Διατὶ ἕνας …«εὐρωστρατὸς» εἶναι ἀπαραίτητος!!!

Καὶ ποὺ λὲς πατριώτη, τώρα ποὺ γνωρίζουμε πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἤθελαν νὰ γνωρίζουμε, νὰ μᾶς δῶ πῶς θὰ μπορέσουν νὰ μᾶς μετατρέψουν σὲ ὄμορφα …σφάγια, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε στὴν …«Κόκκινη Μηλιά», γιὰ νὰ «πολεμήσουμε» τοὺς κακοὺς τοῦ πλανήτου. Τοὺς ὁποίους κακούς, ψευδῶς ἢ ἀληθῶς. 

Καὶ ποὺ λὲς ἀκόμη, πατριώτη, ἐφ΄ ὄσον ἐμεῖς θὰ ἀρνηθοῦμε μαζικῶς (ποὺ ἤδη ἀρνούμεθα στὴν πλειοψηφία μας) νὰ συμμετάσχουμε στὰ στρατεύματα τοῦ ΝΑΤΟ ἢ τῶν «συμμάχων» μας ἢ σκέτο στὸν εὐρωστρατό τους, ποὺ μὲ πρόσχημα τὸν …«ἐκδημοκρατισμὸ» τῶν διαφόρων χωρῶν τοῦ κόσμου μας, (μία δικαιολογία ποὺ ἐχρησιμοποιεῖτο, ψευδεπιγράφως, γιὰ νὰ ἐξοντώνῃ πραγματικοὺς ἢ φανταστικοὺς ἐχθροὺς τῶν σαπροφύτων τοῦ κόσμου μας καὶ λειτουργοῦσε, λειτουργεῖ μὰ καὶ προγραμματίζεται νὰ λειτουργῇ ὡς …σκιάκτρο ἐκφοβισμοῦ γιὰ κάθε …«κακὸ» τοῦ πλανήτου μας…
…ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα δροῦσε ὡς μέσον λεηλασίας χωρῶν καὶ λαῶν…)
…ἔχε τὸν νοῦ σου… Δὲν θὰ τὸν ἀποφύγουμε αὐτὸν τὸν εὐρωστρατό. Προετοιμάζεται πυρετωδῶς καί, κατὰ πάσαν πιθανότητα, ἴσως ἤδη νὰ ὑπάρχῃ καὶ νὰ δρᾷ…
…ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ καλό μας!!!

Καὶ ποὺ λὲς πατριώτη… Ἐνᾦ ἐμεῖς, οἱ ἰθαγενεῖς, ἀρνούμεθα νὰ συμπράξουμε σὲ μερικὰ ἀκόμη ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ μᾶς πολτοποιοῦν μὲ τὴν σύμφωνό μας γνώμη, νέες ἀνθρωπομάζες, ποὺ θὰ δροῦν ὡς πολεμικὲς κρεατομηχανές, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα θὰ παραμένουν κάτι ἀστεία καὶ ἀσήμαντα γραναζάκια σὲ ἔναν αἱματηρὸ τροχό, ποὺ γυρνᾶ μόνον μὲ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν μαζῶν καί, φυσικὰ τῆς διατηρήσεως τῆς ἐξουσίας στὰ χέρια τῶν ἰδίων προαιωνίων τοκογλύφων…

…ἢδη ἔχει προγραμματισθῆ, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἡ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀντικατάστασίς μας, ὄχι μόνον σὲ ἐπίπεδον εὐρωστρατοῦ, φυσικά…
…ἀλλὰ γενικῶς, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα… Βλέπεις, ἡ μακροχρόνιος εὐρωπαίκὴ εἰρήνη κατήντησε νὰ αὐξήσῃ καὶ τὸν μέσον δείκτη εὐφυΐας τοῦ κάθε Εὐρωπαίου, τόσο ὄσο νὰ ἀποτελῇ σήμερα ἀπειλὴ ὁ μέσος Εὐρωπαῖος γιὰ τὶς κρατοῦσες τάξεις… 

Καὶ ποὺ λὲς πατριώτη…
…ἀκόμη κι ἐὰν ἀρνηθοῦν (ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν) οἱ πραγματικοὶ Εὐρωπαῖοι νὰ συντρέξουν καὶ νὰ συμπράξουν στὸν Γ΄ (ἀληθῆ) Παγκόσμιο Πόλεμο…
…ἢδη ἔχουν συγκροτηθῆ ἐκεῖνες οἱ κρεατομηχανὲς ποὺ θὰ τὸν στηρίξουν, μὲ ἀντάλλαγμα τὸ «νόμιμο» εὐρωπαϊκό τους διαβατήριον…

Σὲ 172 χῶρες, ταὐτοχρόνως, γίνεται πόλεμος ῥέ ἠλίθιοι;

Ἀπὸ 172 χῶρες προέρχονται οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ λαθρομετανάστες ποὺ εἰσέβαλαν στὴν χώρα μας.

Τὰ ἀφεντικὰ τῶν Μέρκελ καὶ Μακρὸν ἦσαν αὐτὰ ποὺ ξεσήκωσαν τὴν (καθυστερημένη, ἀπὸ ἄποψη Παιδείας) σερνικὴ νεολαία τοῦ τρίτου κόσμου γιὰ νὰ παρατήσῃ τὶς χῶρες ποὺ ἡ Νέα Τάξις θέλει νὰ ῥημάξῃ στὴν ἐκμετάλλευση – καὶ τὴν ἔκανε νὰ τρέξῃ στὴν Εὐρώπη, ὑποσχομένη «σπίτια», «μ@υνιὰ» καὶ «ἐπιδόματα».

Ὅλα αὐτά, γιὰ μόνον ἕναν πόλεμο γίνονται!

Αὐτὸν ποὺ ὀνειρεύονταν τὰ Ἀφεντικὰ νὰ διαπράξουν μέσῳ τοῦ (ὑποτιθεμένου) Εὐρωστρατοῦ ποὺ θὰ ἔφτιαχναν ἐὰν δὲν ἔπεφτε ἡ σφαλιάρα, στὸν Μακρόν, ἀπὸ τὸν Τραμπάκουλα.

Βλέπετε, ἦταν ἄλλες οἱ ἐποχὲς ὅπου ὁ κάθε Κάϊζερ ἢ ὁ κάθε Ἀδόλφος μποροῦσε νὰ πείσῃ κάπου 40.000.000 (τόσα χρειάζονται γιὰ τὴν «δουλειά»), οὔγκανα νὰ φορέσουν τὴν στολή, νὰ βάλουν τὶς ἀρβύλες καὶ νὰ δώσουν τὴν ζωή τους γιὰ «ἰδανικὰ» (δηλαδή, τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς χωρῶν ποὺ ἔχουν ξωπετάξη τὰ ἑρπετὰ ἀπὸ τὴν ἐπικράτειά τους).

Σήμερα, οἱ Εὐρωπαῖοι προτιμοῦν νὰ ξεσηκωθοῦν καὶ νὰ κρεμάσουν τοὺς «δοτοὺς» ἡγέτες τους, ἀπὸ τὸ νὰ πᾷν νὰ πολεμήσουν. Γιὰ τὰ ἀφεντικά, εἶναι ἕνας «ἄχρηστος» (καὶ ἐνοχλητικὰ νοήμων) πληθυσμός, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν θὰ ἔχουν τὴν ὁποιανδήποτε στενοχώρια ἐὰν ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς.

Ἡ Εὐρώπη δὲν χρειάζεται 300.000.000 «ἐργατικὰ χεριά», ἀπὸ τὸν Τρίτο κόσμο, ὅπως εἶναι τὸ πλάνο «ἐμπλουτισμοῦ» της, ποὺ ὑπηρέτει ὁ Ἀβρααμόπουλος. Εἶναι ἀνειδίκευτοι, ἀπροσάρμοστοι καὶ μὴ-ἀφομοιώσιμοι. (Χώρια, ὅτι ἡ ἀνεργία θὰ ἐκτιναχθῆ στὸ 50% καὶ οἱ πόλεις θὰ μετατραποῦν σὲ πεδία μάχης γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί….)

Ἀνάμεσα ὅμως σὲ αὐτὰ τὰ 300 ἑκατομμύρια θὰ εὑρεθοῦν τὰ ἀναγκαία 100.000.000 νεανικά, σερνικὰ ὂρκ ποὺ θὰ ἐνταχθοῦν στὴν πολεμικὴ κρεατομηχανὴ γιὰ νὰ πάρουν τὰ Ἀφεντικὰ τὴν Μεγάλη Ῥεβὰνς («πρὸς ἀνατολάς»), στὴν τρίτη τους καὶ καθοριστικὴ προσπάθεια…

Νὰ θυμήσω ὅτι στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, ἐπειδὴ οἱ Ἀγγλοι ἤξεραν πόσο ἰσχυρὰ ἦταν ἡ ὀχύρωσις τῶν Στενῶν στὰ Δαρδανέλια (καὶ πόσες ἀπώλειες θὰ τοὺς προκαλοῦσε ἡ ὁποία ἀπόπειρα ἐκπορθήσεώς τους) ἐφρόντισαν νὰ πείσουν περισσοτέρους ἀπὸ μισὸ ἑκατομμύριο ἠλιθίους Αὐστραλο-Νεοζηλανδούς, ἀπὸ τὶς ἀποικίες τους, νὰ ἔλθουν στὴν Εὐρώπη «νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴν Ἐλευθερία».

Ἀπὸ αὐτούς, οἱ 150+ χιλιάδες σκοτώθηκαν στὴν μάχη τῆς Καλλιπόλεως, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ Ἀγγλία τοὺς θεωροῦσε «ἀναλωσίμους» καὶ τοὺς ἔστελνε νὰ σκοτώνονται μέχρι νὰ τελειώσουν οἱ σφαῖρες καὶ οἱ ὀβίδες τῶν ὀχυρωμένων Τούρκων καὶ Γερμανῶν. Βλέπεις, ὅταν περισσεύῃ τὸ «κρέας» σὲ πολὺ μεγαλύτερες ποσότητες ἀπὸ τὸ διαθέσιμο «μολύβι», τότε γιὰ τὰ Κτήνη ὁ πόλεμος εἶναι, ἁπλᾶ, logistics…

Καὶ ἡ Ἱστορία, προβλέπεται νὰ ἐπαναληφθῇ.

Κατανοητόν;

Διονύσιος Χοϊδᾶς

(Τὸ παραπάνω τοῦ τὸ …ἔκοψαν δημοκρατικότατα, βεβαίως βεβαίως, διότι κάτι λέει… Ἀλλά τί λέει;)

Καὶ ποὺ λὲς πατριώτη ἄλλα βλέπουμε, ἄλλα καταλαβαίνουμε καὶ ἄλλα πράγματι συμβαίνουν πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες.
Διότι ἐμεῖς βλέπουμε εὔκολα πατριώτη νὰ ἀντικαθιστοῦν τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς Εὐρώπης, νὰ χρηματοδοτοῦν ἀπὸ τὰ κρατικὰ ταμεία αὐτὴν τὴν ἀντικατάστασιν καὶ ἐπὶ πλέον, μέσῳ τῶν κοινῶν εὐρωπαϊκῶν νομομαγειρευμάτων, νὰ ἐπιβάλονται (διὰ μέσου τῆς πολυεπιπέδου βίας καὶ τῆς παρανοϊκῆς προπαγάνδας, βεβαίως βεβαίως) ὑπέρ-ἀστυνομεύσεις, ὑπέρ-ἀντί-τρομοκρατικὲς μέθοδοι καί, καταληκτικῶς, ὑπέρ-ἐπιτάχυνσις τῆς μιγαδοποιήσεώς μας…

…βεβαίως βεβαίως πάντα πατριώτη.
Κι ὅλα αὐτά…
…δίχως νὰ ἐννοοῦνται ὡς κάτι ἐνιαῖον ἀπὸ τοὺς πολλούς.
Ἔ πατριώτη;

Νὰ ἔχουμε νὰ λέμε γιὰ μὴ ἐνσωματώσεις, γιὰ ἰσλαμοποιήσεις, γιὰ λεηλασίες…
…ἀλλὰ οὐχὶ γιὰ νὰ ἐννοοῦμε πατριώτη πὼς τὸ πρόβλημά μας, ἀλλὰ καὶ ὄλων τῶν λαῶν, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θὰ ἐπικρατήση ὁ ἔνας ἐπὶ τοῦ ἄλλου, παρὰ μόνον τὸ ἐὰν θὰ ἐξαφανισθοῦν ἅπαντες οἱ λαοὶ καὶ οἱ φυλές, στὸ θυσιαστήριον τοῦ νέου, ἀπολύτως λοβοτομημένοι καὶ προθύμου νέου ἀνθρωπίνου εἴδους.

Φιλονόη 

Σημειώσεις

Διότι ἐσὺ κι ἐγὼ κι ὁ ἄλλος πατριώτη δὲν θὰ συνηγορήσουμε στὸ νὰ μετατραποῦμε σὲ μέσον καταστροφῆς καὶ γενοκτονιῶν…

Οὔτε θὰ συμπράξουμε στὸ νὰ προστατεύονται οἱ καλλιέργειες ναρκωτικῶν στὸ (κάθε) Ἀφγανιστάν, πρὸ κειμένου, κυρίως, νὰ ἐξολοθρεύεται, «νομοτύπως» ὁ πληθυσμὸς τῆς Δύσεως, μὰ κυρίως νὰ ἐξαθλιώνεται καὶ νὰ ἀφανίζεται ὁ λαὸς τοῦ (κάθε) Ἀφγανιστᾶν…

Ὑποθέσεις λεηλασίας πίσω ἀπὸ τὶς «χῶρες – τρομοκράτες»!!!

Οὔτε θὰ συνδράμουμε ἐμεῖς πλέον συνειδητῶς πατριώτη στὸ νὰ μετατραποῦμε σὲ φύλακες-ἀγγέλους, μὰ κυρίως σὲ ἐγγυητὲς τῆς …ὑφαρπαγῆς τοῦ χρυσοῦ τοῦ (κάθε) Μάλι, ὅπου ἤδη ἀκόμη, μέσῳ τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ (ποὺ προστατεύει, μὲ αὐτοθυσία ὁμολογουμένως, τὰ συμφέροντα αὐτῶν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὸ Μάλι καὶ πού, συνήθως, εἶναι κάποιοι, γενικῶς καὶ εἰδικῶς, ἀνήκοντες στὴν οἰκογένεια τῶν Rothschild)…
…διότι γνωρίζουμε.
Θὰ τὸ κάνουν ἄλλοι πατριώτη… περισσότεροι πρόθυμοι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα…

Ὁ πόλεμος στὸ Μάλι καὶ ὁ χρυσὸς τῶν Rothschild.

Οὔτε θὰ στέρξουμε πατριώτη νὰ ὑπερασπιζόμεθα πετρελαιοπηγές, σὲ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου, ποὺ ἔχουν ὑφαρπαγῆ ἀπὸ τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου μας. Οἱ πρόθυμοι μισθοφόροι εἶναι παντοῦ γύρω μας καὶ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποδείξη πὼς εἶναι ἱκανοὶ ἀκόμη καὶ νὰ πεθάνουν γιὰ λίγα δολλάρια, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐνοχληθοῦν οἱ ἐργοδότες τους…
Κι ἐμεῖς, πατριώτη, σὲ αὐτὰ τὰ μισθοφορικὰ στρατεύματα, ἀκόμη καὶ σήμερα, διακρίνουμε (μποῦ χὰ χὰ χά..!!!) ἐπαναστάτες…

Ένα τουλάχιστον τάνκερ την ημέρα φορτώνεται με πετρέλαιο, που διακινεί η ISIS, από τα λιμάνια της Τουρκίας. 
Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να μας πεί πού πηγαίνουν αυτά τα τάνκερ. 
Πρέπει να είναι πολύ «δύσκολο» να εντοπίσουν τις …διαδρομές τους εδώ και τέσσερα χρόνια….

…Αντί λοιπόν να καταστρέψουν τις αποθήκες πετρελαιοειδών, τα χιλιάδες συγκεντρωμένα βυτία, τις εγκαταστάσεις αντλήσεως κι επεξεργασίας πετρελαίου, όπως έκαναν οι Ρώσσοι, σκότωσαν απλά έναν ανεπιθύμητο του κυκλώματος, χωρίς φυσικά να βλάψουν τις εγκαταστάσεις, τους δρόμους και τα οχήματα της ISIS.

Πολὺ πετρέλαιο ποὺ …χάνεται μέσα σὲ πολὺ …σκοτάδι!!!

Διδασκόμεθα ἀπὸ τὰ λάθη μας πατριώτη. Διδασκόμεθα… ἀργά, ἀλλὰ σταθερὰ μαθαίνουμε…
Πρὸς τοῦτον κι ἐμεῖς δὲν θὰ λάβουμε μέρος στὰ νέα θέατρα τοῦ παραλόγου…
Θὰ τὸ κάνουν ὅμως ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς… 

(Visited 139 times, 1 visits today)
Leave a Reply