Θρησκειολογικὸς ἔλεγχος καὶ ἰσλαμοποίησις χριστιανῶν

Εἶπε, πρὸ μερικῶν μηνῶν, ὁ συμπαθὴς φίλος Δημήτρης Π.:

Τὴν λαμπρὴ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε καὶ ὄχι τὸ Πάσχα ποὺ εἶναι καθαρὰ ἑβραϊκὴ ἑορτὴ – σύμβολο τῆς ἐξόδου τοῦ Μωυσέως καὶ τῶν ἑβραίων ἁπὸ τὴν Αἴγυπτο ὅπου ἦσαν ὅλοι τους σκλάβοι….
Καλή ανάσταση φίλε.

Ὅσο μεγαλώνω φαίνεται νὰ μπερδεύομαι περισσότερο ὥστε νὰ φθάσω στὸ σημεῖο νὰ μὴν ξέρω τί μοῦ γίνεται καὶ νὰ παραληρῶ ἀπὸ τὴν σύγχυση ποὺ μοῦ προκαλεῖται ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούω.

Ἀπὸ τὴν μία εἶναι τὸ Πάσχα, ποὺ λέγεται ὅτι εἶναι τὸ ἑβραϊκὸ Πεσάχ, ἧτοι πέρασμα τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀπεικονίζει τὴν ἄφιξη τῶν ἑβραίων στὸ Ἰσραὴλ καὶ στὸ μέρος ὅπου κατεχράσθησαν καὶ καταχρῶνται ἐμπρὸς στὰ μάτια ὅλου τοῦ κόσμου, τὴν ὥρα ποὺ ὅλος ὁ κόσμος προσποιεῖται ὅτι δὲν βλέπει.
Καὶ ὁ λόγος φυσικὰ γιὰ τὴν Παλαιστίνη.

Κάποιοι ἄνθρωποι τὸ βλέπουν σὰν χριστιανικὴ ἑορτὴ καὶ ἄλλοι σὰν ἑβραϊκή, ὅμως εἶναι μοιρασμένοι καὶ περιέχει τὴν Ἀνάσταση ὅπου γιὰ κάποιους ὁ Χριστὸς εἶναι Ἑβραῖος ἐνῷ γιὰ ἄλλους Ἕλλην.
Μιλᾶμε γιὰ τὴν ἐαρινὴ ἱσημερία ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ μόνο σταθερὸ στοιχεῖο συνυφασμένο χρονικὰ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸν ἑορτασμό, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν φαίνεται νὰ ἐνδιαφέρεται γι᾽αὐτὸ ἀφοῦ ἡ προτεραιότης ἔχει δοθῆ στὸ σφάξιμο τῶν ἀρνιῶν ποὺ τυγχάνει νὰ εἶναι ἐπίσης μία μουσουλμανικὴ ἑορτή, ἡ ὁποία λέγεται Ῥαμαζάνι καὶ ἐμπεριέχει κάποια στοιχεῖα, ὅπως εἶναι αὐτὸ τῆς νηστείας.
Ἡ περίοδος αὐτὴ λέγεται Eid al Fitr καὶ ὑπάρχει καὶ τὸ δεύτερο κομμάτι της τὸ ὁποῖο λέγεται Eid al-Adha καὶ περιέχει τὸ σφάξιμο τοῦ ἀρνιοῦ, ὅπως γίνεται καὶ στὸ χριστιανικὸ Πάσχα, ποὺ συμβολίζει τὴν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ σκοτώσῃ τὸ παιδί του γιὰ τὸν Θεό του, ἀλλ᾽ Ἐκεῖνος δὲν τὸν ἄφησε τελικὰ καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἔστειλε ἕνα πρόβατο γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ θυσία, κάνοντας χάρη στὸν Ἀβραάμ γιὰ τὴν «τυφλή» πίστη του στὸν Θεό του.

Ἔτσι οἱ δύο ἀβρααμικὲς θρησκεῖες, ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ Μουσουλμανισμός, μοιράζονται τὰ ἴδια στοιχεῖα μπερδεμένα σὲ διαφορετικὲς περιόδους, ἀλλὰ εἶναι κατ᾽οὐσίαν ἴδιες θρησκεῖες. Ἐὰν θὰ δεῖτε μουσουλμανικὴ τηλεόραση στὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου, ἀλλὰ δὲν ἔχετε τὴν φωνὴ ἀνοικτὴ γιὰ νὰ ἀκούσετε τὴν ἀραβικὴ γλῶσσα, θὰ νομίζετε ὁτι παρακολουθεῖτε τὸ πρόγραμμα τῆς τηλεοράσεως τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν περίοδο καὶ πρὶν, τοῦ Πάσχα, ὅπου κάθε χρόνο φροντίζουν νὰ ὑπενθυμίζουν τὰ περιεχόμενα τῶν ἱερῶν βιβλίων καὶ νὰ ἀνανεώνουν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἁπαρτίζουν τὴν συγκεκριμένη πίστη· δείχνουν δηλαδὴ τὴν ἱστορία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ καὶ αὐτὰ ποὺ περιγράφονται στὰ Εὐαγγέλια.

Ἐπὶ πλέον, οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ τζαμιὰ εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἴδια. Ἔχουν δῆλα δὴ ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν ἀρχιτεκτονική, μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὰ τζαμιὰ εἶναι γυμνὰ καὶ χωρὶς εἰκόνες ἐνῷ στὸν τροῦλλο ἔχουν τὸ μισοφέγγαρο, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἐκκλησίες ἔχουν μέσα εἰκόνες, ἁγιογραφίες καὶ μανουάλια καὶ στὸν τροῦλλο τους ἔχουν σταυρό. Στὶς φωτογραφίες προσπαθῶ νὰ σᾶς δείξῳ αὐτὸ ποὺ βλέπετε, τὸ ὁποῖον καὶ ἐνδομύχως γνωρίζετε, ἀλλὰ δὲν τὸ συνειδητοποιεῖτε. Ἐπίσης θὰ σᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἐὰν κάνατε ἀναζήτηση στὸν «σαρωτή» Browser Google ποὺ εἶναι τὸ πλέον διαδεδομένο, γιὰ ἀναζήτηση φωτογραφίας, ἑνὸς μουσουλμανικοῦ φαρμακείου ἢ νοσοκομείου, ὅπου θὰ διαπιστώσετε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔστῳ καὶ μία φωτογραφία ποὺ νὰ προκαλέσῃ τὸν συνειρμὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ δημιουργήσω μὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο.

Αὐτό, ἀπὸ μόνο του,θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν ἕνα δεῖγμα τοῦ πόσο προσεκτικὰ εἶναι διεφυλαγμένα μερικὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σκοπὸ νὰ εἶναι «κρυμμένα σὲ κοινὴ θέα». Ὅπως εἶναι φυσικό, συνειρμοὶ αὐτοῦ τοῦ εἴδους σπανίζουν διότι προσβλέπουν σὲ διακριτικὴ προώθηση, ὅταν κριθῇ ὅτι εἶναι κατάλληλος ἡ ἐποχὴ καὶ ὁ κόσμος εἶναι πολὺ ἀπησχολημένος ἢ κουρασμένος καὶ ζαλισμένος ἀπὸ τὸν ἀνελέητο βομβαρδισμὸ προπαγάνδας τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαθλιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν μεγαλύτερα σχέδια ἐκμεταλλεύσεως τῶν πληθυσμῶν. Τὸ συγκεκριμένο τὸ βλέπουμε ἀκόμη καὶ στὸ ἀμερικανικὸ κονγκρέσο, ὅπου τὴν ἔναρξη τῶν συνεδριάσεων προλογίζει ἕνας μουσουλμάνος μουφτῆς ἐνῷ ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι κάθονται σούζα προσπαθῶντας νὰ πείσουν τοὺς πολῖτες τους ὁτι ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία εἶναι μία θρησκεία ἀγάπης καὶ πλήρως ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, πρᾶξις ἡ ὁποία παραμένει περιέργως χωρὶς σχολιασμὸ ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ φυσικὰ εἶναι παντελῶς ἄγνωστος καὶ σὲ ἐσᾶς, διότι τὰ δικά σας μέσα ἐνημερώσεως οὐδέποτε σᾶς ἔδειξαν κάτι ἀνάλογον, διότι δὲν ἔχει ἔλθη (ἀκόμη) ἡ κατάλληλος στιγμὴ ὅπου θὰ σᾶς ποῦν: «ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ τὸ κάνουν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια, πρέπει νὰ τὸ κάνετε κι ἐσεῖς στὰ δικά σας κοινοβούλια.»

Ἡ οὐσιαστικὴ καὶ μόνη διαφορὰ τῶν δύο θρησκειῶν εἶναι ὁτι οἱ χριστιανοὶ λὲν πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι υἱὸς θεοῦ, ἐνῷ οἱ μουσουλμάνοι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποδέχονται τὴν ὕπαρξη τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, λέγουν ὅτι ἦταν προφήτης. Ὁ Μωάμεθ μετὰ ὑπῆρξε ὥς μεταγενέστερος προφήτης, αὐτὸς δῆλα δὴ ποὺ ἦλθε γιὰ νὰ διορθώσῃ τὰ λάθη καὶ τὰ κακῶς κείμενα. Συνεπῶς ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία εἶναι ἡ πιὸ ὀρθὴ διότι εἶναι ἡ πλέον πρόσφατος ἔκδοσις. Οἱ θρησκεῖες αὐτὲς εἶναι δομημένες μὲ σοφία γιὰ νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καταλλήλως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν αὐτὰ ποὺ οὐδέποτε γίνονται γνωστά στοὺς πιστούς τους.

Γιὰ ὅσους ἔχουν μερικὰ δράμια μυαλό μποροῦν ἤδη νὰ ὑποθέσουν ὄτι οἱ δύο αὐτὲς θρησκεῖες εἶναι ἀκριβῶς οἱ ἴδιες καὶ κατασκευασμένες ἔτσι ὥστε νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐναλλαχθοῦν καὶ ἡ μία νὰ ἀποῤῥοφήσῃ τὴν ἄλλη ἢ νὰ ἀναμειχθοῦν, σὲ κάποιαν μορφή, ὥστε νὰ ἀποτελέσουν μία θρησκεία.

Ἡ μεγάλη ὁπτικὴ διαφορὰ εἶναι τὸ κόκκινο μισοφέγγαρο τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ σύμβολο ποὺ βλέπουμε σὲ ὅλα τὰ τζαμιά, νοσοκομεῖα, κλινικὲς καὶ φαρμακεία τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν, ἔναντι τῶν κόκκινων σταυρῶν, ποὺ βλέπουμε στὰ ἀντίστοιχα μέρη τῶν χριστιανικῶν. Θὰ ἔχετε δὲ παρατηρήση τὸ πῶς πραγματοποιεῖται αὐτὴ ἡ ἀντικατάστασις, πολὺ σιγὰ καὶ ὕπουλα, γιὰ νὰ μὴν γίνῃ ἄμεσα ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸ εὐρὺ κοινό, μὲ κάτι δῆθεν ἀθῷες διαφημίσεις, ὅπου παρουσιάζονται ἑλληνικὲς ἐκκλησίες χωρὶς σταυροὺς στοὺς τρούλλους (νομίζω ἐπρόκειτο γιὰ ἐκκλησίες στὴν Σαντορίνη), ὅπου προσπαθοῦν νὰ περάσουν μὲ ὑποσυνείδητα μηνύματα τὴν ἀπάλειψη ἀρχικὰ τῆς εἰκόνος τοῦ σταυροῦ γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ συντόμως μὲ τὸ μισοφέγγαρο.

Εἶναι φανερὸ ὁτι γιὰ πολιτικοὺς λόγους ἐπελέγη ἡ ἀντικατάστασις τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἀπὸ τὴν μουσουλμανική, κάτι ποὺ εἶναι ὁλοφάνερο μὲ τὴν παράλογο, παράνομο, ἀπάνθρωπο λαθρομετανάστευση, ποὺ ἐπεβλήθη στὶς χριστιανικὲς χῶρες τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὸ πρόσχημα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐνῷ οἱ λαθρομετανάστες, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν στὶς χῶρες ποὺ τοὺς παρεχωρήθησαν ἀπὸ τοὺς ἑβραίους ὑποκινητές, ἔπρεπε νὰ διασχίσουν εὐημεροῦσες μουσουλμανικὲς χῶρες, ποὺ θὰ ἦταν πιὸ κατάλληλες καὶ πιὸ πλούσιες γιὰ τὴν φιλοξενία τους. Ἀλλὰ δὲν τὸ κάνουν. Κι εἶναι ὀξύμωρον ποὺ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς χῶρες, ποὺ πράγματι θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν, εἶναι κι αὐτὲς ποὺ ἔχουν ξοδεύση ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ περιφράζουν καὶ νὰ περιφρουροῦν τὰ σύνορά τους, ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτο εἰσβολὴ ἑκατομμυρίων ἐγκληματιῶν, ποὺ εἰσρέουν στὶς ἄλλες, τὶς παθητικὲς χῶρες τῆς δύσεως, συμπεριλαμβανομένης φυσικὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ δὲ Ἑλλάς, ποὺ σαφῶς τελεῖ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο μειοψηφικῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως σταλινικοῦ τύπου, ἀπὸ τοὺς ἀνθέλληνες Ἀλέξη Τσίπρα καὶ Παναγιώτη Καμμένο, ὑπολόγους ἐσχάτης προδοσίας, καθίσταται καθημερινῶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θέατρον τοῦ παραλόγου, μία ἀδυσώπητος, ἀνελαστικὴ καὶ ἀπολύτως ἀπαραβίαστος φυλακή, γιὰ ἑκατομμύρια ἐξαθλιωμένους, γηγενεῖς καὶ μή,.  Εἰδικῶς δὲ γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες ἰσχύει καὶ τὸ ἐξῆς ὀξύμωρον: ἂν καὶ πράγματι τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ εἰσέλθουν, δίχως ἐμπόδια, ἐν τούτοις τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ …ἐξέλθουν ἀπὸ τὴν χώρα, φυλακίζοντάς τους ἀπροκάλυπτα καὶ παραβιάζοντας πλήρως τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά τους, ποὺ ὑποτίθεται ὑπερασπίζονται!!!

Ἔτσι λοιπὸν κι ἐνῷ ὁ κόσμος εὑρίσκεται, ὅπως ἄλλωστε κι ἐγώ, σὲ σύγχυση, γιὰ τὸ τί εἶναι τὸ Πάσχα, σὲ ποίου τὴν θρησκεία ἀνήκει, ποιός ἔχει ἀνακατευθῆ σὲ αὐτό, ἢ γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ὁ Χριστὸς Θεὸς ἢ μυθικὸ πρόσωπο, Ἑβραῖος ἢ Ἕλλην, μὰ κι ἂν ἔχω μάθη ἢ ἀκούω τὴν μισὴ ἀλήθεια γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα ἢ τὴν πλήρη, ἐντούτοις εἶναι ὅλα ῥευστά· ἀλλὰ ὑπάρχει κάτι ποὺ παραμένει σταθερό κι αὐτὸ εἶναι τὸ ὅτι ὁ κόσμος καθημερινῶς βυθίζεται σὲ μεγαλυτέρα ἄγνοια καὶ ἀπόγνωση, ἐνῷ εἶναι ὁρατὰ πλέον τὰ σημάδια τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος, τῆς θρησκείας καὶ τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν γρήγορη ἐναλλαγὴ διαφορετικῶν γνωμῶν, γνώσεων καὶ θεωριῶν, ποὺ ἐπιφέρουν ἀταξία στὴν σκέψη, μπέρδεμα ἰδεῶν καὶ κατρακύλισμα στὸν κυκεῶνα τῶν ἀντιφάσεων, ποὺ ἀνατρέπουν τὰ γνωστὰ ἢ πρότερα καθιερωμένα, ἐνᾦ ταὐτοχρόνως ἔχουν σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀδρανοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἐδῶ ὅμως θὰ χρησιμοποιήσω τὴν ἀπάντηση  ἀπὸ ἕναν ἄλλο σχολιασμό, μὲ τὶς ἀνάλογες συμπληρώσεις γιὰ νὰ ἀπαντήσω, σὲ κάποια ἀκόμη ἐρωτήματα. Σὲ ἐκεῖνον τὸν σχολιασμό μου ἔγραφα ὅτι ἡ διαμάχη τῶν ἀνθρώπων μεταξὺ τῶν θεῶν καὶ τῶν θεοτήτων, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ὑπῆρξε ἀνέκαθεν, δὲν ἔχει ἐπιφέρη κάποιο οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα διὰ μέσου τῶν αἰώνων.  Ἀπεναντίας δέ, ἔχει προξενήση μεγάλες καταστροφές, πολέμους καὶ θανάτους, πρὸ πάντων δὲ ὀπισθοδρομήσεις τῆς ἀνελίξεως τῶν πολιτισμῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς αὐτῆς (ἀνελίξεως) τῶν ἀνθρώπων.

Δὲν θὰ εἰσχωρήσω στὴν ἔννοια καὶ τὸν παραλογισμὸ τῆς ἀθεΐας, διότι ἡ ἐπεξήγησίς της θὰ ἐκτινάξῃ τὴν συζήτηση ἐκτὸς ὁρίων καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἀντιμαχόμενες πλευρὲς οἱ ὁποῖες οὐσιαστικῶς διαφωνοῦν μὲ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν πίστη καὶ ὄχι γιὰ τὶς μορφές ἢ τὶς διάφορες θεότητες.

Διατυπώνω τὴν παρακάτω πρόταση καὶ παρακαλῶ ἐὰν ὑπάρχῃ ἀντίλογος νὰ μοῦ τὸν προσφέρετε. Εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἐπιθυμῶ καὶ φυσικὰ δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀποφύγῳ.

«Ὑπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ἐνδείξεις ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ/Θεῶν, ἀλλὰ … οὐδεμία ΑΠΟΛΥΤΩΣ ἀπόδειξις».

(Εἶναι δεκτὲς οἱ ὁποιεσδήποτε ἀποδείξεις ἀλλὰ χωρὶς νὰ ἀποτελῇ ἀπόδειξη π.χ. ὅτι ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ ἐπὶ πολλὰ χρόνια ποὺ πιστεύουν κάτι, αὐτὸ νὰ στοιχειοθετῇ ἀπόδειξη – διότι δὲν εἶναι).

Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀναφέρω γιὰ νὰ προσανατολίσω μόνοβ κάπως θὰ εἶναι ἡ προσφορὰ κάποιων στοιχείων ποὺ διαθέτω, πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ λίγο πιὸ συγκεκριμένη ἡ θεώρησις τοῦ θέματος.

Σύμφωνα μὲ τὴν Παγκόσμιο Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ὀξφόρδης (Στοιχεῖα 2012), University Press World Christian Encyclopedia 84% τοῦ πληθυσμοῦ ἀνήκει σὲ ὀργανωμένες θρησκεῖες καὶ 5.9 δισεκατομμύρια πιστεύουν στὴν ἴδια μορφὴ Θεοῦ.

 • Χριστιανοί: 2.000.000.000. Οἱ μισοὶ εἶναι καθολικοί.
 • Μουσουλμάνοι: 1.000.000.000 (Ὑπολογίζονται 1.500.000.000 ἢ περισσότεροι στὴν χρονιὰ ποὺ διανύουμε).
 • Ἰνδουϊστές:  850.000.000.
 • Βουδδιστές: 400.000.000

Ἀνὰ τὸν κόσμο ὑπάρχουν 10.000 διακεκριμένες θρησκεῖες καὶ ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς ὑποδιαιρῶνται σὲ περισσότερες.

Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν 34.000 διαφορετικὰ χαρακτηριστικὰ δόγματα:
Καθολικισμός        –       Ὀρθοδοξία    –    Προτεσταντισμός

Ὑποδιαιρέσεις τῆς χριστιανικῆς πίστεως – δόγματα

Οἱ Χριστιανοὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ βιβλία παραδέχονται ὁτι ἡ γῆ εἶναι 6.000 ἐτῶν.

Οἱ Μουσουλμάνοι σύμφωνα μὲ τὸ κοράνι ἀντίστοιχα 4.500.000.000 χρόνια.

Οἱ Ἰνδουϊσταὶ 155.500.000.000.000 ἐτῶν.

Ἡ σύγχρονος ἐπιστήμη ὑπολογίζει τὴν δημιουργία τοῦ Σύμπαντος στὰ 13.772.000.000, ὅπου τοποθετοῦν τὴν δημιουργία τῆς γῆς στὸ ἕνα τρίτο αὐτοῦ τοῦ χρόνου.    

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρῳ συνάγουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ βγάλουμε συγκεκριμένο συμπέρασμα διότι οἱ καταγεγραμμένες «πίστεις» διαφέρουν ἀπὸ θρησκεία σὲ θρησκεία, ἐνῷ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπιθυμεῖ νὰ διαφοροποιηθῇ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὰ ἱερά βιβλία.
Ἐκ τοῦ προχείρου ἁλιευμένα τὰ παραπάνω στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀναξιόπιστο Ἐγκυκλοπαίδεια Wikipedia (ἑβραϊκὸ δημιούργημα καὶ ἰσχυρότατος μηχανισμὸς προπαγάνδας, ἀλλὰ δυστυχῶς μὲ τεράστια ἀποδοχὴ καὶ ἐπισκεψιμότητα).

Ἔστω καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὶς τάσεις τοῦ κόσμου ποὺ εἶναι ἄλλωστε φανερὲς σὲ ὅλους μας, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὶς προσπάθειες καὶ τὴν προπαγάνδα μὲ τὴν ὁποία τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἐξαθλιώνουν τοὺς ἀνυποψίαστους ἀκροατές τους, σαγηνεύοντάς τους μὲ κάθε τρόπο, ἐφαρμόζοντας ποικιλία ψυχολογικῶν μεθόδων, ποὺ ἀνεπτύχθησαν εἰδικὰ γιὰ τὴν χειραγώγηση ὁλοκλήρων πληθυσμῶν καὶ χρησιμοποιοῦν συναισθήματα, μὲ ὑποσυνείδητο ἐπιβολή, ἔως ἀκόμη καὶ διέγερση ἐνστίκτων.

Κάποιος λοιπὸν μὲ μέτρια παρατηρητικότητα θὰ μποροῦσε πολὺ εὔκολα νὰ ἐντοπίσῃ τὴν ἀδυναμία κάποιων προσδιορισμῶν καὶ νὰ ὑποθέσῃ τὸ σκεπτικὸ τῆς κατασκευῆς τους. Ἔτσι θὰ παρατηροῦσε ὅτι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἐμπεριέχει τὸν πυροκροτητὴ τῆς αὐτοκαταστροφῆς της, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς κατασκευῆς της, ἐνσωματωμένο στὴν φιλοσοφία της, κάτι ποὺ σημαίνει ὁτι ἡ μεταγενεστέρα της, ἡ μουσουλμανική, κατεσκευάσθη γιὰ νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ, καταῤῥίπτοντάς την μὲ τὴν χρήση τῆς ἁπλῆς λογικῆς.

Παρατηροῦμε λοιπὸν ὅτι ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία:

Δὲν περιέχει τὸ παραμύθι τῆς παρθενογενέσεως τοῦ θεοῦ.

Χρησιμοποιεῖ προφήτη, δὲν ἀποδέχεται τὸν Χριστὸ σὰν Θεό, ἀλλὰ μόνον σὰν προφήτη ὅπως καὶ τὸν Μωάμεθ ποὺ εἶναι μεταγενέστερός του, κάτι ποὺ εἶναι περισσότερο εὔπεπτο.

Παραδέχεται τὴν δημιουργία στὸν ἐπιστημονικὰ σύμφωνο χρόνο ὑπάρξεως τῆς γῆς καί, ὅπως εἶναι φυσικό, πολὺ σύντομα θὰ χλευάζῃ τὴν ἑβραϊκὴ ἀνοησία τῶν 6.000 ἐτῶν, γελοιοποιῶντας αὐτὴν καὶ τοὺς πιστούς της. (Σᾶς συνιστῶ νὰ διαβάσετε τὸ ἄρθρο: 

Πότε ἐδημιουργήθη ὁ κόσμος; 

Τὸ παραπάνω εἶναι ἕνα ἄρθρο ποὺ ἔγραψα τὸ 2013, γιὰ νὰ δεῖτε τὶς μεγάλες ἀσυμφωνίες ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς ἐκδοχὲς, τὴν θρησκοληψία καὶ τὴν ἄγονη προσπάθεια νὰ συγκαλυφθοῦν κοινὰ ψεύδη ποὺ συντηρῶνται μέχρι σήμερα).

Ὀπτικὴ ἀναπαράστασις τῶν ἀντιφάσεων στὴν Ἁγία Γραφή. Ἕνα δεῖγμα ἐργασίας ποὺ δείχνει τὴν πικρία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἠργάσθησαν μὲ ζῆλο γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν τὴν ἀλήθεια καὶ τελικὰ νὰ διαπιστώσουν ὅτι εἶχαν ἐξαπατηθῆ.

 • Ἡ μουσουλμανικὴ θρησκεία παραμείνει μὲ τὸ ἴδιο βιβλίο, τὸ Κοράνι ἐντελῶς ἀπαράλλακτο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐκδόσεώς του καὶ εἶναι σταθερὸ καὶ διαχρονικὸ γιὰ τοὺς πιστούς του.
 • Δὲν διαιρεῖται σὲ χιλιάδες διαφορετικοὺς καθορισμοὺς ποὺ ὑποδηλώνουν ὅτι δὲν ὑπάρχει κάτι ξεκαθαρισμένο καὶ φυσικὰ τείνει πρὸς τὸ ἀναξιόπιστο.
 • Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἀλλάζει καὶ ἀνανεώνεται μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὅπου ἄνθρωποι θνητοὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ «ἐπιτάσσει» ὁ θεὸς χωρὶς νὰ μιλοῦν μαζύ του.
 • Ἡ χριστιανικὴ θρησκεία στὴν ἀρχηγία της ἀποδέχεται ὅτι ἕνας τυχάρπαστος ποδοσφαιριστὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ μιλᾶ μὲ τὸν Θεό (ὁ πάπας) καὶ ὀργανώνει ἐπιτροπὲς γιὰ συνάντηση ἐξωγηΐνων, ἀνακοινώνει μετὰ ἀπὸ δύο χιλιετίες ψεμμάτων ὅτι δὲν θὰ γίνῃ ἡ Δευτέρα Παρουσία, ποὺ ἀποτελοῦσε ἕνα δόγμα γιὰ τὴν ‘δίαν τὴν θρησκεία, προκαλεῖ μὲ τὴν στάση του, κρατᾶ κρυφὰ καὶ ἀπηγορευμένα 50 χιλιόμετρα μήκους παγκόσμιες γνώσεις στὶς βιβλιοθῆκες του «ἐλέῳ Θεοῦ» στερῶντας τες ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐπικαλεῖται τὸν Σατανᾶ σὰν κύριο, ἀλλὰ οἱ ἀνόητοι πιστοὶ δὲν καταλαβαίνουν τί λέει καὶ συνεχίζουν νὰ τοῦ φιλοῦν τὰ χέρια, μέχρι νὰ εὑρεθῇ κάποιος – τὴν κατάλληλο στιγμὴ – νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ τί ἀκοῦν, ὥστε νὰ τὸν ἀποῤῥίψουν.
  Ἐπὶ πλέον κάνει λαθρεμπόριο ὅπλων καὶ ἐπεμβαίνει στὰ ἐβραϊκὰ σχέδια τῆς λαθρομεταναστεύσεως, τὰ ὁποία καὶ εὐλογεῖ γιὰ νὰ διευκολύνῃ τὴν καταστροφὴ καὶ ἐξαφάνιση τοῦ ποιμνίου του ἀπὸ τὴν μουσουλμανικὴ εἰσβολή. Ὅλα αὐτὰ εἶναι πλήγματα γιὰ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία, τὴν ὁποία παραλλήλως ἔχουν ἀρχίση πρὸ καιροῦ νὰ διαφθείρουν μὲ δύο τρόπους:
 • Ἀποκαλύπτουν ἔμμεσα τὰ ἄτοπα καὶ ψέμματα ποὺ ἔχουν πῆ τὰ ὁποῖα καὶ προκύπτουν ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Βιβλία Μωϋσῆς, Χριστός, θαύματα, Ἅγιο Φῶς κ.λ.π. καί,
 • Εἰσαγάγοντας τὴν «Ἀθεΐα» σὰν ἐναλλακτικὴ λύση γι᾽αὐτοὺς ποὺ θὰ αἰσθανθοῦν προδομένοι καὶ δὲν θὰ θέλουν νὰ ξανακούσουν κάτι γιὰ τὴν θρησκεία τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης.

 

Στὸ παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ἡ μελετημένη σταδιακὴ ἐξαφάνισις τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Ἀγγλία, στατιστικὴ ἡ ὁποία ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα εἶναι εὐθέως ἀνάλογος σὲ ὄλες τὶς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ ἔχουν ὑποκύψη στὴν ἑβραϊκὴ κυριαρχία καὶ οἱ κυβερνήσεις τους ἀποτελῶνται ἀπὸ ἐμμίσθους κακοποιούς, ποὺ ὡς προδότες καταστρέφουν τὶς χῶρες τους, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία μουσουλμανοποιεῖται ἀπροκαλύπτως καὶ βιαίως, μὲ τὴν παράνομο κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ἐὰν κάποιοι νομίζουν ὁτι αὐτὲς οἰ στατιστικὲς δὲν εἶναι ἀκριβεῖς φθάνει νὰ ἀνοίξουν τὰ αὐτιά τους καὶ τὰ μάτια τους καὶ νὰ δοῦν τί γίνεται γύρω τους μὲ τὴν ὑπόθαλψη τῆς συμμορίας τῶν λαθροδημάρχων Καμίνη καὶ Μπουτάρη καὶ τῶν πολιτικῶν σαπροφύτων, ἀποδοχῆς τοῦ 3% τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ ἔχουν τὴν ἐξουσία τῆς κυβερνήσεως, τὴν ὁποία καὶ δὲν προτίθενται νὰ ἀφήσουν.

Ἐπὶ πλέον  ἀρκεῖ μία ἐπίσκεψις στὶς 9:00 τὸ πρωΐ στὴν Ἀθήνα, στὴν ὁδὸ Κατεχάκη, ὅπου θὰ σᾶς ἀποκαλύψῃ τὶς ὀρδὲς τῶν ἐγκληματιῶν λαθρομεταναστῶν, δῆθεν «προσφύγων», ποὺ ἑλληνοποιῶνται κατὰ μεγάλους ἀριθμούς, κουβαλῶντας γκαστρωμένες μουσουλμάνες, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι οἰ ἰδιοκτῆτες τῶν σπιτιῶν σας σὲ λίγον καιρό, ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ ἀποδέκτες τῶν μισθῶν καὶ συντάξεών σας, ἐξ αἰτίας τῆς, δῆθεν, φιλανθρωπικῆς πολιτικῆς ποὺ ἐφαρμόζεται, ἀλλὰ δὲν εἶναι κάτι  περισσότερο ἀπὸ ταὐτόχρονο γενοκτονία καὶ παράνομο ἐποικισμό, ὅπου ἡ ἀνήθικος νομοθεσία τοῦ ὀλιγαρχικοῦ κράτους τῆς σταλινικοῦ τύπου κυβερνήσεως παίζει τὸν ῥόλο τοῦ Δουρείου Ἵππου.

Αὐτὰ γίνονται βάσει τοῦ σχεδίου Goudenhove Kalergi, ποὺ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στὴν παρακάτω διεύθυνση. Ἕνα ἄρθρο ποὺ γράφτηκε τὸ 2015 μὲ σκοπὸ τὴν ἀφύπνιση τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ποὺ εἶχε γίνη ἐναντίον τους ἀπὸ πολὺ παλαιὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐφαρμόζεται κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τους, προσφέροντας τὰ ἀποτελέσματα ποὺ βλέπουμε πιὸ ἔντονα στὴν Σουηδία καὶ τὶς ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

Γενοκτονία Εὐρωπαίων ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ …«κληροδοτήματος» Goudenhove-Kalergi

Προσέξτε πολὺ καλὰ αὐτὴν τὴν σημαῖα γιὰ νὰ δεῖτε τὸ «πρόσωπο» τοῦ ἐχθροῦ σας.

Παρατηρεῖστε το γιὰ νὰ συνειδητοποιήσετε τὸν συνδυασμὸ ἀσυμβάτων πραγμάτων ποὺ ἐπιφέρουν χαoτικὲς καταστάσεις καὶ θυμηθεῖτε τί γράφει στὴν πίσω πλευρὰ τοῦ ἀμερικανικοῦ δολλαρίου ORDO AB CHAO (τάξις μέσα ἀπὸ τὸ χάος, ποὺ θὰ δημιουργήσουν οἱ ἴδιοι).

Ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ προέρχεται αὐτὴ ἡ σημαῖα ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθος δήλωσις:

 

 

(Visited 325 times, 1 visits today)
Leave a Reply