Ὑπάρχουν οἱ Ἄνθρωποι καί τά Ἀνθρωποειδῆ;

Γιατί κάποιοι ἄνθρωποι προγραμματίζονται τόσο εὔκολα καί καθίστανται ὑποχείρια ἐνῶ ἄλλοι ὄχι;
Γιατί παρατηροῦμε τόσον μεγάλη διαφορά σήμερα, σέ σημεῖο πού φθάνουμε πλέον νά ὁμιλοῦμε γιά ἀνθρώπους καί γιά ἀνθρωποειδῆ;

Ὅταν οἱ ναζὶ ἐφήρμοσαν τὶς δοξασίες τῶν δυσγενετιστῶν ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὶς Η.Π.Α., πιστεύοντας ὅτι μὲ τὸν «προγραμματισμό» καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου θὰ κατασκευάσουν κάποιαν …ἀνωτέρα φυλή, ὁ Ἔβολα παρετήρησε ὅτι τὸ μόνον ποὺ θὰ συμβῆ εἶναι νὰ κατασκευάσουν εὐπαρουσίαστα ζῶα!

 

Πράγματι, οἱ δοξασίες αὐτές τῆς μηχανιστικῆς ζωολογίας καὶ τῆς συρρικνώσεως τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἕνα βιολογικὸ αὐτόματο, ἐκεῖ ὀδηγοῦν. Ἡ δαρβινιστικὴ θεωρία τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς (ποὺ ψευδῶς ἐπικαλῶνται οἱ δυσγενετιστές) ἔχει ὡς κεντρικὴ ἰδέα ὅτι μέσα ἀπὸ μή-ἐλεγχόόμενες φυσικὲς διεργασίες προκύπτουν σὲ κάθε γενιὰ οἱ ἱκανότεροι ὡς τελικὴ ἐπιλογὴ πού, κατόπιν, θὰ παράξουν τὴν ἐπομένη. Ἐδῶ ἡ «σωστὴ ἀπάντησις» προκύπτει στὸ τέλος, ἀπὸ μόνη της. Καὶ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ βιολογικοὺς μόνον παράγοντες

Οἱ δυσγενετιστὲς κάνουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο: ἐπιλέγουν αὐθαιρέτως (καὶ βάσει τῶν ὁποίων προκαταλήψεών τους) τὰ «ἐπιθυμητὰ χαρακτηριστικά» καί, κατόπιν, προσπαθοῦν νὰ συντηρήσουν τὰ ὑβρίδιά τους. Ἡ «σωστὴ ἀπάντησις» προεπιλέγεται στὴν ἀρχὴ καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐπιβάλουν, ἐνάντια στὶς φυσικὲς μή-ἐλεγχόμενες διεργασίες. Σαφῶς λοιπὸν καὶ οἱ δυσγενετικὲς δοξασίες ὀδηγοῦν σὲ ἀσθενικότητα καὶ ἐκφυλισμό.

Αὐτὸ ἔχει συμβῆ καὶ στὸ σήμερα, μετὰ ἀπὸ σχεδὸν τρεῖς (3) δεκαετίες πειραμάτων συμπεριφορικοῦ προγραμματισμοῦ καὶ κοινωνικῆς καταστολῆς. Οἱ χειρότεροι ἔγιναν εὔκολα ὑποχείρια, οἱ καλλίτεροι ἄνθεξαν καὶ ἰσχυροποιήθησαν. Λειτουργεῖ λοιπὸν μία διαδικασία «φυσικῆς ἐπιλογῆς», ἐνάντια στὶς δοξασίες τῶν μοντέρνων ἐπιστημόνων (ἐγκληματιῶν, ναί!) καὶ τὴν ἐλεγχομένη, προγραμματιζομένη οὐτοπία τους.
Ποίοι ἄρα γέ θά ἐπιβιώσουν; Ὁ ἀνθρωπόσχημος πηλός ἢ οἱ ἄνθρωποι μέ ἰσχυρά ψυχή καί πνεῦμα;

Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *