Τιμὴ εἰς τὴν χώραν τῶν Ὑπερβορείων!

Τιμὴ εἰς τὴν χώραν τῶν Ὑπερβορείων!Καλημέρα, φίλοι!
Προφανῶς πᾶς λέγων, πὼς οἱ Πολωνοὶ ἀπέβησαν… συνεργαζόμενοι μὲ τοὺς γερμανοὺς κατακτητὰς τῆς πατρίδος τῶν, καθ΄ ἢν ὤραν ὑφίσταντο κατὰ τὰ ἔτη 1939-1944 γενοκτονίαν ἒκ μέρους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἒκ μέρους τῶν «σοβιετικών» τοῦ αἱμοβόρου ἐκείνου ἰωσὴφ Γιουκασβίλι-Στάλιν, στερεῖται φρενῶν!!
Τὰ λεχθέντα σχετικῶς ὑβριστικὰ κατὰ Πολωνῶν, ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπον τοῦ «ΣΥΡΙΖΑ» κ. Φλαμπουράρην, συνιστοῦν δεινὴν προσβολὴν τοῦ φίλου Πολωνικοῦ ἔθνους!

Ἐὰν ὁ ἐν λόγῳ παράγων τοῦ «ΣΥΡΙΖΑ» θέλῃ ν΄ ἀποβῇ ἀπολογητὴς τοῦ σταλινισμοῦ καὶ νὰ «δικαιολογήσῃ» τὰ ἀνήκουστα αὐτοῦ ἐγκλήματα κατὰ τῶν Πολωνῶν, ἔπραξεν ἀφρόνως!

Οἱ κυβερνῶντες θὰ πρέπη ν΄ ἀφήσουν τάς παιδαριωδίας τῶν καὶ ν΄ ἀσχοληθοῦν σοβαρῶς μὲ τὴν ἄσκησιν τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς σώφρωνος διαχειρίσεως τῶν ἐθνικῶν θεμάτων! Διὰ τῶν καμωμάτων των πρὸς τοὺς τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῶν πρὸς αὐτοὺς αἰακισμῶν των προεκάλεσαν καὶ τὴν τῶν Πολωνῶν φίλων μας ἀποδοκιμασίαν!

Ἔχουν καὶ οἱ ἐν τῇ βορείῳ αὔτη χώρᾳ τὰ προβλήματά των!
Εἶναι ἡ χώρα των μέλος τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», μὲ τὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις της!
Καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ν΄ ἀνέχονται τὰ…ψευδο«νταηλίκια» τῶν κ.κ. Τσίπρα καὶ Καμμένου ἐπὶ θεμάτων διαχειρίσεως τῶν οἰκονομικῶν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Φορέων!!

Οἱ ὅποιοι ἐγχώριοι κυβερνητικοὶ θέλουν, προφανῶς, νὰ παραβλέπουν ὅτι τὰ λοιπὰ μέλη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμφικτυονίας εἶναι ἐν τῷ παρόντι οἱ δανεισταὶ μιᾶς χρεωκοπησάσης χώρας μέλους αὐτῆς!
Ἡ ὁποία δὲν τηρεῖ στοιχειώδεις ὑποχρώσεις αὐτῆς!
Ὡς ἡ μείωσις τῶν μισθοδοτουμένων ἀέργων τῶν δημοσίων μας ὑπηρεσιῶν καὶ ὀργανισμῶν, ὡς ἢ παραγωγικὴ ἀνασυγκρότησις τῆς χώρας μας κ.ἅ.π..

Ἄντ΄ αὐτῶν, ἐπὶ πεντήκοντα ἡμέρας, οἱ ἐξουσιολάγνοι κυβερνῶντες τ΄ ἀντίθετα πράττουν!!!
Καὶ προκαλοῦν- ἀερολογοῦντες- τοὺς πάντες!!
Ἐπαγιδεύθησαν εἷς τὰ…δίκτυα τῶν ἑώλων προεκλογικῶν των…«δεσμεύσεων» καὶ τῶν ἀνυποστάτων αἰτιάσεών των κατὰ τῶν προκατόχων των!
Οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται τὰ μάλα διὰ τὴν συγκρότησιν αὐτοῦ τοῦ τέρατος, τὸ ὁποῖον ἀπομυζᾶ τὰ Δημόσια Οἰκονομικά!!!
Ναί, ἀλλὰ τὸν «ΣΥΡΙΖΑ» καὶ τοὺς «ΑΝΕΛ» ἐν πολλοὶς τὸ…τέρας αὔτο τοὺς προήγαγεν εἲς τὴν…ἐξουσίαν!!!!

Ἐν Θερμαΐδι τῇ 18ῃ μεσοῦντος Ἀρείου 2015 μ.Ά

Βασίλειος Γούσιος Πελασγός

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply