Βραβευμένες Μ.Κ.Ο….

O βασικὸς ὑποστηρικτὴς τῆς MKO ERCI εἶναι τὸ ἵδρυμα Radcliffe, ἱδρυτὴς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Frank Giustra, μεγαλοχορηγὸς τῶν Κλίντον καὶ συνεργάτης τοῦ Soros, μὲ ἔντονη παρουσία στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2015.

Ἡ βραβευμένη ΜΚΟ ἀπὸ τὸν Πρέσβη τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε ἔσοδα μισὸ δισεκατομμύριο τὸν χρόνο!!!

VIDEO:
Ἐδῶ στὶς ἀκτὲς τῆς Λέσβου ὁ φερόμενος ὡς συλλειφθεὶς field director τῆς ΕRCIntl Ἀθανάσιος Καρακίτσος μὲ τὸν χρηματοδότη #philanthropist mr Frank Giustra. Χρειάζεται κόσμο λέει, γιὰ νὰ μεταφέρεται σωστὰ τὸ «ἐμπόρευμα». Στὴν ἀρχὴ τοῦ βίντεο ἀριστερὰ αὐτὸς ποὺ φαίνεται, γιὰ λίγο, μὲ τὸ μοῦσι, εἶναι ἴσως ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ἱδρυτὴς τῆς Aspida…

Ὁ Πᾶνος Μωραΐτης, ποὺ βραβεύει ὁ ΑΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ἀποστολάκης, εἶναι ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κυκλώματος τῶν δουλεμπόρων τῆς ΜΚΟ ERCI καὶ ἰδιοκτήτης ἑταιρείας μισθοφόρων ASPIDA, ποὺ ἔφερναν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς τὴν παραμικρὴ δυσκολία, λαθρομετανάστες ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ κόσμου, ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς, ποὺ ἔφθανε στὰ 2000 εὐρῶ τὸ κεφάλι…

Πρέπει νὰ εἶσαι βλάκας γιὰ νὰ πιστέψῃς ὅτι στὴν Λέσβο ὑπάρχει πρόβλημα μὲ μία ΜΚΟ καὶ στὰ ἄλλα νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, πχ στὴν Χίο καὶ στὴν Κῶ νὰ μὴν ὑπάρχῃ.

Δουλέμποροι ὑπάρχουν πολλοί…

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης  

(Visited 253 times, 1 visits today)
Leave a Reply