Ὑπάρχουν καὶ περιβαλλοντικοὶ «σωτῆρες» ἐρωτευμένοι μὲ τὸν θάνατο

«Σωτῆρες», ἐρωτευμένοι μὲ τὸν θάνατο.

Παρελαύνουν μαυροντυμένοι κρατῶντες νεκροκεφαλές, φέρετρα καὶ κλεψύδρες δείχνοντας ἄψογη σοβαρότητα. Μοιάζουν μὲ νεκρικὴ πομπὴ αὐταρχικῶν ἀνθρώπων, πεπεισμένων πὼς μόνον αὐτοὶ κατέχουν τὴν ἀλήθεια, μαζὺ καὶ τὴν ἐπιστήμη, τὴν ἠθικὴ καὶ τὰ παγκόσμια δεδομένα.

Εἶναι μέλη τῆς «περιβαλλοντικῆς» ὀργανώσεως «Extinction Rebellion», ποὺ ἱδρύθη μόλις ἕναν χρόνο πρὶν στὸ Λονδίνο, μὲ τὸ ἰδιαίτερο γνώρισμα τὴν ἀπόλυτο σιγουριὰ τῶν μελῶν της πὼς ἐὰν δὲν δράσουν τώρα ἐνάντια στὴν «ὑφισταμένη Τάξη Πραγμάτων» – ἐὰν χρειασθῇ καὶ ἐκτὸς νόμου – τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἡ κατάῤῥευσις τοῦ κλίματος εἶναι ἀναπόφευκτα. Καταστροφὴ τῆς «Μάνας Φύσεως» ante portas! Over!

Τὸ σκεπτικό τους χιλιαστικό, μονολιθικὸ καὶ ἀποκαλυπτικό: «Κλιματικὴ καταστροφὴ ἴσον μαζικὴ δολοφονία», μανιχαϊστικό: «Ἐμεῖς ἐνάντια στοὺς διαφθαρμένους καὶ ἀνικάνους θεσμοὺς» ἀλλὰ καὶ ἀντιδημοκρατικό: «Ἡ οὐσία τῆς πολιτικῆς εἶναι ὁ συμβιβασμός. Ὅμως ἡ φύσις δὲν κάνει συμβιβασμούς»!

Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ὁ ἐξτρεμιστικὸς δυισμὸς ποὺ κάνει ἰδιαιτέρα τὴν ὀργάνωση «Extinction Rebellion», ἡ ὁποία οὐδόλως ὁμοιάζει μὲ τὰ σχολιαρούδια τῆς Γκρέτα Τοῦνμπεργκ στὶς διαδηλώσεις «Friday for future» (ἂν καὶ συνεργάζεται μαζύ της). Ἐπιδιώκει πολὺ περισσότερα ἀπὸ κάποιες εἰρηνικὲς διαδηλώσεις, δημοσιότητα καὶ ἐπικοινωνιακοὺς θριάμβους. Ἔχει ξεκάθαρο ἀκτιβιστικὴ τακτικὴ («ἡ χώρα πρέπει νὰ παραλύσῃ») καὶ σαφεῖς στόχους («παγκόσμιος κινητοποίησις, στὶς διαστάσεις τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κλίματος» καὶ «κοινωνικὸ-οἰκολογικὸς μετασχηματισμὸς τοῦ συστήματος σὲ μία μεταβιομηχανικὴ ἐποχὴ» μὲ «ἀριστερὸ πρόσημο»).

«Ἐπίθεσις» λοιπὸν στὸ ὄνομα τοῦ κλίματος ἐνάντια στὸ «παραδοσιακὸ σύστημα» ποὺ κὰτ΄ ἀρχὰς πρέπει νὰ παραλύσῃ μὲ καταλήψεις δρόμων, ἀεροδρομίων, γεφυρῶν, μέσων ἐνημερώσεως καὶ στοχευμένες ἐνέργειες ἐνάντια σὲ ἑταιρεῖες καὶ πολυεθνικὲς ποὺ «πολεμοῦν τὸν πλανήτη, τὸν πληθυσμὸ καὶ τὸ μέλλον μας».

Εἶναι σαφὲς ὅτι γύρω ἀπὸ τὴν «κλιματικὴ πολιτικὴ» θὰ δοθῆ, μέσα στὶς ἑπόμενες δύο-τρεῖς δεκαετίες, ἡ «μητέρα ὅλων τῶν μαχῶν», σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἤδη προσφάτως ἡ κ. Μέρκελ μίλησε γιὰ «τὸ καθῆκον τῆς ἀνθρωπότητος» νὰ σωθῇ τὸ κλίμα, ἐνῶ σὲ πρώτη φάση ἡ Γερμανία ἑτοιμάζει ἤδη ἐπενδυτικὰ «εὐρωομόλογα γιὰ τὸ κλίμα» ὕψους 50 δισεκατομμυρίων €.
Ἡ «ἀνίερος
συμμαχία» πάντως ἔχει ἤδη σφυρηλατηθῆ, καθὼς πίσω ἀπὸ τοὺς αὐτοκλήτους «σωτῆρες» τοῦ κλίματος καὶ τὰ νεανικὰ «κινήματα», ὅπως «Friday for future», ἄρχισαν ἤδη νὰ διαφαίνονται καθοδηγητές, ἱδρύματα, κερδοσκόποι, ὠφελημένοι, ἀκροαριστεροὶ ἰδεολόγοι, οἰκονομικὲς ἐλὶτ καὶ χρηματοδότες (Climate Emergency Fund).

Στοϊλόπουλος Βασίλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply