Θά τούς κάνουμε νά πληρώσουν;

…ἤ θά τούς ἀφήσουμε (καὶ πάλι) δίχως τιμωρία;

Ἕνα καὶ μόνον στοιχεῖο, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν φρίκη ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, εἶναι ἱκανὸ νὰ κρατήσῃ ἄσβεστο κάθε φλόγα ποὺ ἅναψε γιὰ νὰ θυσιασθοῦν ἀθῷοι: τὰ παιδιά!!!

αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα (ναί, ἐλάχιστα μόνον) ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀποτεφρώθησαν στὸν Νέο Βουτζά, στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα. Εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ ἀναζητοῦσαν οἱ συγγενεῖς τους μόνον.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ δὲν ἀναφέρονται (καὶ ποὺ εἶναι τὰ κατὰ πολὺ περισσότερα), δὲν …ὑπάρχουν!!!

Κυττᾶς τὰ πρόσωπά τους, ποὺ κάποτε χαμογελοῦσαν καὶ τώρα εἶναι ἄμορφες μάζες ἀπὸ κάτι καρβουνιασμένο καὶ μένεις ἄφωνος, ἄπνοος, ἀνίκανος νὰ ἀντιδράσῃς. Ξέρεις μέσα σου πὼς αὐτὸ τὸ  ἔγκλημα ξεπερνᾶ κάθε ἄλλο ἀνάλογον τοῦ παρελθόντος. Τὸ ξέρεις…
Καὶ ἐπίσης ξέρεις πὼς ἐὰν παραμείνῃς ἀδρανὴς κάποιΟι (καὶ πάλι) θὰ διαφύγουν τῆς τιμωρίας.
Καὶ δὲν ἀναφέρομαΙ στὰ σαπροφυτικὰ σκουπίδια τοῦ κρατικοῦ μηχανσιμοῦ, στοὺς ἀνικάνους καὶ στοὺς ἠλιθίους, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔδωσαν τὴν ἐντολὴ νὰ θυσιασθοῦν δεκάδες συμπατριῶτες μας, πρὸ κειμένου νὰ παραλύσῃ (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) ἡ κοινωνία μας. Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ὁ πραγματικὸς σκοπὸς αὐτῶν ποὺ ἐξετέλεσαν αὐτὸ τὸ ἔγκλημα ἦταν τὸ νὰ ἐπαναληφθῇ μία νέα «ΜΑΡΦΙΝ» γιὰ νὰ μουδιάσῃ ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως ὁ κόσμος μας.
Θά τούς ἀφήσουμε;

Χρέος μας νὰ τιμωρηθοῦν (ἐπὶ τέλους) οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι.
Χρέος μας νὰ κρατήσουμε ζωντανὴ τὴν μνήμη τους καὶ νὰ ἐργασθοῦμε ὅλοι μας, σὲ ἀτομικὸ καὶ συλλογικὸ ἐπίπεδον, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν τὰ ἐγκλήματά τους στὸ μέλλον. Ὄχι μὲ εὐχολόγια φυσικά, ἀλλὰ μὲ πράξεις.

Φιλονόη.

(Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τὶς οἰκογένειες γιὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν τῶν φωτογραφιῶν, ἀλλὰ τὸ θεώρησα ἀπαραίτητον, γιὰ νὰ καταδείξω τὸ μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος!!!)

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply