Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.

σπάνιες φωτογραφίες ἀπὸ διάφορα ἔγγραφα τῶν Ῥώσσων, πρὶν ἀπαγορεύσουν τὴν χρήσιν τῆς σβάστικας

σπάνιες φωτογραφίες ἀπὸ διάφορα ἔγγραφα τῶν Ῥώσσων, πρὶν ἀπαγορεύσουν τὴν χρήσιν τῆς σβάστικας

ΝΑΖΙΣΜΟΣ, ΕΣΣΔ ΚΑΙ ΣΒΑΣΤΙΚΑ

1. Ὅπως ὅλοι γνωρίζομε ἡ Σβάστικα εἶναι ἐπίσης τὸ πανάρχαιον ἔμβλημα τῆς Ῥωσσίας, προϊστορικὸ καὶ μεσαιωνικὸ (θυρεὸς τοῦ πρίγκιπος Ὀλέγκ, ὁ ὁποῖος κατέβαλε τὸ Βυζάντιον) καὶ τὸ μοναδικὸ διακοσμητικὸ τοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ της. Πουθενὰ δεν τιμᾶται τόσο ὄσο ἐκεῖ. Ὁ τσάρος Νικόλαος καὶ ἡ αὐτοκράτειρα τὴν εἶχον ὡς προσωπικόν των ἔμβλημα, ἡ δημοκρατία τοῦ 1917 τὴν ἔλαβε ὡς ἐθνόσημόν της, ὅπως καὶ οἱ Λευκοί, ἀλλὰ καὶ οἱ Μπολσεβίκοι τῆς Ἀνατολῆς, ἕως τὸ 1922 ὅτε, ἐγκαθιδρύθηκε ὁριστικὰ ἡ κομμουνιστικὴ κυβέρνησις καὶ ἐθεσμοθέτησε κάτι ἄγνωστον-πρωτοφανές: τὸ πεντάκτινο ἀστέρι (που τώρα τὸ βλέπουμε σὲ κάθε σημαία, σ’ ὅλη τὴν γῆ- (τὶ σύμβολο εἶναι αὐτό;;;)-.

2. Ἡ κυρία Λουντμίλα μου ἔγραψε «κρῖμα που οἱ Ναζὶ λέρωσαν τὴν Σβάστικα»

Δυστυχῶς, κυρία Λουντμίλα, τὸ πρᾶγμα φαίνεται λίγο μπερδεμένο, γνωρίζουμε ὅτι στην κυβέρνησιν ἐκείνη δὲν ὑπήρχαν παρὰ μόνον 2-3 Ῥώσσοι.
Ἀντιθέτως θεωροῦσε τοὺς Ῥώσσους «ἀκατάλληλη ἐθνότητα», ἑπομένως λογικὸ ἧτο να ἐπιλεγῇ ἔνα ἄγνωστο σύμβολο.
Ἕως ἐδῶ καλά.

ΟΜΩΣ, τότε, τὸ 1922, ὁ πολὺς Ἀνατόλης Λουνατσάρσκυ, ὑπουργὸς Παιδείας-Διαφωτισμοῦ, ἀπηγόρευσε γενικῶς τὴν Σβάστικα (πολὺ προτοῦ τὴν «λερώσει» ὁ οἰοσδήποτε, τότε ποὺ ἤτοι ΑΓΝΩΣΤΗ σὲ ὅλους!). Ἄρα τι συμβαίνει ἐδῶ;;;

Ἐγὼ πιστεύω, κυρία Λουντμίλα, ὅτι ἐχθρεύονται τὴν Σβάστικα, δι’ αὐτό που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ εἶναι: τὸ ἱερὸν σύμβολον τοῦ Ἀνθρωπίνου Πολιτισμοῦ, τῆς πραγματικῆς θρησκείας καὶ τοῦ Προκατακλυσμιαίου Πολιτισμοῦ.
Τώρα ἡ χρῆσις ἀπὸ τοῦ Ναζὶ εἶναι ἁπλῶς ἀφορμὴ ἀπαγορεύσεως!
Ὁ Λουνατσάρσκυ ΟΜΩΣ τὴν ἀπηγόρευσε ΧΩΡΙΣ ἀφορμή!
Ὅπερ ἔδει δείξαι!

 

Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΚΡΑΤΕΣ

Τὸ 1905 ὁ Τσάρος Νικόλαος ἔδωσε ἄδεια νὰ κτισθῇ στὴν Ἁγία Πετρούπολι μέγας Βουδδιστικὸς Ναὸς καὶ Μέγα Τζαμί, κυρίως ὡς σύμβολα τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀντέδρασε, ὅπως προεβλέπετο ἄλλωστε καὶ ἐκαθυστέρησε τὴν κατασκευή, ἡ ὁποία πάντως ὁλοκληρώθηκε τὸ 1915. Ἤδη στὰ 1917 οἱ Μπολσεβίκοι εἰσέβαλαν στὸν Βουδδιστικὸ Ναό, καταστρέφοντάς τον.
Μάλιστα διέλυσαν τὸ ὑπέροχο ψηφιδωτὸ δάπεδο μὲ τὶς Σβάστικες!

[ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: Ἡ μανία τῶν μπολσεβίκων γιὰ τὴν Σβάστικα, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε τὸ μοναδικὸν σύμβολον τοῦ ῥωσσικοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ: Ἀπηγορεύθη τὸν Νοέμβριον τοῦ 1922, μόλις ἐγκατεστάθη καλὰ ἡ κεντρικὴ κυβέρνησις (ἐνῶ ἕως τότε ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ ἀπὸ τοὺς μπολσεβίκους ὡς ἐθνικὸν ἔμβλημα, ὅπως ἧτο ἄλλωστε καὶ τὸ ἔμβλημα τῆς Δημοκρατίας τοῦ 1917) μὲ διάταγμα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας-Διαφωτισμοῦ, τοῦ γνωστοῦ Ἀνατόλη Λουνατσάρσκυ.
Σήμερα λένε ὅτι εἶναι κακὴ ἡ Σβάστικα, διότι τὴν χρησιμοποίησαν οἱ Ναζί.
Τότε ἧτο γνωστὴ μόνον ὡς σύμβολον τοῦ ῥωσσικοῦ λαϊκοῦ πολιτισμοῦ!
Καὶ τότε ἐπέβαλαν ἕνα σύμβολο ἄγνωστο ὡς  ἐκείνη τὴν στιγμή,  σὲ ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητά (ποὺ τώρα ἐπεβλήθη σὲ ὄλες τις σημαῖες), τὸν πεντάκτινο ἀστέρα. Τὶ εἶναι αὐτός;;; Που τὸν βρήκαν;;;Τι συμβολίζει;;;]

Τὸ 1930 μάζεψαν ὅλους τοὺς Βουδδιστὲς τοῦ Λένιγκραντ πλέον, καὶ τοὺς ἐφόνευσαν ΟΛΟΥΣ μιὰ καὶ καλή!!!Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.5

 Ἡ Σβάστικα στοὺς μπολσεβίκους ἀρχικῶς, πρὸ τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως, παρέμεινε ὡς τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ αὐθεντικὸ Ῥωσσικὸ ἔμβλημα (ἐντύπωσιν προκαλεῖ ἡ σφραγίδα τοῦ ΣΟΒΙΕΤ τῆς Μόσχας. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι στρατιωτικὰ διακριτικά.)

Πίνακας ποὺ ἔχω συνθέσῃ μὲ ἱστορικὲς δυσεύρετες φωτογραφίες!

Διότι τὸ πρᾶγμα εἶναι πρωθύστερον!
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν δέχονται τὴν κυκλικὴ ἱστορία τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν δέχονται τὸν προκατακλυσμιαῖο πολιτισμό, ποὺ δὲν δέχονται τὴν ἀνωτερότητα τῶν ἀρχαίων πολιτισμῶν, ποὺ  ἔχουν ὡς δόγμα τὴν ἀφελὴ βραχεία καὶ γραμμικὴ πρὸς τὰ ἄνω ἱστορία, ποὺ δὲν δέχονται τὴν θεία καταγωγὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ εἶναι ἄθεοι, μισοῦν τὰ σύμβολα τοῦ κανονικοῦ ῥυθμοῦ τοῦ κόσμου, τὴν σβάστικα, ποὺ εἶναι ἐξεικόνισις τοῦ πρώτου θεοῦ τοῦ Πλωτίνου, τοῦ ἀκινήτου κινοῦντος τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Ἀδδὶ Βοῦδδα, τοῦ Βουδδισμοῦ κλπ….

 Ὁ κινητὴρ τοῦ κόσμου.
Ἡ καρδιὰ τοῦ πρώτου θεοῦ.

Ἐπίσης μισοῦν τὸν μοναδικὸ Ἱεροπρακτικὸ Χαιρετισμὸ μὲ νόημα, τὸ Saluto alla Romana.
Τὸ χέρι ποὺ ζητᾷ νὰ λάβῃ ὑψωμένο τὴν ἐκπομπὴ τῶν ἀνωτέρων κόσμων!!!
Ὄθεν…
Προσχηματικὰ λέγουν: «εἶναι ναζιστικό»…
Ἐξ ἄλλου σήμερα ὅ,τι δὲν τοὺς ἀρέσει εἶναι Ναζιστικό!!!

Ἀσφαλῶς βέβαια τὰ σύμβολα οὐδὲ μίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὸ ποιὰ χρήσιν τοῦς κάνουμε ἐμεῖς!!!!

Θυμίζω ἐπίσης τὴν ἀρχαιοτάτη παρουσία τῆς σβάστικας σὲ ὅλον τὸν Ἑλληνικὸ χῶρο, ἀρχαιοτάτη, πρὸ τῆς καταστροφῆς τοῦ -2300!!!
Ναί, σὲ ὅλους γνωστὴ εἶναι ἡ Τροία τοῦ Σλῆμαν, μὲ τὶς 440 εὑρεθεῖσες Σβάστικες.Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.4

Ὅμως δεῖτε ἐδῶ τὶς ἱερὲς σφραγίδες τῆς Λέρνης Ἀργολίδος, ποὺ εὑρέθησαν στὴν τέφρα τῆς καταστροφῆς τοῦ -2300!!!

 Ἀξιοσημείωτος ἐπίσης εἶναι ἡ Παγκόσμιος ἐξάπλωσις τῆς σβάστικας, ἀκόμη καὶ τῶν ἰδιαιτέρων μορφῶν της.
Δεῖτε ἐδῶ τὴν Ἰνδική Swastika-KOLA (σχῆμα ποὺ φτιάχνεται γύρω ἀπὸ κουκίδες.)Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.3

 

 Κι ἐδῶ στὴν Φινλανδία:

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.1

 

βικιπαίδεια

Ὅπου ὑπάρχει ὁ ἀργαλειὸς ὑπάρχει καὶ ὁ πολιτισμός. (φωτογραφία Ἰνδιάνοι Ναβάχο)

Ὅπου ὑπάρχει ὁ ἀργαλειὸς ὑπάρχει καὶ ὁ πολιτισμός. (φωτογραφία Ἰνδιάνοι Ναβάχο)

 

Παναγιώτης Μαρίνης

Σημειώσεις

Ἔβαλαν τοὺς ἐξαθλιωμένους Ἰνδιάνους, ἐκεῖ στοὺς ζωολογικοὺς κήπους, ποὺ τοὺς ἔχουν κλεισμένους, νὰ ὑπογράφουν ὅτι δὲν θὰ χρησιμοποιήσουν πλέον τὸ προκατακλυσμιαῖον ἱερόν τους σύμβολον, τὴν Σβάστικα, διότι δὲν ἀρέσει στὸν νικητὴ τοῦ πολέμου!

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.7

Ὅταν ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στὸ ἱερόν.

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.8

Ἡ ἀρχαιοτάτη ἐξάπλωσις τῆς σβάστικας.

Μερικὲς ἱστορικὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν Σβάστικα.10

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply