Ἡ ἀλήθεια εἶναι…

 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι...Ἡ Ἀλήθεια εἶναι…
…πὼς ἀπὸ ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ γλυτώσῃς, ποτὲ δὲν σὲ ἀφάνει….
κι ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ βρῇς ποτὲ δὲν ἔρχεται στὴν ζωή σου…

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι
…πὼς μόνον ἡ Ἀγάπη μπορεῖ νὰ ἀναστήσῃ ψυχὲς καὶ σώματα….ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ,
πρέπει νὰ τῆς ἀνοίξῃς τὴν πόρτα τῆς καρδιᾶς…..

Ἡ Ἀλήθεια εἶναι
…πὼς κάθε τί που συμβαίνει, εἶναι γιατὶ ἀφήσαμε νὰ συμβῇ,
κι ὅ,τι δὲν συνέβη εἶναι γιατὶ τὸ προσπεράσαμε, τὸ ἁγνοήσαμε ἢ ἀδιαφορήσαμε
ἀπὸ ἐσκεμμένη ὑπεροψία ἢ ἐλλοχεύοντα φόβο…

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply