Χρειάζεται νὰ ἐλεγχθῇ ὁ …ἐπαναστάτης, γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ μία χώρα

Ὅσοι ἐντυπωσιάζονται μὲ τὸν φιλατλαντισμὸ τοῦ σύριζα μᾶλλον δὲν γνωρίζουν ποὺ πηγαίνουν τὰ τέσσερα.

Ἡ μεγάλη δύναμις σὲ μίαν χώρα ἐπιῤῥοῆς ποντάρει στὸν πλέον ἐπαναστάτη.
Οἱ Ἄγγλοι ἀφοῦ ἐνίκησαν τὸν Ναπολέοντα υἱοθέτησαν τὶς φιλελεύθερες ἀρχὲς τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως «γιὰ τοὺς ἄλλους».

Οἱ ἴδιοι οἱ Ἄγγλοι γιὰ τὸν ἑαυτό τους παρέμειναν συντηρητικοὶ καὶ ἡ ἀριστοκρατία συνέχιζε νὰ κάνῃ κουμάντο (ἄλλωστε οἱ «Liberties» ἢ τὰ «Rights» εἶναι τὰ προνόμια τοῦ γαιοκτήμονος).
Ἔτσι ξεκίνησαν κακολογώντας τὴν Ρωσσία ὡς «ἀπολίθωμα ἀσιατικοῦ δεσποτισμοῦ» καὶ ἔτρεχαν ἕναν αἰώνα μετὰ νὰ προλάβουν τὸν Λένιν, ὅταν οἱ ἴδιοι ἀπεδόμησαν τὸν Τσάρο.
Ἔτσι ἔβαλαν πρῶτοι θέματα «ἀνθρωπιστικά» στὴν γεωπολιτική τους δραστηριότητα. Καὶ βασικῶς, τὸ κόμμα τοῦ πολέμου, οἱ Liberals.

Ὁ Gladstone, παραδείγματος χάριν, δὲν εἶχε πρόβλημα νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Ἀλεξάνδρεια, ὅταν φοβόταν μὴν καὶ δὲν πληρωθοῦν οἱ βρεταννικὲς τράπεζες ἀλλὰ ἐξανίστατο στὴν βουλὴ γιὰ τὰ «horrors» τῶν Ὀθωμανῶν ἐναντίον τῆς Βουλγαρικῆς ἐξεγέρσεως, ἐνῶ ὄχι μόνον ἡ ἐξέγερσις ὀφείλετο στοὺς φόρους τῆς δικῆς τους ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν χρεωκοπία ποὺ προεκάλεσαν τὰ ληστρικά τους ἐπιτόκια καὶ ἡ δική τους κρίσις, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι στὴν Ἰνδία ἔτσι συντηροῦσαν τὴν τάξη.
Σήμερα αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε μὲ τὸν φιλελεύθερο «δικαιωματισμό» Σὲ ὁποίαν χώρα βάλουν στὸ μάτι διαπιστώνουν ἐλλείμματα «δημοκρατίας», «δικαιωμάτων» καὶ ἀλλὰ πράγματα χειραφετήσεως.
Ἀλλὰ ἂς πᾶμε στὴν Ἑλλάδα.

Κατ’ ἀρχᾶς ἡ γέννησις τοῦ ἑλληνικοῦ, τριπλοῦ μάλιστα, προτεκτοράτου ἔγινε μὲ ἐπανάσταση. Οἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τοῦ Ὄθωνος ἐγίνοντο μὲ ἀγγλικὴ ὑποστήριξη. Μὲ τὴν ἀνάῤῥηση στὸν θρόνο (μὲ εὐλογίες ἀπὸ τοὺς προστάτες) τοῦ Γεωργίου, ἡ χώρα ἦταν ἕνα ἥσυχο προτεκτοράτο μέσα στὴν ἀγγλογαλλικὴ σφαίρα ἐπιῤῥοῆς, ποὺ συντηροῦσε τὴν φιλία καὶ συνεργασία μὲ τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ ἀντισλαυϊσμὸς ἦταν ἡ βασικὴ ἀρχὴ στὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἦταν σύμφωνη μὲ τὸ δόγμα τοῦ «μεγάλου παιχνιδιοῦ».

Ὅμως οἱ Ἀγγλοι (οἱ Liberals) ἤθελαν καὶ τὴν Βουλγαρία μαζύ τους. Ἔτσι ἤθελαν ἕναν πιὸ «ἐνεργητικό» παίκτη στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε τοὺς τυχοδιωκτισμούς τους. Ἄλλωστε, ἤδη ἀπὸ τὸ 1873, οἱ Βρεταννοὶ μὲ τὸ κρὰχ (ποὺ προεκλήθη ἀπὸ τοὺς ἰδίους) εἶχαν πάρη τὴν κατιούσα καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ εἶναι ἁπλῶς προστάτες, ἤθελαν καὶ μεγαλυτέρα «συμμετοχή».
Ποιόν βρῆκαν; Τὸν ἐπαναστάτη τῆς ἐποχῆς, τὸν Βενιζέλο ποὺ ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν παραβατικὴ συμπεριφορά του ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τοῦ Θερίσου.

Κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι, ὁ Churchill ποιόν ἐχρηματοδότησε; Τὸ ΕΑΜ (!), (ναί, οἱ Ἀγγλοι ἄνδρωσαν τὸν ΕΛΑΣ ὄχι ὁ Στάλιν), ὅταν μία ἀντιστασιακὴ δράσις στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶχε ἀποφασιστικὸ χαρακτῆρα γιὰ τὸν πόλεμο, ὅπως αὐτὴ τῶν Ἀράβων (παραδείγματος χάριν τοῦ Λῶρενς).
Ἁπλῶς ἐπένδυσαν στὴν ἐπανάσταση, γνωρίζοντας ὅτι στὸ δικό τους μέρος θὰ ἔπεφτε ἡ Ἑλλάς.

Ἡ ἑλληνικὴ Δεξιὰ βενιζελοποιήθηκε βέβαια μὲ τὸν ἐμφύλιο ἀλλὰ καὶ πάλι ἡ ἀριστερὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐνεφανίσθη νὰ παίξῃ τὸν ρόλο τοῦ ἀτλαντικοῦ παίκτου, κατὰ τὰ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν», τῆς βενιζελικῆς πλέον δεξιᾶς. Γιατί ἡ μεγάλη δύναμις θέλει τὸν ἐπαναστάτη, ὁ ὁποῖος συντονίζει καὶ τὸν ἄλλον στὸν ῥυθμό του, ὅπως οἱ Βενιζελικοί τους Βασιλόφρονες (παραδείγματος χάριν ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία). Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Δεξιὰ στὴν Εὐρώπη ἀριστεροφέρνει: γιὰ νὰ μὴν γνωρίσῃ μίαν παρδαλὴ ἐπανάσταση, ὅπως αὐτὴν τοῦ Μαΐου τοῦ 1968, ἐναντίον τοῦ De Gaulle.
Ἐὰν δοῦμε ὅμως καὶ ὁ De Gaulle τῆς Τουρκίας, ὁ Ἔρντογάν, ξεκίνησε ὡς «ἐπαναστάτης», ὡς ἀγαπημένο παιδὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Ὅταν πῆγαν νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν στὴν Συρία καὶ τὸν ἔμπλεξαν, τότε ἦταν ποὺ σταμάτησε νὰ τοὺς κάνῃ τὶς χάρες, ἐνᾦ μετετράπη, ἐν μία νυκτί, σὲ «δικτάτορα»..

Λοιπὸν ἐὰν θέλετε νὰ ὑπηρετήσετε τὴν μεγάλη δύναμη πιάστε κάποιαν μολότωφ καὶ ἀφῆστε τὸ γλείψιμο, ἐκτίθεσθε.

Συβρίδης Γεώργιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χρειάζεται νὰ ἐλεγχθῇ ὁ …ἐπαναστάτης, γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ μία χώρα

Leave a Reply