Ἱερὸν τοῦ Ἀνθρώπου Χρέος…

Τὸ νὰ ἑστιάζουμε καθημερινῶς στὰ μικροπροβλήματά μας, ἐκτὸς ἀπὸ φθοροποιὸ εἶναι καὶ ἀποπροσανατολιστικό. Μικρὰ (ἢ καὶ μεγάλα, κατὰ περίπτωσιν) προβλήματα πάντα εἶχε ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὰ ἐὰν ἐστέκοντο τέτοια, ποὺ νὰ τὸν κρατοῦν δέσμιο, παραλλήλως ἐστέκοντο καὶ καθηλωτικὰ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, τὰ πανανθρωπίνως ἀναγκαία. Τὰ πανανθρωπίνως ἀναγκαία, αἰῶνες τώρα, ὅμως δὲ ἦσαν τὰ ζητήματα ἐπιβιώσεώς μας, ἀλλὰ ἡ ἀνελευθερία μας, ποὺ μέρος αὐτῆς εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα ἐπιβιώσεως. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ μικρὰ (ἢ κατὰ περίπτωσιν μεγάλα) προβλήματα μᾶς κρατούσαν (καὶ μᾶς κρατοῦν) διαρκῶς ἀπησχολημένους, δὲν μᾶς ἔμενε καὶ δὲν μᾶς μένει κουράγιο, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐνασχοληθοῦμε μὲ τὰ ἄλλα, τὰ σπουδαία.

Ἀνεξαρτήτως ὅμως τοῦ εἴδους καὶ τοῦ μεγέθους τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀπασχολοῦν ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὸν ἄνθρωπο, ἕνα εἶναι τὸ γεγονός: ἡ Ἐλευθερία δὲν ἔρχεται μὲ τὸ νὰ διασκορπίζουμε τὶς δυνάμεις μας σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, παρὰ μόνον ἐὰν ἑστιάσουμε σὲ αὐτὴν καὶ μόνον. Κι ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ σκοπὸς εἶναι σήμερα τὸ Ἱερότερον ὅλων τῶν ἄλλων Χρέος τοῦ Ἀνθρώπου, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ κόσμου μας. 

Ἡ ἔννοια τῆς Ἐλευθερίας, ἀπολύτως ἄγνωστος γιὰ ὅλους μας, συνιστᾶ πλέον μοναδική μας Ἀνάγκη καί, θέλοντας καὶ μή, ὑποχρεούμεθα νὰ …λοξοκυττᾶμε ὅλοι μας πρὸς αὐτήν. Ἄλλοτε λοιπὸν μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ ἄλλοτε μὲ μέρος αὐτῶν σήμερα, ἅπαντες οἱ στοιχειωδῶς σκεπτόμενοι, παγκοσμίως, στὸ βάθος τοῦ εἶναι τους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀπόκτησίν της. Μὰ εἶναι τόση ἡ ὁρμὴ τῶν λαῶν σήμερα, ποὺ εἴτε γνωρίζουν εἴτε ἀγνοοῦν, πάλι γιὰ τὴν Ἐλευθερία ἀγωνίζονται.

Καλούμεθα λοιπὸν νὰ παραμένουμε διαρκῶς ἑστιασμένοι καὶ πανέτοιμοι, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε κάθε μικρὸ ἢ μεγάλο ἐμπόδιο, ποὺ θὰ μᾶς παρουσιαζεται. Οἱ ἀγῶνες δὲν εἶναι μόνον δικοί μας, τοπικοὶ ἢ ἐθνικοί, ἀλλὰ πανανθρώπινοι καὶ ὀφείλουμε νὰ τοὺς στηρίξουμε, σὲ ὁποιανδήποτε μεριὰ τοῦ πλανήτου, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις. Θὰ κληθοῦμε νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ …φλόγες καὶ καταστροφές, γενοκτονίες καὶ ἀπερίγραπτες ἄλλες συμφορές, ποὺ μόνον τους σκοπὸ θὰ ἔχουν νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσουν καθυστερήσουν. Ἐν τούτοις καλὸ θὰ εἶναι νὰ παραμένουμε στοιχειωδῶς προετοιμασμένοι, διότι κάθε δική μας ἀναβολή, ἀναστολὴ ἢ παραίτησις σημαίνει ἀπομείωσις τῶν πανανθρωπίνων δυνάμεων καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἀκόμη περισσότερες χρονοκαθυστερήσεις στὴν ἐπίτευξιν τοῦ Σκοποῦ.

Φιλονόη

εἰκόνα 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply