Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν …ὓψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.


Τό ὓψωμα 731 ἐκτυπήθη ἀλύπητα ἀπό τόν ἰταλικό στρατό ἐπί ἑπτά ἡμέρες τήν ἂνοιξι τοῦ 1941. Ἀπό τά 731 μέτρα ὓψος κατέβηκε, λόγῳ τῶν σφοδρῶν βομβαρδισμῶν, στά 726 μέτρα! Οἱ νεκροί καί οἱ τραυματίες ἒφθασαν τούς 586 (400 τραυματίες) γιά τούς Ἓλληνες καί τούς 4000 (3000 τραυματίες) γιά τούς Ἰταλούς! Ἐδέχθη τοὐλάχιστον 18 ἐπιθέσεις!

Τό ἐνδιαφέρον ὃμως σημεῖον τῆς μάχης εἶναι οἱ θεατές της! Ὁ μεγάλος Μπενῖτο Μουσολίνι, ἂρτι ἀφιχθής στά χαρακώματα, με τήν συνοδεία φυσικά τῶν ἐπιλέκτων στρατιωτικῶν του σωμάτων καί τῆς πλήρους τεχνολογίας

πολεμικῆς του μηχανῆς! Ἒφθασε ὡς ἐκεί γιά νά θαυμάσῃ τήν κατακρίμνιση τοῦ Ἑλληνικοῦ μετώπου, νά ἐνθαρρύνῃ τά στρατεύματά  του καί νά ἀντιστρέψῃ τήν πορεία τοῦ κυνηγημένου του στρατοῦ!

Γνωρίζουμε (βάσει περιγραφῶν πού ἀνασύρουμε ἀπό διάφορα καταγραφές) πώς ἐκτός ἀπό τούς σημαιοστολισμούς του καί τά φτερά του,  εἶχε μαζύ του, ὡς νέος κατακτητής (τρομάρα του) καί ἓνα ὁλόκληρον ἐπιτελεῖον διαφημιστῶν καί θαυμαστῶν του! Φορῶντας λοιπόν τό περίφημον λοφίον του,  καμάρωνε ὠς ἂλλος Ξέρξης τά ἐπιτεύγματα τῶν ἀνδρῶν του!!

 

Τχης (ΠΖ) Δημήτριος Κασλᾶς, διοικητὴς τοῦ II/5 Τάγματος κατὰ τὴν μάχη τοῦ Ὑψώματος 731 (9-10 Μαρτίου 1941)

Ἀπό τήν ἂλλην μεριά, κάτι ξυπόλυτοι, πεινασμένοι, παγωμένοι, ψειριάρηδες, σχεδόν ἂοπλοι, ἀλλά πεισματάρηδες, ἐπανελάμβαναν τό ΟΧΙ τοῦ μόλις πρό ὁλίγου θανόντος γενικοῦ ἀρχηγοῦ τους. Ἓνας Κασλᾶς καί κάτι κουρασμένα παλληκάρια…. Μία παρέα «γιά κλάμματα.. » (Ἲσως καί γιά γέλια στά μάτια τοῦ Μπενῖτο!)

Καί ὢὢὢ…. Τά πάντα ἀνετράπησαν!! Παρά τήν ἡρωϊκή στάσι τῶν Ἰταλῶν (τούς παρατηροῦσε κι ὁ Μπενῖτο!!) τό ὓψωμα 731 μέτρων (πού ἒγινε 726 μέτρων, ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς), ὂχι μόνον δέν ἒπεσε, ἀλλά μέσα ἀπό τά π…τώματα ξεφύτρωναν κᾶνες καί τό ὑπερασπίζοντο!! Κι ἐκράτησαν καί ἀπώθησαν καί τούς Ἰταλούς καί τόν Μπενίτο (πού πῆρε τήν σκούφια του κι ἀκόμη θά ἒτρεχε ἐὰν δέν τόν ἐτακτοποιοῦσαν οἱ δικοί του!!)

Ἀλλαγή σκηνικοῦ:

Πλατεία Ἁγίου Παντελεήμονος!! Ἓνα πεδινό …ὓψωμα.

Ἓνας πόλεμος μαίνεται ἐδῶ καί μερικά χρόνια, ἀνάμεσα σέ ἓναν “κρατικό μηχανισμό ἀδιαφορίας” καί μερικούς ἀόπλους, σχεδόν ξυπόλυτους καί σχεδόν πεινασμένους, (εὐτυχῶς ὂχι ψειριάρηδες ἀκόμη) ἀλλά σίγουρα πεισματάρηδες,  πού κι αὐτοί ἐπαναλαμβάνουν ἓνα ΟΧΙ καταγεγραμμένον στό γονίδιό τους ἀπό ἀρχῆς κόσμου! Ἲσως νά μήν ἒχουν ἓνα Κασλᾶ μαζύ τους

γιατί ἒγιναν ὃλοι Κασλᾶδες! Μία παρέα ἐπίσης «γιά κλάμματα»!! (Ἲσως καί γιά γέλια στά μάτια τῶν νέων Μπενίτων!!)

Τήν Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ἡ ἐπίσημος μεγάλη ἐπίθεσις κατά τοῦ πεδινοῦ …ὑψώματος!! Κατέφθασαν σημαιοστολισμένοι (ὡς νέοι Μπενῖτοι καί Μπενῖτες) μέ φτερά, μέ πούπουλα καί μέ λοφία, ἀπό κάθε μεριά τοῦ δυνατοῦ τους κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἒρριξαν μερικές βολές,

ἐξετίναξαν μερικές σπιθαμές χώματος κι ἀνεχώρησαν… Ἀναγνωριστική ἐπίθεσις; Μᾶλλον! Βρῆκαν ὃμως κάτι κᾶνες νά ξεφυτρώνουν μέσα ἀπό τά “πτώματα” καί τὸ πεδινόν ἐτοῦτο ὓψωμα δέν ἐπάρθη!! Θά ἀκολουθήσουν φυσικά κι ἂλλες πολλές ἐπιθέσεις!! Ἀλλά δέν γνωρίζουν τό ἀποτέλεσμα γιατί δὲν μελετοῦν ἱστορία! Ἡ κυρία Ἱστορία, ἒχει μίαν παραξενιά!!! Ἐπαναλαμβάνεται!! Δέν ἒχει καί πολύ μεγάλη φαντασία! Αὐτό εἶναι καί καλό καί κακό! Ἀναλόγως τῆς πλευρᾶς πού τοποθετεῖσαι!

Κι ἐπεί δῆ τό σκηνικόν εἶναι ἓτοιμον… Κι ἐπεί δῆ καί οἱ ….Κασλᾶδες ἐπίσης εἶναι ἓτοιμοι! Κι ἐπεί δῆ πρόκειται γιά ὓψωμα (καί πῶς νά τό κάνουμε, ἒχουμε μίαν ἒφεσι στὰ ὑψώματα!!)….

Μήπως νά τό ξανασκεπτόσασταν; Μήπως πρίν φθάσετε σέ σημεῖον νά μετρᾶτε βαρύτατες ἀπώλειες, θά πρέπει νά ὀργανώσετε μίαν ταχυτάτη …ὑποχώρησι;

Τί νά κάνουμε βρέ παιδιά…. Δέν σᾶς θέλει τό Ἑλλάντα… Τοῦ βρωμᾶτε…. Κι ἒχουμε καί κάτι πεθαμένους πού σηκώνονται καί βαροῦν στό ψαχνό… Μήν σᾶς πάρουν τά σκάγια….

Φιλονόη

Leave a Reply