Ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς Κύπρου

Ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Κανίκλη:

  • 1ον. Ὁ Νίκος Σαμψῶν οὐδέποτε ὑπῆρξε μέλος τῆς ΕΟΚΑ Β’.
  • 2ον. Ὁ Ὑφυπουργὸς παρὰ τῷ Προέδρῳ Πάτροκλος Σταυρὸς μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ πραξικοπήματος ζητοῦσε ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Σαμψῶν ὅπως τὸν προστατεύσῃ ἀλλὰ καὶ νὰ παραμείνῃ Ὑφυπουργός. Πρῶτα συνήντησε τὸν ἰατρὸ Δρ. Φεσσὰ πεθερὸ τοῦ Σαμψῶν καὶ ὁ ἰατρὸς ἠρνήθη νὰ τὸν φέρῃ ἐπαφὴ μὲ τὸν Σαμψῶν. Στὴν συνέχεια συνήντησε καὶ ἐκληπαροῦσε τὴν Βέρα Σαμψῶν γυναίκα τοῦ Νίκου Σαμψῶν ὅπως τὸν φέρῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Νῖκο. Ῥωτῆστε τὴν Βέρα Σαμψῶν νὰ σᾶς τὰ πῇ.
  • 3ον. Η ΕΟΚΑ Β’ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Νῖκο Σαμψῶν ὅπως τῆς παραδώσει τὸν ὁπλισμὸ ποὺ κατεῖχε ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Τουρκανταρσίας 1963-1964. Ὁ Σαμψῶν ἠρνήθη καὶ ἕνα βράδυ μέλη τῆς Ὀργανώσεως ἔκλεψαν τὸν ὁπλισμό του.
  • 4ον. Η ΕΟΚΑ Β’ δὲν ἐγνώριζε γιὰ τὸ πραξικόπημα.Ἦταν καθαρὰ ἔργο τῆς χούντας τῶν Ἀθηνῶν. Τὰ μέλη τῆς συνετάχθησαν μὲ τοὺς πραξικοπηματίες δηλαδὴ τὴν ἐθνικὴ φρουρὰ ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ πραξικοπήματος, πρῶτον γιατί ἐπίστευαν ὅτι τὸ πραξικόπημα ἔγινε γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ δεύτερον, ὅπως ἦταν λογικό, γιὰ λόγους ἀντεκδικήσεως ἀπέναντι στοὺς μέχρι ἐχθὲς βασανιστές τους!
  • 5ον. Τὸν Μακάριο τὸν διεβεβαίωναν οἱ καπετάνιοι τοῦ Ἐφεδρικοῦ ὅτι θὰ τὸ καταστείλουν ἐν τῇ γενέσει του.
  • 6ον. Ὁ Μακάριος οὐδέποτε εὑρίσκετο στὸ προεδρικὸ ὅταν εἰσώρμησαν τὰ τάνκς στὸ προεδρικὸ ἀλλὰ εὑρίσκετο ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς 15ης Ἰουλίου 1974 στὸ στρατόπεδο τῆς Εἰρηνευτικῆς Δυνάμεως τοῦ ΟΗΕ στὴν Πάφο. Τὸ ὁμολόγησε καὶ ὁ τότε Διοηκητὴς τῶν Βρεταννικῶν Βάσεων τοῦ Ἀκρωτηρίου ποὺ εἶχε καὶ αὐτὸς ἐξοχικὴ κατοικία στὸ Τρόοδος.
  • 7ον. Ὁ Μακάριος καὶ ὁ Καραμανλὴς συνηντήθησαν μυστικὰ στὸ Παρίσι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ, στὸ σπίτι τοῦ Πάνου Κόκκα ἐκδότου ἐφημερίδος τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ συνεφώνησαν ὅτι πρέπει νὰ ῥίξουν τὴν χούντα.Αὐτὸ τὸ ἀπεδέχθη καὶ ἡ ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸν Φάκελλο τῆς Κύπρου.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply