Ῥίχνοντας νερὸ στὸν …«μῦλο» τῆς χρυσῆς αὐγῆς!!!

Παγκοσμίως, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ κάτι τέτοιο, ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐκεῖνες οἱ ὑποδομὲς ποὺ ἀπαιτῶνται, γιὰ νὰ ἐλεγχθοῦν ἐκ τῶν ἔσω, κάθε εἴδους πολιτικὲς κινήσεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπειλήσουν τὶς κρατοῦσες τάξεις, μὲ ἀποκορύφωμα αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν σὲ πατριωτικὲς κι ἐθνικιστὲς ἀντιδράσεις. 

Ἔτσι, στὴν Γαλλία γιὰ παράδειγμα ἔχουμε τὴν Λεπέν, ποὺ ἀκόμη καὶ κατὰ τοῦ πατρός της ἐστράφη, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ παίξῃ τὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἀνέθεσαν, ἔχοντας πάντα στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια τοῦ κόμματός της, ὅλους τοὺς ἀναγκαίους …«περιουσίους» ποὺ θὰ ἐλέγχουν, ἐκ τῶν ἔσω πάντα, κάθε προσπάθεια ἀνατροπῆς τῆς κυριαρχίας τους.

Οἱ …«ἀντιφασίστες» πανηγυρίζουν γιὰ τὸν «θρίαμβο Λεπέν»!!!

Λεπὲν κατὰ Λεπὲν μὲ …σκηνοθέτη τὴν Νέα Τάξη!!!

Βέβαια, εἰδικῶς στὴν Οὐκρανία, ἡ σύνδεσις πατριωτισμοῦ μὲ τὸν …ναζισμό, ἦταν τόσο καλὰ στημένη, ποὺ τελικῶς κατήντησαν ὅλα τὰ κοπρόσκυλα τῆς δημοσιοκαφρίας, παγκοσμίως, νὰ στηρίζουν ἕνα ναζιστικὸ μόρφωμα, ἀπολύτως ἐλεγχόμενον ἐπίσης ἀπὸ …«περιουσίους»!!!

Ὁ Soros ποὺ χρηματοδοτεῖ τὸ Indymedia καὶ τοὺς ναζὶ τῆς Οὐκρανίας.

Γιατί ἡ …«ἀριστερή» μας κυβέρνησις στηρίζει καί χρηματοδοτεῖ τήν φασιστική Οὐκρανία;

Τὸ δεύτερο Ἰσραὴλ τῆς …Οὐκρανίας!!!

Τὸ καλλίτερον ὅλων εἶναι ἡ περίπτωσις τῆς Νορβηγίας, μὲ τὸν γνωστό μας Μπρέιβικ, ποὺ ἐπετέθη σὲ αὐτοὺς ποὺ ἤθελαν ἀνεξαρτησία στὴν …Παλαιστίνη!!!
Κι ἔτσι, μὲ τὸν γνωστὸ προπαγανδισμό, ὁ ἐθνικισμός, ποὺ κατασυκοφαντεῖται παγκοσμίως, ἐλέγχεται ὅμως διαρκῶς καὶ πάντα ἀπὸ στοές, ἀπὸ κόμματα κι ἀπὸ τὸν καλὰ χρηματοδοτούμενον συνδικαλισμό.

Ὁ ἔλεγχος τῶν …«περιουσίων» στὴν Οὐκρανία.

Οἱ …«αὐθόρμητες ἐπαναστάσεις» ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Σόρος!!!

Ἡ ἐγγύησις τῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὸν Σόρος.

Κι ὅταν λέω ἐθνικιστικὲς καὶ πατριωτικὲς κινήσεις ἀναφέρομαι ξεκάθαρα στὴν ἐξ ἐνστίκτου πλέον τάσιν τοῦ ἀνθρώπου νὰ στραφῇ πρὸς τὴν ἐπαναδόμησιν τῶν κοινωνικῶν του ἱστῶν. Ἐπεὶ δὴ ὅμως ὁ ἀριστερισμός, ὁ κομμουνιστικοποίησις καὶ φυσικὰ ἡ ὁμογενοποίησις τῶν πληθυσμῶν καλὰ κρατεῖ, ἔχοντας βαθύτατα δηλητηριάσει κάθε ἀντιληπτικὸν καὶ γνωσιακὸν ἐπίπεδον, οἱ περισσότεροι στρέφονται στὰ ἤδη ὑπάρχοντα κομματικὰ παραμάγαζα, ποὺ ἐπίσης θὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις καὶ τὶς ἀντιδράσεις ἀπόλυτα, μὴ ἐπιτρέποντας σὲ ἐκτὸς κομματικῶν μηχανισμῶν πιθανότητες ἐπιβιώσεως. 

Ἐν ὁλίγοις καὶ δίχως πολλὰ λόγια, καλὸ εἶναι νὰ ξεκινήσουμε τὶς ἀποδομήσεις μας ἀπὸ τὰ ἰσχύοντα πολιτικοκομματικὰ δεδομένα, γιὰ νὰ μποροῦμε, σταδιακῶς, νὰ περάσουμε στὶς ἐπαναδομήσεις, ποὺ ἐμεῖς χρειαζόμεθα, ἀκυρώνοντας κάθε προσπάθεια τῶν κέντρων χειραγωγήσεως.
Διότι, ὡς γνωστόν, πάντα πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς, διαρκῶς γιὰ τὸ …«καλό» μας, μεριμνοῦν ἅπαντες οἱ διαπλεκόμενοι, πρὸ  κειμένου νὰ μᾶς διατηροῦν μέσα στὰ μαντριά τους.

Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν ΟΛΟΙ οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ τὶ σημαίνει «ἐθνικισμός».

Ἐκτὸς λοιπὸν ἀπὸ τὶς γνωστὲς τακτικὲς ἐλέγχου ἀριστεριστῶν, ἀναρχικῶν (βλέπε κι ΑΝΤΑΡCIA), «ἀντιεξουσιαστῶν», «ἀνθρωπιστῶν», σοσιαλιστῶν καθὼς καὶ λοιπῶν κομματικῶν μηχανισμῶν, μικρῶν ἢ μεγάλων, γνωστῶν ἢ …ἀγνώστων, τῆς αὐτῆς λογικῆς καὶ δομῆς, τώρα πιά, παγκοσμίως, ἔχουμε τὶς προσχωρήσεις γνωστῶν …«περιουσίων» σὲ ἀπολύτως ἐθνικιστικοὺς χώρους καί, σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις, ἀκόμη καὶ «ῥατσιστῶν» κατὰ παντός, πλὴν …«περιουσίων»!!!.

«ἀπεκαλύφθη πὼς γνωστὸς ἐθνικιστὴς ῥατσιστὴς εἶχε σύζυγο …ἑβραία
Ὁ λευκὸς ῥατσιστὴς Μάικ Πένοβιτς, ἱδρυτὴς τῆς λευκῆς ἐθνικιστικῆς ἱστοσελίδος «Τhe Right Stuff»  (TRS) καὶ συνδιοργανωτὴς ἐκπομπῶν (μὲ ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς στὸ «Daily Shoah» καὶ μὲ ψευδώνυμον Μάικ Ἐνώχ. Τὸ λογοπαίγνιον «The Daily Shoah» παρέπεμπε στὸ φερόμενον ὡς ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων.) ἀπεχώρισε ἀπὸ τὸ ἀκροδεξιὸ ἱστολόγιον, λόγῳ ἐντόνου κριτικῆς, ποὺ ἐβασίζετο σὲ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν σύζυγό του, ποὺ ἦταν ἑβραία….»

περίληψις, ἀπὸ μετάφρασιν ποὺ μᾶς προσέφερε ἡ Λ.Σ. βασιζομένη σὲ ἄρθρον δημοσιευμένον ἐδῶ.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀποχωρήσεως, ποὺ συνέβη λόγῳ τῶν ἀποκαλύψεων, ὁδήγησε τοὺς ἀκροατὲς κι ἀκολούθους τοῦ ἐν λόγῳ σταθμοῦ σὲ ἀπόλυτον ἀμφισβήτησιν τῶν ὅσων προσπαθοῦσε ὁ ἐν λόγῳ σταθμὸς νὰ προπαγανδίσῃ, ὑποχρεώνοντας τοὺς ὑποστηρικτές τους σὲ δηλώσεις τοῦ τύπου: «Παρ΄ ὅλο ποὺ θὰ συνεχίσω νὰ τοὺς ἀκούω (τὶς ἐν λόγῳ ἐκπομπές), δὲν ξέρω ἐὰν μπορῶ νὰ τοὺς λάβω σοβαρὰ ὑπ΄ ὄψιν μου, καθὼς αἰσθάνομαι πὼς πρόκεται γιὰ κάποιους ἠθοποιούς, ποὺ παίζουν σὲ ἔργο σκηνοθετημένον ἀπὸ ἑβραίους».
Καὶ μόνον ἡ ἀμφιβολία καὶ ἡ ἀμφισβήτησις ἀποδεικνύει τὸ πόσο βαθειὰ ἔχει εἰσέλθει τὸ δηλητήριον τῆς προπαγάνδας.

Παράδειγμα τέτοιο εἶναι ἡ «ἐθνικιστική» ῥωσσικὴ φωνή, ἑνὸς ἀκόμη …«περιουσίου»!!!

Πολύς θρῆνος γιά τόν …«περιούσιο» συνεργάτη τοῦ Ποῦτιν;

…ποὺ τὸν …ἔκλαψαν παγκοσμίως!!!

Καὶ δὲν εἶναι τὸ μόνον…

Σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη (κι ὄχι μόνον!!!) τὰ φερόμενα ὡς ἐθνικιστικὰ κόμματα ἀνεβαίνουν, ποσοστιαίως, ἀλλὰ σαφῶς παραμένουν ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο …«περιουσίων». Ἄλλως τέ… κακὰ τὰ ψέμματα… Εἶναι ἀναγκαία αὐτὰ τὰ κόμματα, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν στὸ ἐπόμενον βῆμα, τῆς διαλύσεως κρατικῶν ἱστῶν, μὲ καθαρὰ ἐθνικιστικὰ καὶ  τοπικιστικὰ κριτήρια, ποὺ ὅμως, θὰ ἀσκεῖται ἐξουσία σὲ αὐτὰ ἀπὸ τὰ ἤδη γνωστά μας σαπρόφυτα, ποὺ τώρα κομμουνιστικοποιοῦν τὰ πάντα, ἀλλὰ αὐτὸ παραμένει μέσον μόνον γιὰ νὰ φθάσουμε καταληκτικῶς στὰ πολυπόθητά τους ὑποκρατίδια, ποὺ θὰ ἐλέγχονται καλλίτερα καὶ ἀποτελεσματικότερα…

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

…δίδοντας τὴν ψευδαίσθησιν τῆς αὐτοδιαχειρίσεως στοὺς χαχόλους (ἐμᾶς δῆλα δή!!!)…!!!

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Σοσια-λΗστές!!!

Γιὰ τὴν ὥραν βιώνουμε τὸν ἀπόλυτον σοσιαλισμόν, μέσα ἀπὸ τὶς ὅποιες συγκρούσεις, ποὺ οὐδέποτε στοχοποιοῦν αὐτοὺς ποὺ τὶς σκηνοθετοῦν, ἀλλὰ ποὺ ἀποδεδειγμένα ἐνισχύουν τὴν ἐξουσία τους.

Οἱ «δῆθεν» …«κομμουνιστές» στὴν ὑπηρεσία τῆς Νέας Τάξεως.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Κατὰ τὴν προσφιλή τους μέθοδον λοιπόν, διαπιστώνουμε πὼς οὐδόλως  πτοοῦν  οἱ ἀποκαλύψεις, τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ πεισματικὰ ἐπιμένουν νὰ μὴν ἀφήσουν τὸ ὁ,τιδήποτε στὴν τύχη. Χάνοντας ἐξουσίες χάνουν «κουτάλες». Καὶ οἱ «κουτάλες» εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὸ κάθε γρανάζι αὐτῆς τῆς μηχανῆς. Γιὰ αὐτὸ θὰ βλέπουμε διαρκῶς αὐξανόμενες τάσεις, πρὸς τὶς ἀκραῖες πλευρές, ποὺ ὅμως παραμένουν διαρκῶς ὑπὸ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῶν ἰδίων κέντρων ἐξουσίας.

Γιὰ αὐτὸ κι ὁ τΣΥΡΙΖΑ προωθεῖ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὶς ἐμφυλοπολεμικὲς τάσεις. Γιὰ αὐτὸ καὶ «τσιμποῦν» ὅσοι θίγονται, ἀληθῶς ἢ ψευδῶς. Γιὰ αὐτὸ καὶ μέσα, στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια κάθε κομματικῆς μηχανῆς, ἐγχωρίου ἢ ἀλλοδαπῆς, πρῶτα εἰσῆλθαν τὰ γνωστὰ …«περιούσια» καὶ μετὰ οἱ ἀνήσυχοι ψηφοφόροι. Γιὰ αὐτὸ οἱ «ἰδεολογίες» εἶναι «κομμένες καὶ ῥαμμένες» μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ τελικῶς νὰ μποροῦν νὰ «φορεθοῦν» ἀπὸ κάθε ἐνδιαφερόμενον. Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ δημοσιοκάφροι παίζουν τέλεια τοὺς ῥόλους ποὺ τοὺς ἀνέθεσαν, διαχωρίζοντας σὲ «καλούς» καὶ «κακούς» τοὺς ἀκροατές-θεατές τους. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ προπαγάνδα, θετικὴ κι ἀρνητική, δουλεύει μόνον πρὸς ὄφελος τῶν ἰδίων κέντρων ἐξουσίας. Γιὰ αὐτὸ καὶ κάθε τατιάνα προσβάλλει μὲ αἰσχρότατον τρόπο τοὺς χαχόλους, ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὸν πολυπολιτισμό, ἀποστέλλοντας στοὺς κόλπους τῆς χρυσῆς αὐγῆς κάθε φωνὴ διαμαρτυρίας. Γιὰ αὐτὸ καὶ κάθε κραυγὴ λογικῆς …«ἀπαβαπτίζεται» σὲ ἀκραῖο ῥατσισμό. Γιὰ αὐτὸ συντηρεῖται τὸ «δημοκρατικὸν τόξον». Γιὰ αὐτὸ κι ὁ κάθε λαγὸς σπεύδει νὰ καπηλευθῇ καὶ νὰ μολύνῃ καὶ νὰ βρωμίσῃ κάτι ποὺ δὲν ἀφορᾶ στὶς δικές του δικαιοδοσίες, ἐφ΄ ὅρον πρόκειται γιὰ τοπικὴ προσπάθεια γονέων κι ὄχι γιὰ κομματικὴ πράξιν. Γιὰ αὐτὸ καὶ τόσος πανικός, ἀπὸ κάθε πλευρά, πρὸ κειμένου νὰ ταχθοῦμε ἅπαντες μὲ τὴν μὲν ἢ τὴν δὲ ἐκδοχή.

Διότι ὅλοι τους, μὰ ὅλοι τους, ἀνήκουν στὴν ἰδία συμμορία:

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀγαπᾶ καὶ τὴν …Λιάνα Κανέλλη!!!

Τακτικὲς ἀνόδου ναζισμοῦ χρησιμοποιοῦν, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ. Καὶ τὸ κάνουν ὅλοι μὲ μεγάλη προθυμία. Κι αὐτοὶ ποὺ εἶναι …«ἀντίθετοι» ἀλλὰ κι αὐτοὶ ποὺ …«συμφωνοῦν».

Ὅπως ἀνέβασαν τὸν Χίτλερ, ἔτσι ἀνεβάζουν καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή…

Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Χίτλερ

Ἱστοριογραφικὰ κενά, στοὺς πληθυσμούς, δημιουργοῦν προθύμους ὑπηκόους καὶ ἐπαναλαμβανόμενα φαινόμενα…

«…Ἕναν χρόνο μετά, ὁ Χίτλερ ἀποπειρᾶται νὰ κάνῃ κάτι ἀνάλογο στὴ Βαυαρία.
Χωρὶς, ὅμως, τὴν προϊστορία τῶν Ἰταλῶν.
Ἡ Σοσιαλδημοκρατικὴ Ἀστυνομία (ἐλεγχομένη ἀπὸ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση τοῦ Βερολίνου) ἀνοίγει πῦρ καὶ σκοτώνονται 20 διαδηλωτὲς (στοὺς ὁποίους ἀφιερώνει ὀνομαστικὰ τὸ βιβλίο του «Ὁ Ἀγών μου», ποὺ ἔγραψε στὴν φυλακή).

Ἡ ἀπολογία του δὲν κρατᾶ 4 ὧρες (ὅπως γράφει ὁ ἀνεκδιήγητρος Ἴρβινκ Γιάλομ στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Σπινόζα) ἀλλὰ 14 ἡμέρες!!!
Καὶ καθὼ κάθε λέξις του μεταφέρεται διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ στὴν τελευταία γωνηὰ τῆς Γερμανίας, μετατρέπει μιὰ στρατιωτικὴ πανωλεθρία σὲ πολιτικὸ θρίαμβο!…»

Ἱστοριογραφικὰ κενά…

Κι ἐμεῖς καταντήσαμε εὐκολοδιαχειριζόμενον πλῆθος…
Πρόθυμοι, ἀπολύτως πρόθυμοι… Ἰδίως τώρα ποὺ μᾶς προσφέρονται πανέτοιμες λύσεις …διεξόδου!!!

Σκεφθεῖτε το…
…καὶ πρᾶξτε ἀναλόγως.
Ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου κρύβεται (καὶ ἀναμένει) ἔξω ἀπὸ τὰ μαντριά τους..

Φιλονόη

 

 

 

(Visited 217 times, 1 visits today)
Leave a Reply