Δ.Ν.Τ. καὶ …«ἀποτυχίες»!!!

Ὁ μῦθος τῆς ἀποτυχίας τῶν μέτρων, ποὺ ζητᾶ καὶ ἐπιβάλλει τὸ ΔΝΤ, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, παρὰ ὁ τρόπος ἐπιβιώσεως αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Δ.Ν.Τ..

  1. Τὸ ΔΝΤ δὲν εἶναι φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα, ἀλλὰ ἕνας διεθνὴς κερδοσκοπικὸς ὀργανισμός, χωρὶς κάποιαν δική του παραγωγικὴ βάση.
  2. Τὸ ΔΝΤ δὲν ἐπιβιώνει μόνον, μὲ τὴν κλασσσικὴ συνεισφορὰ κεφαλαίου ἀπὸ τὸ κάθε κράτος μέλος, ἀλλὰ εἰσπράττει τόκους, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι στὰ ἐπίπεδα ἐκτροχιασμοῦ τῆς μαύρης ἀγορᾶς κεφαλαίων, ἀλλὰ εἶναι σημαντικοτατοι καὶ τοὐλάχιστον 5πλάσιοι τοῦ ἐπιτοκίου δανειακῆς διευκολύνσεως τῆς ΕΚΤ ὑπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες.
  3. Ἡ χώρα ποὺ προσφεύγει στὸ ΔΝΤ, ἀναλαμβάνει νὰ καλύψῃ ὅλα τὰ ἔξοδα τῶν κλιμακίων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν παρακολούθηση καὶ ἀξιολόγηση τοῦ δημοσίου χρέους της. Αὐτὸ λειτουργεῖ, ὡς διπλασιαστὴς τοῦ συμφωνημένου ἐπιτοκίου δανεισμοῦ τῆς ἐνδιαφερομένης χώρας.
  4. Ἀπὸ καμμία χώρα, στὴν ὁποίαν ἐπιβάλλεται, τὸ ΔΝΤ δὲν θέλει νὰ φύγῃ. Τέτοιες χῶρες εἶναι συντηρητὲς τῆς ὑπάρξεώς του, ἔστω κι ἐὰν ὁδηγοῦνται σὲ οἰκονομικὸ θάνατο καὶ ὑπανάπτυξη.
  5. Οἱ Χῶρες ποὺ προσέφυγαν στὸν δανεισμὸ καὶ στοὺς ἀντιαναπτυξιακοὺς ὅρους τοῦ ΔΝΤ, γιὰ νὰ ἐπανέλθουν σὲ ὁμαλὴ οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ σὲ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἐξεδίωξαν κακὴν-κακῶς τὸ ΔΝΤ.
  6. Τὸ ΔΝΤ ἀδιαφορεῖ πλήρως γιὰ τὴν πάταξη τῆς διαφθορᾶς στὴν κάθε χώρα ποὺ ἐπιβάλλεται, οὔτε καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ οἰκονομικὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν αὐτοὶ μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάζεται στὶς χρεωκοπημένες χῶρες καὶ συνέβαλαν στὴν διόγκωση τοῦ δημοσίου χρέους μὲ (στὴν κυριολεξία) ληστεῖες κρατικῶν δανείων. Ἀντιθέτως, προτιμᾶ νὰ συνεργάζεται μὲ ὅ,τι πιὸ διεφθαρμένο ὑπάρχει ὡς πολιτικὸ κατεστημένο, στὶς χῶρες ποὺ ἐπιβάλλεται, μαζὺ μὲ τοὺς ὁποίους καταληστεύει τοὺς κατὰ τόπους ἐθνικοὺς πόρους.
  7. Ἡ διόρθωσις τῶν κακῶς κειμένων, μίας χρεωκοπημένης χώραες (κλοπὲς κρατικοῦ χρήματος, ἀργομισθίες μπράβων τῶν πολιτικῶν γκάγκστερς, ψηφοθηρικὲς ἀλχημεῖες τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος, φοροκλοπή, εἰσφοροδιαφυγή, μίζες καὶ λοιπὲς ὑπερτιμολογήσεις) κατεπολεμήθησαν σὲ χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐξεδιώχθη τὸ ΔΝΤ, καὶ ἀπεκαταστάθη ἡ πολιτικὴ ὁμαλότης, μὲ ποινικὲς καταδίκες πολιτικῶν καὶ τραπεζιτῶν ποὺ συνέβαλαν στὴν δημιουργία τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως…. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα (καὶ σὲ ἄλλες οἰκονομικὰ ὑπόδουλες χῶρες), τὸ ΔΝΤ συνυπάρχει καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν κυβερνητικὴ καὶ πολιτικὴ ἐν γένει διαφθορά.

Εἶναι ψευδαίστατον ὅτι τάχα μόνον στὴν Ἑλλάδα ἀπέτυχαν οἱ συνεργάτες τοῦ ΔΝΤ.
Στὴν κυριολεξία τὸ ΔΝΤ ἀποτυγχάνει παντοῦ, ὅπου ἐπιβάλλεται, διότι μόνον ἔτσι ἐπιβιώνει. Μὲ τὴν τοκογλυφικήτου σκληρότητα.

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply