Τέχνη καὶ Παραδόσεις

Στὴν εἰκόνα ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ μελετήσουμε παραστάσεις καθημερινότητος ἀπὸ ἀρχαῖες ἐποχὲς καὶ διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ πλανήτου. Τότε οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνοντο πολὺ ὄμορφα καὶ εἶχαν διάθεση νὰ ἀπεικονίσουν τὶς ἁπλὲς συνήθειες τῆς ζωῆς τους μὲ ὡραῖα ἀγαλματάκια καὶ ζωγραφιές, φυσικὰ μὲ τὴν δική τους ξεχωριστὴ τεχνοτροπία.

Τώρα, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ἂς σκεφθῇ κάποιος τὸ πόσο καλὰ ἔκαναν, μὲ τὸ νὰ ἀφήσουν πίσω τους ὅλα αὐτὰ τὰ τεχνουργήματα, ὥστε νὰ τοὺς γνωρίσουμε καλλίτερα καὶ νὰ χαροῦμε τὴν ποικιλομορφία τους, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους, πού δὲν φαίνεται καθόλου διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν δικό μας σήμερα.

Ἔτσι ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσουμε :

  • Ἕναν μεσαιωνικὸ Ἀζτέκο, πού φορᾶ ἕνα καπέλλο γιὰ νὰ μὴν βρέχεται καὶ νὰ κρατᾷ ἕνα κατσαρολάκι μὲ τὸ φαγητὸ τῆς ἡμέρας.
  • Ἕναν αὐθεντικὸ Μαορί, ίθαγενὴ τῆς Νέας Ζηλανδίας ποὺ φτιάχνῃ κάτι στὸν ἀργαλειό, πιθανῶς ἕνα ὡραῖο χαλὶ τῆς ἐποχῆς.
  • Ἕναν Ὀλμέκο ἀπὸ τὸν παλαιότερο γνωστὸ πολιτισμὸ τῆς μέσης Ἀμερικῆς στὸ Μεξικὸ νὰ συγυρίζῃ τὴν βιβλιοθήκη του καὶ:
  • Ἕναν Αἰγύπτιο νὰ δοκιμάζῃ ἕνα ἀλέτρι γιὰ νὰ ὀργώσῃ τὸ χωράφι του τὴν ἑπομένη ἡμέρα.

Αὐτὸ πού μᾶς κάνει ἐντύπωση εἶναι πού ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπεικονίσεις παρουσιάζουν κάποιαν ὁμοιότητα, ὑπὸ τὴν ἔννοια τοῦ ὅτι εἶναι σὰν νὰ εὑρίσκονται ὅλοι μέσα σὲ κάποια μικρὰ «δωμάτια» ποὺ τοὺς χωροῦσαν ἴσα-ἴσα. Βέβαια οἱ ἄνθρωποι δὲν ἦσαν καὶ τόσο πλούσιοι τότε, ὁπότε μᾶλλον δικαιολογεῖται τὸ νὰ εἶναι μία παγκόσμιος, γιὰ τὴν τότε ἐποχή, μόδα, πού πρέπει νὰ εἶχε μεταδοθῇ μᾶλλον μὲ τηλε-παθητικὸ τρόπο, διότι δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη τὸ διαδίκτυο, ἡ τηλεόρασις καὶ τὸ 5G.

Αὐτὸ πού ἔχει σημασία πάντως εἶναι τὸ ὅτι ἔχουμε αὐτὰ τὰ τεχνουργήματα στὰ μουσεῖα μας γιὰ νὰ εὐχαριστούμεθα πού τὰ βλέπουμε καὶ νὰ θαυμάζουμε τὴν γλυπτικὴ ἱκανότητα τῶν προγόνων μας πού ἔζησαν περίπου 3500 χρόνια πρὶν, δηλαδὴ περίπου 500 χρόνια μετὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου καί, φυσικά, γιὰ τὸ ὅτι κατόρθωσαν νὰ ἀναπτύξουν αὐτὲς τὶς τεχνολογίες.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ εὑρίσκεται καὶ ἡ ἀξία τῆς συνεισφορᾶς τῶν ἀρχαιολόγων καὶ ὅλων αὐτῶν πού ἠργάσθησαν γιὰ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἔχουμε μίαν ἄποψη ἀπὸ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες, μία ματιὰ στὸ παρελθὸν χάρις στὶς ἐμπεριστατωμένες ἐξηγήσεις τῶν «εἰδικῶν» πού μᾶς φροντίζουν σὰν καλοὶ γονεῖς καὶ μᾶς μαθαίνουν τὴν ἱστορία «ὅπως ἦταν».

Πατεράκης Ἀναστάσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply