Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὴν «διαχρονικὴ τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου»

Σήμερα δὲν θὰ βιβλιοπαρουσιάσω ἀκριβῶς ἀλλὰ …μερικῶς, διότι δὲν γίνεται νὰ καταπιασθῇς μὲ ἕνα τόσο σημαντικὸ βιβλίο  καὶ νὰ ἀρχίσῃς τὶς …περιλήψεις. Πρόκειται γιὰ τὸ βιβλίο «Ἠ διαχρονικὴ τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα, ποὺ ὑπογράφει ὁ Κώστας Κυριακοῦ. 

Ὁ Κώστας Κυριακοῦ δὲν ἀποτυπώνει ἁπλῶς στὸ χαρτὶ κάποια ἐπεισόδια ἀπὸ τὶς ἀτελείωτες περιπέτειές του. Γράφει μὲ τὸ …αἷμα του καὶ αὐτὰ ποὺ γράφει δὲν μεταφέρονται οὔτε μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τὰ ἀντιληφθοῦμε στὸ ἐλάχιστον. Μόνον ἐὰν κάποιος ἀποφασίσῃ νὰ ἀσχοληθῇ σοβαρὰ μὲ τὴν διαχρονικὴ τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἴσως καταφέρη νὰ αἰσθανθῇ μέρος, μικρὸ μόνον μέρος, ἀπὸ τὶς σκληρὲς κι ἀπάνθρωπες δοκιμασίες ποὺ βιώνουν κάθε στιγμὴ οἱ λησμονημένοι ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ …θεοὺς  συμπατριῶτες μας.  

Ὁ Κώστας Κυριακοῦ, ἀπὸ τὴν Δερβιτσιάνη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀρκετὲς φορὲς ἔχει μαρτυρήση στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἀλλὰ καὶ δημοσιεύση στὰ βιβλία του, τὶς βιαιότητες, τὸν ῥατσισμό, τὶς γενοκτονικὲς μεθοδεύσεις, τὶς τοπικὲς καὶ εὑρύτερες διώξεις, τὶς ἐθνοκτονίες μὰ καὶ (δυστυχῶς μόνον) ἐλάχιστες ἀπὸ τὶς ἀκρότητες ποὺ ἐβίωσαν (καὶ βιώνουν) οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐκ τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν.

Οἱ διαχρονικοὶ ἀγῶνες του, σὲ ἄλλους περισσότερο καὶ σὲ ἄλλους λιγότερο, εἶναι  γενικῶς γνωστοί. Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς εἶναι γνωστὸ εἶναι ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀγώνων του διενεργήθησαν καὶ διενεργοῦνται κυρίως κατὰ τοῦ ἑλλαδοκαφρικοῦ κράτους κι ὄχι τόσο κατὰ τοῦ ἀλβανικοῦ. Ἄλλως τὲ τὸ ἀλβανικὸ καθεστώς, μὲ τοὺς διαδόχους του ποὺ ἄλλαξαν …προβιὲς ἀλλὰ ὄχι …πετσί, εἶναι λίγο ἔως πολὺ γνωστό. Κάθε ἀνθρώπινον ὄν ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του ἀποφασίζει ἢ νὰ πολεμήσῃ -μὲ τὶς ὁποίες συνέπειες- τέτοια καθεστῶτα ἢ νὰ ὑποταχθῇ. Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ὄντα παραιτοῦνται εἶναι ὅταν οἱ πισώπλατες  μαχαιριὲς ἔρχονται ἀπὸ τὰ …«ἀδέλφια του»… Κι ἀκριβῶς μία τέτοια, σχετική, κατάθεσις-ἔκθεσις-τοποθέτησις, γιὰ τὸ ποιοὶ ἦσαν (καὶ παραμένουν) οἱ πραγματικοὶ ἐχθροὶ τοῦ (κάθε Κώστα Κυριακοῦ) παρουσιάζεται στὸ κάτωθι:

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς

Τὸ νὰ παραθέσω λοιπὸν ἕνα πρὸς ἔνα ὅλα ἐκείνα τὰ γεγονότα, ποὺ ὁ Κώστας Κυριακοῦ παρουσιάζει, θὰ ἦταν ἴσως κουραστικό. Ξέρω πὼς ἄλλοι μποροῦν νὰ τὸ κάνουν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ ἐμέναν. Θὰ σταθῶ λοιπὸν σὲ ἐλάχιστα ἐκ τῶν στοιχείων ποὺ ἀναφέρει, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ κατανοήσουμε πὼς οὐδέποτε σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπῆρξαν ἡγέτες τέτοιοι, ποὺ νὰ ὑπηρετοῦν καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων.

Ὁ Κώστας Κυριακοῦ λοιπὸν γράφει γιὰ τὴν διαχρονικὴ τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου, μέσα, κυρίως, ἀπὸ τὰ δικά του, προσωπικὰ βιώματα, παραθέτοντας ἀποδείξεις καὶ στοιχεία, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθοῦμε ἅπαντες τὸ ἕνα καὶ μόνον γεγονός: ἡ τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι τραγῳδία ὄχι τόσο διότι οἱ Ἀλβανοὶ ἀπὸ μόνοι τους ἀπεφάσισαν νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὴν Ἤπειρο, ἀλλὰ διότι κυρίως τὸ ἑλληνόφωνο κράτος τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἐπιτρέπει, ἀδειοδοτεῖ ἤ, ἀκόμη καί, ἐντέλει τὸ ἀλβανικὸ κράτος νὰ καταπιέζῃ τοὺς Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Γνωστὴ λοιπὸν δὲν εἶναι στὸ πλατὺ κοινὸ ἡ σιωπή, ἡ ἀδιαφορία ἢ ἀκόμη καὶ ἡ συνενοχή, τοῦ ἑλλαδοκαφρικοῦ μορφώματος σὲ ἀμέτρητα ἐγκλήματα κατὰ τῶν συμπατριωτῶν μας. Οὔτε εἶναι γνωστὸ τὸ πόσα στόματα ἔχουν …μπουκωθῆ ἀπὸ τὰ …ἑκατομμύρια τῶν …«ἀνθρωπιστῶν», πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἀτιμώρητα τὰ διαχρονικὰ κι ἐπαναλαμβανόμενα ἐγκλήματα, ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρὰ ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν ἑλλαδοκαφρική. Οὔτε εἶναι φυσικὰ γνωστὴ ἡ ἀπ’ εὐθείας κληροδότησις τῶν ἐξουσιῶν τῆς πάλαι ποτὲ κουμμουνιστικῆς Ἀλβανίας στὰ χέρια μόνον τῶν …κομματικῶν κομμουνιστικῶν της μηχανισμῶν (!!!), ποὺ ἄλλαξαν τὸν τρόπο ἐμφανίσεώς τους, ἀλλὰ οὐδόλως τὶς τακτικές τους.

Καί, ἐπ’ αὐτοῦ, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς ἀνεξαρτήτως τοῦ τί φαίνεται (ἢ τί θέλουμε ἐμεῖς νὰ βλέπουμε), ἡ ἀλήθεια εἶναι μία:

PAMIZ ΑΛΙΑ: ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ TOΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Νοέμβριος 1989)
Πιστὴ μετάφρασις καὶ ἀκριβὴς ὁμιλία τοϋ Ραμίζ Ἀλία, ὅπως εἶναι στὴν σελίδα στὸ διαδίκτυο:
http://forumi.Shqiperia.com/threads/ramiz-alia-ne-byrone-politike-ne-1989.1119/

Ῥαμὶζ Ἀλία:
Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουμε τὴν κατάληψη τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς μας!
Τὸ δικό μας σύστημα ἔχει χρεωκοπήση ἀπέναντι τοῦ καπιταλιστικοῦ, γι’ αὐτὸ εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ Ἀλλάξουμε στρατηγική.
Αὐτὴ ἡ στρατηγικὴ θὰ ἀλλάξη σὲ δυὸ κατευθύνσεις:
1) Στὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
2) Στὴν δημιουργία τοῦ πολιτικοῦ πλουραλισμοῦ.
Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι κάτι ποῦ εἶναι μέσα μας καὶ μπορεῖ νὰ γίνῃ κατάχρησις σὲ αὐτὰ μέχρι ἕνος σημείου, ἀλλὰ ὁ πολιτικὸς πλουραλισμὸς θὰ προχωρήση ὁπωσδήποτε.
Τοὺς ἀντιπάλους μας θὰ τοὺς παρακινήσουμε νὰ ἱδρύσουν ὅσα κόμματα θέλουν, ἀριστερά, δεξιά, κεντρῶα, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε αὐτὰ τὰ κόμματα θὰ πρέπη νὰ ἐλέγχονται καὶ νὰ διευθύνονται ἀπὸ ἐμᾶς. Τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς αὐτῶν τῶν κομμάτων καὶ τὰ προγράμματά τους ἐμεῖς θὰ τὰ συντάξουμε.
Στὴν ἡγεσία αὐτῶν τῶν κομμάτων θὰ πρέπη νὰ προωθηθοῦν ἄνθρωποι ποὺ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν στρατηγική μας. Τὸ κόμμα ποὺ θὰ ἀναλάβη τὴν ἐξουσία θὰ ὑβρίζη τὸν κομμουνισμὸ ἀπὸ τὰ θεμέλια καὶ ἔως τὴν σκεπή. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κερδίσουμε τὴν συμπάθεια τῆς Δύσεως καὶ τῶν διαφωνούντων ἀντικομμουνιστῶν.
Αὐτοὶ ποὺ εἶναι στὶς φυλακές, οἱ κατεδικασμένοι καὶ οἱ πολιτικοὶ διωκόμενοι ἀντικομμουνιστές, θὰ ποῦν γιὰ ἐμᾶς καὶ θὰ μᾶς ὑβρίσουν: Κι ἐτοῦτοι, εἶναι γνωστὸ ὅτι μισοῦν τὸν κομμουνισμό, ἄλλα θὰ μᾶς πλησιάσουν καὶ θὰ μᾶς ὑποστηρίξουν. Ἐμεῖς νοιαζόμαστε – μᾶς συμφέρει ἡ ἠθική τους κάρτα. (Ἐννοεῖ ὅτι τὰ κομματικὰ στελέχη νὰ μαλακώσουν τὴν στάση τους ἀπέναντι στοὺς πρώην πολιτικοὺς κρατουμένους, νὰ τοὺς ξεγελάσουν, νὰ τοὺς τουμπάρουν, νὰ μὴ τοὺς ἔχουν συνέχεια ἀπέναντι, διότι ἡ ἄποψις αὐτῶν θὰ ἀκουσθῆ ἀπὸ τοὺς ξένους δημοσιογράφους καὶ πολιτικούς…). Αὐτοὺς θὰ τοὺς πλησιάσουμε καὶ θὰ τοὺς δώσουμε ἀσήμαντες ἐργασίες ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ μᾶς πάρουν τὴν ἐξουσία, διότι αὐτοὶ μόλις ἀναλάβουν τὴν δύναμη, θὰ ἀρχίσουν τὴν ἐκδίκηση κι ἐμεῖς θὰ γίνουμε ὑπηρέτες τους.
Κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει ἐπίσης νὰ τοὺς δώσουμε ἀποζημίωση σὲ χρῆμα, στοὺς πολιτικοὺς κρατουμένους θὰ παράσχουμε καὶ οἰκιακὲς ἀνέσεις.
Αὐτῶν ποὺ ἔχουμε κατασχέση καὶ ἀπαλλοτριώση τὶς περιουσίες τους θὰ τοὺς δώσουμε ἀπὸ ἕνα χαρτί, ἄλλα οὐδέποτε, σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωση, θὰ τοὺς δώσουμε πίσω τὴν ἰδιοκτησία τους καὶ μὲ διαφόρους τρόπους θὰ τοὺς μπερδεύομε μεταξύ τους. Αὖτοι θὰ ἀπευθυνθοΰν στὰ δικαστήρια, ὅπου θὰ ἐφαρμοσθῆ περιστροφικῶς ἡ διαδικασία, ἀπὸ τὸ Πρωτοδικεῖο στὸ Δευτεροβάθμιο Δικαστήρια κ.λ.π. & ὅριο; Τεχνικὰ ἐλαττώματα & ὅριο;, θὰ ἐπιστρέφη ἡ ὑπόθεσις στὸ Πρωτοδικεῖο.
Οἱ πολιτικοὶ κατατρεγμένοι καὶ οἱ φυλακισθέντες εἶναι ἡλικιωμένοι, δὲν ἔχουν ἀντοχὲς καὶ εἶναι ἀκίνδυνοι. Πρέπει νὰ προσέχουμε τὰ παιδιά τους. Ἄλλα αὐτούς, χορηγῶντας τους ἀπὸ ἕνα διαβατήριο καὶ ἀσκῶντας πίεση, θὰ τοὺς ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ διεκδικήσουν, θὰ ἀντιταχθοῦν ἢ θὰ ἐπιμείνουν, θὰ πληγοῦν καὶ θὰ τιμωρηθοῦν.
Ἡ περιουσία τους ἀνήκει σὲ ἑμᾶς, διότι ἐμεῖς τὴν ἀποκτήσαμε.
Τὸ ὑλικὸ ποὺ μοῦ ἀπέστειλε ὁ Γκορμπατσῶφ, ἔχω δυὸ χρόνια ποῦ τὸ μελετῶ. Αὐτοὶ οἱ Σοβιετικοὶ ἔχουν προχωρήση πολύ. Αὐτὸ τὸ γνωρίζετε, καθὼς τὰ ἔχουμε μελετήση καὶ σᾶς ἔχω ἐνημερώση γι’ αὐτὰ τὰ προβλήματα πρίν.
Ἐμεῖς ἔχουμε στελέχη γιὰ ἑπτὰ Κεντρικὲς Ἐπιτροπές, ἔτσι δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ φοβούμεθα. Ἔχουμε ἕτοιμες τὶς μελέτες καὶ τὶς πλατφόρμὲς γιὰ ὑλοποίηση. Θὰ ἔχουμε πολλοὺς διανοουμένους ποὺ θὰ μᾶς ἀντιταχθοῦν, ἄλλα θὰ τοὺς κλείσουμε τὰ στόματα καὶ θὰ τοὺς δώσουμε κάποιαν δουλίτσα.
Ἄγχος μπορεῖ νὰ μᾶς δημιουργήσουν οἱ συνταξιοῦχοι διανοούμενοι. Σὲ αὐτοὺς θὰ προσφέρουμε τὴν δημιουργία τῆς Ἑνώσεως Παλαιμάχων Πολέμου καὶ Ἐργαςίας, ἔπειτα θὰ τοὺς δώσουμε ἀπὸ μίαν μίνι σύνταξη καὶ θὰ τοὺς κάνουμε (ἴσο) δηλαδὴ θὰ παραδεχόμεθα τὰ λεγόμενά τους καὶ στὴν πράξη θὰ τηροῦμε τὸ δικό μας πρόγραμμα.
Τὸ Κόσσοβο εἶναι στὰ πρόθυρα τῆς κηρύξεως τοῦ Συντάγματός τους. Ἂς κάνουν ὅ,τι θέλουν, γιατί ἐμεῖς ἔχουμε τὴν πλατφόρμα τους…
Τὰ κάθε τί τὸ ἔχουμε προγραμματίση. Ἔχετε ὅλοι ξεκάθαρα τὴν σαφὴ στρατηγική. Σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν στρατηγική, ἔχουμε ἐπίσης καθορίση τοὺς τρόπους γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ στόχου καὶ τῆς ἀποστολῆς μας.
Ὑπὸ μία ἀκραία ἀντικομμουνιστικὴ προπαγάνδα καὶ γιὰ στάκτη στὰ μάτια, μὲ μερικὲς μικρὲς τιμωρίες τῶν ὑψηλῶν κομμουνιστῶν ἰσταμένων, ὅλα θὰ πᾶν καλά.
Ἐμεῖς οἱ ἐπαναστατικοὶ κομμουνιστές, θὰ ἐφαρμόσουμε τὴν στρατηγική μας στὴν Οἰκονομία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποίαν οἱ καπιταλιστὲς καὶ οἱ μελλοντικοὶ ἰδιοκτῆτες σὲ μία σοσιαλιστικὴ χώρα θὰ εἴμαστε ἐμεῖς καὶ οἱ δικοί μας ἄνθρωποι. Μὲ αὐτὴν τὴν στρατηγική, μέσα σὲ δυὸ ἔως τρεῖς κοινοβουλευτικὲς ἐκλογές, θὰ ἐπιτύχουμε ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ τάξη νὰ δημιουργήσουμε τὴν καπιταλιστικὴ τάξη, ἡ ὁποία θὰ μᾶς διαιωνίση στὴν πολιτικὴ δύναμη τοῦ μέλλοντος, τὴν ὁποίαν ἔχουμε προγραμματίση καὶ προετοιμάση.
Νὰ εἶσθε σίγουροι, ὅτι τὸ μέλλον εἶναι δικό μας. Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψουμε τὴν ἀποκατάσταση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας τῶν ἔχθρῶν μας.
Τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας θὰ εἶναι θαυμάσιο. Γι’ αὐτὸ ἔχουμε χύση τόσο αἷμα καὶ θὰ ξαναχύσουμε ἐὰν χρειασθῇ. Τὴν Ἀλβανία θὰ ἀπολαύσουμε. Ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας. Ἐὰν συμβῇ νὰ μᾶς πάρουν τὴν ἐξουσία καὶ νὰ μᾶς ἀπειλήσουν, τότε χαράμι μας ἐὰν δὲν ξέρουμε νὰ ὑπερασπιζόμεθα τὶς νίκες ποὺ ἐπετεύχθησαν θὰ τὶς ὑπερασπιζόμεθα ἀκόμη καὶ μὲ τὴν κάννη τοῦ τουφεκίου μας, ὅπως κάποτε στὰ χρόνια τῆς νεότητός μας.
Γιὰ αὐτὸ πάντα νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι γιὰ τὶς δυὸ ὁδοὺς ὑπερασπίσεως τῆς ἐξουσίας: Τὴν εἰρηνικὴ ὁδὸ καὶ τὴν ὁδὸ τῆς ὁπλισμένης ἀντιπαραθέσεως. Εἴμεθα ἕτοιμοι καὶ γιὰ τοὺς δυὸ τρόπους καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχουμε τὰ δικά μας ὄργανα βίας καὶ πολὺ ἀποφασισμένους ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουμε προετοιμάση ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, μὲ τὴν δύναμη καὶ τὴν θυσία. Ἀλλοίμονο σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ βγοῦν στὸν δρόμο μας καὶ θὰ φέρουν ἀντιῤῥήσεις. Συνεπῶς, κρατῆσθε τὸ ἠθικὸ καὶ μὴ φοβᾶσθε. Ἐὰν χρειασθῇ, θὰ ἔχουμε τὴν ὑποστήριξη ἐξωτερικῶν ἰδεολογικῶν συμμάχων στὴν ἐξουσία, τοὺς ὁποίους δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς ἀναφέρω.
Παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ μοιραζόμεθα μαζύ τους, πρέπει νὰ ἔχετε ὑπ΄ ὄψιν ὅτι συμμετέχουμε στὸν κοινὸ σκοπό μας, ποὺ εἶναι ἢ ἐξουσία τῶν κομμουνιστῶν, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὶς ἀποχρώσεις καὶ τὴν προσωρινὴ δυσαρέσκεια.
Ἐκτὸς ἀπό τους ἰδεολογικοὺς συμμάχους, ἐὰν χρειασθῇ, θὰ ἔχουμε καὶ τὴν στήριξη τῶν συμμάχων τῆς Δύσεως, μὲ τοὺς ὁποίους διατηρήσαμε τὰ νήματα παλαιῶν δεσμῶν πρὸς χάριν μεγάλων συμφερόντων.
(Αὐτὴ ἡ ὁμολογία τῆς ἀλεποῦς Ἀλία ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη τῶν ἀντικαθεστωτικιῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πεπεισμένοι ὅτι ὁ Ἐνβὲρ Χότζια, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1930, ἦταν ἄνθρωπος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Μ. Βρεταννίας καὶ στὴν συνέχεια τῶν ΗΠΑ.)
Ὁ σύντροφος Ἐνβὲρ καὶ ἐγὼ ἔχουμε κρατήση αὐτὲς τὶς ἀναγκαῖες καὶ ζωτικὲς διασυνδέσεις, πού, τελικῶς, ἐγγυῶνται τὴν λαϊκή μας ἐξουσία, τὴν ὁποίαν καὶ θὰ τὴν κρατήσουμε, σὰν τὸ φῶς τῶν ματιῶν μας καὶ τώρα καὶ στὸ μέλλον καὶ γιὰ πάντα, ἀνεξαρτήτως, τῶν τρεχουσῶν δυσκόλων συνθηκῶν. Ὅμως ὅπως καὶ νὰ κυλήσουν τὰ πράγματα, τὸ νερὸ θὰ ῥέη στὸν μῦλο μας. Γιὰ αὐτὸ εἶσθε ἐγγυημένοι, σήμερα καὶ γιὰ πάντα. Σᾶς καλῶ νὰ συσφίξετε τὶς γραμμὲς καὶ νὰ μὴ ἀποθαῤῥύνεσθε ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύσκολες καταστάσεις ποὺ περνοῦμε, ἐπειδὴ τελικῶς σημασία ἔχει ἡ ἐξουσία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι πλήρως δική μας.
Σᾶς εὔχομαι καλὴν δουλειά, κινητοποίηση καὶ καθαρὸ μυαλό!
Θυμηθεῖτε: Ἡ νίκη καὶ ἡ ἐξουσία θὰ εἶναι γιὰ πάντα δικές μας!
Θὰ μιλήσουμε καὶ θὰ ἀποφασίσουμε καὶ πάλι σύμφωνα μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν καταστάσεων.
Ἐργασθεῖτε μὲ τὸν τρόπο σας!
Ἡ σύσκεψις ὁλοκληρώθηκε.

Σὲ ὄλες λοιπὸν τὶς …«τάξεις», τὶς …«παρατάξεις» καὶ τὶς …«ἰδεολογίες» πολὺ ἁπλᾶ, δίχως τυμπανοκρουσίες, ἐν μία νυκτί, οἱ ἡγέτες καὶ τὰ στελέχη τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ἄλλαξαν …«ἰδεολογικὲς ταὐτότητες» καὶ μᾶς προέκυψαν …«καπιταλισταί»!!! Κι ἔτσι κομματόσκυλα καὶ μόνον κομματόσκυλα τοῦ χότζα καὶ τοῦ ἀλία σήμερα προσποιοῦνται τοὺς …εὐρωπΕους, τοὺς ΝΑΤΟϊκοὺς καὶ κυρίως τοὺς  «ἀνθρωπιστές»… Δημοσιοκάφροι τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάνδας ἀντιπροσωπεύουν μεγάλα τηλεοπτικὰ ἐθνικά μας δίκτυα. Ἀμέτρητες προσφορὲς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς συμπατριῶτες μας κατέληξαν στὰ κελάρια τῶν …«ἐκλεκτῶν» τῆς Ἀλβανίας.

Σήμερα λοιπὸν δὲν ἔρχομαι νὰ σᾶς συστήσω τὸν Κώστα Κυριακοῦ καὶ τὰ ἔργα του. Οὔτε καταπιάνομαι μὲ τὸ νὰ σᾶς παρουσιάσω κάτι ἀπὸ τὸ νέο του βιβλίο. Μοῦ ἀρκεῖ μόνον τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα.
Νομίζω τὰ λέει ὅλα.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Νὰ ἔχουμε διαρκῶς ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς ὁ συγγραφεὺς εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού, γιὰ λόγους …«κομματικῆς ἀπειθαρχίας» του, παρέμεινε -σχετικῶς- ἀμόρφωτος στὸν τόπο του καὶ διαβιεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα, μὲ πολυεπιπέδους ἀγῶνες (καὶ βιοπορισμοῦ ἐννοεῖται) στὸ ἑλλαδοκαφριστάν. Ἐδῶ λοιπὸν ἐπέτυχε νὰ σπουδάσῃ νομικὰ καὶ νὰ μπορῇ πλέον σήμερα νὰ αἰσθάνεται, σὲ κάποιον βαθμό, δικαιωμένος. Ὄχι φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἀνύπαρκτο παρουσία τοῦ ἑλλαδοκαφριστικοῦ μορφώματος,… Οὔτε ἀπὸ τὰ ἀλβανικὰ δικαστήρια καὶ τοὺς ἐκεῖ κομμουνιστικομηχανισμούς. Δικαιωμένος, σὰν ἄνθρωπος, αἰσθάνεται μόνον λόγῳ τῆς ἀπεράντου ἐκτιμήσεως καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῶν συμπατριωτῶν του. 

Ἡ παραπάνω ὁμιλία τοῦ ἀλία ἀποτυπώνει μόνον τὴν γενικοτέρα χαμαιλεοντικὴ παγκόσμιο καὶ ἐγχώριο τακτικὴ τῶν κρατούντων: ἀναλόγως τῆς κοινωνικῆς συνθήκης ἐνδύονται καὶ τὸ κατάλληλο …«ἰδεολογικὸ» ἔνδυμα.
Τὸ δράμα λοιπὸν τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐξακολουθεῖ καὶ θὰ ἐξακολουθῆ γιὰ ὅσο θὰ ἰσχύη αὐτὴ ἡ …μπροοδευτικὴ συνθήκη.
 

Ἴσως βέβαια κάποιος ἀναρωτηθῇ γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι καιρός τώρα νὰ συζητᾶμε γιὰ τέτοια ζητήματα. Μποροῦμε τώρα νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν διαχρονική τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου, τήν στιγμή πού ὅλος ὁ πλανήτης …«καίγεται» μέ τίς καραντίνες καί τούς κορωνοϊούς; Ἤ μήπως μᾶς μένει χρόνος γιά νά ἀπασχοληθοῦμε μέ τό ἐάν οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας ἔχουν πολλαπλῶς καί κατ’ ἐξακολούθησιν προδοθῆ, τήν στιγμή πού ἐμεῖς καθημερινῶς προδιδόμεθα ἀπό τούς ἑλληνοφώνους …«ἐθνοσωτῆρες» καί …«ἐθνοφωστῆρες»; Μήπως γνωρίζουμε τό ἐάν αὔριο θά ἔχουμε κι ἐμεῖς τροφή καί στέγη;  Μήπως γνωρίζουμε ἐάν ἐμεῖς θά ὑποστοῦμε χειρότερες ἐκ τῶν Βορειοηπειρωτῶν διώξεις; Ἤ μήπως μᾶς ἐγγυᾶται κάποιος πώς θεωροῦμε ὡς κεκτημένα θά τά κατέχουμε κι αὔριο;
Γιά ποιά λοιπόν δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν νά συζητήσουμε ἐάν τά δικά μας δικαιώματα ἔχουν εἴτε ἀκυρωθῆ εἴτε ἀκυρώνονται ὁσονούπω;
Μήπως ὅμως εἶναι πράγματι ἡ στιγμή γιά νά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν μία καί μοναδική ἀλήθεια τῆς πραγματικότητός μας πού ἀποτυπώνεται πλήρως στήν καθημερινότητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν;

 

Leave a Reply