Θέλουμε λοιπόν ἕναν νέον Μέγα Ἀλέξανδρο;

Κι ἐγὼ τὸν θέλω… Μόνον ποὺ ἐγὼ τὸν θέλω γιὰ τελείως διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸν θέλουν κάποιοι ἄλλοι…
Ὄχι διότι τιμῶ λιγότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους τὴν Ἱστορία μου, ἀλλὰ γιατὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ τὶ σημαίνει ἕνας στρατηλάτης βεληνεκοῦς Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Γνωρίζω τὸν σκοπό του καὶ  γνωρίζω τὰ τιμήματα ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Γνωρίζω τὸν πόνο ποὺ θὰ ἀφήση πίσω του. Γνωρίζω τὴν δόξα ποὺ θὰ προπορεύεται τῶν βημάτων του. Γνωρίζω ὅμως ἀκόμη καὶ τὴν εὐθύνη του, ποὺ ἐὰν δὲν τὴν ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου, πίσω του θὰ μείνουν νέα ῥημάδια, σὰν αὐτὰ ποὺ ἄφησε ὁ προηγούμενος.
Διότι ἄφησε πολλὰ ῥημάδια πίσω του ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Πολλοὶ οἱ ἐπίγονοι καὶ λιγοστὲς οἱ ἱκανότητές τους, ἀναλογικῶς μὲ αὐτὲς τοῦ Ἀλεξάνδρου. Κι ἀν τὶ καλοῦ ἔσπειραν θάνατο…

Γνωρίζω ὅμως ἐπίσης κι ἄλλα… Γνωρίζω πὼς ἕνας νέος Ἀλέξανδρος σημαίνει ἐπεκτατισμό. Γνωρίζω πὼς ὅποιος ὑψώνει τὸν Ἀλέξανδρο σὰν σύμβολό του, αὐτομάτως προσβλέπει στὶς δικές του ἐπεκτάσεις εἰς βάρος ἄλλων… (Νὰ τὶ κάνουν οἱ Σκοπιανοὶ λοιπόν…!!!)
Γνωρίζω φυσικὰ ἀκόμη πὼς μετὰ ἀπὸ τόσους αἰῶνες δουλείας, χορτασμένοι ἀπὸ προδοσίες, προσδοκοῦμε, ὡς λαός, ἕναν νέο Ἀλέξανδρο γιὰ νὰ ἐκδικηθῇ ὅλους τοὺς πόνους μας.
Γνωρίζω φυσικὰ πὼς αὐτὸς ὁ ὅποιος νέος Ἀλέξανδρος μὲ τὸ ποὺ θὰ ὑψώση λάβαρα, αὐτομάτως σημαίνει πολλοὶ πόλεμοι, αἷμα, θυσίες, νεκροί, μόχθοι, πόνοι.
Γνωρίζω πὼς ἑκατοντάδες ἤ καὶ χιλιάδες συμπατριῶτες μας, νέοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θὰ θυσιασθοῦν στὸν βωμὸ μίας νέας κάποιας ἰδέας. Γνωρίζω πὼς ὁ θρῆνος ποὺ θὰ σηκωθῆ θὰ εἶναι πιὸ μεγάλος ἀπὸ τὴν χαρὰ τῆς ἱκανοποιήσεως.
Τόν ἀντέχουμε; Ἤ ὄχι;

Μὰ εἶναι κι ἄλλα…
Τί εἴμαστε ἐμεῖς ἕτοιμοι νά θυσιάσουμε ἐάν ἕνας νέος Ἀλέξανδρος μᾶς βρονοφωνάξῃ;
Τί θά ἀφήσουμε πίσω μας γιά νά τόν ἀκολουθήσουμε;
Τί τιμήματα θά κληθοῦμε νά πληρώσουμε; Εἴμαστε ἕτοιμοι;
Τί ἀντοχές θά ἀπαιτηθῇ νά ἐπιδείξουμε; Ἔχουμε ἀποθέματα;
Τί ὑπομονή πρέπει νά ἀντλήσουμε ἀπό μέσα μας; Κι ἀπό ποῦ;

Τί θά κληροδοτήσουμε στίς ἐπόμενες γενεές τελικῶς;

Καὶ καλὰ ἐμεῖς.
Οἱ ἄλλοι, πού δέν τόν ἐπεθύμησαν ὅσο ἐμεῖς; Θά πληρώσουν ἀνάλογα τιμήματα; Θά προδώσουν; Θά κρυφθοῦν;
Αὐτά δέν εἶναι ἐπίσης πολύ σημαντικά γιά νά τά ἐπεξεργασθοῦμε;
Πόσοι λογαριασμοί ταὐτόχρονα θά ἀνοιχθοῦν ἐάν ἐμφανισθῇ; Καί ποιοί θά τούς κλείσουν;

Ὑπάρχει κάτι πολὺ μεγαλύτερο ὅμως ἀπὸ τὸ ἀναμένουμε ἕναν νέο Ἀλέξανδρο.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι δὲν περνᾶ πλέον ἀπὸ τὶς σκέψεις μας, διότι μᾶς ἔπνιξε τὸ ἄδικο καὶ χορτάσαμε ἀπάτες. Πνιγήκαμε στὸν αὐτο-οἰκτηρμό μας καὶ χάσαμε κάθε ἔννοια αὐτοεκτιμήσεως καὶ αὐτοπεποιθήσεως καὶ ὡς ἄτομα καὶ ὡς λαός.
Αὐτὸ τὸ κάτι λοιπὸν δὲν ξέρω πλέον ἐὰν τὸ ἔχουμε. Δὲν ξέρω ἐὰν πιστεύουμε πὼς τὸ ἀξίζουμε.
Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ τὸ ἀντλήσουμε ἀπὸ μέσα μας.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἢ δὲν θὰ ἐμφανισθῆ ἕνας νέος Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ μὲ τὸ τὶ προσδοκοῦμε ἐμεῖς νὰ φέρῃ ἕνα τέτοιο πρόσωπο. Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ  μὲ τὸ ἐὰν ὀνειρευόμεθα δόξες καὶ νίκες καὶ τιμὲς καὶ μεγαλεία ἀλλὰ μὲ τὸ ἐὰν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἀντέξουμε κάτι τέτοιο…
Ἔχει νὰ κάνῃ τελικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἐμεῖς θέλουμε κι ἀντέχουμε καὶ μποροῦμε νὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ ὀνειρευόμεθα γιὰ τὸ Ἔθνος μας καὶ τὸν λαό μας. Ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν ὁ ὁποιοσδήποτε, μικρὸς ἢ μεγάλος Ἀλέξανδρος ποὺ κρύβεται μέσα μας, τολμᾷ νὰ ἐξωτερικευθῇ.
Ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ ἐὰν ἐμεῖς θέλουμε νὰ τολμήσουμε τελικῶς σὰν ἄτομα, νὰ μεταλλαχθοῦμε σὲ νέους …Ἀλεξάνδρους.

Κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κι ἕνας ἐν δυνάμει νέος Ἀλέξανδρος… Κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς κι ἔνας θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κι ἕνας ἐν δυνάμει ἀγγελιοφόρος γνώσεως, πολιτισμοῦ, ἀληθείας, μαχητικότητος, αὐτογνωσίας καὶ αὐτοπεποιθήσεως.
Κάθε ἕνας
ἀπὸ ἐμᾶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κι ἕνας ἐν δυνάμει στρατηλάτης. Νὰ μεταλλαχθῇ σὲ μίαν «φονικὴ μηχανή» τοῦ αἴσχους, τοῦ ψεύδους, τῆς βλακείας, τοῦ ὑπανθρωπισμοῦ, τῆς ἀνηθικότητος καὶ τῆς δολοπλοκίας.
Κάθε ἔνας ἀπὸ ἐμᾶς κι ἕνας Μέγας, ἕνας Βασιλεύς, ἕνας Ἀθάνατος!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 151 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θέλουμε λοιπόν ἕναν νέον Μέγα Ἀλέξανδρο;

Leave a Reply