Πόσο θλιβεροὶ εἶναι….

Πόσο θλιβεροὶ εἶναι....Τὸ 1910 πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ στρατιωτικοῦ συνδέσμου, ἦταν ὁ Στέφανος Δραγούμης. Στὴν Θεσσαλία οἱ ἀγρότες (κολίγοι) ἐβίουν ὡς δοῦλοι. Ἦταν κυριολεκτικῶς σκλάβοι τῶν τσιφλικάδων. 

Τότε λοιπὸν, μετὰ ἀπὸ μίαν μᾶλλον πρόχειρο ὀργάνωσιν, ἐξεκίνησε ἡ ἐπανάστασίς τους. Μέσα στὶς πρῶτες ἀντιδράσεις τῆς κυβερνήσεως, συγκαταλέγεται ἡ ἐπέμβασις τοῦ στρατοῦ, σὲ ἕνα εἰρηνικότατον συλλαλητήριο, ἡ ὁποία ἐπέμβασις ἄφησε πίσω της 150 νεκροὺς ἀγρότες. 

Ἐπί τοῦ συγκεκριμένου λοιπὸν ἐξεκίνησε ἕνας διάλογος στὴν τότε Βουλὴ ποὺ μέρος του εἶχε ὡς ἐξῇς:

( στὸ βιβλίο τοῦ Σπύρου Μελᾶ «ὁ γιός τοῦ Ψηλορείτη», σελίδα 153)

-Ἡ ἐξουσία-φωνάζει ὁ Ῥάλλης-ἔπρεπε νὰ ἐπιβάλῃ τὸ κῦρος της. Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς πρέπει νὰ καλέσῃ τὸν Καραϊσκάκην νὰ ἐπανέλθῃ… Ἡ κυβέρνησις Δραγούμη ἐξετέλεσε τὸ καθῆκον της.  Εἶναι ἀξία ἐθνικῆς εὐγνωμοσύνης καὶ τὴν συγχαίρω. 

-Ἡ ἰδική μου φωνὴ ὅμως-λέει μὲ ἐξαψι, ὁ Φίλιος-εἶναι φωνὴ τοῦ χυθέντος αἵματος, τὸ ὁποῖον ζητεῖ Κρίσιν καὶ Δικαιοσύνην.

-Αἱ δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ-λέει ὁ Ἀλεξανδρῆς-δὲν συγκαλύπτουν τὴν εὐθύνην του. Εἰς τὴν Λάρισαν αἱ Ἀρχαί, παρὰ τὸ Σύνταγμα, ἀπηγόρευσαν τὴν συγκρότησιν συλλαλητηρίου. Τοῦτο ὁ πρωθυπουργὸς ὀνομάζει ἐπιβολὴν τοῦ Νόμου. Δηλῶ, ὅτι εἰς τὴν ἀπογευματικὴν συνεδρίασιν, θὰ προκαλέσω συζήτησιν ἐπὶ τοῦ νόμου περὶ ἀπαλλοτριώσεως. 

Ἡ συνέχεια γνωστή. Ὁ Δραγούμης πῆρε ἐπισήμως τὴν θέσι τῶν τσιφλικάδων καὶ τὰ γεγονότα ἐκύλησαν ὅπως τὰ γνωρίζουμε ἤδη.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μοῦ ἔκανε ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν εἶναι ἡ στάσις τοῦ Ῥάλλη καὶ τοῦ Δραγούμη. Πρὸς θεοῦ μὴ πειραχθῇ ἡ δική τους νομιμότης. Ἀκραῖα γελοῖοι τότε… 15 νεκροὶ καὶ τὸ πρόβλημά τους ἦταν νὰ μὴν ἐξέλθουν τῆς νομιμότητός τους!!!!! Ἡ νομιμότης τοῦ νόμου ἀνύπαρκτος. Νόμιμον κατ’  αὐτοὺς μόνον ὅ,τι τοὺς καθιστοῦσε ἀφεντικά…..

Σήμερα, ἕνας ἄλλος Ῥάλλης ἐπαναλαμβάνει τὰ ὅσα συνέβησαν τότε. Τὸ ὄνομά του; Μητσοτάκης. Ὅσα ἔλεγε ὁ τότε Ῥάλλης τὰ ἴδια (ἔβαλε τὴν κασέτα βλέπετε) ξαναλέει ὁ ἐπίτιμος. Ὅσα παράνομα διέπραξε τότε ὁ Δραγούμης τά ἴδια (καὶ χειρότερα) ἐπαναλαμβάνει σήμερα ὁ ΓΑΠ.

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς συνήθως. 

Ἡ εἰρωνία τῆς ἱστορίας; Ἴσως…

Μία διαφορὰ ὅμως σημαντική….

Τότε εἴχαμε μίαν γερὴ ᾖττα τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν καθεστηκυΐα τάξι. Σήμερα ἡ ἧττα εἶναι τῆς καθεστηκυΐας τάξεως… Τότε ἀκολούθησαν Βενιζέλοι, πόλεμοι, μικρασιατικὲς καταστροφές…

Σήμερα πολὺ πιθανὸν νὰ ἀκολουθήσουν ἀνάλογα γεγονότα… Ὅμως σήμερα ὑπάρχει ἢδη μέσα μας δεδομένη ἡ ἀπόφασις τῆς ἀπελευθερώσεως καὶ τῆς ἀναδομήσεως τοῦ τόπου μας. 

Σαφῶς καὶ εἶναι μόνον στὸ χέρι μας… Σαφῶς καὶ μόνον ἐμεῖς θὰ ἀποφασίσουμε γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα… Σαφῶς καὶ δὲν τοὺς χαρίζουμε τίποτα…

Ὄμως πρέπει πρωτίστως νὰ τὸ πιστέψουμε ἐμεῖς… Αὐτοὶ ἔχουν τελειώσει καὶ τὸ γνωρίζουν. Ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ νὰ ἀναλάβουμε ἐπί τέλους τὴν Πατρίδα μας γιὰ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουμε ἀπὸ κάθε καπηλευτή;

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Δηλώσεις Μητσοτάκη: Μητσοτάκης-Παπαχελᾶς: ἰδοῦ ἡ λογική τους!

 

 

5 thoughts on “Πόσο θλιβεροὶ εἶναι….

  1. Πρὸς τὶ οἱ διαμαρτυρίες; Ἀναμφιβόλως εἶναι ἕνας ὡραῖος θίασος τοῦ θεάτρου σκιῶν. Τοὐλάχιστον ἀπολαῦστε τὴν παράστασιν!…

Leave a Reply