Θά χορτάσουμε …«ἀναπτυξιακὲς» ἐπενδύσεις

Μετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὴν ΔΕΘ, καὶ ἐνῶ ἀσφαλῶς δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε ὅ,τι δήποτε ἄλλο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, θεωρῶ ὅτι ἡ κοινωνία εἰσέρχεται σὲ μία πολὺ ἐπικίνδυνο ἀτραπό. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀσχολοῦμαι μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ δὲν νομίζω ὅτι θὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία.

Τὸ πολὺ ἐπικίνδυνο ἀπὸ ὅλα ὅσα εἰπώθησαν καὶ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι μία καλὰ σχεδιασμένη ἀπόπειρα ναρκώσεως τῆς κοινωνίας. Μία ἐπιχείρησις πειθοῦς ὅτι ὅλα θὰ πᾶν καλά, τὰ πράγματα «μαζεύονται», οἱ μαθητευόμενοι μάγοι τῶν οἰκονομικῶν δουλεύουν σκληρὰ καὶ οἱ «σαμάνοι» κάνουν τὶς σωστὲς δεήσεις πρὸς τοὺς Θεούς. Δὲν θὰ ἀπαξιώσω τὶς ἐξαγγελίες, ὅμως νομίζω ὅτι αὐτὸ στὸ ὁποῖο καταλήγουμε, εἶναι ὁ ἐφησυχασμὸς ἀπὸ τὴν στροφὴ στὴν «κανονικότητα». Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ κανονικότης δὲν εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ μία ἀκόμη φενάκη.

Στὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία, χρειάζονται τομὲς καὶ συγκρούσεις μὲ τὰ διεθνῆ συμφέροντα καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ προβλέπεται. Δὲν εἶναι οἱ φορολογικοὶ συντελεστὲς αὐτοὶ ποὺ παίζουν τὸν κυρίαρχο ῥόλο. Μὲ τοὺς μισθοὺς καθηλωμένους, μὲ τὴν ἀνεργία νὰ καλπάζῃ καὶ ἂς βαπτίζονται ἐργαζόμενοι κάποιοι ποὺ δουλεύουν μίαν ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, μὲ τὰ προϊόντα κυρίως τὰ εἰσαγόμενα νὰ αὐξάνονται διαρκῶς, μὲ τὰ ἐνοίκια σὲ τροχειὰ ἀνόδου λόγω aιrbnb …ἡ κατανάλωση πέφτει συνεχῶς καὶ αὐτὸ δὲν ἀνακόπτεται.

Μὲ τὴν ἔλλειψη ῥευστότητος στὴν ἀγορά, τὰ μειωμένα ἔσοδα δὲν διασώζονται ἀπὸ τὴν μικρὴ μείωση τῆς φορολογίας ἢ ἀντίστοιχα τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν. Σὲ καθεστὼς μειουμένης ζητήσεως ὅλα αὐτὰ εἶναι ἁπλᾶ ἀσπιρίνες σὲ καλπάζοντες καρκίνους.

Θὰ ἀναρωτηθῆ κάποιος, μὰ καλὰ ἡ μείωσις τῆς φορολογίας δὲν εἶναι στὸν σωστὸ δρόμο;
Ἡ ἀπαλοιφὴ τοῦ Φ.Π.Α. ἀπό τίς οἰκοδομές;
Ναί, εἶναι μέτρα ἀναπτυξιακά, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν κορμὸ τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις. Εἶναι μέτρα ποὺ προσελκύουν μεγαλοεπενδυτές, ποὺ θὰ ἔχουν χαμηλὴ φορολογία καὶ χαμηλομίσθους ἐργαζομένους. Μὲ τὰ κέρδη νὰ ἐπιστρέφουν στὸ ἐξωτερικό. Στὶς δὲ οἰκοδομές, ἐπειδὴ ὅλοι γνωρίζουμε πῶς λειτουργοῦν οἱ ἐργολάβοι, τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ ἔχουμε πληθώρα ἀδηλώ
του ἐργασίας, κυρίως ἀλλοδαπῶν. Ὅλα αὐτὰ στοιχειοθετοῦν ἀνάπτυξη;

Ἡ σημερινὴ ἔννοια τῆς ἀναπτύξεως, στὸν σύγχρονο τοῦρμπο ἢ καζίνο καπιταλισμό, νοεῖται ὡς ἐπὶ πλέον κερδοφορία καὶ μεγαλυτέρα σώρευσις κεφαλαίων ἀπὸ τὶς μεγάλες καὶ πολὺ μεγάλες ἑταιρεῖες. Χαμηλὴ φορολογία, μικρὸ καὶ ἐλαστικὸ ἐργατικὸ κόστος, ἀπουσία κανονιστικῶν κρατικῶν παρεμβάσεων. Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ ἐφιάλτη τῶν Χάγιεκ καὶ Φρίντμαν.

Τί ἔχει νά περιμένῃ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία εὑρίσκεται κιὅλας στὴν δίνη τῆς δανειακῆς συμβάσεως καὶ τῶν μνημονίων; Τίποτα θεωρῶ.
Ἐκτὸς καὶ ἐάν, ὅπως οἱ ἱεραπόστολοι σὲ καιρὸ νηστείας ἐβάπτιζαν τὸ κρέας ψάρι, βαπτίσουμε κι ἐμεῖς τὰ ξεροκόκκαλα… φιλέτα.

Θὰ ἦταν ἐγκληματικὸ νὰ προσαρμοσθῇ ὁ λαὸς σὲ τέτοιου εἴδους «κανονικότητα», ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἕνας ἀργὸς καὶ βασανιστικὸς θάνατος.

Χρέος ὅσων βλέπουμε τὸ τυρί, βλέπουμε καὶ τὴν φάκα, νὰ ἐνημερώσουμε ὅσους μποροῦμε.

Δανόπουλος Περικλῆς

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply