Γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη κι ὄχι Θεσσαλο-победи;

Ῥὲ Σκοπιανοί, γιατί ἡ πόλις λέγεται Θεσσαλο-νίκη (Θεσσαλικὸ Victory), καὶ ὄχι Θεσσα- победи (Pobeda), πού εἶναι στήν γλῶσσα σας;

Ποιός ξέρει ῥέ ὅτι победи (Pobeda) θά πεῖ Νίκη;
Μόνον ἐσεῖς τὸ ξέρετε.

Ἄκου Θεσσαλο-πομπέντα ἡ Θεσσαλονίκη. Συνέχεια

Ἐγνώριζαν οἱ Ἕλληνες τό baseball;

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ποὺ παίζουν …baseball…;;;;
Συνέχεια

Μία μυστηριακὴ βυθισμένη πόλις.

Ἀρχαία πόλις κάτω ἀπό τό Τρίγωνον τῶν Βερμούδων;


Στὸν βυθὸ τοῦ ὠκεανοῦ, στην περιοχὴ τοῦ Τριγώνου τῶν Βερμούδων, μιὰ ὁμάδα Καναδῶν ἐπιστημόνων ἐντόπισε πρόσφατα μιὰ χαμένη πόλη. Συνέχεια

Τί συνέβη στήν Μινωϊκή Κρήτη;


Ὅλοι λίγο πολὺ ἔχουμε διαβάσει τὴν ἱστορία γιὰ τὸν Μινωικὸ Πολιτισμό.
Ἔδω θὰ γράψω πράγματά που δὲν τὰ ἀναφέρει ἡ ἐπίσημη ἱστορία, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γνωστὰ σὲ αὐτούς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα. 

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἔγινε μιὰ ἀνακάλυψις στὸ ἀνάκτορο τῆς Κνωσοῦ, ποὺ οἱ ἀρχαιολόγοι ἔπεσαν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ σύννεφα.
Ἡ ἀνακάλυψις αὐτὴ ἔγινε στοὺς ἀποθηκευτικοὺς χώρους τοῦ ἀνακτόρου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πίσω ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνακτόρου. Συνέχεια

Πῶς ἐξεμεταλλεύετο τίς ἀκτῖνες τοῦ Ἡλίου ὁ Ἀρχιμήδης;

Ἰταλὸς ἐπιστήµων ἰσχυρίζεται ὅτι ἔλυσε τὸ μυστήριο τοῦ τρόπου µἐ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιµήδης ἐχρησιµοποίησε τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, πρὸ κειµένου νὰ καταστρέψῃ τὸν ῥωµαϊκὸ στόλο, κατὰ τὴν πολιορκία τῶν Συρακουσῶν.

Ὁ Ἀρχιµήδης, ἀντί νὰ στρέψῃ, µέσῳ τῶν κατόπτρων, τὸ φῶς τοῦ ἡλίου στὰ κινούµενα πλοῖα, εἶναι πιθανὸ νὰ ἐχρησιµοποίησε καθρέπτες, πρὸ κειµένου νὰ ζεστάνῃ νερό, ποὺ εὑρίσκετο σὲ εἰδικὲς δεξαµενές.
Τὸ νερὸ ἔβραζε καὶ ὁ παγιδευµένος ἀτµὸς προκαλοῦσε τὴν ἔκρηξη τοῦ ὅπλου, στέλνοντας «ὀβίδες» στοὺς Ῥωµαίους, 1.500 χρόνια πρὶν γίνῃ γνωστὴ στὴν Εὐρώπη ἡ πυρίτις καί, μάλιστα, µἐ ταχύτητα ἄνω τῶν 200 χιλιομέτρων ἀνὰ ὤρα καὶ μὲ βεληνεκὲς περίπου 150 µέτρα. Συνέχεια

Εὑρέθη ὁ Λαβύρινθος τῆς Κρήτης;

Στὰ Ἀστερούσια λέγεται ὅτι ἔχει εὑρεθεῖ, πρὸ πολλοῦ, ὁ Λαβύρινθος.

Σύμφωνα μὲ τις μαρτυρίες γεροντοτέρων (οἱ ὁποῖοι ἐχρησιμοποιιήθησαν ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς κατακτητάς) μετέφεραν στὸν «Λαβύρινθο» μέσα, σὲ μιὰν αἴθουσά του, ῥουχισμὸ ποὺ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ ντύσῃ  50.000 ἄτομα. Συνέχεια