Ἀποσπάσματα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση.

Ὁ Δημήτριος Μπάτσης ἐκτελέσθηκε τό 1952 (30 Μαρτίου), μαζί μέ τόν Νικόλαο Μπελογιάννη, τόν Νικόλα Καλούμενο καὶ τὸν Ἠλία Ἀργυριάδη. Ἦταν ἓνα πρόσωπο δραστήριο, κινητικό καὶ μέ πολλά ἐνδιαφέροντα. Εἶχε ἀσχοληθεῖ μέ ἒρευνες σέ  θέματα ἐνεργειακά καί εἶχε συγγράψει τό βιβλίο “ἡ βαρειά βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος”.

Γιά τό βιβλίο αὐτό ἒχουν ἀκουστεῖ πάρα πολλά τὸν τελευταῖον καιρό. Οἱ  ἀναφορές τοῦ Μπάτση στήν  σύμβασι cooper τὸ χαρακτηρίζουν ὡς ἓνα καυτό σύγγραμα, ἱκανό νά ἀναστατώσῃ ὃλη τὴν πολιτική ἐξουσία ποὺ ἒχει περάσει ἀπό τήν χώρα μας τίς τελευταῖες δεκαετίες. Σήμερα, μέ τήν βοήθεια τοῦ φίλου Περικλῆ, φωτοτυπήσαμε κάποιες σελῖδες καί τίς ἀνεβάζουμε, πρό κειμένου νά λάβουν γνώσιν περισσότεροι φίλοι. Ἐλπίζουμε νά φανοῦν χρήσιμα τὰ ἀποσπάσματα.

Καλήν ἀνάγνωσιν!

Φιλονόη

Ἀποσπάσματα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη Μπάτση. pdf
Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply