Χειμωνιάζει…

Κι ἐμεῖς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, καλούμεθα νὰ σταθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.
Δεκέμβριος ἀπὸ σήμερα. Χειμερινὸς καὶ κρύος… Ὅπως πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἔτσι ἦσαν οἱ χειμερινοὶ μῆνες.
Μῆνες περισυλλογῆς, ἐσωτερισμοῦ, ἀνανεώσεως…
Μῆνες καλλιεργείας καὶ σπορᾶς, ὅλων ἐκείνων ποὺ θὰ φυλαχθοῦν καὶ θὰ τραφοῦν ἀπὸ τὴν Γῆ γιὰ νὰ ἀποδοθῇ στὴν Φύσιν καὶ στὸν Ἄνθρωπο τὸ Νέον.
Μὰ κυρίως μῆνες ἀναμονῆς τῆς Ἀνοίξεως τῆς Φωτεινῆς, τῆς ζωογόνου!

Ἄν καὶ οἱ ἡμέρες ἔχουν ἤδη μικρύνει…
Ἄν καὶ οἱ θερμοκρασίες ἔχουν ἤδη πέσει…
Ἄν καὶ ἡ οἱ συμπολῖτες μας ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νὰ κλείνονται…
…ἐν τούτοις, ἄς εἶναι γιὰ ἐμᾶς αὐτὸς ὁ μῆνας μία ἀρίστη εὐκαιρία ἀνασυγκροτήσεως, ἀναδομήσεως καί, γιατὶ ὄχι, ἀναγεννήσεως.

Ναί, κάτι τέτοιο φαντάζει λίγο παράλογον μέσα στὴν σκοτεινιὰ καὶ τὸ ψῦχος τοῦ χειμῶνος, ἀλλὰ ἔτσι ἦταν πάντα.
Κι ἐμεῖς, σὰν «καλοκουρδισμένα» καὶ ἀρίστως ἐναρμονισμένα μὲ τὴν Φύσιν μας πλάσματα, ἄς ἀκολουθήσουμε τοὺς ῥυθμούς της γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ μᾶς εὕρῃ ἡ Ἄνοιξις δυνατούς, γενναίους, ἀναγενημένους.

Καλὸν μῆνα φίλοι μου.
Καλὸν καὶ παραγωγικὸ καὶ οὐσιαστικὸ μῆνα.
Ἄς εἶναι αὐτὸς ὁ Δεκέμβριος ἕνας μῆνας ποὺ θὰ ὁδηγήση τὰ βήματά μας πιὸ κοντὰ στὴν Ἐλευθερία μας!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *