Δημοκρατικὲς …«εὐαισθησίες» τοῦ Κάστρο!

Ἐπειδὴ μᾶς τὰ ἔκαναν τσουρέκια οἱ Κομμουνιστὲς μὲ τὸν Κάστρο – τὸν ὁποῖο σέβομαι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ φαύλου Μπατίστα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκυβέρνησε – καὶ ἰδίως οἱ ἄσχετοι Κομμουνιστὲς τῆς Κύπρου, ποὺ ἀναμασσοῦν ὅ,τι ἐδιδάχθησαν παιδιίθεν στὶς κατασκηνώσεις τῆς ΕΔΟΝ, σᾶς παραθέτω μόνον ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς Κούβας ὅπως αὐτὸς ἰσχύει καὶ σήμερα, γιὰ νὰ θαυμάσουμε τὴν «δημοκρατικὴ εὐαισθησία» τοῦ ἀειμνήστου ἡγέτη της, ποὺ συνεχίζουν οἱ διάδοχοί του.
(Κατὰ τὰ ἄλλα φαιδρὸς ἦταν ὁ δικός μας ὁ Παπαδόπουλος μὲ τὴν λογοκρισία του… τὴν ὁποίαν, σὲ κάθε εὐκαιρία, κατακεραυνώνουν….)

Ὁ Ποινικὸς Κώδιξ τῆς Κούβας ἀποτελεῖ τὴν λογικὴ προέκταση αὐτοῦ τοῦ συντάγματος καὶ ἐξειδικεύει τὴν «ὑπεράσπιση τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας», μὲ μίαν τεραστία «γκάμα» δρακοντείων ἀπαγορεύσεων, ἀπ’ ὅπου σταχυολογῶ ὁρισμένους νόμους καὶ ἄρθρα μὲ εἰδικὸ πολιτικὸ ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ χρησιμοποιῶνται κατὰ κόρον ἀπὸ τὸ καθεστὼς γιὰ νὰ ποινικοποιήσουν κάθε ἀπόπειρα ἀμφισβητήσεως, νὰ καταστείλουν κάθε προσπάθεια διαμαρτυρίας καὶ νὰ καταπνίξουν κάθε ἀντίθετο φωνή.
Διαβᾶστε:

«Ἄρθρο 144 περὶ «ἐλλείψεως σεβασμοῦ καὶ προσβολῆς τῆς ἀρχῆς» («desacato»):

«Ὅποιος προσβάλει ἢ συκοφαντεῖ, γραπτὼς ἢ προφορικώς, τὴν τιμὴ ἐνὸς κυβερνητικοῦ στελέχους, ὑπαλλήλου ἢ ὀργάνου τῆς τάξεως, καταδικάζεται ἕως καὶ σὲ ἔναν χρόνο φυλακή.
Ἐὰν ἡ προσβολὴ ἀφορᾷ στὸ πρόσωπο τοῦ προέδρου τῆς χώρας ἢ ἄλλων ὑψηλὰ ἱσταμένων, ὁ ἔνοχος πάει ἕως τρία (3) χρόνια φυλακή.

Ἄρθρο 53: Τὸ δικαίωμα ἐλευθέρας ἐκφράσεως καὶ ἡ ἐλευθεροτυπία «πρέπει νὰ συμμορφώνονται μὲ τοὺς σκοποὺς τῆς σοσιαλιστικῆς κοινωνίας»

Ἔχετε νά πεῖτε κάτι;
Βλέπετε κάπου Δημοκρατική εὐαισθησία;;;

Ἡ πλήρης καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἄγνοια γιὰ τὴν φύση τοῦ κουβανικοῦ καθεστῶτος, λόγῳ τῆς ἀπροθυμίας τόσο τῶν ΜΜΕ νὰ διαφωτίσουν τὸ κοινὸ σχετικὰ μὲ αὐτήν, ὄσο καὶ τῶν Ἑλλήνων νὰ μάθουν περισσότερα, καθὼς γιὰ ἀμφοτέρους (ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους) κάτι τέτοιο θὰ χαλοῦσε ἕνα σημαντικὸ brand name!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply