Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

Κάποιαν στιγμή, τὸ 2010, μετὰ τὴν ὑπαγωγή μας στοὺς «μηχανισμοὺς στηρίξεως» (βλέπε καὶ κεκαλυμμένους μηχανισμοὺς ἐπισήμου ἐλέγχου ἤ, ἄλλως, μνημόνια) ξεκίνησε ἕνας ὀρυμαγδὸς δηλώσεων, «ἀντιδράσεων» καὶ κάθε μορφῆς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν (κινημάτων), γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέα, ἀπολύτως μεθοδευμένη, μορφὴ σκλαβιᾶς. Ἐκεῖ ἦταν, ποὺ μὲ πρόσχημα τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μηχανισμούς, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔβλεπαν (καὶ βλέπουν) ἤ ἤθελαν νὰ βλέπουν (γιὰ τοὺς προσωπικούς τους λόγους, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως γιὰ τὸ καλό μας), τὸ ἐν λόγῳ πρόβλημα ἐπιδερμικῶς, ἑστίαζαν (κι ἑστιάζουν) μόνον στὴν μερικὴ πλαστότητα τοῦ «χρέους» καὶ  οὐδέποτε στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τοῦ κράτους ἤ στὴν ὁλικὴ πλαστότητα τῶν νόμων ποὺ τὸ δομοῦν καὶ τὸ ὑποστηρίζουν καὶ τὸ κάνουν νὰ φαίνεται ὡς κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ὑπερασπισθοῦμε. Ὅλοι αὐτοί, φανεροὶ καὶ κρυφοί, δουλεύουν μόνον γιὰ νὰ καλύψουν τὴν ἔμμεσο νομιμοποίησιν τοῦ τόκου, ποὺ οὐδὲ ἕνα Σύνταγμα παγκοσμίως ἀναφέρει. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέρονται ἐπιλεκτικῶς καὶ μόνον στὴν ἀνάγκη (ἢ μή) ὑπάρξεως τῶν μνημονίων, ὑπερασπίζονται στὴν πραγματικότητα τοὺς τοκογλύφους καὶ τοὺς μηχανισμούς τους. Ὅλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ «χρέος» ὡς πρόβλημα, ἀρνοῦνται νὰ ἐμβαθύνουν καὶ  νὰ ἀναλύσουν τὴν πραγματικὴ μορφὴ τοῦ ἐν λόγῳ μηχανισμοῦ, εἴτε διότι ἀρέσκονται σὲ ὁπαδοὺς καὶ χειροκροτητές, εἴτε διότι εἶναι ἐντεταλμένοι πράκτορες.

Ἡ νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας

Τὸ πρῶτο μας …δάνειον!!!

Τὰ ἱστορικὰ στοιχεία ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ ἐὰν χρωστᾶμε ἤ ὄχι εἶναι, σὲ σημαντικὸ βαθμό, εὔκολο νὰ τὰ ἐντοπίσουμε. Τὸ γιατὶ δὲν ἀσχολούμεθα ὅμως εἶναι μία ἄλλη ἱστορία. Μία ἱστορία ποὺ περιλαμβάνει, σὰν δομικό της παράγοντα, ἀκόμη καὶ τὴν «Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου τοῦ χρέους», ποὺ μὲ τόσην χαρὰ διεφήμισε ἡ κωνσταντοπούλαινα. Καλὸ εἶναι δὲ νὰ ἐνθυμούμεθα πὼς εἶναι ἡ ἰδία ἐπιτροπὴ ποὺ «νομιμοποίησε» τὸ «χρέος», ἰσχυριζομένη πὼς μόλις ἕνα μικρὸ μέρος του (25-35 δισεκατομμύρια) εἶναι «ἐπαχθές» (!!!). Μέσα ἀπὸ στοχευμένες προπαγάνδες, καλούμεθα, βάσει τῶν συμπερασμάτων αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς, νὰ πληρώσουμε τὸ «χρέος» εἰς τὸ ἀκέραιον!!!
Ὅλο τὸ ὑπόλοιπο «χρέος», ποὺ δὲν εἶδε αὐτὴ ἡ ἐπιτροπή, εἶναι «νόμιμον»!!!
Ὅλη αὐτὴ ἡ δολιότης, ποὺ ἐπάνω της ἐδομήθησαν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ μηχανισμοὶ δουλοποιήσεώς μας, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, ὄχι μόνον δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ ἐπὶ προσθέτως ὑποστηρίζεται μὲ πολλοὺς τρόπους.

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Ἄλλως τέ… Ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως τῶν κομμάτων καί τῶν «ἐθνοσωτήρων» ἐάν δέν μᾶς κρατοῦν ἁλυσοδεμένους στά δικά τους παραμάγαζα;

«…Ἀκόμη καὶ ἡ μανδὰμ ζωή, μὲ τὴν περίφημο ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ «χρέους» ἀπεφάσισε πὼς εἶναι ὑπαρκτὸν καὶ μόνον κατὰ κάτι …ἐλάχιστα δισεκατομμύρια ὑπερκοστολογημένον.
Ἡ πιθανότης νὰ εἶναι ἀνύπαρκτον δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ …«μυαλό» τῶν παπαγάλων αὐτῶν, ποὺ στὴν πραγματικότητα ἐκπροσωποῦν κι ἐκφράζουν τὴν τραπεζικὴ δικτατορία, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον!!!…»

Διατὶ δημοκρατία σημαίνει μόνον Χρέος!!!

Κι ἐκεῖ  ἀκριβῶς εἶναι τὸ «σημεῖον-κλειδί», γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν τελικῶς τὰ μνημόνια εἶναι πρόσχημα ἢ ὑπαρκτὸ πρόβλημα, κατασκευασμένο καὶ ὑποστηριζόμενον ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἢ δὲν ἀντέχουν νὰ ἀντιληφθοῦν τὰ πραγματικὰ αἴτια ὑπάρξεως τοῦ «χρέους», ἢ ἀντιλαμβάνονται θαυμάσια τὰ αἴτια ὑπάρξεώς του, ἀλλὰ ἀρέσκονται στὸ νὰ συνεργοῦν στὸ εἰς βάρος μας ἔγκλημα, διότι σιτίζονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν μηχανισμό. Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ παραμένῃ ἕνας ὁλόκληρος λαὸς θῦμα αὐτοῦ τοῦ «χρέους» (ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων), ἀπὸ τὸ νὰ γνωρίζῃ αὐτὸς ὁ λαὸς τὴν ἀλήθεια καὶ τὸν τρόπο ἀπαλλαγῆς του ἀπὸ δυνάστες καὶ δημαγωγούς.
Διότι τὸ «χρέος» καλύπτει πολλὲς λαμογιές, διαπλοκὲς καὶ ἐξαρτήσεις. Ὅσο ἐμεῖς ἀποδεχόμεθα τὴν ὕπαρξίν του, τόσο ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ θὰ ἐξακολουθῆ νὰ ὑπάρχῃ κι ἄλλο τόσο, οἱ σιτιζόμενοι ἐξ αὐτοῦ, θὰ κραυγάζουν γιὰ τὴν ἀνάγκη μειώσεώς του, μὰ οὐδέποτε γιὰ τὸ αὐταπόδεικτον, ποὺ εἶναι ἡ ὁλική του διαγραφή.
Οὐδέποτε ὅμως θὰ θίξουν τὴν ἀνάγκη ὁριστικῆς καὶ ὁλοκληρωτικῆς διαγραφῆς ὅλου τοὺ μηχανισμοῦ ποὺ τὸ διατηρεῖ ἐν ζωῇ εἴπαμε!!! Εἶναι βολικότατον… Ἐὰν τὸ κάνουν αὐτομάτως κι αὐτοὶ καταῤῥέουν…
Γιὰ αὐτὸ καὶ ὅλοι τους σφυρίζουν ἀδιάφορα…
Γιὰ αὐτὸ καὶ ὅλοι τους εἶναι συνεργοὶ καὶ συνυπεύθυνοι στὸ εἰς βάρος μας ἔγκλημα!!!

Ἐπάνω σὲ αὐτὸν τὸν μηχανισμὸ ὅλα τὰ κόμματα (τΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, μΠατΣοΚ, ΝουΔουλάρα, ποτάμι, ΔΗΜΑΡ [κουβέλης], ΑΝΕΛ [καμμένος], Χρυσῆ Αὐγή, Λαϊκὴ Ἑνότης [λαφαζάνης], Πλεύσις Ἐλευθερίας [κωνσταντοπούλου], ΑΝΤΑΡCIA [γκαργκάνας, ἀδελφὸς τραπεζίτου γκαργκάνα], Ἕνωσις Κεντρώων [λεβέντης], ΕΠΑΜ [καζάκης], Νέα Δεξιὰ [κρανιδιώτης], ΕΣΥ [πσῶῤῥας], καθὼς καὶ ὅλα τὰ παρελκόμενα αὐτῶν, μαζὺ μὲ τὰ κινήματα, τὶς κάθε λογῆς ὁμαδοποιήσεις καὶ ὅ,τι ἄλλο, φανερὸ ἤ κρυφό) βασίζουν τὸν λόγο ὑπάρξεώς τους. Μὲ κερασάκι τὸ χρῆμα μᾶς ἀποπροσανατολίζουν, ἀπαγορεύοντάς μας, οὐσιαστικῶς, ἀπὸ τὸ νὰ ἑστιάσουμε στὸν μηχανισμὸ ποὺ μετατρέπει τὸ χρῆμα ἀπὸ μέσον σὲ «ὅπλο». Κυττᾶμε τὸ «δάκτυλο» καὶ χάνουμε τὸ «δάσος»!!! Κυττᾶμε τὸ «ὅπλο», μὲ τὸ ὁποῖον μᾶς ἀκινητοποιοῦν καὶ  οὐδέποτε τὸ γιατὶ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ «ὅπλο», μά, κυρίως, οὐδέποτε τὸ ἐὰν ἐμεῖς τροφοδοτοῦμε μὲ ἰσχὺ αὐτὸ τὸ «ὅπλο»!!!
Κυττᾶμε ἐν ὀλίγοις τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δουλοποιήσεώς μας κι ὄχι τὰ αἴτια αὐτῆς. Διότι ἐὰν δοῦμε τὰ αἴτια τότε, αὐτομάτως, θὰ καταῤῥεύσουν καὶ ὅλες οἱ δομὲς ποὺ τόσους αἰῶνες μᾶς διατηροῦν ἐν δουλείᾳ, ἀνεξαρτήτως ὀνόματος, προσχήματος καὶ μορφῆς!!!

Κι ἐμεῖς; Ὡς ἄτομα ἐμεῖς τί κάνουμε;
Γιατί ἐμμένουμε στό «χρέος»; Γιατί συζητᾶμε τό ἐάν εἶναι μεγάλο ἤ μικρό; Γιατί συνεργοῦμε στόν παραπάνω μηχανισμό;
Δέν ἀντιλαμβανόμεθα; Ἤ μήπως ἀντιλαμβανόμεθα καί βολευόμεθα;
Θά μποροῦσε κάποιος νά ἀπαντήσῃ μέ τό χέρι στήν καρδιά;
Ἤ ὄχι;

Τὸ γιατὶ ἐμμένουμε, ὡς ἄτομα καὶ κοινωνίες, στὸ νὰ κυττᾶμε μόνον τὰ πρόσφατα γεγονότα κι ὄχι τὰ γεγονότα ἐκείνα ποὺ συνιστοῦν διαρκὲς ἔγκλημα γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων (κι ὄχι μόνον), ἰδίως ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστάν (ἀλλὰ κι ὅλων ἐκείνων τῶν κρατῶν-μορφωμάτων), εἶναι ἀπότοκον προπαγάνδας. Εἶναι δῆλα δὴ μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ περιλαμβάνει μέσα της τὰ αἴτια ὑπάρξεως τοῦ δικοῦ μας κρατιδίου (μὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων) καὶ ἀκυρώνει ὅσα μᾶς ἐκπαίδευσαν νὰ πιστεύουμε ὡς ἀληθῆ. Ἡ μόνη ἀλήθεια εἶναι μία: στὸ τὶ καὶ ποιοὺς ἐξυπηρετεῖ ὁ μηχανισμὸς καὶ ὄχι στὸ ἐὰν φαίνεται ἀληθοφανής.
Ἀδυνατῶ λοιπὸν νὰ περιγράψω αὐτὸν τὸν μηχανισμὸ σὲ λίγες μόνον γραμμές. Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς παραπέμψω στοὺς παραπάνω συνδέσμους γιὰ νὰ μελετήσετε μόνοι σας τὸ πῶς ξεκίνησε ὅλο αὐτὸ τὸ ἔγκλημα.

Ἂς περάσουμε ὅμως σὲ ἐκείνην τὴν μερίδα τῶν συμπολιτῶν μας πού, ἐκ πρώτης ὅψεως, ἑστιάζουν στὸ ἐὰν τὸ «χρέος», τὰ μνημόνια καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν ἐκπορευόμενοι ἐνεργοποιημένοι μηχανισμοὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς μᾶς παρουσιάζονται ἤ ὄχι.
Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ μὲ βεβαιότητα ἐὰν εἶναι ἁπλῶς μέρος τοῦ μηχανισμοῦ ἢ πλανεμένοι. Δὲν ἔχει ἄλλως τὲ σημασία ἡ ἐν λόγῳ λεπτομέρεια. Σημασία ἔχει μόνον τὸ ἐὰν στέκονται στὸ «χρέος» ἢ στὸν γενικότερο ἐθνικὸ κίνδυνο, καθὼς καὶ στὸ ἐὰν θεωροῦν τὸ «χρέος» σημαντικότερον τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων. Ἡ παραποίησις τῆς ἀληθείας καὶ ἡ προσπάθεια μετατοπίσεως τοῦ βάρους τῶν προβλημάτων μας στὰ οἰκονομικὰ (ἐπίσημα) αἴτια, ἀποτελεῖ ἐθνικὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ καὶ ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἀνθρωπότητος συνολικά!!! Ὄχι γιατὶ δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο τὸ (κάθε εἴδους) «χρέος», ἀλλὰ γιατὶ ἀποτελεῖ σαφῶς μικρότερο μέρος τῶν πραγματικῶν προβλημάτων.

Ἔγραφα λοιπὸν κάποτε πὼς ἐὰν ἐπαναστατήσουμε λόγῳ «χρέους» θὰ χάσουμε τὸν ἀγῶνα καὶ θὰ ξεχάσουμε τὸ πραγματικὸ αἴτιο τῆς Ἐπαναστάσεως.
Ἔγραφα πὼς ἐὰν ἐπαναστατήσουμε λόγῳ τῆς πείνας, θὰ χάσουμε τὴν Ἀνάγκη μας γιὰ τὴν Ἐλευθερία!
Ἔγραφα πὼς ἐὰν δὲν δοῦμε τὸ πρόβλημά μας ὡς ἔχει, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ διαχρονική μας δουλεία, θὰ παραμείνουμε δοῦλοι καὶ ἐλεγχόμενοι καὶ ἐξηρτημένοι.

Κοπιᾶσθε πεινασμένοι!

Ἐὰν ἐπαναστατήσουμε γιατί πεινᾶμε, τότε καλὰ θὰ πάθουμε ἐὰν χαθοῦμε!

Σήμερα, κατόπιν τοῦ συλλαλητηρίου καὶ κατόπιν τῆς ἐπισήμου τοποθετήσεως ἀρκετῶν ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ἐξακολουθοῦν, παρὰ τὶς ἀποδείξεις, νὰ ἑστιάζουν στὸ (ἐπὶ μέρους) οἰκονομικὸ ζήτημα κι ὄχι στὴν Πανανθρώπινο (ἀλλὰ κι Ἐθνική) Ἀνάγκη Ἀπελευθερώσεως, ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ δηλώσω ξανὰ καὶ ξανὰ πὼς τὸ νὰ ἐπιμένουν στὴν οἰκονομικὴ πλευρὰ καὶ μόνον, συνιστᾶ ἔγκλημά τους κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος. Συνειδητὸ ἤ μή.

Ὁ μηχανισμὸς τῆς σκλαβιᾶς εἶναι ὑπαρκτὸς ἀλλὰ καὶ  ἀπολύτως στημένος ἐκ τοῦ μὴ  ὅντος. Μία θηριωδία ἄνευ προηγουμένου, ποὺ μὲ πρόσχημα τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα ἐξακολουθεῖ νὰ συμβαίνῃ καὶ νὰ γενοκτονῇ, λαοὺς καὶ λαούς! Αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι τὸ πρόβλημα. Τὸ ἐὰν σὲ κάποιους λαοὺς (Συρία, Σερβία, Λιβύη, Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Οὐκρανία) χρησιμοποιῶνται ἐπὶ πλέον καὶ ἄλλα μέσα (ὅπως οἱ πόλεμοι), εἶναι δευτερεῦον, ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ πόλεμοι αὐτοὶ στόχο ἔχουν νὰ ἐνεργοποιήσουν (ἢ νὰ ἐπανενεργοποιήσουν) τὸν μηχανισμὸ δουλοποιήσεως μέσῳ τοῦ «χρέους». Τὸ «χρέος» ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμένη πρόσχημα καὶ οὐδέποτε πρόβλημα. Τὸ κάθε λογῆς «χρέος» εἶναι μηχάνευμα κι ὄχι αἴτιον. Τὸ αἴτιον ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν λαῶν καὶ ἡ ὑποταγή τους!!!
Εἶναι τόσο ἁπλό, ποὺ ὅσοι ἀποφεύγουν νὰ τὸ δοῦν καὶ νὰ τὸ ἀποδομήσουν, δηλώνουν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, πὼς ἀρέσκονται στὸ νὰ μᾶς ἐπεξεργάζονται!!!

Ἡ χώρα ἦταν εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὑπὸ κατοχήν, ὄχι διότι (ξανά)-φορέσαμε μνημόνια ἀλλὰ διότι ἔτσι εἶναι προσεσυμφωνημένον. Τὰ ἀριστεροδεξιὰ προσωπεῖα εἶναι βιτρίνες καὶ τὰ περὶ ἀντιστάσεως στὰ μνημόνια εἶναι παραπλάνησις. Τὸ αἴτιον ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ ἔλεγχός μας. Ἡ Ἀνάγκη τῆς Ἀνθρωπότητος ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ καθολικὴ ἀπελευθέρωσις!!! Ὁ ὁποιοσδήποτε ἐπιμερισμὸς κι ἀποπροσανατολισμὸς εἶναι μέρος τοῦ μηχανισμοῦ καταστολῆς μας.
Ἔως ἐκεῖ… κι ὅσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ποῦ «κολλᾶ» τό συλλαλητήριον γιά τήν Μακεδονία μέ ὅλα τά παραπάνω;
Γιατί, ἐνᾦ γνωρίζουμε, βεβαιωμένα, πώς τά συλλαλητήρια αὐτά ἦσαν (σὲ μεγάλο τους βαθμό) καπελωμένα, ὀφείλουμε νά τά διαχωρίσουμε μέσα μας ἀπό τόν μηχανισμό ἐλέγχου μας;
Γιατί ὑποχρεούμεθα νά χωνέψουμε πώς παρά τίς δολιότητες ἐμεῖς πρέπει νά ἑστιάσουμε στήν συλλογικότητα, στήν καθολική συμμετοχή τοῦ κόσμου καί στόν ἀφυπνισμένο Πατριωτισμό μας;

Ἡ ἀπάντησις κρύβεται στὴν …λεπτομέρεια.
Θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς ἡ προσπάθεια ἐπιβολῆς μίας «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», μὲ τὴν ἐκ παραλλήλου δημιουργία τοῦ «Νέου Ἀνθρωπίνου Εἴδους» δὲν εἶναι σύγχρονο πρόβλημα. Θὰ πρέπη νὰ κυττάξουμε μὲ προσοχὴ στὸ παρελθὸν γιὰ νὰ ἐντοπίσουμε ἀνάλογες προσπάθειες, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν τρόπο καταλήξεώς τους. Θὰ πρέπη ἐπὶ πλέον νὰ διακρίνουμε ξεκάθαρα πὼς κάθε φορὰ ποὺ κάποιοι προσεπάθησαν νὰ ὁλοκληρώσουν αὐτὸ τὸ σχέδιον ἐλέγχου τῆς Ἀνθρωπότητος, ἀπὸ μίαν, τόση δά, ἀσήμαντο καὶ ἄσχετον σὲ κάποιες περιπτώσεις, λεπτομέρεια, ἀπέτυχαν. Καὶ δὲν ἀπέτυχαν μίαν μόνον φορὰ ἀλλὰ ἀμέτρητες… Τὸ ὅ,τι ἐμεῖς τὸ ἀγνοοῦμε, δὲν σημαίνει πὼς τὸ ἀγνοοῦν κι αὐτοὶ ποὺ ἐπανέρχονται, ξανὰ καὶ ξανά, μὲ τοὺς ἰδίους σκοπούς.
Ἡ Ἱστορία, ποὺ σαφῶς ἐλέγχεται καὶ  φιλτράρεται ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἔχει νὰ μᾶς προσφέρῃ πολλὰ τέτοια μαθήματα.

Ἑστιάζουμε, γιὰ τὴν ὥρα, ὡς Ἕλληνες σὲ μίαν μόνον παράμετρο: στὸν ἀναγεννημένο μας Πατριωτισμό, ἀκόμη κι ἐάν, πρὸς ὥρας, φαίνεται νὰ ἐλέγχεται, νὰ καπελώνεται καὶ νὰ κατευθύνεται πρὸς ὄφελος τῶν γνωστῶν ἐπιτηδείων.
Κι ἑστιάζουμε σὲ αὐτὸν τὸν παράγοντα, διότι μόλις ξεκίνησαν νὰ ἐξελίσσονται τὰ γεγονότα καί, τελικῶς, ἀγνοοῦμε τὸ πῶς θὰ καταλήξουν.

Τὸ μπόλι.

Ὅσο γιὰ τοὺς «ἀπάτριδες», ποὺ εἶδαν, λόγῳ συλλαλητηρίων, «φῶς καὶ μπῆκαν»…
…ξέρουμε πλέον πόσο ἀσήμαντοι παραμένουν!!!
Ὁ διεθνισμός, ἐὰν δὲν εἶναι μέρος τοῦ καθολικοῦ πανανθρωπίνου δικαιώματος στὴν Ἐλευθερία, εἶναι ἄχρηστος καὶ ἐγκληματικός, διότι δὲν ἀναγνωρίζει τὸ ἰδιαίτερον τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ τὸ καταπατᾶ ἐπιβάλλοντας τὴν ὁμοιομορφία. Ὅσοι τὸν ἐπικαλῶνται, δίχως νὰ συμπεριλαμβάνουν σὲ αὐτὸν τὸν τοπικὸ (καὶ τελικῶς πατριωτικό, ἢ καὶ ἐθνικιστικό) παράγοντα, ποὺ δίδει στὸ κάθε ἀνθρώπινο ὂν δικαίωμα αὐτοπροσδιορισμοῦ, συγκεκριμένης πνευματικῆς καλλιεργείας καί, τελικῶς κοινωνικοποιήσεως, μέσα στὸν φυσικό του περιβαλλοντικὸ ἱστό, εἶναι συνεργοὶ τῶν σαπροφύτων πού, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μᾶς γενοκτονοῦν.

Ὁ ἀριστερισμός, ὁ κομμουνισμός, ὁ φασισμός, ὁ ναζισμός, ὁ σοσιαλισμός, ἡ δημοκρατία, μὲ τὶς σημερινὲς ἔννοιες, εἶναι δολιότητες, διότι καταστρατηγοῦν τὴν ἀριστεία καὶ τὴν αὐτοδυναμία.
Ὅσοι τὰ διαφημίζουν, δίχως νὰ συμπεριλαμβάνουν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς «ἐκδοχές» τὸν τοπικὸ χαρακτῆρα τῆς κάθε κοινωνικῆς ὁμάδος, εἶναι ὄργανα τῶν τοκογλύφων καί, τελικῶς, περιττοὶ γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα.

Σημασία δὲν ἔχει ὅμως ἡ διαδρομὴ ἀλλὰ ὁ σκοπός!
Κι ὁ σκοπός μας πρέπει νὰ εἶναι μόνον ἡ ἀπόλυτος καὶ ἄνευ περιορισμῶν Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου!!!
Αὐτὸ τώρα πιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσῃ!!! Ξεκίνησε!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χρέος μας τό …«χρέος» ἤ ἡ Ἐλευθερία;

 1. .
  ΑΣ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  .
  Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018
  .
  https://1.bp.blogspot.com/-X5TtBDYfKWU/WnWc58F9h_I/AAAAAAABrHo/ZPOWMd_3Zsou6qArF6Wtx3yNUNtXliyAQCLcBGAs/s400/2018-02-03_132811.png

  .
  ΑΣ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  .
  ΜΟΝΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ…
  .
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ
  .
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ …!!!
  .
  Βιντεο
  .
  ΑΣ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
  .
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=lQufEW5ovTA
  .
  .
  Δημοσιεύτηκε στις 15 Αυγ 2012
  .
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ..
  .
  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΦΗΝΑΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ,ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ,ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΤΑΝΕ ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ..
  .
  ΕΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ;
  .
  ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΟΠΙΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΨΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΤΩΡΑ;
  .
  ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ..
  .
  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΑΚΕΡΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ..
  .
  ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΛΑΓΓΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ!
  .
  ЭЄ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ!

  .
  The Secret Real Truth
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_487.html
  .
  ΣΑΣ ΠΟΝΕΣΕ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ; «ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΚΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ».
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_937.html
  .
  Ο λαός ξεπέρασε τη σκουριασμένη «διεθνιστική αριστερά» και ενώνεται με τα παγκόσμια κινήματα για εθνική και οικονομική κυριαρχία, η οποία κυριαρχία είναι η προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_740.html
  .
  Γεωργάτος για Μέγα Αλέξανδρο: «Νεκρός είσαι εδώ και 2339 χρόνια και ακόμα κατεβάζεις κόσμο στους δρόμους»
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/2339.html
  .
  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ» – «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – Πρώην πρωθυπουργός των Σκοπίων ξεσκεπάζει τον ψευτομακεδονισμό τους – Δείτε τη συγκλονιστική συνέντευξή του …
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_697.html
  .
  Εδώ δεν είναι …”μένουμε Ευρώπη”: Να μην χαρίσει κανένας πολιτικός την ελληνική ιστορία
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_288.html
  .
  ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ! ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ! > Ο Ελληνικός λαός δεν θα αναγνωρίσει ΠΟΤΕ! κράτος με το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_378.html
  .
  ΟΧΙ Αλλο Αίσχος!Ο Ελληνικός λαός θα ξαναβγεί αυτήν την φορά στούς Ευζώνους με 5 εκατομμύρια Ελληνες
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/5_6.html
  .
  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΤΖΙΑ! ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΗΤΡΑ ΒΓΗΚΑΝΕ…
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_386.html
  .
  Κοτζιά, o ελληνικός λαός, θα σε σταματήσει να παραδώσεις το όνομα ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ!
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/o_6.html
  .
  ΟΧΙ! ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΕΔΩ… Τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε κάτι ΜΕΓΑΛΟ! (βίντεο)
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_174.html
  .
  Στον Προκόπη Παυλόπουλο οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου της Αθήνας – Επέδωσαν ψήφισμα
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_456.html
  .
  Αντιπατριωτισμός, μια πέμπτη φάλαγγα πληρωμένη με εκατομμύρια δολάρια και ευρώ
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_838.html
  .

 2. .
  Όλοι οι διαστημικοί δορυφόροι πάνω από την Αθήνα έβλεπαν ένα ΛΑΟ να προσέρχεται ειρηνικά – λεβέντικα και με αρχοντιά , όπως το είπε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ λίγα 24ωρα πριν.
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/24.html
  .
  Υπόδειγμα ήθους, πολιτισμού και πατριωτισμού
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_665.html
  .
  Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις προειδοποιούν την κυβέρνηση! «Καλή η φαρσοκωμωδία του Τόσκα, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή!»
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_205.html
  .
  Οι καιροί αλλάζουν, τα μυαλά μας όχι
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_856.html
  .
  Μετα τις τελευταίες δηλώσεις του Κοτζιά- Τζανακόπουλου πάμε για ένα νέο Συλλαλητήριο !
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_313.html
  .
  «Κλείδωσε» το νέο συλλαλητήριο για την Μακεδονία – Όλοι στην Πάτρα – Το τρίκ της κυβέρνησης με την Novartis δεν πιάνει
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/novartis_38.html
  .
  ΣΚΑΣΜΟΣ… Γιατί θα έρθουμε την μέρα που θα φέρετε την ΠΡΟΔΟΣΙΑ στην ΒΟΥΛΗ και δεν θα είμαστε ΟΥΤΕ ήρεμοι… ΟΥΤΕ φρόνιμοι….!!!
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_547.html
  .
  ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
  .
  https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2018/02/blog-post_640.html
  .
  .
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  .
  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ !
  .
  ΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ ! ! !
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .

Leave a Reply