Βαρειὰ ἀλλὰ …ἀνύπαρκτος βιομηχανία!!!

Μπάτσης Δημήτριος
Ἡ Βαρειὰ βιομηχανία στὴν Ἑλλάδα

Ὁ μακαρίτης ὁ Μπάτσης στὸ βιβλίο ποὺ εἶχε γράψη τὸ 1947, μὲ τίτλο «Ἡ βαρειὰ βιομηχανία στὴν Ἑλλάδα», ἀπεκάλυψε τὴν ὕπαρξή τῆς λεγομένης «συμβάσεως cooper» (ὑπεγράφη τὸ 1940 καὶ ἔληξε τὸ 2010! Ὑπάρχει στὸ ὑπουργεῖο βιομηχανίας καὶ παραδίδεται-σὰν «ἱερὸ κείμενο»- ἀπὸ ὑπουργὸ σὲ ὑπουργό!), βάσει τῆς ὁποίας τὰ λεγόμενα «στρατηγικὰ ὀρυκτά» τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ὅλος ὁ ὑδάτινός μας πλοῦτος, τίθενται ὑπὸ τὴν αἰγίδα ἑνὸς ἀμερικανικοῦ consortium ἑταιρειῶν!

Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀποκαλύψεως ἦταν νὰ τουφεκισθῇ ὁ Μπάτσης, μαζὺ μὲ τὸν Μπελογιάννη, τὸ 1952!
Ἀπὸ τοὺς δώδεκα ποὺ ἦσαν γιὰ «ντουφέκι», ἐπέλεξαν μόνον τέσσερις.
Ἕνα ἐξ αὐτῶν ἦταν κι ὁ Μπάτσης!

Καταλάβατε γιατί οὐδείς πολιτικός  ἀποτολμᾶ νά ἀκουμπήσῃ τά παρθένα κοιτάσματα ὀρυκτοῦ πλούτου, πού εὐρίσκονται στήν Ἑλλάδα;
Εἴμαστε ἡ μόνη χώρα στὴν Εὐρώπη μὲ σιδερο-χρώμιο καὶ νικέλιο, ἀλλὰ δὲν παράγουμε οὔτε γραμμάριο ἀνοξειδώτου χάλυβος!

Γιὰ μερικοὺς αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπ’ τοὺς μύθους ποὺ ἀνακυκλώνονται στὸ ἑλληνικὸ διαδίκτυο, τὰ τελευταία χρόνια, ἀφοῦ τὸ ἄρθρον 11, παράγραφος 2, λέει πὼς ἐὰν δὲν ὑλοποιηθῇ κάτι, ἡ σύμβασις θὰ ἔληγε (αὐτομάτως) ἀπὸ τὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 1952!!!

 ====================================================

Σήμερα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς δὲν ὑπάρχει ἡ σύμβασις Κούπερ!!!
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι.
Ἡ σύμβασις Κούπερ δὲν ὑπάρχει, διότι ἔσπασε σὲ ἑπτὰ (7) θυγατρικές της, μὲ εἰδικότητα ἡ κάθε μία ἐπὶ τῶν ὀρυκτῶν πλούτων (μας).

Αὐτὲς οἱ ἑπτὰ θυγατρικὲς εἶναι καὶ οἱ νόμιμοι κληρονόμοι τῆς συμβάσεως Κοῦπερ.
Ἔτσι ἡ «Ἑλληνικὸς Χρυσός», θυγατρικὴ τῆς καναδικῆς, ἀντιστοίχου θυγατρικῆς τῆς Κοῦπερ, ἔλαβε τὸν χρυσό μας στὴν Χαλκιδική!!!

====================================================

Στὴν Ὀλυμπιάδα Χαλκιδικῆς ἤδη ἔχει ξεκινήσει ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἐκεῖ ὑπεδάφους ἀπὸ τὴν TVX Gold τοῦ George Soros, ἡ ὁποία περιέχει ἀρκετὸ χρυσό, ἀλλὰ καὶ οὐράνιο!!!
Μία ἀπόῤῥητος ἔκθεσις, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, στὴν ἐφημερίδα «Ἐπενδυτής» (23 Φεβρουαρίου τοῦ 1996), ἀναφ;ρει γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων τοῦ ΙΓΜΕ (Ἵδρυμα Γεωλογικῶν καὶ Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν).
Γύρω στὸ ποσὸ τῶν ἑκατὸ (100) τρισεκατομμυρίων δραχμῶν ἐκτιμᾶτο ἡ ἀξία τῶν κοιτασμάτων οὐρανίου καὶ ἄλλων, σπανίων, μετάλλων, γιὰ δορυφόρους καὶ πυραύλους. 

Σπανὸς Πανορμίτης

(Visited 242 times, 1 visits today)
Leave a Reply