Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs

Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs1Τελευταίες πληροφορίες φέρουν τον, διάσημο Οικονομολόγο και καθηγητή του Κολούμπια της Νέας Υόρκης, κ. Τζέφρι Σακς, ως σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Βαρουφάκη.

Ο Τζέφρι Σακς «έκανε όνομα» στην Βολιβία το 1985, εφαρμόζοντας το Δόγμα του Σοκ για πρώτη φορά. Το 1989 «βοήθησε» την Πολωνία και την δεκαετία του 90 πρόσφερε την τεχνογνωσία του σε Σλοβενία, Εσθονία και Ρωσσία. Συνέχεια

Ἡ Ἀνάγκη ἀναστάσεως τοῦ Πνεύματος Δημιουργίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ Ἀνάγκη τῆς Ἀνάστασης τοῦ Πνεύματος Δημιουργίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὴν Ἔξοδο ἀπὸ τὴν Ἠθικὴ καὶ Οἰκονομικὴ Κρίση. 

Ἡ παρατεταμένη  κρίσι ποὺ εὑρίσκεται ἡ Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια ἦταν ἀναμενομένη ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀφοῦ ὅλες  οἱ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἔλθῃ εἶχαν ἑτοιμασθεῖ ἀπὸ τίς πολιτικὲς ἡγεσίες ποὺ κυβέρνησαν τὸν τόπο τίς τελευταῖες δεκαετίες.  Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ὁποιαδήποτε ὅραμα  καὶ βούλησις γιὰ ἀνάπτυξι καὶ δημιουργία ἀπὸ τίς πολιτικὲς ἡγεσίες. Τίς τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες ἡ  ὅλη οἰκονομικὴ ἰδεολογία ἐβασίσθη στὸν συνεχὴ  δανεισμὸ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,  σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν διαφθορὰ ποὺ ἐνῳρχηστρώθη μὲ τὴν συνεργασία πολιτικῶν τῶν κυβερνώντων κομμάτων, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ἡ Ἑλλάδα νὰ εὑρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τῆς διαφθορᾶς μεταξὺ τῶν πρώτων χωρῶν παγκοσμίως.
Ἂν δῇ κάποιος τὴν διεθνῆ  ἀξιολόγησι τοῦ ἐπιπέδου τῆς  διαφθορᾶς βλέπει τὴν χώρα μας, δυστυχῶς, μὲ τὸν δείκτη 3.5 νὰ ἕπεται ἀπὸ τὸ Μαλαούι μὲ ἀντίστοιχο δείκτη 3.4  http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption Perceptions Index).
Μὲ τὴν διασπάθιση τῶν δημοσίων πόρων, κυρίως κάνοντας κατάχρησι τῆς πραγματικῆς ἐξωτερικῆς ἀπειλῆς,  

ἐσπαταλήθη ποσὸ περίπου 150 δισεκατομμυρίων εὐρῶ, τὴν περίοδο 1996-2004. Ἡ ἀναποτελεσματικὴ  ἀξιοποίησις τῶν πόρων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (π.χ. τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας εἶχε μόλις 10% ἀποῤῤοφητικότητα ἀπὸ τὰ κονδύλια τῆς Ε.Ε. ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐφαρμογὴ διαδικασιῶν ποὺ ἐμπεριέχουν διαφθορὰ καὶ ἔτσι ἐχάθησαν τεράστια ποσά  σὲ ὄφελος τῆς Ὑγείας). Συνέχεια