Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!

Τὸ 2011 τὸ GAPατο ἔλαβε ἀπόφασιν (ἤ ἐντολὴ – ἀπό ποῦ ἄρα γέ;;;) νὰ νομοθετήσῃ γιὰ ἕνα δημοψήφισμα.
Ἀμέσως μετά, ὅταν φοβήθηκε πὼς τὸν …ἐκθρονίζουν, ἀνεφέρθη στὴν διενέργεια δημοψηφίσματος, ἀλλὰ οὐδέποτε προχώρησε στὴν διεξαγωγή του, ἐφ΄ὅσον τὸν ἀποτελείωσαν.
Τὸ ἐν λόγῳ ὄν, ποὺ οὐδέποτε ἠσθάνθη Ἕλλην, καὶ ποὺ ἀπὸ ἀρχῆς τοποθετήσεώς του στὴν ἐξουσία τῆς χώρας ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ μᾶς συκοφαντήσῃ, ὡς Ἕλληνες, μαγείρεψε ἕναν ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράλογο «νόμο», ποὺ βάσει αὐτοῦ καταστρατηγεῖται κάθε ἔννοια λογικῆς καὶ ἀκυρώνει ὅλα τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μαζὺ κι αὐτὴν τὴν ἔννοια τῆς δημοκρατίας (τους).
Διότι στὴν δημοκρατία (τους) ἰσχὺ ἔχει ἡ πλειοψηφία.
Καί τί πιό λογικό νά θεωρεῖται πλειοψηφία ἀπό τό 50%+1;;

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!3

πηγή

Ὁ νόμος ποὺ ἀναφέρομαι εἶναι ὁ 4023 τοῦ 2011. (Ὅλος ὁ νόμος ἐδῶ.)

Στὸ ἄρθρον 16 διαβάζουμε τὸ ἀπολύτως παράλογον τοῦ τρόπου, βάσει τοῦ ὁποίου μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε, ὡς χώρα, σὲ δημοψήφισμα.
Ὁ νόμος αὐτὸς ἀναφέρει πὼς σὲ περίπτωσιν δημοψηφίσματος, γιὰ θέματα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας, ἀρκεῖ ἡ συμμετοχὴ τοῦ …40%, πρὸ κειμένου νὰ διενεργηθῇ!!!
Συζητᾶμε γιὰ θέματα ὑψίστης ἐθνικῆς σημασίας, ποὺ οὐσιαστικῶς ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἔχουν συναίσθησιν τῆς βαρύτητος τῆς συμμετοχῆς τους. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ «νόμος» ἀποφασίζει πὼς ἀρκεῖ, γιὰ θέμα ὑφίστης ἐθνικῆς σημασίας, ἡ ἄποψις-συμμετοχὴ τοῦ 40% κι ὄχι τοῦ 50%+1!!!

Κι αὐτό θεωρεῖται δημοκρατικό;;;
Ἤ μήπως συμβαδίζει μέ τό Σύνταγμα;

Μὰ τὸ 40% ἑνὸς πληθυσμοῦ διαφέρει ἀπὸ τὸ ἥμισυ, τοῦ 50%+1 τοῦ πληθυσμοῦ, κατὰ 10%!!!
Κι αὐτὸ τὸ αἶσχος ἔγινε νόμος τοῦ κράτους (τους) ἀλλὰ ΟΛΟΙ τους τὸ …ΑΓΝΟΟΥΝ!!!

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!1

Κι ἀν τὶ ἡ σημερινὴ κυβέρνησις νὰ ΑΚΥΡΩΣῌ, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ διορθώσῃ, κάτι τόσο ἀντισυνταγματικό, τὸ ἐκμετελλεύεται καὶ προχωρᾶ σὲ ἕνα δημοψήφισμα, διατηρώντας ἕναν παράνομο «νόμο»,  μὲ στόχο νὰ χρησιμοποιήση τὸ ἀποτέλεσμα πρὸς ὄφελος της (μήπως κάι τῶν δικῶν της ἀφεντικῶν;;;; Διότι συζητᾶμε γιὰ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ «νόμο» καὶ κατ’  ἐπέκτασιν «νόμο» τῶν …χρηματοδοτῶν,  ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ Σύνταγμα καὶ κόπτονται ΜΟΝΟΝ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἐξουσίας τους!!!).
Ἐὰν ὅμως ἡ κυβέρνησις ἀρκεῖται στὸ νὰ χρησιμοποιήσῃ, γιὰ τὸ δημοψήφισμά της, ἕναν παράνομο «νόμο», τότε αὐτομάτως ἡ κυβέρνησις παρανομεῖ εἰς βάρος τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀκυρώνει, ἐκτὸς ἀπὸ κάθε ἔννοια δικαίου,  τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς δημοκρατίας (τους), ποὺ ὑποτίθεται ὑπερασπίζεται καὶ πρεσβεύει, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὰ ἴδια τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
Καὶ ἀναφέρομαι στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, διότι, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ποὺ ἰσχύουν οἱ δημοκρατίες, πλειοψηφία θεωρεῖται τὸ 50%+1. Ἐὰν αὐτὸ ἀλλοιωθῇ, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο (κι αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν γνωρίζουν μερικὲς μερικὲς πολὺ καλά!!!) μειώνοντας τὸ ποσοστὸ τῆς πλειοψηφίας κατὰ ὁ,τιδήποτε, τότε εἶναι πολὺ εὔκολο ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ σαπρόφυτα, ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς κομματικὲς καταβολὲς καὶ παραφυάδες, νὰ διαμορφώσουν ἕνα ἀντιδημοκρατικὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὸ σύνολον, ποὺ θὰ ἀκυρώνη αὐτομάτως ΟΛΑ τὰ δικαιώματα, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν δημοκρατία, ΟΛΩΝ αὐτῶν ποὺ ΔΕΝ συμφωνοῦν μὲ κάποιαν πράξιν ἤ ἀπόφασιν τῆς πολιτείας.
Κατ’ ἐπέκτασιν τὰ ἴδια τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγοῦνται καὶ περνοῦν στὴν σφαίρα τῆς …τσέπης τους.
Αὐτό δέν τό γνώριζαν οἱ κυβερνῶντες; 

Ἤ μήπως τό γνώριζαν καί τό διατηροῦν διότι τούς ἐξυπηρετεῖ;
Καί πῶς ἐξηγεῖται τό γεγονός πώς κατά κύριον λόγο στό Σύνταγμα εἴδαμε συγκεντρώσεις φανατικά πιστῶν (κυρίως) κομματοσκύλων, ἔνθεν κακεῖθεν;

Παρακαλῶ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ θὰ διαβάσουν τὸν παραπάνω νόμο, νὰ ἀποφασίσουν ἐὰν θὰ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὸ δάκτυλό τους, σφυρίζοντας ἀδιάφορα, ἤ ἐὰν θὰ ἀντιδράσουν. Ἐὰν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο πιστεύουν στὴν δημοκρατία (τους) ὀφείλουν ΚΑΙ νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν. Διότι, ἄν καὶ κατὰ τὰ δικά μου πιστεύω, ἡ δημοκρατία ΔΕΝ εἶναι καὶ τὸ καλλίτερο σύστημα διακυβερνήσεως, ἐν τούτοις, ἐφ΄ ὅσον διαβιῶ σὲ χώρα ποὺ τελεῖ ὑπὸ δημοκρατικὸ καθεστώς, εἶμαι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ νὰ τηρῷ καὶ νὰ σέβομαι τὶς ἀρχὲς τῆς πλειοψηφίας καὶ τὶς ἀποφάσεις της.
Κι ἐὰν αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις λέγονται GAPατο ἤ ἀντωνάκιον ἤ ἀλεξέι, ὅσο κι ἐὰν ΔΕΝ μοῦ ἀρέσουν, ὀφείλω ὅταν διαμαρτύρομαι, νὰ διαμαρτύρομαι ἐντὸς τοῦ γράμματος τοῦ νόμου, εὐπρεπῶς καὶ δίχως νὰ θίγω ἤ νὰ προσβάλλω ἔννοιες, νόμους (ὄχι νομομαγειρέματα καὶ «νόμους»), σύνταγμα, συμπολῖτες μου, θρησκεύματα, πολίτευμα καὶ κυβερνῶντες.

Ἀλήθεια, πῶς καταδέχεται ἡ …«ἀντιμνημονιακή» μας κυβέρνησις νά χρησιμοποιήσῃ ἕναν μνημονιακό νόμο;
Ἄλλως τέ…

Ἄς σκεφθοῦμε ἀκόμη κάτι, πολὺ σημαντικό, μὰ  καὶ …πρακτικό!!!
Ἐὰν μὲ κάποιον (μαγικό νά πῶ;;;) τρόπο, τό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἦταν τό ἀνάποδον, πόσοι σήμερα θά ἐσέβοντο τό ἀποτέλεσμα;
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα. Ἐὰν κυβέρνησις ἦταν ἡ χρυσῆ αὐγή, πόσο εὔκολα θά μποροῦσε, μὲ συμμετοχὴ ποὺ ἐκείνη θὰ ὅριζε, νά ἀνατρέψῃ κάθε ἔννοια πολιτεύματος, πρός τό δικό της ὄφελος;
Ἐὰν λοιπὸν ΔΕΝ θέλουμε νὰ πέσουμε μέσα σὲ ἕναν λάκκο ποὺ δημοκρατικῶς …σκάψαμε, μὲ τὴν ἀνοχή μας, τὴν ψῆφο μας καὶ τὴν ἄγνοιά μας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ πιέσουμε, πρὸς κάθε κατεύθυνσιν, πρὸ κειμένου νὰ ἀκυρωθῇ τὸ ἐν λόγῳ νομομαγείρεμά τους, ποὺ ἀκυρώνει ἀκόμη καὶ τὸ ἴδιο τὸ πολίτευμα.
Διαφορετικὰ ἄς σκύψουμε τὸ κεφάλι κι ἄς ἀποφασίσουμε πὼς εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας νὰ εἴμαστε δοῦλοι.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ ἀποχή, γιὰ τὸ δημοψήφισμα, ἔφθασε, αἰσίως στὸ 37,5%. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὑπολοίπεται μόλις 12,5% γιὰ νὰ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ὅλα τὰ «ἔργα καὶ αἱ ἡμέραι» τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων.Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!2

Διότι ἡ ΜΗ συμμετοχὴ τοῦ 50%+1 σὲ ὁποιανδήποτε ἐκλογικὴ διαδικασία ἐπισύρει ἀκύρωσιν αὐτῆς, μὲ ὅσα τὸ Σύνταγμα προβλέπει. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν φυσικὰ οἱ νομομαγειρευτές. Δὲν θὰ ἤθελαν ΠΟΤΕ νὰ βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ τέτοιου εἴδους …ἐκπλήξεις.
Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του θὰ τοὺς ὁδηγήση, ἐὰν ΔΕΝ ἀντιδράσουμε, στὸ νὰ θεωροῦν, σιγὰ σιγά, πλειοψηφία ΜΟΝΟΝ τοὺς κομματικούς τους στρατούς.
Ἀντέχουμε;

Μήπως γιά αὐτό τό ΚΚΕ συμμετεῖχε στό δημοψήφισμα μέ τό …λευκό;
Γιά νά μήν χαθῇ ἡ …συμμετοχή;

(Visited 58 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Περίεργες «συμπτώσεις» μέ τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα; | Φιλονόη

Leave a Reply