου» ἐπίσης μᾶς τελείωσε. Τὸ «μόνοι μας», «ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή», «γιὰ τὰ πάντα αὐτόνομοι» καθίσταται ἐξ ἀνάγκης μονόδρομος καὶ μόνον ὅσοι τὸ ἔχουν ἐννοήση κινοῦνται ἐλεύθερα καὶ μὲ πραγματικοὺς ἀπελευθερωτικοὺς σκοπούς, ἀκόμη κι ἐὰν αὐτό, γιὰ τὴν ὥρα, περιορίζεται στὸ μικρό τους, προσωπικὸ περιβάλλον. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, πλανεμένοι ἢ μή, ἀκολουθοῦν μόνον ὅταν τὸ ἐνστικτον τῆς Ἐπιβιώσεως (τώρα πιά) τοὺς καθοδηγεῖ. Κατ’ ἐπέκτασιν, ἀκόμη κι ἐὰν ἀναμένουν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν ἤδη κινητοποιημένων, κάποιον ἡγέτη (ἢ ὄχι), αὐτὸ τὸ σενάριο κατέληξε ὡς μύθευμα, ποὺ δὲν γίνεται νὰ μᾶς ἀποκοιμίζῃ γιὰ πολύ, ἐφ΄ ὅσον ἡ σκληρὴ πραγματικότης μᾶς προσγειώνει ἀνώμαλα καὶ μᾶς ὑποχρεώνει σὲ ἄλλες δράσεις, ἐκ τῶν πραγμάτων ἔξω ἀπὸ μαντριά, κοτέτσια καὶ καπελώματα. Ἐπὶ πλέον, ἀκόμη καὶ οἱ προσπάθειες καπελώματος καὶ ἐλέγχου, καθίστανται τόσο γελοῖες, ποὺ ἀπὸ μόνες τους αὐτό-ἀποδομῶνται, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι μας πλέον ἀρχίζουμε, σιγὰ σιγά, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μόνον τὰ δικά μας πόδια θὰ μᾶς στηρίξουν.

Ξεκινήσαμε πατριῶτες γιὰ μεγάλο, μακρυνό, δύσκολο, ἀνηφορικό, ἐπίπονο ἀλλὰ δίχως περιθώρια ἐπιστροφῆς, ταξείδι.
Ἕνα ταξείδι ποὺ κρύβει πολλὲς ἀπώλειες, μὰ καὶ πολὺ περισσότερες ἀπολαβές.
Τὰ δύσκολα, μὰ κυρίως τὰ ὄμορφα, τὰ σπουδαία καὶ τὰ μεγάλα, ἐμπρός μας εἶναι.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Ξεκινήσαμε γιὰ μεγάλο ταξείδι…!!!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *