72 χρόνια μετὰ «θυμηθήκαμε» τὴν λεηλασία.

72 χρόνια μετὰ «θυμηθήκαμε» τὴν λεηλασία.Ὅταν τὸ 1941 εἰσῆλθαν οἱ Γερμανοὶ στὴν Πατρίδα μας, οἱ Ἕλληνες συνειδητοποίησαν πὼς ὁ νέος κατακτητὴς ἦλθε γιὰ νὰ ἀποτελειώσῃ καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε τὶ ἑλληνικό. Ἀποδειξις αὐτοῦ εἶναι ἡ «τοποθέτησις» τῶν Βουλγάρων στὴν Μακεδονία καὶ στὴν Θράκη μας, ὡς «ὑπεργολάβων» τῆς κατοχῆς, ἄν καὶ γνώριζαν πὼς οἱ Βούλγαροι οὐδέποτε σεβάστηκαν ἀνθρώπινα δικαιώματα, πολλῷ δὲν μάλλον τὴν ταὐτότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ αὐτοπροσδιορίζονταν ὥς Ἕλληνες.
Ἄλλη ἀπόδειξις εἶναι ἡ παράδοσις τῆς Ἠπείρου στὶς γενοκτονικὲς διαθέσεις τῶν  Ἀλβανῶν. Ἤ τῆς Θεσσαλίας καὶ τῶν νήσων μας στὶς αὐτοκρατορικὲς διαθέσεις τῶν Ἰταλῶν.

Ἐὰν πράγματι σέβονταν κι ἐκτιμοῦσαν τὸν Ἕλληνα καὶ τὴν ἱστορία του, θὰ μᾶς προστάτευαν ἀπὸ τοὺς ἡττημένους γείτονές μας. Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξαν. Ἤθελαν τοποτηρητές-ἀγριόσκυλα, μὲ βεβαιωμένες κτηνώδεις συμπεριφορές, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κρατήσουν ὑπὸ καθεστῶς τρομοκρατίας.

Ὅταν ἕνας κατακτητὴς συμπεριφέρεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, εἶναι θέμα χρόνου νὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀλλοιώσῃ ἤ νὰ ἀφανίσῃ τὴν ταὐτότητα τῶν κατακτημένων.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως συζητᾶμε γιὰ τὴν Ἑλλάδα, κι ὄχι γιὰ ὁποιανδήποτε ἄλλην χώρα, θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυριστῶ πὼς εἶχαν ἀκόμη ἕναν λόγο γιὰ νὰ μᾶς ἐξαθλιώσουν. Τὴν ἱστορία μας καὶ τὴν ταὐτότητά μας. Ἄλλως τε, οὐδὲ ἕνα μουσεῖο τους θὰ ὑπῆρχε ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ δικά μας δημιουργήματα γιὰ νὰ τὸ γεμίσουν.
Ἀλλὰ ἀκόμη κι αὐτὸ νὰ παραβλέψουμε, δὲν μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε τὴν προσπάθειά τους νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὴν δική μας ἱστορία καὶ μυθολογία.
Σκηνὲς σὰν κι αὐτήν:

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημοσθένους Κούκουνα, ἡ ἱστορία τῆς κατοχῆς

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημοσθένους Κούκουνα, ἡ ἱστορία τῆς κατοχῆς

 

ἀποδεικνύουν τὸ πόσο ξελιγωμένοι ὑπῆρξαν γιὰ κάθε τι ἑλληνικό.

Λεηλάτησαν λοιπόν, ἤ ὄχι, τίς ἀρχαιότητές μας, μαζύ μέ τόν χρυσό μας, τόν κόπο μας, τίς περιουσίες μας, τίς ζωές μας καί τήν μνήμη μας;
Τὰ σύμβολά τους δικά μας. Τὰ κατοχικὰ δάνεια, μαζὺ μὲ τὶς λοιπές, ἐπίσημες, λεηλασίες, ἀκόμη ἀπλήρωτα, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα στὴν Οὐκρανία καὶ στὸ Ἰσραὴλ λαμβάνουν συντάξεις λόγῳ τῶν γερμανικῶν ἐγκλημάτων.
Οἱ δολοφονίες τους, οἱ γενοκτονίες τους ὀρθότερα, ἀμέτρητες, ἀλλὰ οὐδὲ μία ἀποζημίωσι ἔχουν πληρώσῃ σὲ πολῖτες καὶ στὸ κράτος.

Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ὅμως ὑφάρπαξαν καὶ ἀρχαιότητες.
Τὸ γιατὶ ὅμως κάποιοι θυμήθηκαν τώρα, ἰδίως τώρα, νὰ ἀξιώσουν αὐτὰ τὰ κλαπέντα, εἶναι θέμα διερευνήσεως. Τώρα ποὺ θυμηθήκαμε καὶ τὶς ἀποζημιώσεις καθῶς κι ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ χρωστοῦν.
Ἐπιθυμῶ κι ἐγώ, ὅπως κι ὅλοι οἱ συμπολῖτες μου, νὰ κλείσῃ ἐπὶ τέλους αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ νὰ πληρώσουν οἱ οὖνοι αὐτὰ ποὺ χρωστοῦν καὶ σὲ ἐμᾶς. Ἀλλὰ μὲ ἀπασχολεῖ ἡ στιγμή.
Μία στιγμὴ μνημονιακή, ποὺ κάθε κραιτῖνος κρατικὸς λειτουργὸς καὶ βο(υ)λευτὴς δὲν προλαβαίνει νὰ ὑπογράφῃ ξεπουλήματα, βρῆκαν χῶρο καὶ χρόνο γιὰ νὰ αἰτηθοῦν τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. Τί πασχίζουν νά κάνουν; Ἤ μήπως δέν εἶναι δική τους ἀπόφασις ἀλλά ἀπόφασις τῶν «ἀνωτέρων» τους πρό κειμένου νά βγάλουν ἀπό τό «παιχνίδι» τήν Γερμανία;
Κι ἐάν εἶναι παρασκηνιακή δράσις, τότε ἐμεῖς τί θά πάρουμε; Τό …μακρύτερο πάλι;

Φιλονόη.

Το υπουργείο Πολιτισμού διαψεύδει σχετικές δήθεν αποκαλύψεις και με την ευκαιρία τονίζει ότι ολοκληρώνεται σύντομα η γενική καταγραφή και διασταύρωση στοιχείων για όσα αρχαία έκλεψαν οι εχθροί.

Οι παράνομες ανασκαφές και οι κάθε

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η λίστα με τα κλεμμένα

Δεν πωλούνται στο Διαδίκτυο ελληνικές αρχαιότητες που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Η αρχαιολογική υπηρεσία έκρυβε τους αρχαίους θησαυρούς σε σπηλιές και κρυφούς υπόγειους χώρους μουσείων για να τους σώσει

Η αρχαιολογική υπηρεσία έκρυβε τους αρχαίους θησαυρούς σε σπηλιές και κρυφούς υπόγειους χώρους μουσείων για να τους σώσει

Το υπουργείο Πολιτισμού διαψεύδει σχετικές δήθεν αποκαλύψεις και με την ευκαιρία τονίζει ότι ολοκληρώνεται σύντομα η γενική καταγραφή και διασταύρωση στοιχείων για όσα αρχαία έκλεψαν οι εχθροί.

Οι παράνομες ανασκαφές και οι κάθε είδους καταστροφές πολιτιστικών αγαθών, κατά την περίοδο 1941?1945, έχουν καταγραφεί σε ειδικό τόμο, με τον τίτλο «Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών κατοχής» (Αθήνα 1946).

Ενα έργο που συνέταξε ο αείμνηστος Χρήστος Καρούζος, με το ΕΑΜ αρχαιολόγων. Για την επιστροφή τους μετέβησαν στην αλλοδαπή (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιταλία, Αυστρία), μεταπολεμικώς, πολλοί Ελληνες αρχαιολόγοι. Τα αποτελέσματα όμως ήταν πενιχρά. Δεν έχουν εντοπισθεί παρά ελάχιστα, ακόμη και από δημοσιευμένα αρχαία, και, κυρίως, δεν είναι γνωστά όλα τα κλαπέντα, καθώς δεν υπήρχαν τότε περιγραφές.

Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ολοκληρώνει τις διαδικασίες επαναπατρισμού αρχαιολογικού υλικού (δεκάδων χιλιάδων οστράκων νεολιθικής περιόδου), τα οποία εξήχθησαν παρανόμως από την Ελλάδα στη διάρκεια της Κατοχής.

Το 2010 η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ενημερώθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο του ιδρύματος ότι στο μουσείο Pfahlbaumuseum φυλάσσονται αρχαιότητες προερχόμενες από την παράνομη ανασκαφή νεολιθικού οικισμού στη Θεσσαλία, η οποία διεξήχθη κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους Γερμανούς.

Επιπροσθέτως με εγκύκλιο, ήδη από τον Φεβρουάριο, ζητήθηκε από όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων να καταγράψουν ποιες αρχαιότητες εξήχθησαν από την Ελλάδα στη διάρκεια της Κατοχής και ποιες εξ αυτών έχουν επαναπατρισθεί.

Μάλιστα για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι καταστροφές και αρπαγές βυζαντινών και μεταβυζαντινών αντικειμένων. Τέλος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ερευνάται το σύνολο του αρχειακού υλικού του Ιστορικού Αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και εντός των επομένων μηνών θα εξαχθούν οριστικά και επιστημονικώς τεκμηριωμένα συμπεράσματα για το θέμα των αρπαγέντων ελληνικών πολιτιστικών θησαυρών, στη διάρκεια της Κατοχής.

Αγγελική Κώττη ἀπὸ ἔθνος

Σημείωσις

Ὅταν βλέπω καθεστωτικὰ ἔντυπα, καὶ ἰδίως τέτοια σὰν τὸ «ἔθνος», τὴν «ἐλευθεροτυπία», τὴν «ζούγκλα» καὶ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου, ἀφήνω ἀκόμη καὶ τὸ μικρό μου καλάθι καὶ παίρνω μαζύ μου μόνον τὶς …τσέπες μου. Οὐδέποτε ἔδρασαν ὑπὲρ Ἑλλήνων ὅλοι αὐτοί. Συνεπῶς οὐδέποτε τοὺς ἐμπιστευόμεθα. Τὸ γιατὶ ἔχωσαν στὸν στόμα τους τὴν καραμέλα τῶν ἀποζημιώσεων, δὲν φοβᾶμαι, θὰ μάθουμε συντόμως… Οὐδὲν κρυπτόν!
Ἐπίσης, ἐπεὶ δὴ κάποιοι, μὲ στοιχεῖα, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται, καταγγέλουν πὼς οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις ποὺ ἀφοροῦν στὸ κράτος μας, ἔχουν ἤδη ληφθῇ, θὰ τοὺς ἀπαντήσω, ἄν καὶ δέχομαι ἔως ἑνὸς βαθμοῦ τὶς θέσεις τους, πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἔχῃ συμβῇ αὐτό, συνέβῃ «κατὰ συμφωνίαν» κι ὄχι «κατὰ αἴτημα». Δῆλα δή, κάποιοι, πολὺ πιθανόν, κρατικοὶ φορεῖς, νὰ συμφώνησαν σὲ μίαν τυπικὴ ἀποζημίωσι, ἀλλὰ σὲ καμμίαν περίπτωσι αὐτὴ δὲν ἦταν ἡ ἀνταποκρινομένη στὴν πραγματικότητα. Τὸ ποῦ, πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο χρησιμοποιήθηκαν αὐτὰ τὰ χρήματα, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, τῆς ὁποίας τὶς ἄκρες ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε μάλλον στὸν ἀγαπημένο «διαμεσολαβητὴ» τῶν γερμανῶν στὴν χώρα μας. Τὸν ἴδιο «διαμεσολαβητὴ» ποὺ ἀγαποῦσαν καὶ οἱ ἄγγλοι.

(Visited 101 times, 1 visits today)
2 thoughts on “72 χρόνια μετὰ «θυμηθήκαμε» τὴν λεηλασία.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: 72 χρόνια μετὰ «θυμηθήκαμε» τὴν λεηλασία. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Προσπαθοῦν νά ἀποκρύψουν τό μέγεθος τῆς λεηλασίας τῶν ἀρχαιοτήτων μας ἀπὸ τοὺς ναζί!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply