Ἀνικανότης ἤ σκοπιμότης;

Πόσο ἀνίκανο κράτος καὶ ἀσχέτους πολιτικούς ἔχουμε στήν χώρα;

Δεῖτε τὸ τί συνέβη μὲ τὸ τεράστιο σκάνδαλο τῆς παραχωρήσεως, γιὰ εἴκοσι (2)0 χρόνια συμβάσεως, γιὰ τὸ Ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζελος», τὸ ὁποῖον ἡ σημερινὴ κυβέρνησις ἐδέχθη καὶ ὑπέγραψε νὰ παραχωρήσῃ γιὰ 483 ἑκατομμύρια εὐρῶ, στὸν ὅμιλο Ἀλαφούζου.

Ὅμως, γιὰ τὴν καλὴ τύχη τῆς χώρας, ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀνταγωνισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς εἶδε κάτι …περίεργο στὴν ὅλη ἱστορία, τὸ ἐξήτασε καὶ ἀνεκάλυψε τὸ πολὺ …χαμηλὸ τίμημα!
Ἔτσι ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς ὑποψηφίους ἐπενδυτὲς νὰ ἀνεβάσουν τὴν πρόσφορά τους!

Οἱ ὁποῖοι ἐπενδυτὲς τελικῶς ἐδέχθησαν καί, ἀπολύτως ἀδιαμαρτύρητα, ἔδωσαν τὸ πραγματικὸ τίμημα, ποὺ ἦταν περισσότερα ἀπὸ 1,15 δὶς εὐρῶ.

Ἀπὸ τὰ 483 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἀνέβηκαν στὰ 1,15 δὶς εὐρῶ!!!

Ἀνικανότης ἢ σκοπιμότης;

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply