Ὥρα σοβαρῶν ἐξελίξεων στὴν γειτονιά μας!!!

Τώρα πιὰ ἀρχίζουν ὅλα στὴν γειτονιά μας!!!

Συμβαίνουν πολλὰ σὲ πολιτικό, στρατηγικὸ καὶ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο, ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν προσοχή μας.
Γεγονότα ποὺ προβλέπεται νὰ ἐκτρέψουν τὶς γνωστές μας ἰσοῤῥοπίες…

Συνέχεια

Ὑδρογονανθράκων «εὐχή» μὰ καὶ …«κατάρα»!!!

Ἡ εὐχὴ καὶ ἡ κατάρα τῶν ὑδρογονανθράκων.

Ἐνῶ τὸ τρυπάνι τῆς Total βυθίζεται στὰ νερὰ τῆς Μεσογείου, συμπτωματικὰ (ἤ μήπως ὄχι;) εἴχαμε τὸν μεγάλο σεισμὸ μὲ θύματα στὴν Κῶ, γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἡ ἐξόρυξις τῶν ὑδρογονανθράκων, ἀσχέτως τοῦ ἐὰν τὸ ἀρνοῦνται οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν αὔξηση τῆς σεισμικότητος μίας περιοχῆς.

Συνέχεια

Θυσία ἡ χώρα στήν …«προστασία» τοῦ Ἰσραήλ;

Καὶ θὰ «ἐλευθερωθῶμεν» ἀπὸ τοὺς Φράγκους…
Καὶ θὰ γίνουμε ὑποτακτικοὶ τῶν ὁβριῶν…

@#[email protected]@@@$

Ἡ ἑβραϊκὴ δέσμευσις αὐτῆς τῆς περιοχῆς στέλνει ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα πρὸς τοὺς Τούρκους (καὶ πρὸς ὅλους), πὼς τὸ Ἰσραὴλ θεωρεῖ αὐτὴν τὴν περιοχὴ δυνητικὰ δική του…

Συνέχεια

Ὑπαγόμεθα ἐπισήμως στοὺς Ἐνεργειακοὺς Χάρτες

Καὶ ἐπίσημα πλέον ἡ Ἑλλὰς στὸν Ἐνεργειακὸ Χάρτη!

Ἐχθὲς στὸ Τὲλ Ἀβίβ, στὴν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν ἐνεργείας Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰσραὴλ καὶ Ἰταλίας, ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸν ἀγωγὸ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med, μὲ τὴν συμμετοχὴ μάλιστα, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ ἁρμοδίου Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου, Μιγκὲλ Ἀριάς.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἕνωσις ἐνέκρινε πλέον καὶ προωθεῖ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου τῶν νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος. Διαφαίνεται ἐπίσης πὼς τὸ ἐν λόγῳ σχέδιον διαθέτει  πλέον καὶ τὸ «o.k.» τῶν Η.Π.Α. Συνέχεια

Ὥρα τῶν ἑλληνικῶν ὑδρογονανθράκων

Ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν μεγάλα ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων, ἔχει γίνει γνωστό, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
Ἡ ἐπιβεβαίωσις ὅμως αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, μὰ καὶ ἡ ἔναρξις τῶν καταλλήλων ἐνεργειῶν πρὸς ἀπόδειξιν καὶ ἀξιοποίησιν αὐτῶν, ὀφείλεται κυρίως στὶς ἐνέργειες δύο  Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, τῶν καθηγητῶν Ἀντωνίου Φωσκόλου καὶ Ἠλία Κονοφάγου.
Ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐδέχθησαν ἄπειρα κτυπήματα καὶ ἐκατηγορήθησαν ἀπὸ πολλοὺς γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τους, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἔφθασε ἡ παρακάτω εἴδησις, ὡς ἀπόλυτος ἐπιβεβαίωσις τῶν ἰσχυρισμῶν τους καὶ τῶν ἐρευνῶν τους.
Ἔφθασε μᾶλλον ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν.

Προς συμφωνία ExxonMobil με ΕΛΠΕ

Τώρα ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς κολοσσὸς Exxon Mobil (τῆς ὁποίας τὸ «ἀφεντικό» μόλις ἀνέλαβε τὴν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὑπερδυνάμεως), συματοδοτεῖ τεράστιες ἀλλαγὲς γιὰ τὴν περιοχή μας καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
Κρατῆστε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κολοσσὸς ἐνδιαφέρεται γιὰ ἔρευνα κι ἐκμετάλλευση στὴν θαλασσία περιοχὴ νοτίως τῆς Κρήτης.

Συζητᾶμε γιὰ μίαν τεραστία θαλασσία περιοχή, 220.000 τ. χιλιομέτρων, ὅπου οἱ γεωλογικοὶ σχηματισμοὶ ὁμοιάζουν πάρα πολὺ μὲ αὐτοὺς τοῦ τεραστίου κοιτάσματος Ζὸρ τῆς Αἰγύπτου.  Μία ἐξόρυξις ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ ἑταιρεία «Eni SpA» καί, συμφώνως μὲ τὶς δικές τους ἔρευνες, νοτίως τῆς Κρήτης ὑπάρχουν παρόμοια, τοὐλάχιστον, κοιτάσματα, μὲ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἐρευνοῦν κι ἐκμεταλλεύονται.
(Ὡς γνωστὸν τὸ κοίτασμα ἐκεῖνο περιέχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 5,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.)

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῶν ποσοτήτων ἂς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας ὅτι ἔως σήμερα στὴν περιοχὴ τοῦ Πρίνου ἔχουν εὑρεθεῖ μόνον 320 ἑκατομμύρια βαρέλια.
Θηριώδη μεγέθη, σὲ τεράστιες, θαλάσσιες ἑλληνικὲς ἐκτάσεις, ποὺ θὰ ἐπιφέρουν «θηριώδεις» ἀλαγὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

 Θεοφανάκης Στέφανος

Ὅλα τὰ καλὰ κοιτάσματα σὲ συνοριακὰ (μὲ τὸ Ἰσραήλ) οἰκόπεδα βρίσκονται!

Ὅλα τὰ καλὰ κοιτάσματα σὲ συνοριακὰ (μὲ τὸ Ἰσραήλ) οἰκόπεδα βρίσκονται!Κι άλλο τεράστιο κοίτασμα βρέθηκε στην Κύπρο…
Πάλι σε ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ οικόπεδο ώστε να δικαιούται μόνον το 50% η Κύπρος.

Τα οικόπεδα της Κύπρου τεράστια και οι έρευνες γίνονται μόνο στα συνορεύοντα με την ΑΟΖ του Ισραήλ. Συνέχεια