Ἰδιαιτέρως στοχευμένη ἡ ἔρευνα γιά τό Μάτι;

Δὲν ξέρω ποιοὶ εἴδατε τὸ ῥεπορτὰζ τοῦ «ΣΚΑΙ» γιὰ τὸ Μάτι, ἀλλὰ βλέποντάς το, μοῦ βγῆκε τὸ δικό μου μάτι…

Ἢ στοχευμένη κατεύθυνσις ποὺ εἶχε τὸ ῥεπορτὰζ τοῦ γνωστοῦ CIA lover (μὴ γράψω κάτι ἄλλο καὶ ἔχουμε πάλι κυνήγι) Alexis Παπαχελᾶς, ἦταν πραγματικὰ ἐξόφθαλμος. Μὲ ἔντεχνο ὁμολογουμένως τρόπο, κατηύθυνε τὶς εὐθύνες στὰ Σώματα Ἀσφαλείας, ἀφήνοντας ὡστόσο ὑπόνοιες γιὰ διοικητικὲς εὐθύνες τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργικοῦ περιβάλλοντος καὶ δὴ τοῦ ὑπουργοῦ.

Ἐν τάξει! Εἶναι μία ὑπόθεση ποὺ ὅλοι φέρουν τὶς εὐθύνες τους. Αὐτὸ εἶναι δεδομένο. Τόσο ἡ πολιτικὴ ἡγεσία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ὅσο καὶ ἡ φυσικὴ ἡγεσία, ἐπίσης σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ὅσοι ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ τὴν κατάσταση, εἴδαμε νὰ ξεδιπλώνεται ἐμπρός μας ὅλο τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου (θυμίζω ὅτι συμμετεῖχα σὲ ὁμάδα ἐρεύνης καὶ διασώσεως). Εἴδαμε τί ἀκριβῶς συνέβη. Αὐτό, οὐδεὶς Παπαχελᾶς δύναται νὰ μᾶς τὸ ἀλλάξῃ. Εἴδαμε ἐπιτηδευμένη ἀνικανότητα. Κοινῶς, συγκεκριμένες ἐντολὲς ποὺ ἔκαναν τὰ Σώματα Ἀσφαλείας ποὺ συμμετεῖχαν νὰ φαίνονται ἀνίκανα νὰ πράξουν τὸ καθῆκον τους. Ἐντολὲς «ἄνωθεν» ποὺ οἱ «κάτωθεν»  ἠναγκάσθησαν νὰ ἐκτελέσουν, ἐκτελῶντας ταὐτοχρόνως καὶ (ἂς δεχθοῦμε τὴν «ἐπίσημο» καταμέτρηση) 101 ἄτομα.

Συνέβησαν ἀπίστευτα πράγματα, ποὺ δυστυχῶς, ἔχουν ἀποσιωπηθῇ καὶ θὰ παραμείνουν ἔτσι, καθὼς ὑπάρχει συγκεκριμένη ῥῆτρα σὲ ἰδιῶτες ποὺ ἔσπευσαν ὀργανωμένα νὰ βοηθήσουν. Ναί! Δεσμεύομαι κι ἐγώ. Ὄχι ἀπὸ τὴν ῥῆτρα βέβαια, ποὺ χεσμένη τὴν ἔχω, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσα στὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ὁμάδος ποὺ συμμετεῖχα.

Ἢ ἀλήθεια, θὰ μαθευθῇ ὅταν θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα. Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως, μποροῦμε νὰ πετᾶμε τὶς σπόντες μας κι ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Αὐτὰ ποὺ περιεῖχε τὸ ῥεπορτὰζ τοῦ «ΣΚΑΙ», δὲν ἦταν παρὰ τὸ 1/100 τῶν ὅσων ἐλέχθησαν καὶ ἔγιναν. Ἡ συνέχεια… ἐπὶ τοῦ μέλλοντος.

Νὰ σημειωθῇ ὅτι οὔτε στὰ δικαστήρια πρόκειται νὰ ἀκουσθῇ ὁλόκληρος ἡ ἀλήθεια καὶ ὅτι βάζω στοίχημα πὼς ἡ δικαστικὴ ἀπόφασις, ἔχει ἤδη ληφθῆ. Ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ δικαστές.

Ἐπιφυλάσσομαι γιὰ τὴν συνέχεια.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 246 times, 1 visits today)
Leave a Reply