Ὑδάτινοι πόροι καὶ ἐπερχόμενοι πόλεμοι

Νεῖλος, Ἰορδάνης, Εὐφράτης, Ἰνδός, Μεκὸνγκ καὶ ὅσοι ἄλλοι ποταμοὶ διατρέχουν παραπάνω ἀπὸ μία χῶρες, στὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ εἶναι σημεῖα ἐντάσεως μεταξὺ τῶν χωρῶν, λόγω ἔργων / φραγμάτων ποὺ κάνουν κάποιες χῶρες, μὲ σκοπὸ νὰ ἐκτρέψουν τὴν ῥοή τους ἢ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν μεγάλο μέρος της γιὰ καλλιέργειες, παραγωγὴ ἐνεργείας κτλ.

Ἰδιαιτέρας ἀναφορᾶς χρήζει ὁ ποταμὸς Βραχμαπούτρα, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ ἐκεῖ εἶναι γνωστὸς σὰν Yarlung Tsangpo, διατρέχει τὴν Ἰνδία καὶ τὸ Μπαγκλαντὲς καὶ καταλήγει στὸν Ἰνδικὸ Ὠκεανό.

Michael T. Klare

Νέες αἰτίες πολέμου, ἡ Μέση Ἀνατολὴ καὶ  τὸ νερό!

Ὀνομάσθηκε OIC (Organization of the Islamic Conference) καὶ διεξήχθη στὶς 3-5 Μαίου 2011 στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ θέμα τοὺς ὑδατίνους πόρους!

«Μέχρι τὸ 2050 ὑπολογίζεται πὼς οἱ ὑδάτινοι πόροι θὰ μειωθοῦν μόνο στὸ ν μουσουλμανικὸ κόσμο κατὰ τὸ ἥμισυ. Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀσφάλεια στὴν εὐρυτέρα περιοχή, καὶ κυρίως στὴβ Μέση Ἀνατολὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς ὑδατίνους πόρους. Ἐὰν δὲν ληφθοῦν ἄμεσα δραστικὰ μέτρα ἐξοικονομήσεως ὑδατίνων πόρων τότε ἡ ξηρασία θὰ κάνη τὴν ἐμφάνισή της μόλις τὸ …2015»,

ἦσαν ὅλα ὅσα ἐπεσημάνθησαν στὴν τότε (2011) Ἰσλαμικὴ διάσκεψη.

Δύο μῆνες πρὸ αὐτῆς τῆς διασκέψεως καὶ πιὸ συγκεκριμένα τὸν Μάρτιο τοῦ 2011 εἶχε ἤδη φανῆ στὰ σύννεφα τῆς Συρίας ὅτι ἐρχόταν καὶ ὁ «ἐμφύλιος» πόλεμος!

Ὡστόσο τὰ πορίσματα ποὺ ἡ Ἰσλαμικὴ τότε διάσκεψις ποὺ ἀκολούθησαν καὶ ἐξέδωσε ἦταν τὰ ἀκόλουθα:

 • Τὰ ἔργα ποὺ ἔχουν γίνη στὰ σύνορα Τουρκίας – Συρίας καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὸν ποταμὸ Orontes ἀποτελοῦν παράδειγμα γιὰ ὁλόκληρη τὴν περιοχή!
 • Ἡ (τότε) ὑπουργὸς Περιβάλλοντος Veysel Eroglu τῆς Τουρκίας, ἐδήλωσε πὼς τὸ νερὸ πρέπει νὰ γίνῃ πόρος συνεργασίας καὶ φιλίας ἀνάμεσα στὶς χῶρες καὶ ὄχι αἰτία συγκρούσεων. Πέραν αὐτοῦ, τὸ νερὸ πρέπει νὰ γίνῃ ἡ αἰτία προσσεγγίσεως ὄχι μόνο ἀνάμεσα σὲ γειτονικὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ στὶς χῶρες τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.
 • Ἡ Τουρκία ἔχει ὑπογράψη διμερεῖς σχετικὲς συμφωνίες μὲ Ἰράκ, Συρία καὶ Ἑλλάδα.
 • Τὸ ἑπόμενο διάστημα ἡ Τουρκία (ἀνέφερε) ἀναμένεται νὰ συνάψῃ σχετικὴ συμφωνία καὶ μὲ τὴν Κένυα.
 • Ἡ τότε ὑπουργὸς Περιβάλλοντος τῆς Κένυας, Charity Ngilu, ἐδήλωσε πὼς μέχρι τώρα τὸ νερὸ ἦταν ἡ βασικὴ αἰτία πολλῶν συγκρούσεων στὴν Ἀφρικανικὴ ἤπειρο. Παράλληλα τόνισε πὼς ἡ Τουρκία θὰ παίξη καθοριστικὸ ῥόλο τὰ ἑπόμενα χρόνια στὸ συγκεκριμένο θέμα καὶ γι’ αὐτὸ ἡ χώρα της θέλει νὰ συνεργασθῇ μαζύ της.
 • Ὁ πρόεδρος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ὑδατίνων Πόρων, Loic Fauchon, ἐτόνισε πὼς ἡ Τουρκία τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ διαδραματίση σημαντικότατο ῥόλο στὶς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὸ νερὸ καὶ ἔχει ἤδη κάνη σημαντικὰ βήματα.
 • Τὰ ἑπόμενα 15 χρόνια τὸ νερὸ θὰ γίνη τὸ πολυτιμότερο ἀγαθό, ἐνῶ ἡ συνολικὴ κατανάλωσις θὰ αὐξηθῆ σὲ ποσοστὸ 40%.
 • 50 χῶρες ἀπὸ τὶς 188 μετὰ τὸ 2015 θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ φαινόμενο τῆς λειψυδρίας καὶ σὲ πολλὲς περιοχὲς θὰ ξεκινήση καὶ ἡ λεγομένη ἐρημοποίησις.

Μετὰ τὴν ἐν λόγῳ Συνδιάσκεψη σωρεία ἄλλων ἀκολούθησαν ἐνῶ ἰδιαιτέρα αἴσθηση προεκάλεσε τὸ πόρισμα τοῦ International Alert τότε ποὺ προειδοποιοῦσε πὼς 46 χῶρες κινδυνεύουν μὲ πόλεμο μεταξύ τους λόγῳ τῆς πολιτικῆς ἀσταθείας ποὺ θὰ προκύψη στὸ μέλλον ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἐντέλει λειψυδρία!

Ἡ ἔκθεσις τοῦ τότε International Alert ἔκανε λόγο γιὰ οἰκολογικὲς μεταβολὲς ποὺ θὰ ἔτειναν νὰ μετακινηθοῦν σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη, ἐνῶ προειδοποιοῦσε ὅτι οἱ μαζικὲς αὐτὲς μετακινήσεις ὁδηγοῦσαν σὲ ἀλλοίωση τῶν ἐθνοτήτων, σὲ συγκρούσεις καὶ πολέμους. Ὡς μάλιστα τρανὸ παράδειγμα ἔφερε, ὅτι τὸν 13ο αἰώνα ὅταν οἱ Μογγόλοι ἐπλήγησαν ἀπὸ ξηρασία, εἰσέβαλαν στὴν Κίνα, ὅπως τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔπραξαν καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Μαντζουρίας λόγῳ τῶν ἀθλίων καιρικῶν συνθηκῶν τὸν 17ο αἰώνα.

Ἡ ἔκθεσις τοῦ International Alert οὐδέποτε ἐπεβεβαιώθη, ὡστόσο τὸ Top 5 τῶν Παγκοσμίων Κινδύνων, ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιπτώσεων εἶναι:

 • Κρίσεις γιὰ τὸ νερὸ (κοινωνικὸς κίνδυνος)
 • αγδαία καὶ μαζικὴ ἐξάπλωσις λοιμωδῶν νόσων (κοινωνικὸς κίνδυνος)
 • Ὄπλα μαζικῆς καταστροφῆς (γεωπολιτικὸς κίνδυνος)
 • Διακρατικὲς συγκρούσεις, μὲ περιφερειακὲς ἐπιπτώσεις (γεωπολιτικὸς κίνδυνος)
 • Ἀποτυχία προσαρμογῆς τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς (περιβαλλοντικὸς κίνδυνος).

Λουκᾶς Δ. Συμπερὰς

Χάρτης τοῦ Θιβέτ, Δυτικῆς Κίνας, ποταμῶν Νοτίου Ἀσίας


Πηγὴ

Water Wars: China, India and the Great Dam Rush 
The construction of dams on major rivers has serious implications for millions living downstream.

China-India Clash Over Chinese Claims to Tibetan Water

CHELLANEY: The coming water wars

Βραχμαπούτρας καὶ Βραχμαπούτρας

Εὐφράτης καὶ Εὐφράτης

Ἰνδὸς Ποταμὸς καὶ Ἰνδὸς Ποταμὸς

Ἰορδάνης Ποταμὸς καὶ Ἰορδάνης Ποταμὸς

Νεῖλος Ποταμός καὶ Νεῖλος Ποταμὸς

Χῶρες ποὺ διατρέχει ὁ Νεῖλος: Αἰθιοπία, Σουδάν, Αἴγυπτος, Οὐγκάντα, Κονγκὸ- Κινσάσα, Κένυα, Τανζανία, Ῥουάντα, Μποροῦντι, Νότιο Σουδάν, Ἐρυθραία.

Ποταμὸς Μεκὸνγκ καὶ Ποταμὸς Μεκὸνγκ

ἔρευνα Παπανικολάου Σωτήρης

ἀπὸ τὸ Χρήσιμον

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply