Ὡραία ποὺ βυθιζόμεθα …ἐπιδοτούμενοι!!!

Αὐτὸ ποὺ ἔγινε προχθὲς στὰ Σκόπια καὶ προξενεῖ ἀλγεινὴ ἐντύπωση σὲ ὅσους, λίγους, διατηροῦν ἀκόμη κάποια ψήγματα ἀξιοπρεπείας, γίνεται σὲ μεγαλύτερο καὶ καθημερινὸ ῥυθμὸ στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο.

Οἱ Βρυξέλλες (στὶς ὁποῖες ἔζησα καὶ δραστηριοποιήθηκα γιὰ τρία χρόνια) εἶναι ἕνα ἀπέραντο χωριὸ δικηγορικῶν γραφείων, τὰ ὀποῖα ἐνασχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μὲ τὸ λόμπυϊνγκ.
Ἀτελείωτα τραπέζια, μὲ κοινοτικοὺς παράγοντες, βουλευὲς καὶ ἄλλα λόμπυ, ποὺ ἔχουν σκοπὸ νὰ φέρουν σὲ ἐπαφὴ ὁμάδες παραγόντων μὲ ἐπιχειρήσεις (τεράστιες πολυεθνικές), οἱ ὁποῖες περνοῦν διάφορα σχέδια καὶ γράφουν διάφορες ὁδηγίες, οἱ ὁποῖες, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαντάζουν ἀπίθανες καὶ ἄχρηστες καί, στὴν οὐσία, παραβιάζουν τὸν ἀναγωνισμό, βγάζοντας ἐκτὸς ἀγορᾶς ἀνταγωνιστικὲς ἐπιχειρήσεις ἢ ἐπιχειρήσεις ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ παραγοντίσουν.

Μὲ ἔκπληξη λοιπὸν ἔμαθα πρόσφατα ὅτι γεωργοὶ στὴν περιοχή μου «ἐμάζευαν» σπόρους, διότι γιὰ νὰ πάρῃς ἐπιδοτήσεις πρέπει νὰ ἔχῃς ὐβρίδια δευτέρας γενεᾶς.
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ ὅποιες ἐπιδοτήσεις, ποὺ ἀρχικῶς ἐδίδοντο, νὰ ἐξανεμίζονται στὰ γεωπονικὰ μαγαζιὰ τῆς ἐπαρχίας καὶ ἡ μερὶς τοῦ λέοντος νὰ καταλήγῃ σὲ μεγάλες πιστοποιημένες πολυεθνικές.

Ἀνάλογα εἶναι καὶ τὰ περίφημα προγράμματα, ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, ἐπιδοτῶνται (στὸ περελθὸν μὲ μεγαλυτέρα ἔνταση), μὲ ποσοστὰ ἔως καὶ 60%, γιὰ τὴν ἀγορὰ τρακτέρ.
Ἔτσι ἐπαρουσιάσθη τὸ φαινόμενον στὸν μικρὸ ἑλληνικὸ κλῆρο νὰ ἐπιδοτεῖται ἡ ἀγορὰ (ἀχρειάστου ἐν πολλοῖς ἐξοπλισμοῦ), ἐνᾦ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιδοτηθῆ ἡ δυνατότης αὐξήσεως τοῦ μεγέθους τοῦ κλήρου καὶ νὰ γίνῃ πραγματικὰ ἀνταγωνιστικὸς ὁ ἀγρότης, ἀγοράζοντας τὸν ὁποῖον ἀπαραίτητον ἐξοπλισμό, ἰδίοις.

Τὰ ἐν λόγῳ θέματα τὰ ἐπληροφορήθην σχετικῶς προσφάτως καὶ κατάλαβα ὅτι οἱ ἐπιδοτήσει δὲν ἐδίδοντο στοὺς παραγωγοὺς γιὰ νὰ βελτιωθῇ ἡ ἀνταγωνιστικότης καὶ ἡ παραγωγικότης, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιδοτηθοῦν οἱ γερμανικές, κυρίως, βιομηχανίες.
Κάποιοι μάγκες στὶς Βρυξέλλες εἶχαν φροντίση γιὰ ὅλα αὐτά, ὅταν ἐμεῖς κοιμόμασταν τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου.

Συνεχίστες ὅ,τι κάνατε καὶ συνεχίστε νὰ πιστεύετε στὰ θαύματα…

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 262 times, 1 visits today)
Leave a Reply