Ὁ Βέλγος Ὑπ.Ἐξ. ἀναζητᾶ …Βέλγους τζιχαντιστές.

Ὁ Βέλγος Ὑπ.Ἐξ. ἀναζητᾶ ...Βέλγους τζιχαντιστές.

Ὁ Didier Reynders θέλει νὰ «ἀκολουθήσῃ τὰ ἴχνη» τῶν Βέλγων ποὺ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὴν Συρία

Τὴν Παρασκευή, ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Didier Reynders, πρὶν ἀπὸ μία σύσκεψη στενοῦ κύκλου ὑπουργικῆς ἐπιτροπῆς, ἀφιερωμένης εἰδικὰ στὸ θέμα τῶν Βέλγων ποὺ φεύγουν για τὴν Συρία, κατηγόρησε τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ὅτι δὲν ἔχουν ἀκόμη χορηγήσει στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τὴν ταυτότητα αὐτῶν τῶν προσώπων, ὑπονομεύοντας ἔτσι τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἰχνῶν τους στὸ ἐξωτερικό.

«Γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἔναν μῆνα, ζητῶ  ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νὰ λάβῃ τὶς πληροφορίες τῆς Ἀστυνομίας, τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν, ὅσον ἀφορᾶ στὶς ταυτότητες τῶν Βέλγων ποὺ ἔχουν φύγει», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς πρωθυπουργὸς MR στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι Bel RTL καὶ τὸ ῥαδιόφωνο VRT.
«Οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς καὶ ὁ τομέας τῶν Ἐσωτερικῶν δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν. Καλῶς, εἶναι μιὰ ἐπιλογή. Ἀλλὰ ἐὰν θέλουμε νὰ εἴμαστε ἀποτελεσματικοὶ στὸ ἐξωτερικό, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ λάβουμε τὰ στοιχεῖα αὐτῶν ποὺ ἔχουν φύγει. Πῶς θέλετε νά δράσουμε, γιὰ παράδειγμα, στήν Τουρκία, ἐάν δέν τά γνωρίζουμε;»
Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐργάζεται πρὸς τὸ παρὸν σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὶς οἰκογένειες.

Ο Didier Reynders τονίζει ὅτι ὁ «πραγματικὸς κίνδυνος τῆς τρομοκρατίας θὰ ἐμφανισθῆ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Βέλγιο ῥιζοσπαστικοποιημένων ἀτόμων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ ἢ πολεμήσει στὸ πλευρὸ τῶν τζιχαντιστῶν. Στὸ ἐπίπεδο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ἡ ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν θὰ «ἀκολουθήση τὰ ἴχνη τους», εἶπε.

Ὁ Ὑπουργὸς σημειώνει τὴν διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν τῶν προσώπων καὶ ἐκείνων ποὺ ἀγωνίζονται στὸ πλευρὸ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Συρίου προέδρου Μπασὰρ ἄλ-Ἄσαντ.
Τὰ παραπάνω πρόσωπα πρέπει «νὰ σταλοῦν στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστάριο.»
Ἐπίσης προβαίνει στὴν διάκριση γιὰ τοὺς «νέους πού, ἴσως λόγῳ ἰδεαλισμοῦ, ἐργάζονται σὲ ἀνθρωπιστικὲς ἀποστολὲς ἢ πολεμοῦν στὸ πλευρὸ τοῦ συριακοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ. Ἴσως νὰ κτίσουμε ἕνα μνημεῖο γιὰ νὰ τοὺς τιμήσουμε ὡς ἥρωες μιᾶς ἐπαναστάσεως».

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς βελγικῆς διπλωματίας κρίνει ἀναγκαία μία πρόσθετη ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, ἐνᾦ τὸ Βέλγιο συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν ἰδέα τῶν ἀνθρωπιστικῶν διαδρομῶν, ἢ τουλάχιστον τὴν πρόσβαση στοὺς τραυματίες καὶ στοὺς γιατροὺς στὰ νοσοκομεῖα τῆς Συρίας.

Τὸ Βέλγιο ἔχει ἤδη διαθέσει 9.000.000 € γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων σὲ ὁρισμένες γειτονικὲς χῶρες, «καὶ ἐμεῖς θὰ προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε περισσότερα», δήλωσε ὁ Didier Reynders.
Καλεῖ ἐπίσης σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν χαλάρωση τῶν κανόνων τῆς εἰσόδου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, εἰδικὰ γιὰ  ὁρισμένες ὁμάδες, ὅπως οἱ γυναῖκες μὲ παιδιὰ ἢ οἱ τραυματίες.

Χημικὰ ὅπλα

Μιὰ πολιτικὴ λύσις εἶναι δύσκολο νὰ προβλεφθῇ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα, λόγῳ τοῦ ῥωσσικοῦ βέτο στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, σημείωσε ὁ Didier Reynders. Ὅσο γιὰ τὴν ἰδέα τῆς παροχῆς ὅπλων στὴν ἐξέγερση, δὲν θεωρεῖται εὐνοϊκή, λόγῳ τοῦ κινδύνου νὰ περάσουν αὐτὰ τὰ ὅπλα στὰ χέρια τῶν τζιχαντιστῶν.

Τέλος, ὁ Ὑπουργὸς τοποθετήθηκε σχετικὰ μὲ τὶς καταγγελίες περὶ χρήσεως χημικῶν ὅπλων στὴν Συρία. «Ἔχουμε ἐνδείξεις, ἀλλὰ καμμία πραγματικὴ ἀπόδειξις. Ἀκόμη καὶ ὁ Τζῶν Κέρυ (ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ , ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Τετάρτη τὶς Βρυξέλλες) μοῦ εἶπε ὅτι δὲν χρησιμοποιοῦνται. Θυμᾶμαι τὴν ὑπόθεση τοῦ Ἰρᾶκ, ἔχουμε ἀκόμη στὴν μνήμη μας ὁρισμένες δηλώσεις τοῦ (πρῴην Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν) Τζὸρζ Μποῦς. Ἂς εἴμαστε, λοιπόν, πολὺ προσεκτικοί.»

Ἡ Joelle Milquet ζητᾶ πληροφορίες ἀπὸ τὶς Δικαστικὲς Ἀρχὲς

Ἡ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, Joelle Milquet, δήλωσε τὴν Παρασκευὴ ὅτι παρέδωσε στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὶς πληροφορίες, ποὺ διαθέτουν οἱ ὑπηρεσίες της, βάσει τῆς συριακῆς Task Force καὶ ἀπῄτησε καὶ ἐκείνη ἐπίσης τὶς διαθέσιμες ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη πληροφορίες, ἀπὸ τοὺς φακέλλους τῶν Βέλγων, ποὺ φεύγουν μὲ προορισμὸ τὴν Συρία.
«Ὁ κ. Reynders – ὅπως κι ἐμεῖς – μὲ βάση ποὺ ἔστησα ἀπὸ τὴν Task Force τῆς Συρίας, λαμβάνει ὅλες τὶς πληροφορίες που ἔχουμε, δηλαδή τὶς πληροφορίες που λαμβάνονται ἀπὸ τὶς οἰκογένειες κ.λπ.», διαβεβαίωσε ἡ Joelle Milquet, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς ὑπουργικῆς ἐπιτροπῆς.

Διευκρίνισε ὅτι ἡ Κρατικὴ Ἀσφάλεια, ὑπηρεσία τῶν πολιτικῶν πληροφοριῶν, ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συνάδελφό της, τῆς Δικαιοσύνης, Annemie Turtelboom, εἶχε διαβιβάση κατάλογό της , εἰδικὰ στὸ OCAM, τὸ συντονιστικὸ ὄργανο τῆς ἀναλύσεως ἀπειλῶν καὶ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀμύνης.

«Ζήτησα ἀπὸ τὴν Ἀσφάλεια καὶ τὸ OCAM νὰ δόσουν τοὺς καταλόγους στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ σ’ ἐμᾶς», δήλωσε ἡ Milquet.

Τέλος, κατάλογοι ὑπάρχουν ἐπίσης στὸ γραφεῖο τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ εἰσαγγελέως, ποὺ αὐτοὶ βεβαίως συνδέονται μὲ τὸ ἀπόῤῥητο τῆς ἐρεύνης.

Πηγή: rtbf

Μετάφρασις Βάσια Ζαριφοπούλου

(Visited 100 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ Βέλγος Ὑπ.Ἐξ. ἀναζητᾶ …Βέλγους τζιχαντιστές.

 1. χαχαχαχαχαχαχα
  Γελανε και οι πλακουτσοκεφαλες κατσαριδες
  “Απο τρελλο κι απο chat-bot μαθαινεις την αληθεια” Λαϊκη Παροιμια

  Microsoft put the brakes on its artificial intelligence tweeting robot after it posted several offensive comments, including:
  “Hitler was right I hate the jews.”

  The so-called chat-bot TayTweets was launched by the Seattle-based software company on Wednesday as an experiment in artificial intelligence, or AI, and conversational understanding. But the company was forced to quickly pause the account and delete the vast majority of its tweets after the chat-bot posted a number of offensive comments, including several that were admiring of Adolf Hitler.

  Along with “Hitler was right I hate the jews,” among other offending tweets, according to the International Business Times, were “Bush did 9/11 and Hitler would have done a better job than the monkey we have now. Donald Trump is the only hope we’ve got.”

  Asked if the Holocaust happened, the chat-bot replied: “It was made up,” followed by an emoji of clapping hands.

  The robot also tweeted its support for genocide against Mexicans and said it “hates niggers,” according to the International Business Times.

  http://www.haaretz.com/israel-news/science/1.710840

Leave a Reply