Ἀποσπάσματα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση.

ἀποσπάσματα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση.Ὁ Δημήτριος Μπάτσης ἐκτελέσθηκε τό 1952 (30 Μαρτίου), μαζί μέ τόν Νικόλαο Μπελογιάννη, τόν Νικόλα Καλούμενο καὶ τὸν Ἠλία Ἀργυριάδη. Ἦταν ἓνα πρόσωπο δραστήριο, κινητικό καὶ μέ πολλά ἐνδιαφέροντα. Εἶχε ἀσχοληθεῖ μέ ἒρευνες σέ  θέματα ἐνεργειακά καί εἶχε συγγράψει τό βιβλίο “ἡ βαρειά βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος”.

Γιά τό βιβλίο αὐτό ἒχουν ἀκουστεῖ πάρα πολλά τὸν τελευταῖον καιρό. Οἱ  ἀναφορές τοῦ Μπάτση στήν  σύμβασι cooper τὸ χαρακτηρίζουν ὡς ἓνα καυτό σύγγραμα, ἱκανό νά ἀναστατώσῃ ὃλη τὴν πολιτική ἐξουσία ποὺ ἒχει περάσει ἀπό τήν χώρα μας τίς τελευταῖες δεκαετίες. Σήμερα, μέ τήν βοήθεια τοῦ φίλου Περικλῆ, φωτοτυπήσαμε κάποιες σελῖδες καί τίς ἀνεβάζουμε, πρό κειμένου νά λάβουν γνώσιν περισσότεροι φίλοι. Ἐλπίζουμε νά φανοῦν χρήσιμα τὰ ἀποσπάσματα.

Καλήν ἀνάγνωσιν!

Φιλονόη

Μπάτσης
Μπάτσης 1μπάτσης 2

Μπάτσης 2Μπάτσης 4μπάτσης 5μπάτσης 6

μπάτσης 7μπάτσης 8μπάτσης 9μπάτσης 10μπάτσης 11μπάτσης 11μπάτσης 12μπάτσης 13Μπάτσης 14Μπάτσης 15Μπάτσης 16Μπάτσης 17Μπάτσης 18Μπάτσης 19Μπάτσης 20Φιλονόη

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Leave a Reply