Ἡ ἄρνησις τῆς πραγματικότητος.

Ἡ ἄρνησις τῆς πραγματικότητος.Πολλὲς φορὲς ἀρνούμεθα νὰ παραδεχθοῦμε κάποιες πράξεις μας, ἤ ἀκόμη χειρότερα, ἀρνούμεθα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουμε ἀφορᾷ ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΝ κι ὄχι στὴν ἐξυπηρέτησιν τῆς ἀληθείας.
Ὁ κόσμος ἀποκαλεῖ αὐτὴν τὴν στάσιν ἐγωϊσμόν.
Ἐγὼ πάλι τὴν ἀποκαλῶ …φόβον!!!

Ναί, εἶναι φόβος τὸ νὰ ἀρνοῦμαι νὰ ἀναγνωρίσω πὼς ἔσφαλα σὲ κάτι. Θὰ ἐκτεθῶ στοὺς γύρω μου καὶ κατ’  ἐπέκτασιν θὰ …μειώσω τὴν ἐκτίμησιν ποὺ τρέφουν οἱ ἄλλοι γιὰ ἐμέναν.
Ναί, εἶναι φόβος νὰ ἀδυνατῶ νὰ ἀποδεκτῶ πὼς κάτι τὸ γνώριζα λάθος. Θὰ ἀποδειχθῇ ἡ ἀμάθειά μου ἤ ἡ ἡμιμάθειά μου, κάτι ποὺ περιφρουροῦσα πολὺ προσεγμένα.
Ναί, εἶναι φόβος νὰ συνειδητοποιήσω πὼς κάποιοι ἄλλοι ἴσως νὰ γνωρίζουν περισσότερα ἀπὸ ἐμέναν, σὲ ἀρκετοὺς τομεῖς. Θὰ ἀποδειχθῇ πὼς ἔσφαλα καὶ πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ μὲ ἐμπιστεύονται οἱ φίλοι μου καὶ οἱ δικοί μου.

Μὰ ἡ ἔκθεσις, ἡ ἡμιμάθεια καὶ τὸ σφάλμα εἶναι ἀνθρώπινα. Κι ἐκεῖ ἀρχίζει νὰ μᾶς ἐπισκέπτεται ἡ …σοφία!!!
Εἶναι τὸ μέγιστον βῆμα ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ κάνω ἡ ἀποδοχὴ τῆς θέσεῶς μου. Ὅποια κι ἐὰν θὰ εἶναι αὐτή!!!
Ἡ ἀποδοχὴ τῆς θέσεῶς μου εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ τὰ ἐπόμενα βήματα. Εἶναι τὸ πρῶτο καὶ τὸ σπουδαιότερον βῆμα!!!
Εἶναι μεγάλη ἡ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ θὰ ἀποδεχθῷ πὼς δὲν εἶμαι ὁ Φωτεινὸς Παντογνώστης.
Καὶ εἶναι ἀκριβῶς ἐκείνη ἠ στιγμὴ ποὺ θὰ μὲ ἐκτιμήσουν, ἤ θὰ μὲ …φτύσουν, οἱ δικοί μου ἄνθρωποι…

Μόνον αὐτοὶ ποὺ στέκουν ἀκινητοποιημένοι καὶ προσδεδεμένοι σὲ παγιωμένες θέσεις, δίχως νὰ ἐξελίσσονται, δίχως νὰ βελτιώνονται καὶ δίχως νὰ ἀποφασίζουν νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν ἀλήθεια εἶναι ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ!!!
Ἀκόμη καὶ μὲ τὸ νὰ αὐτοεκτεθοῦν, ἀρχικῶς στὸ τεράστιο ΕΓΩ τους, παραδεχόμενοι τὰ δικά τους σφάλματα, ἀποδεικνύουν πὼς ἡ ἀνάγκη τους γιὰ τὴν ἀλήθεια εἶναι μεγαλυτέρα τῆς αὐτοεπιβεβαιώσεως. Καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνίας μας σήμερα εἶναι ἡ ἀναζήτησις καὶ ἡ ἐξυπηρέτησις τῆς ἀληθείας. Ὄχι ἡ δική μας …πάκτωσις!!!

Δυστυχῶς σὰν κοινωνίες πάσχουμε κυρίως ἀπὸ αὐτό.
Ὄχι ἀπὸ τὴν ἀληθὴ ἐπιβεβαίωσίν μας ἀλλὰ ἀπὸ ὅλα τὰ πλαστὰ καὶ ψεύτικα προσωπεῖα ποὺ φορέσαμε.

Μήπως ἔφθασε ἠ στιγμή νά τά πετάξουμε;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἄρνησις τῆς πραγματικότητος.

Leave a Reply